Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 162 - 177, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.570343

Öz

6306 Sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun bireylerin temel
hak ve hürriyetlerine ağır sınırlamalar getirmekle birlikte maliki olduğu
yapıyı yenilemek isteyen yapı malikleri için önemli maddi destekler de
sağlamaktadır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayarak yapısını
yenilemek isteyen bir yapı sahibinin kanunun öngördüğü desteklerden de
faydalanarak kendi tercih ettiği bir yüklenici ile yapısının yenilenmesini
sağlaması mümkündür. Bunun için öncelikle yapının riskli olduğunun tespit
edilmesi, ardından yıktırılması ve taşınmazın tapu sicilinde arsa haline
gelmesi gerekir. Bu aşamada arsa paylarının doğru bir şekilde arsa sahiplerine
tahsis edilmesi önemlidir. Çünkü arsa sahipleri arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesi imzalanıp imzalanmayacağına arsa payı oranların göre karar
vereceklerdir. Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini, süreleri, karar alınması
için gereken asgari çoğunlukları bilmeyen yapı sahiplerinin yıkım sonrası arsa
paylarını kamulaştırılması derecesine varan olumsuz sonuçlarla karşılaşması
olasıdır

Kaynakça

 • Alpöğünç, E. (2010). Arsa Payı Kavramı, Önemi, Hesaplanması, Düzeltme Davası, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010 (89), 493-506.
 • Bal Yalçın, B. (2017). Hak Arama Özgürlüğü Önünde Bir Engel: Riskli Alan Kararlarına Karşı Dava Açma Süresi, Prof.Dr.Zeki Hafızoğulları’na Armağan, Cilt-2, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 2513-2552.
 • Coşkun, G. (2010). Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu, Yetkin, Ankara.
 • Çağatay, S. (2014). 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uyarınca Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi ve Sonuçları, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014(9), s:115-138
 • Çetiner, B. (2017). Kentsel Dönüşüm Kapsamında Akdedilen Sözleşmelerin Kuruluşunun Tabi Olduğu Hukuki Rejim, İnşaat Hukuku ve Uygulaması, İnal,E.& Baysal,B.(Editör),On iki Levha Yayıncılık, İstanbul, 161-180
 • Çolak, N. İ. (2010). İmar Kanunu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Çolak, N. İ. (2013). Kentsel Dönüşüm-Kenti Dönüştürme ve Uygulanma Şekilleri, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013(7), 7-24
 • Daşkıran, F.& Ak, D. (2015). 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 264-288Enli, İ. (2017), Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temerrüdü, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Demirkol, S. &Bereket Baş, Z. (2013). Kentsel Dönüşümün, 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013(108), 23-70
 • Gürcanlı, G. E.& Yönez, E. &Yönez, E. (2017). 6306 Sayılı Kanuna Göre Riskli Bir Binanın Dönüşüm Süreci Ve Karşılaşılan Sorunlar: Bir İlçe Belediyesi Örneği, Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi 06 - 07 Ekim 2017, Erol Ofset Matbaacılık, Samsun, 91-106.
 • İnal, E. (2017). Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İnşaat Sözleşmelerinin Sözleşmeye Taraf Olmayan Üçüncü Kişilere Etkisi, İnşaat Hukuku ve Uygulaması, İnal,E.&Baysal,B.(Editör),On iki Levha Yayıncılık, İstanbul, 371-394
 • Kara, İ. (2016). Kentsel Dönüşüm ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 3 (1) ,149-175.
 • Kartal, B. (1993), Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara, Matsa
 • Kasapoğlu Turhan, M. (2013). İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Kanunla Sınırlandırılması ve Sınırlandırmanın Sınırları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14 (2), 1-37
 • Köktürk, E. (2008). Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hukuki Çerçevesi, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 Cilt-4 (Ekonomi ve Hukuk), , Oturum Başkanı - Av. Tuncay ALEMDAROĞLU, Ankara Barosu
 • Öngören, Gürsel & Çolak, N.İ. (2015), Kentsel Dönüşüm Rehberi, 2. Baskı, İstanbul, Öngören Hukuk Yayınları, s.13;
 • Özkaya Özlüer, I. (2018). 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alanlarda Riskli Olmayan Yapıların Durumu, Ankara Barosu Dergisi, 2018(1), 245-270.
 • Özmen, E. S. & Aydın, S. G. (2015). Birlikte Mülkiyette(Paylı Mülkiyet/Elbirliği Mülkiyeti) Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6306 Sayılı Kanun’a Dayalı Uygulama, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 13-38
 • Özsunay, E. (2015). 6306 Sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler (1. Baskı), Vedat Kitapçılık, İstanbul
 • Pakel, N. (2013). 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası, İstanbul Barosu Dergisi, 87(1), 275-279
 • Pakel, N. (2014), 6306 Sayılı Yasa ve Riskli Yapı Uygulaması, İstanbul Barosu Dergisi, 88(2), 77- 88.
 • Sezer, Y. (2017). Riskli Alan İlanı ve Hukuki Sonuçları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017(130), 225-252
 • Sütçü, M. N. (2014). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri, Yargı Dünyası Dergisi, 2014(225), Yargı Hukuk Yayınları, İstanbul.
 • Sütçü, M. N. (2016). Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (5. Baskı), C:I, Seçkin, Ankara.
 • Tezcan, M. & Canbolat, B. (2018). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Problemi, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Dergisi, 2018 (138), 107-134.
 • Tetik, A. T. (2017). Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Takdir Yetkisi ve Yerindelik Denetimi İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 25 (2), 249-276.
 • Ünal,E.&Duyguluer, F&Bolat, E. (1998). İmar Terimleri, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Yasin, M. (2005). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005(60), 105-139.
 • Anayasa Mahkemesi kararı E: 2016/133, K: 2017/155, T:15.11.2017, 11.01.2018 tarih ve 30298 sayılı Resmi Gazete, Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180111-13.pdf (15.04.2019)
 • Anayasa Mahkemesi, E:2012/87, K:2014/41, T:27.02.2014, Erişim adresi: http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/4815a088-3c30-4795-810a-9504945cc45e?excludeGerekce=False&wordsOnly=False (15.04.2019)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 Yılı Kira Yardımları ve Uygulamaları, Erişim Adresi: https://bartin.csb.gov.tr/2019-yili-kira-yardimi-tutarlari-ve-uygulamalari-haber-239066 (25.05.2019)
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Construction Contracts In Return For The Land Share Which is Drawn Under Act No. 6306

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 162 - 177, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.570343

Öz

Transformation of Areas Under the Disaster
Risk Act No.6306 provides noticeable financial aids to the building owners who
wants to renew their buildings, even if it restricts severely the fundemental
rights and freedom of individuals. It is possible for a building owner who
wants to make a construction contract in return for the land share with a
contractor that is chosen by building owner himself/herself, to utilize the
aids which is provided under this Act. For this purpose, first it should be
confirmed that is the building has a risk, after that  building should be demolished and turn into
land on the title deed. At this stage it is important to assisgn land share to
land owners correctly. Because the land owners will decide whether a
consctruction contract in return for landshare is going to be drawn or not with
the majority of their land shares.  If
building owners are not aware of the obligations, legal periods, majority rules
that they should comform with according to provisions of this act, it is likely
for them to encounter with negative outcomes to the degree of losing their land
share as the result of expropriation by state.

Kaynakça

 • Alpöğünç, E. (2010). Arsa Payı Kavramı, Önemi, Hesaplanması, Düzeltme Davası, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010 (89), 493-506.
 • Bal Yalçın, B. (2017). Hak Arama Özgürlüğü Önünde Bir Engel: Riskli Alan Kararlarına Karşı Dava Açma Süresi, Prof.Dr.Zeki Hafızoğulları’na Armağan, Cilt-2, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 2513-2552.
 • Coşkun, G. (2010). Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu, Yetkin, Ankara.
 • Çağatay, S. (2014). 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uyarınca Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi ve Sonuçları, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014(9), s:115-138
 • Çetiner, B. (2017). Kentsel Dönüşüm Kapsamında Akdedilen Sözleşmelerin Kuruluşunun Tabi Olduğu Hukuki Rejim, İnşaat Hukuku ve Uygulaması, İnal,E.& Baysal,B.(Editör),On iki Levha Yayıncılık, İstanbul, 161-180
 • Çolak, N. İ. (2010). İmar Kanunu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Çolak, N. İ. (2013). Kentsel Dönüşüm-Kenti Dönüştürme ve Uygulanma Şekilleri, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013(7), 7-24
 • Daşkıran, F.& Ak, D. (2015). 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 264-288Enli, İ. (2017), Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temerrüdü, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Demirkol, S. &Bereket Baş, Z. (2013). Kentsel Dönüşümün, 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013(108), 23-70
 • Gürcanlı, G. E.& Yönez, E. &Yönez, E. (2017). 6306 Sayılı Kanuna Göre Riskli Bir Binanın Dönüşüm Süreci Ve Karşılaşılan Sorunlar: Bir İlçe Belediyesi Örneği, Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi 06 - 07 Ekim 2017, Erol Ofset Matbaacılık, Samsun, 91-106.
 • İnal, E. (2017). Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İnşaat Sözleşmelerinin Sözleşmeye Taraf Olmayan Üçüncü Kişilere Etkisi, İnşaat Hukuku ve Uygulaması, İnal,E.&Baysal,B.(Editör),On iki Levha Yayıncılık, İstanbul, 371-394
 • Kara, İ. (2016). Kentsel Dönüşüm ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 3 (1) ,149-175.
 • Kartal, B. (1993), Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara, Matsa
 • Kasapoğlu Turhan, M. (2013). İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Kanunla Sınırlandırılması ve Sınırlandırmanın Sınırları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14 (2), 1-37
 • Köktürk, E. (2008). Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hukuki Çerçevesi, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 Cilt-4 (Ekonomi ve Hukuk), , Oturum Başkanı - Av. Tuncay ALEMDAROĞLU, Ankara Barosu
 • Öngören, Gürsel & Çolak, N.İ. (2015), Kentsel Dönüşüm Rehberi, 2. Baskı, İstanbul, Öngören Hukuk Yayınları, s.13;
 • Özkaya Özlüer, I. (2018). 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alanlarda Riskli Olmayan Yapıların Durumu, Ankara Barosu Dergisi, 2018(1), 245-270.
 • Özmen, E. S. & Aydın, S. G. (2015). Birlikte Mülkiyette(Paylı Mülkiyet/Elbirliği Mülkiyeti) Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6306 Sayılı Kanun’a Dayalı Uygulama, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 13-38
 • Özsunay, E. (2015). 6306 Sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler (1. Baskı), Vedat Kitapçılık, İstanbul
 • Pakel, N. (2013). 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası, İstanbul Barosu Dergisi, 87(1), 275-279
 • Pakel, N. (2014), 6306 Sayılı Yasa ve Riskli Yapı Uygulaması, İstanbul Barosu Dergisi, 88(2), 77- 88.
 • Sezer, Y. (2017). Riskli Alan İlanı ve Hukuki Sonuçları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017(130), 225-252
 • Sütçü, M. N. (2014). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri, Yargı Dünyası Dergisi, 2014(225), Yargı Hukuk Yayınları, İstanbul.
 • Sütçü, M. N. (2016). Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (5. Baskı), C:I, Seçkin, Ankara.
 • Tezcan, M. & Canbolat, B. (2018). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Problemi, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Dergisi, 2018 (138), 107-134.
 • Tetik, A. T. (2017). Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Takdir Yetkisi ve Yerindelik Denetimi İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 25 (2), 249-276.
 • Ünal,E.&Duyguluer, F&Bolat, E. (1998). İmar Terimleri, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Yasin, M. (2005). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005(60), 105-139.
 • Anayasa Mahkemesi kararı E: 2016/133, K: 2017/155, T:15.11.2017, 11.01.2018 tarih ve 30298 sayılı Resmi Gazete, Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180111-13.pdf (15.04.2019)
 • Anayasa Mahkemesi, E:2012/87, K:2014/41, T:27.02.2014, Erişim adresi: http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/4815a088-3c30-4795-810a-9504945cc45e?excludeGerekce=False&wordsOnly=False (15.04.2019)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 Yılı Kira Yardımları ve Uygulamaları, Erişim Adresi: https://bartin.csb.gov.tr/2019-yili-kira-yardimi-tutarlari-ve-uygulamalari-haber-239066 (25.05.2019)
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Usta Bayrakçı 0000-0002-9093-7336

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 26 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Usta Bayrakçı, A. (2019). 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri. The Journal of International Scientific Researches, 4(2), 162-177. https://doi.org/10.23834/isrjournal.570343