Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 4, 181 - 193, 03.01.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.477644

Öz

Bir şehrin markalaşması, o şehrin başarılı bir şekilde pazarlanmasını gerektirmektedir. Nitekim bir şehrin başarılı bir şekilde pazarlanması için öncelikle o şehir için doğru bir imaj oluşturulması gerekmektedir. İmaj oluşturma sürecinde, şehir pazarlamacıları tarafından ilgili şehrin sahip olduğu rekabetçi avantajları (tarihi, kültürel ve doğal çekim unsurları vb.) vurgulanmaktadır. Bu araştırmada, Gümüşhane şehrinin markalaşma sürecinde rekabetçi avantajlarının belirlenmesi kapsamında şehir imajını oluşturan faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, şehrin turist sayısının az olması nedeniyle, Gümüşhane’ye farklı illerden gelen üniversite öğrencileri araştırma örneklemi olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan anket formu, 2018 yılı Mart ayında 508 üniversite öğrencisi üzerinde kolayda örnekleme esas alınarak yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans analizi, keşifsel faktör analizi, güvenilirlik analizi, t testi ve tek yönlü varyans analiziyle çözümlenmiştir. Keşifsel faktör analizinin ardından bilişsel şehir imajını oluşturan 5 faktör ortaya çıkmıştır. Bunlar; ‘modern kent üstyapısı’, ‘temiz çevre’, ‘yerel halkın tutumu’, ‘temel çekicilikler’ ve ‘destek çekicilikler’dir. Ayrıca, bilişsel ve duygusal imajın cinsiyet, gelinen bölge ve Gümüşhane’de yaşama süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği t testi ve tek yönlü varyans analiziyle incelenmiştir. 

Kaynakça

 • Akdoğan M. Ş. ve Akkuş Karkın, G. (2010). Şehir Pazarlaması Kapsamında Bir İmaj Çalışması: Sivas Örneği, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 540-556, 27–30 Mayıs 2010, Nevşehir
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Asseraf Y ve Shoham A. (2016). Destination branding:The role of consumer affinity, Journal of Destination Marketing & Management 6 (2017)375–384
 • Baloglu, S. ve Brinberg, D. (1997). Affective images of tourism destinations. Journal of Travel Research, 35(4), p. 11-15.
 • Baloglu, S. ve Mangaloglu, M. (2001). Tourism Destination Images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as Perceived by US-based Tour Operators and Travel Agencies. Tourism Management, 22 (1), 1-9.
 • Baloglu, S. ve McCleary, K.W. (1999). A Model Of Destınatıon Image Formatıon, Annals of Tourism Research, Vol. 26, No. 4, pp. 868±897, 1999.
 • Baloğlu, S. ve Brinberg, D. (1997). Affective Images of Tourism Destinations, Journal of Travel Research, 35 (4):11-15
 • Beerli, A. and Martin, J.D. (2004) Factors Influencing Destination Image. Annals of Tourism Research, 31, 657-681.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 17. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Büyüöztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Dann, G. (1996). Tourist images of a destination: An alternative analysis. In D. R. Fesenmaier, J. T. O’Leary, & M. Uysal (Eds.), Recent advances in tourism marketing research (pp. 41-55). New York: The Haworth Press.
 • Demirel, Y. ve Yaşarsoy, E. (2016). Kastamonu Kent İmajının Turizm Potansiyeline Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Abana Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2016, Abana-Kastamonu.
 • Duğan Ö., ve Akıncı S. (2017). Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD 10/3
 • Ersoy, N. (2014). Zeugma Mozaik Müzesini Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon İmaj Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 34(7), 970-980.
 • Gartner, W. C. (1993). Image Formation Process, Journal of Travel & Tourism Marketing
 • Gartner, W.C. (1989). Tourism image: Attribute measurement of state tourism products using Multidimensional scaling techniques. Journal of Travel Research, 28(2) (Fall), p. 16-20.
 • Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th Ed.) New Jersey: Pearson Education International.
 • İlban M.O., Köroğlu A. ve Bozok D., (2008). Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.105 -129
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayınları.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı Nitel-Nicel-Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel İrade Algı Çerçevesi İle Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands, Place Branding Vol. 1, 1, 58–73
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall International Inc.
 • Lai, S.Y. (2004). Urban Infrastructure and the Making of City Image in the Age of Globalisation: The JLE Project in London, The 4th International Symposium on 21st Century Shanghai Development
 • Luque-Martinez, T., Barrio-Garcia, S., Ibanez-Zapata, J. ve Molina, M. (2007). Modeling a city’s image: The case of Granada. Cities, Vol. 24, No. 5, p. 335-352.
 • Lynch, K. (1960). The Image of The City, Massachusetts Institute of Technology and the President and Fellows of Harvard College Twentieth Printime. 1990
 • Memiş, O. (2018). Gümüşhane Turizmden Daha Fazla Pay Almak İstiyor, http://www.milliyet.com.tr/gumushane-turizmden-daha-fazla-pay-almak-gumushane-yerelhaber-2475061/ (Erişim tarihi: 15.02.2018).
 • Molina A., Gomez M., ve Consuegra D.M. (2010). Tourism marketing information and destination image management, African Journal of Business Management Vol. 4(5), pp. 722-728
 • Özdemir, G. (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması. Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Pike S.ve Ryan C. (2004). Destination Positioning Analysis through a Comparison of Cognitive, Affective and Conative Perceptions, Journal of Travel Research. 42(4): 333-342.
 • Pike, S. (2002). Destination Image Analysis: A Review of 142 Papers from 1973-2000, Tourism Management 23(5):pp. 541-549.
 • Reilly, M. D. (1990). Free elicitation of descriptive adjectives for tourism image assessment. Journal of Travel Research, 28, p. 21-25.
 • Shanghai Overseas Returned Scholars Association (SORSA) 22-24 Jul. 2004, Shanghai, China.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Tahiru, A.R. (2012). An Impact Study Of Cıty Image: A Case Of The Fılm Festvals Of The Hague, As Part Of The Requırement For The Masters Programme Of
 • Cultural Economıcs And Cultural Entreprenuershıp. Volume 2, 1994 - Issue 2-3
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Zhang L. ve Zhao, S.X. (2009), City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing, Cities 26 (2009) 245–254

Determining The Factors Creating City Image: A Research on Gümüşhane University Students

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 4, 181 - 193, 03.01.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.477644

Öz

The branding of a city depends on the successful marketing of that city. Indeed, in order to successfully market a city, a proper image for the city must first be formed. In the image creation process, competitive advantages (historical, cultural and natural attractions, etc.) are emphasized by city marketers. In this research, it was tried to determine which factors constitute the city image of Gümüşhane in order to determine the competitive advantages of that city in the branding process. Due to the small number of tourists in the city, as a research sample, university students from other cities were chosen. The questionnaire form prepared within the scope of the research was applied in face to face interview technique on the basis of convenience sampling on 508 university students in March 2018. The obtained data were analyzed by frequency analysis, exploratory factor analysis, reliability analysis, t test and one way ANOVA. After the exploratory factor analysis, five factors were found that constituted the cognitive city image. These are; modern urban superstructure, clean environment, locals’ attitude, core attractiveness and side attractiveness. In addition, whether the cognitive and affective image differs by gender, area of arrival and life time in Gümüşhane was examined by means of t test and ANOVA.

Kaynakça

 • Akdoğan M. Ş. ve Akkuş Karkın, G. (2010). Şehir Pazarlaması Kapsamında Bir İmaj Çalışması: Sivas Örneği, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 540-556, 27–30 Mayıs 2010, Nevşehir
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Asseraf Y ve Shoham A. (2016). Destination branding:The role of consumer affinity, Journal of Destination Marketing & Management 6 (2017)375–384
 • Baloglu, S. ve Brinberg, D. (1997). Affective images of tourism destinations. Journal of Travel Research, 35(4), p. 11-15.
 • Baloglu, S. ve Mangaloglu, M. (2001). Tourism Destination Images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as Perceived by US-based Tour Operators and Travel Agencies. Tourism Management, 22 (1), 1-9.
 • Baloglu, S. ve McCleary, K.W. (1999). A Model Of Destınatıon Image Formatıon, Annals of Tourism Research, Vol. 26, No. 4, pp. 868±897, 1999.
 • Baloğlu, S. ve Brinberg, D. (1997). Affective Images of Tourism Destinations, Journal of Travel Research, 35 (4):11-15
 • Beerli, A. and Martin, J.D. (2004) Factors Influencing Destination Image. Annals of Tourism Research, 31, 657-681.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 17. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Büyüöztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Dann, G. (1996). Tourist images of a destination: An alternative analysis. In D. R. Fesenmaier, J. T. O’Leary, & M. Uysal (Eds.), Recent advances in tourism marketing research (pp. 41-55). New York: The Haworth Press.
 • Demirel, Y. ve Yaşarsoy, E. (2016). Kastamonu Kent İmajının Turizm Potansiyeline Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Abana Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2016, Abana-Kastamonu.
 • Duğan Ö., ve Akıncı S. (2017). Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD 10/3
 • Ersoy, N. (2014). Zeugma Mozaik Müzesini Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon İmaj Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 34(7), 970-980.
 • Gartner, W. C. (1993). Image Formation Process, Journal of Travel & Tourism Marketing
 • Gartner, W.C. (1989). Tourism image: Attribute measurement of state tourism products using Multidimensional scaling techniques. Journal of Travel Research, 28(2) (Fall), p. 16-20.
 • Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th Ed.) New Jersey: Pearson Education International.
 • İlban M.O., Köroğlu A. ve Bozok D., (2008). Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.105 -129
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayınları.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı Nitel-Nicel-Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel İrade Algı Çerçevesi İle Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands, Place Branding Vol. 1, 1, 58–73
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall International Inc.
 • Lai, S.Y. (2004). Urban Infrastructure and the Making of City Image in the Age of Globalisation: The JLE Project in London, The 4th International Symposium on 21st Century Shanghai Development
 • Luque-Martinez, T., Barrio-Garcia, S., Ibanez-Zapata, J. ve Molina, M. (2007). Modeling a city’s image: The case of Granada. Cities, Vol. 24, No. 5, p. 335-352.
 • Lynch, K. (1960). The Image of The City, Massachusetts Institute of Technology and the President and Fellows of Harvard College Twentieth Printime. 1990
 • Memiş, O. (2018). Gümüşhane Turizmden Daha Fazla Pay Almak İstiyor, http://www.milliyet.com.tr/gumushane-turizmden-daha-fazla-pay-almak-gumushane-yerelhaber-2475061/ (Erişim tarihi: 15.02.2018).
 • Molina A., Gomez M., ve Consuegra D.M. (2010). Tourism marketing information and destination image management, African Journal of Business Management Vol. 4(5), pp. 722-728
 • Özdemir, G. (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması. Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Pike S.ve Ryan C. (2004). Destination Positioning Analysis through a Comparison of Cognitive, Affective and Conative Perceptions, Journal of Travel Research. 42(4): 333-342.
 • Pike, S. (2002). Destination Image Analysis: A Review of 142 Papers from 1973-2000, Tourism Management 23(5):pp. 541-549.
 • Reilly, M. D. (1990). Free elicitation of descriptive adjectives for tourism image assessment. Journal of Travel Research, 28, p. 21-25.
 • Shanghai Overseas Returned Scholars Association (SORSA) 22-24 Jul. 2004, Shanghai, China.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Tahiru, A.R. (2012). An Impact Study Of Cıty Image: A Case Of The Fılm Festvals Of The Hague, As Part Of The Requırement For The Masters Programme Of
 • Cultural Economıcs And Cultural Entreprenuershıp. Volume 2, 1994 - Issue 2-3
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Zhang L. ve Zhao, S.X. (2009), City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing, Cities 26 (2009) 245–254

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Onur KIZILCIK (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-9112-5076
Türkiye


İbrahim AVCI Bu kişi benim
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-9112-5076
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal477644, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {181 - 193}, doi = {10.23834/isrjournal.477644}, title = {Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kızılcık, Onur and Avcı, İbrahim} }
APA Kızılcık, O. & Avcı, İ. (2019). Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma . The Journal of International Scientific Researches , ISR 2018, 3 (4) , 181-193 . DOI: 10.23834/isrjournal.477644
MLA Kızılcık, O. , Avcı, İ. "Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma" . The Journal of International Scientific Researches 3 (2019 ): 181-193 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/42098/477644>
Chicago Kızılcık, O. , Avcı, İ. "Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 3 (2019 ): 181-193
RIS TY - JOUR T1 - Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma AU - Onur Kızılcık , İbrahim Avcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.477644 DO - 10.23834/isrjournal.477644 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 193 VL - 3 IS - 4 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.477644 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.477644 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma %A Onur Kızılcık , İbrahim Avcı %T Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 3 %N 4 %R doi: 10.23834/isrjournal.477644 %U 10.23834/isrjournal.477644
ISNAD Kızılcık, Onur , Avcı, İbrahim . "Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 3 / 4 (Ocak 2019): 181-193 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.477644
AMA Kızılcık O. , Avcı İ. Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. ISRjournal. 2019; 3(4): 181-193.
Vancouver Kızılcık O. , Avcı İ. Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 3(4): 181-193.
IEEE O. Kızılcık ve İ. Avcı , "Şehir İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", The Journal of International Scientific Researches, c. 3, sayı. 4, ss. 181-193, Oca. 2019, doi:10.23834/isrjournal.477644