Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 3, 161 - 172, 30.11.2022

Öz

Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda dersler uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmüştür. Bu süreçte ortaokul sosyal bilgiler öğretmenleri uzaktan eğitimle ilgili bazı olumlu ve olumsuz durumlarla karşılaşmışlardır. Bu araştırmada 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren etkili olan pandemi sebebiyle derslerinde uzaktan eğitimi deneyimleyen sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürecin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma tarama deseninde tasarlanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “Uzaktan Eğitim Algıları” ölçeğine verdikleri yanıtlarla nicel veriler ortaya konulmuştur. Bu araştırmanın verileri Antalya iline bağlı 5 merkez ilçede, resmi ve özel okullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinden elde edilmiştir. Çalışma grubu toplam 211 sosyal bilgiler öğretmeninden oluşmaktadır. Nicel araştırma sonucunda “Uzaktan Eğitim Algıları” ölçeğinden elde edilen verilerin öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet süresi, okul türü ve haftalık ders verme sürelerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Verilerin analizinde, verilerin normal dağılım göstermesi nedeni ile parametrik yöntemlerden bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin algılarının cinsiyete, medeni duruma, okul türüne ve yaşlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; hizmet süresi ve haftalık ders verme süresine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve ilgili literatür göz önünde bulundurularak tartışmaya yer verilmiştir. Araştırmacılara ve yetkililere yönelik bir takım öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144.
 • Anadolu Ajansı. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecek. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktanegitime31-mayisa-kadar-devam-edilecek/1822357 adresinden 18.02.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Bayrak, M., Aydemir, M., & Karaman, S. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 231-263.
 • Dursun, İ. E., & Yıldız, B. B. (2019). Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi: İstanbul ili örneği. IJHE, 8(17), 74-99.
 • Fidalgo, P., Thormann, J., Kulyk, O., & Lencastre, J.A. (2020). Students’ perceptions on distance education: A multinational study. International Journal of educational Technology in Higher Education. Doi:10.1186/s41239-020-00194-2.
 • Galpin, V. C., & Sander, I. D. (2007). Perceptions of computer science at a South African University. Computers & Education, 49, 1330–1356.
 • Gök, B., & Kılıç Çakmak, E. (2020). Uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı. Kastamonu Education Journal, 28(5), 1915-1931. Doi: 10.24106/kefdergi.3914
 • Gökalp, S. (2021). Pandemi Döneminde İlköğretim Kademesindeki çevrimiçi Eğitim Sürecinin Öğretmen, Öğrenci ve Ebeveynler Tarafından Değerlendirilmesi-Elazığ Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi.
 • Güler, H. , Şahinkayası, Y., & Şahinkayası, H. (2017). İnternet ve mobil teknolojilerin yaygınlaşması: fırsatlar ve sınırlılıklar. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 186-207. DOI: 10.31834/kilissbd.341511
 • Gündüzalp, C. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik algı ve tutumları. Caucasian Journal of Science, 8(2), 247-271.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kaymaz, A. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Değişen İş Yükü ve Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED)/ International Journal Of Leadership Training (IJOLT), 1(1),
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.
 • Özçelik, H., & Kurt, A. A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim Online, 6(3), 441-451.
 • Özen, E., & Baran, H. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi: Eskişehir örneği. International Open & Distance Learning Conference, 631-638.
 • Söğüt, A. (2020). Covid-19 Pandemisi sonrası normalleşme sürecinin sürdürülebilirliğe etkisi. Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar Dergisi, 55- 67.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020a). Covid-19 Bilgilendirme Platformu, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66493/p.html 23.02.2022 tarihinde görüntülenmiştir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020b). Covid-19 Bilgilendirme Platformu, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma- rehberi.html
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020c.) https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim (1.baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online journal of distance learning administration, 5(3), 1-11.
 • Yılmaz Erdoğan, A. (2007). İlköğretim 2. kademe okullarındaki branş öğretmenlerinin bazı değişkenlere göre öğretim teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi. Adana.
 • YÖK. (2020). Basın açıklaması. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B 1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx 23.02.2022 tarihinde görüntülenmiştir.

The Views of Social Studies Teachers on Distance Education During the Pandemic Process

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 3, 161 - 172, 30.11.2022

Öz

During the COVID-19 pandemic period, courses in schools affiliated to the Ministry of National Education in Türkiye were carried out through distance education. In this process, secondary school social studies teachers encountered some positive and negative situations related to distance education. In this study, it is aimed to reveal the views of social studies teachers who have experienced distance education in their classes due to the pandemic, which has been effective since the spring semester of the 2019-2020 education year, on the positive and negative aspects of the process. The research was designed in survey pattern. Quantitative data were presented with the answers given by social studies teachers to the scale of “Distance Education Perceptions of Teachers Scale”. The data of this research were obtained from social studies teachers working in state and private schools in 5 central districts of Antalya province. The study group consists of a total of 211 social studies teachers. As a result of the quantitative research, it was examined whether the data obtained from the "Distance Education Perceptions" scale showed significant differences according to teachers' gender, age, marital status, length of service, school type and weekly teaching time. In the analysis of the data, independent sample t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used due to the normal distribution of the data. As a result of the analysis, it was found that teachers' perceptions of distance education differed significantly according to gender, marital status, school type and age, it was determined that there was no significant difference according to the length of service and weekly teaching time. In line with the findings obtained, the discussion was conducted by considering the result and the relevant literature. A number of recommendations were presented to researchers and authorities.

Kaynakça

 • Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144.
 • Anadolu Ajansı. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecek. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktanegitime31-mayisa-kadar-devam-edilecek/1822357 adresinden 18.02.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Bayrak, M., Aydemir, M., & Karaman, S. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 231-263.
 • Dursun, İ. E., & Yıldız, B. B. (2019). Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi: İstanbul ili örneği. IJHE, 8(17), 74-99.
 • Fidalgo, P., Thormann, J., Kulyk, O., & Lencastre, J.A. (2020). Students’ perceptions on distance education: A multinational study. International Journal of educational Technology in Higher Education. Doi:10.1186/s41239-020-00194-2.
 • Galpin, V. C., & Sander, I. D. (2007). Perceptions of computer science at a South African University. Computers & Education, 49, 1330–1356.
 • Gök, B., & Kılıç Çakmak, E. (2020). Uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı. Kastamonu Education Journal, 28(5), 1915-1931. Doi: 10.24106/kefdergi.3914
 • Gökalp, S. (2021). Pandemi Döneminde İlköğretim Kademesindeki çevrimiçi Eğitim Sürecinin Öğretmen, Öğrenci ve Ebeveynler Tarafından Değerlendirilmesi-Elazığ Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi.
 • Güler, H. , Şahinkayası, Y., & Şahinkayası, H. (2017). İnternet ve mobil teknolojilerin yaygınlaşması: fırsatlar ve sınırlılıklar. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 186-207. DOI: 10.31834/kilissbd.341511
 • Gündüzalp, C. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik algı ve tutumları. Caucasian Journal of Science, 8(2), 247-271.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kaymaz, A. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Değişen İş Yükü ve Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED)/ International Journal Of Leadership Training (IJOLT), 1(1),
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.
 • Özçelik, H., & Kurt, A. A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim Online, 6(3), 441-451.
 • Özen, E., & Baran, H. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi: Eskişehir örneği. International Open & Distance Learning Conference, 631-638.
 • Söğüt, A. (2020). Covid-19 Pandemisi sonrası normalleşme sürecinin sürdürülebilirliğe etkisi. Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar Dergisi, 55- 67.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020a). Covid-19 Bilgilendirme Platformu, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66493/p.html 23.02.2022 tarihinde görüntülenmiştir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020b). Covid-19 Bilgilendirme Platformu, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma- rehberi.html
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020c.) https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim (1.baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online journal of distance learning administration, 5(3), 1-11.
 • Yılmaz Erdoğan, A. (2007). İlköğretim 2. kademe okullarındaki branş öğretmenlerinin bazı değişkenlere göre öğretim teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi. Adana.
 • YÖK. (2020). Basın açıklaması. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B 1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx 23.02.2022 tarihinde görüntülenmiştir.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suat Meriç 0000-0003-2010-7801

Hilmi Demirkaya 0000-0002-4456-580X

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Gönderilme Tarihi 19 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Meriç, S., & Demirkaya, H. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. International Primary Education Research Journal, 6(3), 161-172.