Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15, 1 - 18, 30.04.2021
https://doi.org/10.29129/inujgse.841232

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, MEB’in 2017’nin son aylarında pilot çalışma olarak 12 ilde başlattığı “Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi”ne ilişkin okul müdürleri ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Yöntem: Araştırma karma desen olarak planlanmıştır. Paralel karma desenlerden eşzamanlı üçgenleme (concurrent triangulation) tasarımı tercih edilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni ile nitel bölüm, nicel araştırma desenlerinden tarama deseni ile de nicel bölüm oluşturulmuştur. Her iki yöntemin veri analizler sonuçları yorumlarken birleştirilmiştir. Çalışma Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yürütülmüştür. Nicel bölüm örneklemi 230 öğretmen, nitel bölüm çalışma grubu ise 9 okul müdüründen oluşmaktadır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre, okul müdürleri ve öğretmenler öz değerlendirme ve alanında uzman kişilerin değerlendirme sürecine katılımını desteklerken, veli ve öğrenci katılımı konusunda olumsuz görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin çalıştıkları öğrenim kademesine göre, müdür ve veli tarafından değerlendirilme ve öz değerlendirmeye ilişkin anlamlı istatistiksel farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuçlar ve Öneriler: Öğretmen ve okul müdürlerinin görüşlerinin dikkate alınarak performans değerlendirme sisteminin, bu konuda yapılan araştırma sonuçları da göz önünde bulundurularak, yeniden değerlendirilmesi sistemin geçerliliği ve güvenirliğini artırabilir.

Kaynakça

 • Aksit, F. (2006). Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bigadiç İlköğretim Öğretmenleri Örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 76-101.
 • Altun, S.A. ve Memişoğlu, S.P. (2008). Performans Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Müfettiş Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(1), 7-24.
 • Aslanargun, E.ve Göksoy, S. (2013). Öğretmen Denetimini Kim Yapmalıdır?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aslanargun, E. ve Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Denetim ve Rehberlik Konusunda Müfettişlerden Beklentileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 281-306.
 • Başar, H. (1988). Öğretmenlerin Değerlendirilmesi. Pegem A Yayıncılık.
 • Bellibaş, M. Ş. ve Gedik, Ş. (2016). Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1).
 • Buyruk, H. (2014). Öğretmen Performansının Göstergesi Olarak Merkezi Sınavlar ve Eğitimde Performans Değerlendirme. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2),28-42.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods.SAGE Publications: Los Angeles approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çelik, M. (2006). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Performansının Çoklu Kaynaklarla Değerlendirme Sistemi Konusundaki Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Döngel, A. (2006). İlköğretimde Denetim ve Performans Değerlendirme Çalışmalarının Web Üzerinden İyileştirilmesine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Falak, Ö. (2017). 2016 Yılı Öğretmen Performans Değerlendirme Sisteminin Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Karakuş, A. (1999). Etkili Eğitim Denetimi. Bilim Uzmanlığı Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. MEB EARGED, (2006). Okulda Performans Yönetim Modeli. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Öğretmen Performans Değerlendirme Sisteminde Mantık Yok. (13 Nisan 2018). https://www.memurlar.net/haber/741621/ogretmen-performans-degerlendirme-sistemindemantik-yok.html
 • Öğretmen Performans Sistemi. (26 Şubat 2018). https://www.haberler.com/ogretmen-performanssistemi-10604086-haberi/
 • Performans Değerlendirmeye Hayır. (01 Mart 2018). http://egitimsen.org.tr/performansdegerlendirmeye-hayir/
 • Sayın, S. D. ve Arslan, H. (2017). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecindeki Çoklu Veri Kaynakları İle İlgili Görüşleri ve Öz Değerlendirmeleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6(2), 1222-1241.
 • Topçu, İ. (2010). Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2), 31-39.
 • 413 Bin Öğretmene Performans Notu. (26 Ekim 2017). http://www.milliyet.com.tr/413-bin-ogretmeneperformans-notu-gundem-2543768/

School Principals and Teachers’ Opinions on Teacher Performance Evaluation System

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15, 1 - 18, 30.04.2021
https://doi.org/10.29129/inujgse.841232

Öz

Purpose: The aim of this study is to determine the opinions of the school principals and teachers about Teacher Performance Evaluation System initiated by the Ministry of National Education in 12 provinces as a pilot study in the last months of 2017. Design & Methodology: The research is planned as a mixed pattern. Concurrent triangulation design of parallel mixed patterns was preferred. With phenomenological design, qualitative section and with survey design, quantitative section were used. Both methods were combined to interpret the results of data analysis. The study was conducted in the town of Hilvan in Şanlıurfa. The quantitative part of the sample consisted of 230 teachers, while the qualitative part of the study group consisted of 9 school principals. Findings: According to the results of the study, school principals and teachers supported self-evaluation and participation of experts in the field throughout the evaluation process and reported negative opinions about parent and student participation. In addition, according to the educational level of the teachers, significant statistical differences were determined by the principal and parents evaluation and self-evaluation. Implications & Suggestions: Considering the opinions of the teachers and school principals, the reassessment of the performance evaluation system may increase the validity and reliability of the system by considering the results of the research on the subject.

Kaynakça

 • Aksit, F. (2006). Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bigadiç İlköğretim Öğretmenleri Örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 76-101.
 • Altun, S.A. ve Memişoğlu, S.P. (2008). Performans Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Müfettiş Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(1), 7-24.
 • Aslanargun, E.ve Göksoy, S. (2013). Öğretmen Denetimini Kim Yapmalıdır?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aslanargun, E. ve Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Denetim ve Rehberlik Konusunda Müfettişlerden Beklentileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 281-306.
 • Başar, H. (1988). Öğretmenlerin Değerlendirilmesi. Pegem A Yayıncılık.
 • Bellibaş, M. Ş. ve Gedik, Ş. (2016). Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1).
 • Buyruk, H. (2014). Öğretmen Performansının Göstergesi Olarak Merkezi Sınavlar ve Eğitimde Performans Değerlendirme. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2),28-42.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods.SAGE Publications: Los Angeles approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çelik, M. (2006). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Performansının Çoklu Kaynaklarla Değerlendirme Sistemi Konusundaki Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Döngel, A. (2006). İlköğretimde Denetim ve Performans Değerlendirme Çalışmalarının Web Üzerinden İyileştirilmesine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Falak, Ö. (2017). 2016 Yılı Öğretmen Performans Değerlendirme Sisteminin Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Karakuş, A. (1999). Etkili Eğitim Denetimi. Bilim Uzmanlığı Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. MEB EARGED, (2006). Okulda Performans Yönetim Modeli. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Öğretmen Performans Değerlendirme Sisteminde Mantık Yok. (13 Nisan 2018). https://www.memurlar.net/haber/741621/ogretmen-performans-degerlendirme-sistemindemantik-yok.html
 • Öğretmen Performans Sistemi. (26 Şubat 2018). https://www.haberler.com/ogretmen-performanssistemi-10604086-haberi/
 • Performans Değerlendirmeye Hayır. (01 Mart 2018). http://egitimsen.org.tr/performansdegerlendirmeye-hayir/
 • Sayın, S. D. ve Arslan, H. (2017). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecindeki Çoklu Veri Kaynakları İle İlgili Görüşleri ve Öz Değerlendirmeleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6(2), 1222-1241.
 • Topçu, İ. (2010). Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2), 31-39.
 • 413 Bin Öğretmene Performans Notu. (26 Ekim 2017). http://www.milliyet.com.tr/413-bin-ogretmeneperformans-notu-gundem-2543768/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Perihan ALTAY Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0000-0000-0000
Türkiye


Ali KIŞ> (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4768-3964
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 15 Aralık 2020
Kabul Tarihi 29 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

APA Altay, P. & Kış, A. (2021). Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Görüşleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 1-18 . DOI: 10.29129/inujgse.841232