Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Genç İşsizlik İlişkilerinin Analizi

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 6, 44 - 59, 15.10.2017
https://doi.org/10.23834/isrjournal.306855

ÖzGenç nüfusun toplam nüfus içindeki
payının yüksek olması ülkeler açısından hem bir fırsat penceresi hem de bir
tehdit olarak değerlendirilebilir. Gençlerin üretim süreçlerine etkin olarak
katılımının sağlanabilmesi genç nüfusu fırsata dönüştürürken; üretim süreçleri
dışında kalması işsizlik sorununu daha da artırmaktadır. Genç işsizlikteki
artış ekonomik büyümenin geleceğini tehdit etmenin yanı sıra doğurduğu sosyal
maliyetler nedeniyle de tüm ülkeler için önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Literatürde eğitim, işsizlik ve büyüme ilişkilerini analiz eden birçok çalışma
yer almaktadır. Bu çalışmalar farklı ülke ve dönemler itibariyle değişkenler
arasındaki ilişkinin varlığının ve yönünün farklılaştığını göstermektedir. Bu
çalışmada, 1991-2016 yılları arasında, Türkiye’de eğitim harcamaları ve
ekonomik büyüme ile genç işsizlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi
amaçlanmıştır. En küçük kareler yönteminin uygulandığı analiz bulguları eğitim
harcamalarının GSYH’daki payındaki bir artış genç işsizliği artırırken,
GSHY’daki büyümenin işsizliği azalttığını göstermektedir.

Kaynakça

 • Abshoku, A.D. (2016), Global Journal of Human-Social Science: A Arts and Humanities-Psychology, Volume:16, Issue:4, ss:1-20.
 • Akay Kanalıcı, H. vd. 2016), “Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.209-226.
 • Anyanwu, J.C. (2013), “Characteristics and Macroeconomic Determinants of Youth Employment in Africa”, African Development Review, Vol:25, No:2, ss.107-129.
 • Arı, A. (2016), “Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi”, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Cilt:4, Sayı:2, ss.57-67.
 • Ayrangöl, Z. ve M. Tekdere, (2014), “Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yapılan Eğitim Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi”, EUL Journal of Social Sciences (V:II) LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, s.1-30.
 • Banerji, A. vd. (2015), “Youth Unemployment in Advanced Europe:Okun’s Law and Beyond”, IMF Working Paper.
 • Choudhry, M. vd. (2012), “Key Determinants of Youth Unemployment in OECD Countries”, http://www.aiel.it/page/old_paper/Choudhry_Marelli_Signorelli.pdf
 • Çondur, F. ve Bölükbaş, M. (2014), “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:47, Sayı:2, ss.77-93.
 • Çondur, F. Ve Cömertler Şimşir, N. (2016), “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Genç İşsizlik”EUREFE2016 Bildiri Kitabı, ss.787-803.
 • ÇSGB (2015), Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023).
 • D’lppolito, N. (2011), Youth Unemployment The Cases of Denmark and Italy, Department of Economics Copenhagen Business School, Number of UBS:180279.
 • Doğrul, A. Naci (2009), “Ekonomik Büyümede Eğitim Harcamalarının Etkisi: Panel Veri Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, ss.175-184.
 • Erdayı, A.U. (2009), “Dünyada Genç İşsizliği Sorununum Çözümüne Yönelik Ulusal Polikalar ve Türkiye”, Çalışma ve Toplum, Sayı:3, ss.133-162.
 • Gedikoğlu, Tokay (2005), “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss.66-80.
 • Günaydın, D. ve Çetin, M. (2015), “Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, ss.17-34.
 • Güngör, G. ve Göksu, A. (2013), “Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:20, Sayı:1, ss.59-72.
 • İzgi, B.B. (2012), “Genç İşsizliği ve Eğitim İle Olan İlişkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:41, ss.295-310.
 • İzgi, B.B. ve Arslan, İ. (2008), “Türkiye’de Genç İşsizliği, Eğitim ve Büyüme İlişkisi (1988-2008)” 2.Ulusal İktisat Kongresi 20-22 Şubat 2008 DEÜ İİBF İktisat Bölümü, İzmir-Türkiye.
 • Kabaklarlı, E. ve Gür, M. (2011), “Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Ekonomik Belirleyicilerinin Uzun Dönem Eş-Bütünleşme Analizi”, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/esra_kabaklarli-murat_gur.pdf , ss.1-16.
 • Kahraman, B. (2011), Youth Employment and Unemployment in Developing Countries: Macro Challenges with Micro Perspectives, University of Massachusetts Boston, Graduate Doctoral Dissertations and Masters Theses,
 • Kanca, O.C. (2012), “Türkiye’de İşsizlik ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, ss.1-18.
 • Karaarslan Erkan (2005), “Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı:149, ss.36-73.
 • Marelli, E. ve Vakulenko, E. (2014), “Youth Unployment in Italy and Russia: Aggregate trends and individual determinants”, The Economic and Labour Relations Review, Vol. 27(3) ss.387-405.
 • Mazalliu, M. Ve Zogjani, J. (2015), “The Effect of Education and Economic Growth in the Labour Market in Transition Economies-Case Study for SEE Countries”, Academic Journal of Business Admistration, Law and Social Sciences, Vol:1, No:2, ss.156-167.
 • Murat ve Şahin (2011), AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği, İTO Yayınlar AB Araştırmaları No: 2011-3.
 • Muratoğlu, Y. (2011), Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki Asimetrik İlişkisi ve Türkiye’de Okun Yasasının Sınanması, Hitit Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Nganwa, P. vd. (2015), “The Nature and Determinants of Urban Youth Unemployment in Ethiopia”, Public Policy and Administration Research, ISSN 2224-5731, Vol.5, No:3, ss197-206.
 • Pirim, Z. vd. (2014), “The Long-Term Impact of Educational and Health Spending on Unemployment Rates”, European Journal of Economic and Political Studies 7, ss.49-69.
 • Sam, S.O. ve Pokhariyal, G.P. (2016), “Modelling Economic Deternants of Youth Unemployment in Kenya”, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences 7(1), ss.31-38.
 • Sayın, F. (2011), “Türkiye’de 1988-2010 Döneminde Eğitim ve Büyümenin Genç İşsizliğine Etkisinin Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, Sayı:4, ss.33-53.
 • Sayre, E. vd. (2015), “The Determinants of Younth Unemployment in Qatar”, Topics in Middle Eastern and African Economies, Vol:17, Issue No:2, ss.216-249.
 • Sertkaya, Y. ve Okur, A. (2016), “Türkiye’de Genç İşsizliğin Belirleyicilerine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz”, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:3 ss.155-168.
 • Syed, A. ve Jabeen, U.A. (2016), “Determinants of Youth Unemployment-A Supply Side Analysis”, European Journal of Business Economics and Accountancy, Vol:4, No:1, ss.97-105.
 • TC Maliye Bakanlığı, Bütçe Gerekçeleri (http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10275,2017yilibutcegerekcesi.pdf?0&_tag1=E595FBCC29FA4EAD494A56873635CD3CC34B8222)
 • TÜİK (2016), Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi
 • TÜİK, www.tuik.gov.tr
 • UNESCO (2012), Youth and Skills: Putting Education to Work, Fransa.

An Analysis of The Relationship Between Educational Expenditures, Economic Growth and Youth Unemployment in Turkey

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 6, 44 - 59, 15.10.2017
https://doi.org/10.23834/isrjournal.306855

Öz

The high share of the young population
in the total population can be considered both a window of opportunity and a
threat in terms of countries. The effective participation of young people in
the production processes is transforming the young population into flourishing;
unpaticipation leads to an increase of the unemployment problem. The increase
in youth unemployment is a major problem for all countries because of the
social costs it incurs as well as threatening the future of economic growth.
There are many studies in the literature analyzing education, unemployment and
growth relations. These studies show that the existence and direction of the
relationship between the variables in different countries and periods differ.
In this study, it was aimed to investigate the relationship between education
expenditures, economic growth and youth unemployment between 1991-2016 in
Turkey. The findings of the least squares method analysis show that while the
increase in the share of education expenditures in GDP increases youth
unemployment, the growth of GDP reduces unemployment.

Kaynakça

 • Abshoku, A.D. (2016), Global Journal of Human-Social Science: A Arts and Humanities-Psychology, Volume:16, Issue:4, ss:1-20.
 • Akay Kanalıcı, H. vd. 2016), “Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.209-226.
 • Anyanwu, J.C. (2013), “Characteristics and Macroeconomic Determinants of Youth Employment in Africa”, African Development Review, Vol:25, No:2, ss.107-129.
 • Arı, A. (2016), “Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi”, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Cilt:4, Sayı:2, ss.57-67.
 • Ayrangöl, Z. ve M. Tekdere, (2014), “Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yapılan Eğitim Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi”, EUL Journal of Social Sciences (V:II) LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, s.1-30.
 • Banerji, A. vd. (2015), “Youth Unemployment in Advanced Europe:Okun’s Law and Beyond”, IMF Working Paper.
 • Choudhry, M. vd. (2012), “Key Determinants of Youth Unemployment in OECD Countries”, http://www.aiel.it/page/old_paper/Choudhry_Marelli_Signorelli.pdf
 • Çondur, F. ve Bölükbaş, M. (2014), “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:47, Sayı:2, ss.77-93.
 • Çondur, F. Ve Cömertler Şimşir, N. (2016), “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Genç İşsizlik”EUREFE2016 Bildiri Kitabı, ss.787-803.
 • ÇSGB (2015), Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023).
 • D’lppolito, N. (2011), Youth Unemployment The Cases of Denmark and Italy, Department of Economics Copenhagen Business School, Number of UBS:180279.
 • Doğrul, A. Naci (2009), “Ekonomik Büyümede Eğitim Harcamalarının Etkisi: Panel Veri Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, ss.175-184.
 • Erdayı, A.U. (2009), “Dünyada Genç İşsizliği Sorununum Çözümüne Yönelik Ulusal Polikalar ve Türkiye”, Çalışma ve Toplum, Sayı:3, ss.133-162.
 • Gedikoğlu, Tokay (2005), “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss.66-80.
 • Günaydın, D. ve Çetin, M. (2015), “Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, ss.17-34.
 • Güngör, G. ve Göksu, A. (2013), “Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:20, Sayı:1, ss.59-72.
 • İzgi, B.B. (2012), “Genç İşsizliği ve Eğitim İle Olan İlişkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:41, ss.295-310.
 • İzgi, B.B. ve Arslan, İ. (2008), “Türkiye’de Genç İşsizliği, Eğitim ve Büyüme İlişkisi (1988-2008)” 2.Ulusal İktisat Kongresi 20-22 Şubat 2008 DEÜ İİBF İktisat Bölümü, İzmir-Türkiye.
 • Kabaklarlı, E. ve Gür, M. (2011), “Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Ekonomik Belirleyicilerinin Uzun Dönem Eş-Bütünleşme Analizi”, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/esra_kabaklarli-murat_gur.pdf , ss.1-16.
 • Kahraman, B. (2011), Youth Employment and Unemployment in Developing Countries: Macro Challenges with Micro Perspectives, University of Massachusetts Boston, Graduate Doctoral Dissertations and Masters Theses,
 • Kanca, O.C. (2012), “Türkiye’de İşsizlik ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, ss.1-18.
 • Karaarslan Erkan (2005), “Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı:149, ss.36-73.
 • Marelli, E. ve Vakulenko, E. (2014), “Youth Unployment in Italy and Russia: Aggregate trends and individual determinants”, The Economic and Labour Relations Review, Vol. 27(3) ss.387-405.
 • Mazalliu, M. Ve Zogjani, J. (2015), “The Effect of Education and Economic Growth in the Labour Market in Transition Economies-Case Study for SEE Countries”, Academic Journal of Business Admistration, Law and Social Sciences, Vol:1, No:2, ss.156-167.
 • Murat ve Şahin (2011), AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği, İTO Yayınlar AB Araştırmaları No: 2011-3.
 • Muratoğlu, Y. (2011), Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki Asimetrik İlişkisi ve Türkiye’de Okun Yasasının Sınanması, Hitit Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Nganwa, P. vd. (2015), “The Nature and Determinants of Urban Youth Unemployment in Ethiopia”, Public Policy and Administration Research, ISSN 2224-5731, Vol.5, No:3, ss197-206.
 • Pirim, Z. vd. (2014), “The Long-Term Impact of Educational and Health Spending on Unemployment Rates”, European Journal of Economic and Political Studies 7, ss.49-69.
 • Sam, S.O. ve Pokhariyal, G.P. (2016), “Modelling Economic Deternants of Youth Unemployment in Kenya”, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences 7(1), ss.31-38.
 • Sayın, F. (2011), “Türkiye’de 1988-2010 Döneminde Eğitim ve Büyümenin Genç İşsizliğine Etkisinin Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, Sayı:4, ss.33-53.
 • Sayre, E. vd. (2015), “The Determinants of Younth Unemployment in Qatar”, Topics in Middle Eastern and African Economies, Vol:17, Issue No:2, ss.216-249.
 • Sertkaya, Y. ve Okur, A. (2016), “Türkiye’de Genç İşsizliğin Belirleyicilerine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz”, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:3 ss.155-168.
 • Syed, A. ve Jabeen, U.A. (2016), “Determinants of Youth Unemployment-A Supply Side Analysis”, European Journal of Business Economics and Accountancy, Vol:4, No:1, ss.97-105.
 • TC Maliye Bakanlığı, Bütçe Gerekçeleri (http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10275,2017yilibutcegerekcesi.pdf?0&_tag1=E595FBCC29FA4EAD494A56873635CD3CC34B8222)
 • TÜİK (2016), Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi
 • TÜİK, www.tuik.gov.tr
 • UNESCO (2012), Youth and Skills: Putting Education to Work, Fransa.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Funda Çondur

Necmiye Cömertler Şimşir

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 19 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 6

Kaynak Göster

APA Çondur, F., & Cömertler Şimşir, N. (2017). An Analysis of The Relationship Between Educational Expenditures, Economic Growth and Youth Unemployment in Turkey. The Journal of International Scientific Researches, 2(6), 44-59. https://doi.org/10.23834/isrjournal.306855