Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 31 - 37, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (5. baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Aksungur, G. (2018). Türkçe öğretmenlerinin sınıf içi etkili iletişim becerileri algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Baltacı, H.Ş. (2014). Okulda kişilerarası ilişkiler ve iletişim. A. Kaya (Ed.), Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim. (ss.273-294). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bangir, G. (1997). Sınıf içi iletişime ilişkin öğretmen-öğrenci davranışları görüşleri ve önerileri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bolat, S. (1996). Eğitim öğretimde iletişim: Hacettepe eğitim fakültesi uygulaması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 75-78.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç -Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F.(2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.
 • Deniz, İ. (2003). İletişim becerileri eğitiminin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin iletişim becerisi düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dilekmen, M., Başcı, Z. vd. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(2), 223-231.
 • Dökmen, Ü. (1994). Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Erigüç G., Şener T., Eriş H.(2013). İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 16 (1), 45-65.
 • Erigüç G. ve Eriş H. (2013) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Harran Üniversitesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 12(46), 232-254.
 • Gökçe, E. (2003). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin yeterlilikleri. Çağdaş Eğitim, 299, 36–48.
 • Gökdağ, D. (2012). Etkili iletişim, (Ed. U. Demiray) Etkili iletişim (75-108), Ankara: Pegem Akademi.
 • Gölönü, S., Karcı, Y. (2010). İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 31, 123-140.
 • Gürşimşek, I., Vural, D. E. ve Demirsöz, E. S. (2008). Öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 1-11.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, Y., Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Karatekin, K., Sönmez, Ö. F., Kuş Z.(2012). İlköğretim öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 7(3), 1695-1708.
 • Kurtyılmaz, Y. (2005). Öğretmen adaylarının saldırganlık düzeyleri ile akademik başarıları, iletişim ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler: (Anadolu üniversitesi ve Osmangazi üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Küçükahmet, L. ve diğerleri. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özdemir, M.Ç. (Ed.) (2011). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Piji-Küçük, D. (2012). Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim ve Problem Çözme Becerileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 32(1), 33-54.
 • Piji-Küçük, D. (2011) Müzik öğretmeni adaylarının empatik eğilimleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Siyasal Kitabevi, 935-942, Ankara.
 • Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 186-206.
 • Şen, H. S. ve Erişen, Y.(2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.
 • Yalman, M., Hamidi, N. B. (2014) Yabancı dil öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9(8), 853-863.
 • Yeşiltaş, E. (2009). II. Dünya Savaşı sonrasında dünya'da bilim, teknoloji ve sosyal değişme, (Ed: Bahri Ata), Bilim teknoloji ve sosyal değişme (251-281), Ankara: Pegem Akademi.
 • Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 3-14.
 • Yılmaz, M., Üstün, A. ve Odacı, H. (2009). Okul öncesi öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 8-19.
 • Yüksel-Şahin, F.(1997). Grupla iletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S. ve Bojović, M. (2014). Development of teacher communication competence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 606-610.
 • Uygun, K. ve Arıkan, A. (2019). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8 (4), 2256-2281.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 31 - 37, 31.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesidir. Tarama modeline göre
desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar
döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği 1. ve 4. sınıfta okuyan 135 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırma verileri Korkut (1996) tarafından geliştirilen İletişim Becerilerini
Değerlendirme Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel
istatistikler ve bağımsız gruplar t Testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim
becerilerinin olumlu düzeyde ve yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile cinsiyet değişkeni
arasında bayanlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilirken, sınıf
düzeyi değişkeni açısından ise 1. sınıflar lehine anlamlı bir farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (5. baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Aksungur, G. (2018). Türkçe öğretmenlerinin sınıf içi etkili iletişim becerileri algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Baltacı, H.Ş. (2014). Okulda kişilerarası ilişkiler ve iletişim. A. Kaya (Ed.), Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim. (ss.273-294). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bangir, G. (1997). Sınıf içi iletişime ilişkin öğretmen-öğrenci davranışları görüşleri ve önerileri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bolat, S. (1996). Eğitim öğretimde iletişim: Hacettepe eğitim fakültesi uygulaması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 75-78.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç -Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F.(2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.
 • Deniz, İ. (2003). İletişim becerileri eğitiminin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin iletişim becerisi düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dilekmen, M., Başcı, Z. vd. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(2), 223-231.
 • Dökmen, Ü. (1994). Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Erigüç G., Şener T., Eriş H.(2013). İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 16 (1), 45-65.
 • Erigüç G. ve Eriş H. (2013) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Harran Üniversitesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 12(46), 232-254.
 • Gökçe, E. (2003). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin yeterlilikleri. Çağdaş Eğitim, 299, 36–48.
 • Gökdağ, D. (2012). Etkili iletişim, (Ed. U. Demiray) Etkili iletişim (75-108), Ankara: Pegem Akademi.
 • Gölönü, S., Karcı, Y. (2010). İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 31, 123-140.
 • Gürşimşek, I., Vural, D. E. ve Demirsöz, E. S. (2008). Öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 1-11.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, Y., Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Karatekin, K., Sönmez, Ö. F., Kuş Z.(2012). İlköğretim öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 7(3), 1695-1708.
 • Kurtyılmaz, Y. (2005). Öğretmen adaylarının saldırganlık düzeyleri ile akademik başarıları, iletişim ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler: (Anadolu üniversitesi ve Osmangazi üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Küçükahmet, L. ve diğerleri. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özdemir, M.Ç. (Ed.) (2011). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Piji-Küçük, D. (2012). Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin İletişim ve Problem Çözme Becerileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 32(1), 33-54.
 • Piji-Küçük, D. (2011) Müzik öğretmeni adaylarının empatik eğilimleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Siyasal Kitabevi, 935-942, Ankara.
 • Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 186-206.
 • Şen, H. S. ve Erişen, Y.(2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.
 • Yalman, M., Hamidi, N. B. (2014) Yabancı dil öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9(8), 853-863.
 • Yeşiltaş, E. (2009). II. Dünya Savaşı sonrasında dünya'da bilim, teknoloji ve sosyal değişme, (Ed: Bahri Ata), Bilim teknoloji ve sosyal değişme (251-281), Ankara: Pegem Akademi.
 • Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 3-14.
 • Yılmaz, M., Üstün, A. ve Odacı, H. (2009). Okul öncesi öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 8-19.
 • Yüksel-Şahin, F.(1997). Grupla iletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zlatić, L., Bjekić, D., Marinković, S. ve Bojović, M. (2014). Development of teacher communication competence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 606-610.
 • Uygun, K. ve Arıkan, A. (2019). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8 (4), 2256-2281.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Tamer KAYA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5803-8755
Türkiye


Barış ÇİFTÇİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3688-0359
Türkiye


Abdullah GÖKDEMİR
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-1709-1327
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 12 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 21 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kaya, M. T. , Çiftçi, B. & Gökdemir, A. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . International Primary Education Research Journal , 3 (1) , 31-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iperj/issue/51447/591125