PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A review on thematic words in texts of national culture themes

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 11.03.2015

Öz

The objectives and acquisitions of Turkish lessons are generally achieved through the texts in the textbooks. Students are expected to develop basic language skills and obtain national and cultural concepts by the help of the texts selected accordance with the thematic education in Turkish textbooks. The aim of this study is to assess which thematic words are used in textbooks prepared by different publishing houses to express "national culture theme" which is a compulsory theme of 7th grade Turkish textbooks and whether they are sufficient to reflect our national culture. For this purpose, the texts of "national culture" themes in Turkish textbooks belonging to three different publishing houses were reviewed. The data was evaluated according to the content analysis technique

Kaynakça

 • Aksan, D. (1995). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Al-Jabri, S. S. (2005). The Effects of Semantic and Thematic Clustering on Learning English Vocabulary by Saudi Students. Unpublished PhD Thesis, Indiana University of Pennsylvania The School of Graduate Studies and Research Department of English, Pennsylvania.
 • Aral, D. (2008). Millî Eğitim Bakanlığının Hazırladığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bölükbaş, F. ve Keskin, F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi. Turkish Studies International Periodical Language and History of Turkish, 5(4), 221-235.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceran, D. ve Bozarslan, Y. (2013). İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Millî Kültür Temasındaki Metinlerin Nicelik ve Türkçe Programına Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 271-286.
 • Coşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders Kitaplarına Metin Seçme Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 59-74.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. Millî Eğitim Dergisi,173, 39-49.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2011). Türkçe Derslerinde Tematik Eğitim ve Metin-Tema-Alt Tema İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. G. L. Uzun ve Ü. Bozkurt (Ed.), Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar içinde. (s. 445-457). Essen: Die Blaue Eule.
 • Danacı, B. (2011). 6-7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Temaların, Metinlerdeki Anahtar Kelime ve Kelime Gruplarıyla İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Duman, I. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Millî Kültür Temasına İlişkin Kazanımların Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Güfta, H. ve Kan, O. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Dil ile İlgili Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 239-256.
 • Kan, M. O. (2010). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kaplan, M. (1987). Türk Milletinin Kültürel Değerleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Kapulu, A. ve Karaca, A. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Koza Yayın.
 • Karadüz, A. (2008). İlköğretim Okulları Türkçe Dersi Kitaplarında Millî ve Kültürel Değerler. Türk Halkları Edebiyatı II. Çocuk Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım 2008, Bakü: Azerbaycan Kafkas Üniversitesi Yay., 384-390.
 • Kılınç, A. ve Duman, I. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Tematik Yaklaşım Üzerine Bir İnceleme. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 4, 94-101.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mirjalili, F., Jabbari, A. A. and Rezai, M. J. (2012). The Effect of Semantic and Thematic Clustering of Words on Iranians Vocabulary Learning. American International Journal of Contemporary Research,2(2),214-222.
 • Okur, A. (2013). Millî Kültür ve Folklorun Türkçe Ders Kitapları Aracılığıyla Aktarımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 877-904.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap.
 • Şahin, A., Oflaz, E. ve İnceoğlu T. (2010). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Milli Kültür Temalı Metinlerin Öğrencilerin Sözvarlığına Katkısının Değerlendirilmesi. L. Subaşı Uzun ve Ü. Bozkurt (Haz.), Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar içinde (s…..). Ankara: TÖMER Yayınları.
 • Şen, Ü. (2008). Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 763-779.
 • Tinkham, T. (1997). The Effects of Semantic and Thematic Clustering on the Learning of Second Language Vocabulary. Second Language Research, 13(2), 138–163.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: TDK.
 • Uyar, Y. (2007). Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı ve Kültürel Kimlik Geliştirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ültanır, G. (2003). Eğitim ve Kültür İlişkisi-Eğitimde Kültürün Hangi Boyutlarının Genç Kuşaklara Aktarılacağı Kaygısı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 291-309.
 • Yangın, B., Çelepoğlu, A. ve Türkyılmaz, F. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Pasifik Yayınları.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2006). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Millî kültür temasi metinlerinde tematik kelimeler üzerine bir inceleme

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 11.03.2015

Öz

 

Türkçe dersinde amaç ve kazanımlara genellikle ders kitaplarındaki metinler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Türkçe ders kitaplarında tematik eğitime uygun olarak seçilen metinlerle öğrencilerin, temel dil becerilerini geliştirmeleriyle birlikte millî ve kültürel kavramları edinmeleri de beklenir. Bu çalışmanın amacı; 7. sınıf Türkçe ders kitaplarının zorunlu teması olan Millî Kültür temasının farklı yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarında hangi tematik kelimelerle ifade edildiğini ve bunların millî kültürümüzü yansıtmak bakımından yeterli olup olmadığını değerlendirmektir. Bu amaçla üç farklı yayınevine ait Türkçe ders kitaplarındaki Millî Kültür temasının metinleri incelenmiştir. Araştırmanın verileri, içerik analizi tekniğine uygun olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmanın sonucunda, farklı yayınevlerinin hazırladığı 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan Millî Kültür temasındaki metinlerde kullanılan tematik kelimelerin farklılık gösterdiği görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara uygun öneriler getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: millî kültür, Türkçe ders kitapları, tematik kelime

 

Abstract

The objectives and acquisitions of Turkish lessons are generally achieved through the texts in the textbooks. Students are expected to develop basic language skills and obtain national and cultural concepts by the help of the texts selected accordance with the thematic education in Turkish textbooks. The aim of this study is to assess which thematic words are used in textbooks prepared by different publishing houses to express "national culture theme" which is a compulsory theme of 7th grade Turkish textbooks and whether they are sufficient to reflect our national culture. For this purpose, the texts of "national culture" themes in Turkish textbooks belonging to three different publishing houses were reviewed.  The data was evaluated according to the content analysis technique. 

In conclusion, It has been seen that the thematic words used in the texts of  "national culture" themes placed  in the 7th grade Turkish textbooks prepared by different publishing houses vary. Suggestions related to the findings of the study were offered.

Keywords: national culture, Turkish textbooks, thematic words 

Kaynakça

 • Aksan, D. (1995). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Al-Jabri, S. S. (2005). The Effects of Semantic and Thematic Clustering on Learning English Vocabulary by Saudi Students. Unpublished PhD Thesis, Indiana University of Pennsylvania The School of Graduate Studies and Research Department of English, Pennsylvania.
 • Aral, D. (2008). Millî Eğitim Bakanlığının Hazırladığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bölükbaş, F. ve Keskin, F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi. Turkish Studies International Periodical Language and History of Turkish, 5(4), 221-235.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceran, D. ve Bozarslan, Y. (2013). İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Millî Kültür Temasındaki Metinlerin Nicelik ve Türkçe Programına Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 271-286.
 • Coşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders Kitaplarına Metin Seçme Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 59-74.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. Millî Eğitim Dergisi,173, 39-49.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2011). Türkçe Derslerinde Tematik Eğitim ve Metin-Tema-Alt Tema İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. G. L. Uzun ve Ü. Bozkurt (Ed.), Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar içinde. (s. 445-457). Essen: Die Blaue Eule.
 • Danacı, B. (2011). 6-7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Temaların, Metinlerdeki Anahtar Kelime ve Kelime Gruplarıyla İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Duman, I. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Millî Kültür Temasına İlişkin Kazanımların Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Güfta, H. ve Kan, O. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Dil ile İlgili Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 239-256.
 • Kan, M. O. (2010). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kaplan, M. (1987). Türk Milletinin Kültürel Değerleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Kapulu, A. ve Karaca, A. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Koza Yayın.
 • Karadüz, A. (2008). İlköğretim Okulları Türkçe Dersi Kitaplarında Millî ve Kültürel Değerler. Türk Halkları Edebiyatı II. Çocuk Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım 2008, Bakü: Azerbaycan Kafkas Üniversitesi Yay., 384-390.
 • Kılınç, A. ve Duman, I. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Tematik Yaklaşım Üzerine Bir İnceleme. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 4, 94-101.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mirjalili, F., Jabbari, A. A. and Rezai, M. J. (2012). The Effect of Semantic and Thematic Clustering of Words on Iranians Vocabulary Learning. American International Journal of Contemporary Research,2(2),214-222.
 • Okur, A. (2013). Millî Kültür ve Folklorun Türkçe Ders Kitapları Aracılığıyla Aktarımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 877-904.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap.
 • Şahin, A., Oflaz, E. ve İnceoğlu T. (2010). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Milli Kültür Temalı Metinlerin Öğrencilerin Sözvarlığına Katkısının Değerlendirilmesi. L. Subaşı Uzun ve Ü. Bozkurt (Haz.), Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar içinde (s…..). Ankara: TÖMER Yayınları.
 • Şen, Ü. (2008). Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 763-779.
 • Tinkham, T. (1997). The Effects of Semantic and Thematic Clustering on the Learning of Second Language Vocabulary. Second Language Research, 13(2), 138–163.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: TDK.
 • Uyar, Y. (2007). Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı ve Kültürel Kimlik Geliştirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ültanır, G. (2003). Eğitim ve Kültür İlişkisi-Eğitimde Kültürün Hangi Boyutlarının Genç Kuşaklara Aktarılacağı Kaygısı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 291-309.
 • Yangın, B., Çelepoğlu, A. ve Türkyılmaz, F. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Pasifik Yayınları.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2006). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÇEÇEN Bu kişi benim


Hasan KURNAZ>

0000-0002-5804-946X


Şenol AKAYDIN>

Yayımlanma Tarihi 11 Mart 2015
Başvuru Tarihi 11 Mart 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çeçen, M. , Kurnaz, H. & Akaydın, Ş. (2015). Millî kültür temasi metinlerinde tematik kelimeler üzerine bir inceleme . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inujgse/issue/8718/108870