Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bilimsel Çalışmalarca Kamu Politikalarına Yüklenen Anlamın Sorgulanışına Yönelik Bir Karşılaştırma

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 6, 30 - 43, 15.10.2017
https://doi.org/10.23834/isrjournal.336758

Öz

Kamu politikası alan çalışmaları ile
ilgili çeşitli tarihler verilebilir. Kamu politikaları alanının, ayrı bir
çalışma alanı olarak, 1960 yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde
sınırları çizilmeye başlamıştır. Akabinde birçok ülkede akademisyenler ve kamu
yapıcılar tarafından çalışılmaya başlanan kamu politikaları alanı, Türkiye
Cumhuriyeti’nde –özellikle- 2000’li yıllardan sonra araştırmalara konu olmaya
başlamaktadır. Bu çalışmada en genel haliyle, ulusal ve uluslararası düzeyde
kamu politikalarına yönelik yapılan bilimsel çalışmaların araştırılarak,
ulaşılan çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilerek
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın veri toplama tekniği,
literatür çalışmalarından oluşmaktadır. İncelenen çalışmalar sonrasında, ülke
genelinde kamu politikaları alanının mevcudiyet payı, en nihai amaç ve
sonuçlarıyla değerlendirilerek sunulmaktadır.

Kaynakça

  • Acar, K., Okçu, M. (2015). Gov.Tr’den Com.Tr’ye Bir Kamu Politikası Analiz Örneği: 2000 Yılı Sonrası Değişen Posta Hizmet Politikaları ve PTT AŞ. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi. 20(4): 25-41. Akdoğan, A. A. (2012). Aydınlanmadan Neoliberalizme Kamu Politikasının Sarsılamayan Egemenliği. Amme İdaresi Dergisi. Aralık 2012. 45(4):1-24. Akgül, A., Kaptı, A., Demir, O. Ö. (2015). Göç ve Kamu Politikaları: Suriye Krizi Üzerine Bir Analiz. The Global A Journal of Policy and Strategy. 1(2): 1-22. Kamu Politikaları Çalıştayı. 2015. Akoh, B., Egede-Nissen, B., Creech, H. (2012). On Internet Public Policy Dialogue: Toolkit Tools for the Practitioner. International Development Research Centre (IDRC). Arap, İ., Erat, V. (2015). Bir Kamu Politikasının Analizi: Türkiye’de Geçici Köy Koruculuğu. VI. Kamu Politikaları Çalıştayı. Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Sakarya.16-18 Eylül 2015. Avcı, M. (1995). Turizm Kamu Politikaları Yönetimleri ve Türk Turizm Kamu Yerel Yönetiminin Yapısı. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Babaoğlu, C., Yıldız, M. (2015). Kamu Politikası Bakış Açısından Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde Hükümdar-Danışman İlişkisi Üzerine. XIII. KAYFOR: Kamu Yönetim Forumu. (ss. 561-573). Selçuk Üniversitesi İİBF. Konya. 15-17 Ekim.. Biçer, M., Yılmaz, H. (2010). Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Yasama Dergisi. 13: 48. Çevik, H. H. (1998). Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi. 31(2): 103-112. Çevik, H. H. (2015). Kamu Yönetimi-Kamu Politikası. Erzurum. ATA/AÖF. Darıcı, Burak. (2012). Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikası: Türkiye Analizi. Bankacılar-Özel Araştırma. 83. Demir, F. (2011). Kamu Politikası ve Politika Analizi Çalışmalarının Teorik Yapısı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 30: 107. Ekmekçioğlu, A. (2016). Kamu Politikaları Açısından Özel Askeri Şirketlerin İncelenmesi: Tespitler, Sorunlar, Fırsatlar, Öneriler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eryılmaz, B., Çevik, H. H., Sözen, S. (2013). Kamu Yönetimi. Eskişehir. Anadol Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri. Esener, S. Ç., Balıkçıoğlu, E., İyidoğan, P. V. (2015). Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme ve Kamu Harcama Politikaları Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. 30. Türkiye Maliye Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi İİBF. Antalya. 20-24 Mayıs 2015. Fischer, F., Miller, G. J., Sidney, M. S. (2007). Handbook of Public Policy Analiysis. Publıc Admınıstratıon and Publıc-Polıcy A Comprehensive Publication Program. Taylor & Francis Group. CRC Press. New York. Göksel, A. (2015). Kamu Politikası Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği. Tamamlanan YÖK Projesi. Göngen, M. A. (2013). Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 29: 117-134. Gül, H., Memişoğlu, D. (2015). Kamu Politikalarında Yaşanan Dönüşüm ve Sağlık Alanındaki Yansımaları: Sağlıkta Dönüşüm Programı Örneği. 13. KAYFOR: Kamu Yönetimi Forumu. (ss. 998-1030). Selçuk Üniversitesi İİBF. Konya: 15-17 Ekim. Gül, H., Yemen, A. (2015). Türkiye’de Düşünce Kuruluşlarının Kamu Politikası Süreçlerindeki Rolü ve Etkisi. 13. KAYFOR: Kamu Yönetimi Forumu. (ss. 656-682) . Selçuk Üniversitesi İİBF. Konya: 15-17 Ekim. http://www.uoguelph.ca/omafra_partnership/ktt/en/worktogether/resources/understandingandapplyingbasicpublicpolicyconcepts.pdf 16.04.2017 Kalimullah, N. A., Ashraf Alam, K. M., Ashaduzzaman Nour, M. M. (2012). New Public Management: Emergence and Principles. Bup Journal. 1(1): 2219-4851. Kan, P. (2011). Fakirlikle Mücadelede Kamu Politikaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Üzerine Bir İnceleme. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karadeniz, H. K. (1998). Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik Sorununun Çözümüne Yönelik Alternatif Kamu Politikaları: Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Koray, M. (2007). Sosyal Politikanın Anlamını ve İşlevini Tartışmak. Çalışma ve Toplum. 4: 19-55. Korkmaz, M. (2014). Sosyal Medya-Kamu Politikaları Etkileşimi: Gezi Parkı Olayları Üzerine Bir Değerlendirme. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Köksal, İ. (2011). Hayvanları Koruma Yasası ve Uygulamalarda İzlenen Kamu Politikalarının Analizi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Köseoğlu, Ö. (2013). Meslek, Sanat ve Disiplin Olarak Kamu Politikası: Türkiye’ye İzdüşümleri. ss. 4-36. Köseoğlu, Ö., Sobacı, Z. (2014). Kamu Politikaları Yoluyla Kamu Değeri Üretmek. XII. KAYFOR. Adnan Menderes Üniversitesi. (ss. 434-450). Aydın. 12-14 Eylül. Kulaç, O., Çalhan, H. S. (2013). Bir Kamu Politikası Süreci Analizi: Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Lisansüstü Bursları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISNN: 1308-6219. Kasım 2013. 5(10): 205-225. Kuluçlu, E. (2006). Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetimine. Sayıştay Dergisi. 63: 3-37. Mackay, M., Shaxton, L. (2007). Understanding and Applying Basic Public Policy Concepts. 1-5. Moravcsik, A. (1998). Explaining the Emergence of Human Rights Regimes: Liberal Democracy and Political Uncertainty in Postwar Europe. Weatherhead Center for International Affairs Harvard University. December: 98-17. Övgün, B. (2010). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Bir Çıkmaz: Politika Transferi Açısından Tarım Sektörü. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 9(1): 91-109. X. Kamu Yönetimi Forumu. (2012). Uludağ Üniversitesi. Bursa. Özbey, B. (1999). Belediye Yönetimlerinde Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Meclislerin Etkinliği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özdemir, S. (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. İstanbul Ticaret Odası. EUROMAT. Petkoski, D., Twose, N. (2003). Public Policy for Corporate Social Responsibility. World Bank Institute. July: 7-25. Sak, G. (1994). Finansal Liberalizasyona yönelik Kamu Politikaları: Genel Çerçeve ve 1980’lerdeki Türkiye Deneyimine İlişkin Bir Değerlendirme. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sarısoy, S. (2010). Düzenleyici Devlet ve Regülâsyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar. Maliye Dergisi. 159: 278-298. Sarica, F. H. (2008). Türkiye’de Kamu Politikalarının Toplumsal-Siyasal Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi. Saruç, T., Sağbaş, İ., Ayas, I. Y. (2015). Obezite İle Mücadelede Kamu Politikalarının Algılanan Etkinliği ve Mali Sosyolojinin Önemi. 30. Türkiye Maliye Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi İİBF. Antalya. 20-24 Mayıs 2015. Sezer, M. S., Yıldız, M. (2009). Türkiye’de Bir Kamu Politikası Sorunu Olarak Yabancı Doktor İstihdamı: Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada Örnekleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 11(3): 43-78. Sürücü, Z. (2007). Türkiye’de Gelir Dağılımı Bozukluğunu Önlemeye Yönelik Kamu Politikaları. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şahin, İ. Z. (2010). Kamu Yönetiminde Etkinliğin Sağlanmasında Alternatif Bir Model: İhale Yöntemi. Türk İdare Dergisi. 468: 63-84. Tandırcıoğlu, H. (1998). Bölgesel Dengesizliklerin Çözümüne Yönelik Alternatif Kamu Politikaları ve Türkiye Örneği. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uçar, A. (2003). Yerel Düzeydeki Kamu Politikalarının Oluşturulması ve Uygulanmasında Atanmış-Seçilmiş İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Urhan, V. F. (2012). Kamu Politikaları Yaklaşımının 1980 Sonrası Türk Personel Politikaları Üzerindeki Etkisi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uslu, E. (2003). Kamu Politikaları Terör ve Basın. (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Usta, A. (2013). Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış. Yasama Dergisi, 24: 78-102. Yalçıner, R. (2007-2010). Etnisite ve Demokratik Yönetim Projesi. Tamamlanan TÜBİTAK Projesi. Yerlikaya, H. (2015). Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Katılımcılık Bilgi ve İletişim Teknolojileri. (Uzmanlık Tezi). Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı. Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. Ankara. Şubat 2015. Yıldız, M., Sobacı, M. Z. (2014). Kamu Politikası-Kuram ve Uygulama. Ankara. Adres Yayınları. Yılmaz, H. H., Tunca, D., Ünal, E. (2015). Türkiye’de Çocuk Yoksulluğuyla Mücadelede Belediyelerin Kamu Politikası Uygulama Düzeyi. 30. Türkiye Maliye Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi İİBF. Antalya. 20-24 Mayıs 2015. Yücel, A. Y. (2013-2014). Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme: Kadın Dostu Kentler, Türkiye Örneği. Tamamlanan TÜBİTAK Projesi: 112K481.

A Comparison for The Investigation of Public Policies by Scientific Researches with Presence Cut of Public Policies

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 6, 30 - 43, 15.10.2017
https://doi.org/10.23834/isrjournal.336758

Öz

Several dates related to public policy
field researches can be given. The public policy field is divided as a separate
research field since 1960 in United States of America. The public policy field
that started to be worked on by policy makers right afterwards, has become a
subject to researches in the Republic of Turkey -especially- after 2000s. In
this study, it is aimed to investigate the scientific researches carried out on
public policies at national and international level and to compare and evaluate
the researches reached at the national and international level. Therefore, the
data collection technique of the study is composed of literature researches. By
examining the researches, presence cut of the public policy field countrywide
is evaluated and presented with final objectives and conclusions.

Kaynakça

  • Acar, K., Okçu, M. (2015). Gov.Tr’den Com.Tr’ye Bir Kamu Politikası Analiz Örneği: 2000 Yılı Sonrası Değişen Posta Hizmet Politikaları ve PTT AŞ. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi. 20(4): 25-41. Akdoğan, A. A. (2012). Aydınlanmadan Neoliberalizme Kamu Politikasının Sarsılamayan Egemenliği. Amme İdaresi Dergisi. Aralık 2012. 45(4):1-24. Akgül, A., Kaptı, A., Demir, O. Ö. (2015). Göç ve Kamu Politikaları: Suriye Krizi Üzerine Bir Analiz. The Global A Journal of Policy and Strategy. 1(2): 1-22. Kamu Politikaları Çalıştayı. 2015. Akoh, B., Egede-Nissen, B., Creech, H. (2012). On Internet Public Policy Dialogue: Toolkit Tools for the Practitioner. International Development Research Centre (IDRC). Arap, İ., Erat, V. (2015). Bir Kamu Politikasının Analizi: Türkiye’de Geçici Köy Koruculuğu. VI. Kamu Politikaları Çalıştayı. Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Sakarya.16-18 Eylül 2015. Avcı, M. (1995). Turizm Kamu Politikaları Yönetimleri ve Türk Turizm Kamu Yerel Yönetiminin Yapısı. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Babaoğlu, C., Yıldız, M. (2015). Kamu Politikası Bakış Açısından Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde Hükümdar-Danışman İlişkisi Üzerine. XIII. KAYFOR: Kamu Yönetim Forumu. (ss. 561-573). Selçuk Üniversitesi İİBF. Konya. 15-17 Ekim.. Biçer, M., Yılmaz, H. (2010). Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Yasama Dergisi. 13: 48. Çevik, H. H. (1998). Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi. 31(2): 103-112. Çevik, H. H. (2015). Kamu Yönetimi-Kamu Politikası. Erzurum. ATA/AÖF. Darıcı, Burak. (2012). Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikası: Türkiye Analizi. Bankacılar-Özel Araştırma. 83. Demir, F. (2011). Kamu Politikası ve Politika Analizi Çalışmalarının Teorik Yapısı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 30: 107. Ekmekçioğlu, A. (2016). Kamu Politikaları Açısından Özel Askeri Şirketlerin İncelenmesi: Tespitler, Sorunlar, Fırsatlar, Öneriler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eryılmaz, B., Çevik, H. H., Sözen, S. (2013). Kamu Yönetimi. Eskişehir. Anadol Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri. Esener, S. Ç., Balıkçıoğlu, E., İyidoğan, P. V. (2015). Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme ve Kamu Harcama Politikaları Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. 30. Türkiye Maliye Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi İİBF. Antalya. 20-24 Mayıs 2015. Fischer, F., Miller, G. J., Sidney, M. S. (2007). Handbook of Public Policy Analiysis. Publıc Admınıstratıon and Publıc-Polıcy A Comprehensive Publication Program. Taylor & Francis Group. CRC Press. New York. Göksel, A. (2015). Kamu Politikası Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği. Tamamlanan YÖK Projesi. Göngen, M. A. (2013). Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 29: 117-134. Gül, H., Memişoğlu, D. (2015). Kamu Politikalarında Yaşanan Dönüşüm ve Sağlık Alanındaki Yansımaları: Sağlıkta Dönüşüm Programı Örneği. 13. KAYFOR: Kamu Yönetimi Forumu. (ss. 998-1030). Selçuk Üniversitesi İİBF. Konya: 15-17 Ekim. Gül, H., Yemen, A. (2015). Türkiye’de Düşünce Kuruluşlarının Kamu Politikası Süreçlerindeki Rolü ve Etkisi. 13. KAYFOR: Kamu Yönetimi Forumu. (ss. 656-682) . Selçuk Üniversitesi İİBF. Konya: 15-17 Ekim. http://www.uoguelph.ca/omafra_partnership/ktt/en/worktogether/resources/understandingandapplyingbasicpublicpolicyconcepts.pdf 16.04.2017 Kalimullah, N. A., Ashraf Alam, K. M., Ashaduzzaman Nour, M. M. (2012). New Public Management: Emergence and Principles. Bup Journal. 1(1): 2219-4851. Kan, P. (2011). Fakirlikle Mücadelede Kamu Politikaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Üzerine Bir İnceleme. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karadeniz, H. K. (1998). Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik Sorununun Çözümüne Yönelik Alternatif Kamu Politikaları: Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Koray, M. (2007). Sosyal Politikanın Anlamını ve İşlevini Tartışmak. Çalışma ve Toplum. 4: 19-55. Korkmaz, M. (2014). Sosyal Medya-Kamu Politikaları Etkileşimi: Gezi Parkı Olayları Üzerine Bir Değerlendirme. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Köksal, İ. (2011). Hayvanları Koruma Yasası ve Uygulamalarda İzlenen Kamu Politikalarının Analizi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Köseoğlu, Ö. (2013). Meslek, Sanat ve Disiplin Olarak Kamu Politikası: Türkiye’ye İzdüşümleri. ss. 4-36. Köseoğlu, Ö., Sobacı, Z. (2014). Kamu Politikaları Yoluyla Kamu Değeri Üretmek. XII. KAYFOR. Adnan Menderes Üniversitesi. (ss. 434-450). Aydın. 12-14 Eylül. Kulaç, O., Çalhan, H. S. (2013). Bir Kamu Politikası Süreci Analizi: Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Lisansüstü Bursları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISNN: 1308-6219. Kasım 2013. 5(10): 205-225. Kuluçlu, E. (2006). Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetimine. Sayıştay Dergisi. 63: 3-37. Mackay, M., Shaxton, L. (2007). Understanding and Applying Basic Public Policy Concepts. 1-5. Moravcsik, A. (1998). Explaining the Emergence of Human Rights Regimes: Liberal Democracy and Political Uncertainty in Postwar Europe. Weatherhead Center for International Affairs Harvard University. December: 98-17. Övgün, B. (2010). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Bir Çıkmaz: Politika Transferi Açısından Tarım Sektörü. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 9(1): 91-109. X. Kamu Yönetimi Forumu. (2012). Uludağ Üniversitesi. Bursa. Özbey, B. (1999). Belediye Yönetimlerinde Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Meclislerin Etkinliği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özdemir, S. (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. İstanbul Ticaret Odası. EUROMAT. Petkoski, D., Twose, N. (2003). Public Policy for Corporate Social Responsibility. World Bank Institute. July: 7-25. Sak, G. (1994). Finansal Liberalizasyona yönelik Kamu Politikaları: Genel Çerçeve ve 1980’lerdeki Türkiye Deneyimine İlişkin Bir Değerlendirme. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sarısoy, S. (2010). Düzenleyici Devlet ve Regülâsyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar. Maliye Dergisi. 159: 278-298. Sarica, F. H. (2008). Türkiye’de Kamu Politikalarının Toplumsal-Siyasal Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi. Saruç, T., Sağbaş, İ., Ayas, I. Y. (2015). Obezite İle Mücadelede Kamu Politikalarının Algılanan Etkinliği ve Mali Sosyolojinin Önemi. 30. Türkiye Maliye Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi İİBF. Antalya. 20-24 Mayıs 2015. Sezer, M. S., Yıldız, M. (2009). Türkiye’de Bir Kamu Politikası Sorunu Olarak Yabancı Doktor İstihdamı: Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada Örnekleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 11(3): 43-78. Sürücü, Z. (2007). Türkiye’de Gelir Dağılımı Bozukluğunu Önlemeye Yönelik Kamu Politikaları. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şahin, İ. Z. (2010). Kamu Yönetiminde Etkinliğin Sağlanmasında Alternatif Bir Model: İhale Yöntemi. Türk İdare Dergisi. 468: 63-84. Tandırcıoğlu, H. (1998). Bölgesel Dengesizliklerin Çözümüne Yönelik Alternatif Kamu Politikaları ve Türkiye Örneği. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uçar, A. (2003). Yerel Düzeydeki Kamu Politikalarının Oluşturulması ve Uygulanmasında Atanmış-Seçilmiş İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Urhan, V. F. (2012). Kamu Politikaları Yaklaşımının 1980 Sonrası Türk Personel Politikaları Üzerindeki Etkisi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uslu, E. (2003). Kamu Politikaları Terör ve Basın. (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Usta, A. (2013). Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış. Yasama Dergisi, 24: 78-102. Yalçıner, R. (2007-2010). Etnisite ve Demokratik Yönetim Projesi. Tamamlanan TÜBİTAK Projesi. Yerlikaya, H. (2015). Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Katılımcılık Bilgi ve İletişim Teknolojileri. (Uzmanlık Tezi). Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı. Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. Ankara. Şubat 2015. Yıldız, M., Sobacı, M. Z. (2014). Kamu Politikası-Kuram ve Uygulama. Ankara. Adres Yayınları. Yılmaz, H. H., Tunca, D., Ünal, E. (2015). Türkiye’de Çocuk Yoksulluğuyla Mücadelede Belediyelerin Kamu Politikası Uygulama Düzeyi. 30. Türkiye Maliye Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi İİBF. Antalya. 20-24 Mayıs 2015. Yücel, A. Y. (2013-2014). Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme: Kadın Dostu Kentler, Türkiye Örneği. Tamamlanan TÜBİTAK Projesi: 112K481.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül Kaya

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 4 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 6

Kaynak Göster

APA Kaya, A. (2017). A Comparison for The Investigation of Public Policies by Scientific Researches with Presence Cut of Public Policies. The Journal of International Scientific Researches, 2(6), 30-43. https://doi.org/10.23834/isrjournal.336758