Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokulda Uzaktan Eğitim mi, Yüz Yüze Eğitim mi?

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 70 - 90, 31.07.2023

Öz

Araştırmanın temel amacı ilkokulda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi ilkokul öğretmenlerinin görüşleri bağlamında değerlendirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri, niteliği, tercihler, sağladığı katkılar ve nelerin iyileştirilmesi gerektiği gibi boyutlar incelenmiştir. Araştırma 2022 bahar döneminde Türkiye’de Muğla ilinde ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerine yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri geliştirilmiş olan araştırma anketi yoluyla toplanmış ve veriler SPSS veri analiz programı yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük bir oranla yüz yüze eğitimi tercih ettiği görülmüştür. Bu bağlamda öğretmenler büyük çoğunlukla yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime oranla daha yararlı buldukları, öğrencilerle iletişimlerinin daha kolay olduğu ve yüz yüze eğitimi daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmenler yüz yüze eğitimde daha fazla yöntem ve teknik kullanmakta ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğretim programlarındaki konuları yüz yüze eğitimde daha kolay yetiştirmektedir. Bunun yanı sıra öğretmen ve öğrencilerle iletişiminin çoğunlukla yüz yüze eğitimde daha iyi olmasına ek olarak öğrenci ödevlerindeki niteliğin de yüz yüze eğitimde çoğunlukla daha iyi olduğu bulunmuştur. Öğretmenler öğrencilerin dikkatini çekmede uzaktan eğitimde daha çok zorlanmakta ve istenmeyen öğrenci davranışları çoğunlukla uzaktan eğitimde görülmektedir. Ayrıca, öğretmenler öğrencilerin akademik başarılarının yüz yüze eğitimde uzaktan eğitime göre daha yüksek olduğunu düşünmektedir.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Kaynakça

 • Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Ayaz, E. (2021). İlkokul fen bilimleri dersinin pandemi dönemi uzaktan eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (1) , 298-342.
 • Bakioğlu, B. Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Baloğlu, E., & Fırat, M. İlkokul öğretmenleri covid-19 pandemi deneyimlerine dayalı olarak uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi nasıl karşılaştırıyorlar?. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1-35.
 • Baran, A., & Sadık, O. (2021). Covid-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 813-854.
 • Batmaz, O., Batmaz, M. C., & Kılıç, A. (2021). Covid-19 salgın döneminde sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersi öğretimine yönelik görüşleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1665-1677.
 • Bensghir, T. K. (1996). Bilgi teknolojileri ve örgütsel değişim. Ankara: TODAİE.
 • Bulut, S., & Kırmızı, F. S. (2021). Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde Türkçe dersine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 1-30.
 • Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2006). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: Pegem Yayıncılık.
 • Dinçer, S. (2016). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. Adana, Seyhan, Türkiye.
 • Erbil, D. G., Demir, E., & Erbil, B. A. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 16(3).
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.
 • Kızıltaş, Y., & Çetinkaya Özdemir, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 20(80).
 • Koç, E. S. (2021). İlkokul öğretim programlarının COVID-19 sonrası yaygınlaşan uzaktan eğitime uygunluğunun incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(1), 24-36.
 • Özcan, A. F., & Saydam, E. N. (2021). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin Covid 19 salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimine yönelik algıları. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 3(2), 62-86.
 • Özdoğan, A. Ç. & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Sarı, H. İ. (2020). Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128.
 • Sertkaya Dinler, S. (2022). Covid—19 Salgın Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi.
 • Sezgin, S. & Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 37-54.
 • Tor, H. & Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The turkish online journal of educational technology, 3(1), 120-130.
 • Urhanoğlu, İ., Bayırlı, H., & Aslan, U. Sınıf Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 4(3), 226-251.
 • Yılmaz, K. & Horzum, M. B. (2005). Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103-121.
 • Yılmaz, İ., Yılmaz, E., & Savaş, B. (2021). İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin görüşleri. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(9), 38-50.

Online Education or Face-to-Face Education in Elementary School?

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 70 - 90, 31.07.2023

Öz

The main aim of the research is to evaluate online and face-to-face education in primary schools based on the views of primary school teachers. In line with this main aim, the positive and negative aspects, quality, preferences, contributions, and what needs to be improved of online and face-to-face education have been studied. The research was conducted on primary school teachers working in primary schools in Mugla in Turkey in the spring semester of 2022 . The research was carried out using the quantitative research method and the survey model. The research data was collected through the developed research questionnaire and analyzed using the SPSS data analysis program. As a result of the research, it was seen that the majority of teachers found face-to-face education to be more beneficial than online education, and that communication with students was easier and that they preferred face-to-face education. Teachers use more methods and techniques in face-to-face education, and the majority of teachers can cover the subjects in the curriculum more easily in face-to-face education. Furthermore, communication between teachers and students is mainly better in face-to-face education, and the quality of students' homework is also usually better in face-to-face education. Teachers have more difficulty attracting students' attention in online education, and unwanted student behavior is mostly seen in online education. Additionally, teachers think that students' academic success is higher in face-to-face education than in online education.

Kaynakça

 • Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Ayaz, E. (2021). İlkokul fen bilimleri dersinin pandemi dönemi uzaktan eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (1) , 298-342.
 • Bakioğlu, B. Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Baloğlu, E., & Fırat, M. İlkokul öğretmenleri covid-19 pandemi deneyimlerine dayalı olarak uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi nasıl karşılaştırıyorlar?. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1-35.
 • Baran, A., & Sadık, O. (2021). Covid-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 813-854.
 • Batmaz, O., Batmaz, M. C., & Kılıç, A. (2021). Covid-19 salgın döneminde sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersi öğretimine yönelik görüşleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1665-1677.
 • Bensghir, T. K. (1996). Bilgi teknolojileri ve örgütsel değişim. Ankara: TODAİE.
 • Bulut, S., & Kırmızı, F. S. (2021). Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde Türkçe dersine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 1-30.
 • Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2006). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: Pegem Yayıncılık.
 • Dinçer, S. (2016). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. Adana, Seyhan, Türkiye.
 • Erbil, D. G., Demir, E., & Erbil, B. A. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 16(3).
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.
 • Kızıltaş, Y., & Çetinkaya Özdemir, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 20(80).
 • Koç, E. S. (2021). İlkokul öğretim programlarının COVID-19 sonrası yaygınlaşan uzaktan eğitime uygunluğunun incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(1), 24-36.
 • Özcan, A. F., & Saydam, E. N. (2021). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin Covid 19 salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimine yönelik algıları. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 3(2), 62-86.
 • Özdoğan, A. Ç. & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Sarı, H. İ. (2020). Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128.
 • Sertkaya Dinler, S. (2022). Covid—19 Salgın Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi.
 • Sezgin, S. & Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 37-54.
 • Tor, H. & Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The turkish online journal of educational technology, 3(1), 120-130.
 • Urhanoğlu, İ., Bayırlı, H., & Aslan, U. Sınıf Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 4(3), 226-251.
 • Yılmaz, K. & Horzum, M. B. (2005). Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103-121.
 • Yılmaz, İ., Yılmaz, E., & Savaş, B. (2021). İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin görüşleri. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(9), 38-50.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sayım Aktay 0000-0002-5301-0099

Rümeysa Keser 0000-0002-0779-6772

Erken Görünüm Tarihi 1 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 31 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aktay, S., & Keser, R. (2023). İlkokulda Uzaktan Eğitim mi, Yüz Yüze Eğitim mi?. International Primary Education Research Journal, 7(2), 70-90.