Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

 • İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
 • Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörler ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.


Yayıncının Etik Sorumlukları

 • İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir dergi olup 2014 yılından bu yana, yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde yayın hayatını sürdürmektedir.
 • İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörler Kurulu üyeleri, eğitim bilimlerinin bilim dalları gözetilerek her üye üç yıl için görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir baş editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.


İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

 • İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden sorumludur. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

Editörler Kurulu;

 • Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
 • Yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 • İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
 • Yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
 • Hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
 • Her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.


Baş Editör, Editörler ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları;

 • Makalelerin makalelerin özgün olmasına, bilimsel alan-yazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
 • Derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
 • Başvurusu yapılan makaleleri ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
 • Derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular.
 • Değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
 • Akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
 • Dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar.
 • Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
 • Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları;

 • İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır: Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
 • Çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
 • Değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.


Yazarların Etik Sorumlulukları

 • Başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini DergisiYe göndermemelidir.
 • Makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
 • Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
 • Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
 • Değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
 • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.


Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

 • İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda egtbilens@inonu.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.