Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Süreçlerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15, 90 - 112, 30.04.2021
https://doi.org/10.29129/inujgse.836528

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin istatistiksel araştırma sürecini anlamlandırmalarını incelemektir. Bu bağlamda, yedinci sınıf öğrencilerine gerçek veri kümeleri verilerek istatistiksel araştırma sürecini oluşturan problemi belirleme, veri toplama, veriyi analiz etme ve sonuçları yorumlama aşamalarının her birindeki seviyeleri belirlenmiştir. Yöntem: Bu çalışmada, kesitsel tarama deseni kullanılmıştır. Öğrencilerin istatiksel araştırma sürecini anlamlandırmalarının belirlenmesi için öğrencilerin hazırlanan teste verdikleri cevaplar derinlemesine incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Pendik ilçesinde öğrenim gören 121 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bulgular: Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin istatistiksel araştırma sorusu oluşturma seviyelerinin genel olarak orta ve yüksek seviyede olduğunu göstermiştir. Öte yandan, öğrencilerin araştırma sürecinde en yabancı oldukları kısmın, veri toplama yöntemine karar vermek olduğu görülmüştür. Öyle ki, birçok öğrencinin, ‘aritmetik ortalama, medyan ve mod’ gibi merkezi eğilim ölçülerini veri toplama yöntemi olarak belirttikleri görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin verileri analiz etmede orta seviyede oldukları görülmüştür. Diğer bir deyişle, öğrencilerin hem veri türüne hem de karşılaştırma yapmak gibi verilen durumların amacına uygun grafik türünü seçmekte zorlandıkları gözlemlenmiştir. Son olarak, öğrencilerin sonuçları yorumlama seviyelerinin genel olarak orta veya ileri düzey olduğu belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, öğrencilerin büyük çoğunluğunun, grafik üzerinde verilen bir sıklığı ifade etmek yerine grafikte verilen bilgileri bütün olarak ele alan, karşılaştıran ya da grafikte açıkça verilmeyen ilişkilere değinen yorumlar yaptıkları gözlemlenmiştir. Sonuçlar ve Öneriler: Bu çalışmanın bulgularının diğer yedinci sınıflara genellenebilmesi için seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak tekrarlanabilir. Ayrıca, öğrencilerin istatiksel süreçteki hatalarının ve zorluklarının sebepleri incelenebilir.

An Investigation of the Statistical Process of 7th Grade Students

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15, 90 - 112, 30.04.2021
https://doi.org/10.29129/inujgse.836528

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özge ÖZ> (Sorumlu Yazar)
odtü
0000-0003-3642-8183
Türkiye


Mine IŞIKSAL>
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0001-7619-1390
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 6 Aralık 2020
Kabul Tarihi 20 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

APA Öz, Ö. & Işıksal, M. (2021). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Süreçlerinin İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 90-112 . DOI: 10.29129/inujgse.836528