Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 114 - 130, 13.06.2022

Öz

Klasik iktisat teorileri, bireylerin yatırımlarında rasyonel davranmadığı kararları açıklamakta zorlanmıştır. Bundan dolayı klasik iktisat teorilerinde boşluk ortaya çıkmıştır. Çünkü insanların yatırım kararlarında risk ve getiri dışında farklı değişkenleri de dikkate aldığı ortaya çıkmıştır. İnsanların bu tür davranışlarını açıklamak ve klasik iktisat teorilerinde oluşan boşluğu doldurmak için “davranışsal finans” kavramı ortaya çıkmıştır. Davranışsal finansa göre bireyler yatırımlarında ekonomik getiri, risk ve kar değişkenleri dışında, psikolojik, kültürel ve sosyolojik değişkenlerinde etkisinde karar verebilmektedir. Bu çalışmada Erzincan ilinde bulunan bireysel yatırımcılar üzerinde anket yöntemiyle katılım bankacılığının davranışsal finans kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Katılım bankacılığının tercih edilmesinde etkili olan faktörler davranışsal finans kapsamında incelenmiştir. Bu kapsamda 404 bireysel yatırımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, ilk olarak demografik bulgulara, sonrasında ise katılım bankacılığı ile davranışsal finans arasında oluşturulan hipotezlerin analizi için tek yönlü varyans analizi bulgularına yer verilmiştir. Çalışma sonucunda, bireylerin katılım bankacılığını tercih ederken finansal faktörlerin dışında birçok davranışsal faktörden etkilendiği tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Alonso, A. & Rubio, G. (1990). Overreaction in the Spanish equity market, Journal of Banking & Finance, 14(2-3), 464-484.
 • Anbar, A. & Eker, M. (2009). Bireysel yatırımcıların finansal risk algılamalarını etkileyen demografik ve sosyoekonomik faktörler, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 129–150.
 • Aydın, Ü. ve Ağan, B. (2016). Rasyonel olmayan kararların finansal yatırım tercihleri üzerindeki etkisi: davranışsal finans çerçevesinde bir uygulama, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 95-112.
 • Baker, H. K. & Nofsinger, J. R. (2002). Psychological biases of investors, Financial Services Review II, 1(1), 97-116.
 • Barak, O. (2008). İMKB’de aşırı reaksiyon anomalisi ve davranışsal finans modelleri kapsamında değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 207–229.
 • Branch, B. (1977). A tax loss trading rule. Journal of Business, 50(2), 1198-1207.
 • Brown, G. W. & Cliff, M. T. (2005). Investor sentiment and asset valuation. Journal of Business, 78(2), 405-440.
 • Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. California: Sage.
 • Chuang, Wen-I & Bong-Soo, L. (2006). An empirical evaluation of the overconfidence hypothesis. Journal of Banking & Finance, 30(9), 2489–2515.
 • Cuevas, A., Febrero, M., & Fraiman, R. (2004). An anova test for functional data. Computational Statistics & Data Analysis,, 47 (1), 111-122.
 • De Bondt Werner F. M. & Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact?, The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
 • Fisher, K. L. & Statman, M. (2000). Cognitive biases in market forecasts, The Journal of Portfolio Management, 25(2), 383-417.
 • Hinkelmann, K. & Kempthorne, O. (1994). Design and analysis of experiments: Vol. I Introduction To Experimental Design. New York: John Wiley & Sons.
 • Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 40(7), 263-291.
 • Kahyaoğlu, M. B. (2011). Yatırım kararlarına etki eden çeşitli duygusal ve psikolojik faktörlere maruz kalma düzeyi üzerinde cinsiyetin rolü: İMKB bireysel hisse senedi yatırımcıları üzerine bir uygulama, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 29-51.
 • Kline, R. B. (2011). An easy guide to factor analysis. New York: The Guilford Press.
 • Korkulutaş, D. (2018). Bireysel yatırımcı davranış ve kararlarının davranışsal finans kapsamında değerlendirilmesi: Erzincan ili uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Küçük, A. (2014). Bireysel yatırımcıları finansal yatırım kararına yönlendiren faktörlerin davranışsal finans açısından ele alınması: Osmaniye örneği, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), 104-122.
 • Lehman, B. N. (1990). Fads, martingales and market efficiency, Quarterly Journal Of Economics, 105(1), 1-28.
 • Özen, Ü., Çam, H. & Yalçın, A. (2011). Kalite boyutları ve sağlık hizmeti unsurları açısından hasta memnuniyetine bir bakış: Gümüşhane devlet hastanesinde örnek uygulama, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(2), 25-43.
 • Süer, Ö. (2007). Yatırım kararlarında alınan risk düzeyinin belirlenmesine ilişkin ampirik bir çalışma, Öneri Dergisi, 7(28), 97-105.
 • Şimşek, K. (2018). Davranışsal finans ve yatırımcı ilişkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.
 • Tabachnick, B. G. & Linsa, S. F. (2013). Using multivariate statistics. (Sixth edition), Boston, MA: Pearson.
 • Tekin, B. (2016). Davranışsal kurumsal finans bağlamında çıpalama (Dayanak Noktası) önyargısının finansal kararlardaki etkisi, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(2), 101-115.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.
 • Wang, M., Keller, C. & Siegrist, M. (2011). The less you know, the more you are - afraid of a survey on risk perceptions of investment products. The journal of Behavioral Finance, 12(1), 9-19.
 • Yaşlıoğlu, M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması, Istanbul University Journal of the School of Business, 46, 74-75.
 • Yıldırım, H. (2017). Bazı davranışsal finans modellerinin bireysel yatırımcıların getirilerine etkisi: Borsa İstanbul örneği. Yayımlanmamış doktora tezi. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yürekli, A. (2019). Bireysel yatırımcıların davranışlarına etki eden faktörlerin davranışsal finans kapsamında incelenmesi: hizmet ve üretim sektörü çalışanları üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zarowin, P. (1989). Does the stock market overract to corporate earnings information?, the journal of finance, 44(5), 1385-1399.

Evaluation of Participation Banking in the Scope of Behavioral Finance: An Application in Erzincan Province

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 114 - 130, 13.06.2022

Öz

Classical economic theories have been difficult to explain the decisions that individuals are not rational in their investments. Therefore, a gap has emerged in classical economic theories. Because it has been revealed that people take into different variables in their investment decisions besides risk and return. The concept of "behavioral finance" has emerged to explain such behavior of people and to fill the gap in classical economic theories. According to behavioral finance, people can decide on their investments in their psychological, cultural and sociological variables apart from economic return, risk and profit variables. In this study, participation banking was evaluated within the scope of behavioral finance on individual investors in Erzincan province by means of survey method. Factors influencing the preference of participation banking were analyzed within the scope of behavioral finance. In this context, a survey was conducted with 404 individual investors. The data obtained were analyzed using the SPSS 22.0 statistical program. In the study, first demographic findings, and then one-way analysis of variance findings are included for the analysis of hypotheses between participation banking and behavioral finance. As a result of the study, it has been determined that while individuals prefer participation banking, they are affected by many behavioral factors other than financial factors.

Kaynakça

 • Alonso, A. & Rubio, G. (1990). Overreaction in the Spanish equity market, Journal of Banking & Finance, 14(2-3), 464-484.
 • Anbar, A. & Eker, M. (2009). Bireysel yatırımcıların finansal risk algılamalarını etkileyen demografik ve sosyoekonomik faktörler, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 129–150.
 • Aydın, Ü. ve Ağan, B. (2016). Rasyonel olmayan kararların finansal yatırım tercihleri üzerindeki etkisi: davranışsal finans çerçevesinde bir uygulama, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 95-112.
 • Baker, H. K. & Nofsinger, J. R. (2002). Psychological biases of investors, Financial Services Review II, 1(1), 97-116.
 • Barak, O. (2008). İMKB’de aşırı reaksiyon anomalisi ve davranışsal finans modelleri kapsamında değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 207–229.
 • Branch, B. (1977). A tax loss trading rule. Journal of Business, 50(2), 1198-1207.
 • Brown, G. W. & Cliff, M. T. (2005). Investor sentiment and asset valuation. Journal of Business, 78(2), 405-440.
 • Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. California: Sage.
 • Chuang, Wen-I & Bong-Soo, L. (2006). An empirical evaluation of the overconfidence hypothesis. Journal of Banking & Finance, 30(9), 2489–2515.
 • Cuevas, A., Febrero, M., & Fraiman, R. (2004). An anova test for functional data. Computational Statistics & Data Analysis,, 47 (1), 111-122.
 • De Bondt Werner F. M. & Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact?, The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
 • Fisher, K. L. & Statman, M. (2000). Cognitive biases in market forecasts, The Journal of Portfolio Management, 25(2), 383-417.
 • Hinkelmann, K. & Kempthorne, O. (1994). Design and analysis of experiments: Vol. I Introduction To Experimental Design. New York: John Wiley & Sons.
 • Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 40(7), 263-291.
 • Kahyaoğlu, M. B. (2011). Yatırım kararlarına etki eden çeşitli duygusal ve psikolojik faktörlere maruz kalma düzeyi üzerinde cinsiyetin rolü: İMKB bireysel hisse senedi yatırımcıları üzerine bir uygulama, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 29-51.
 • Kline, R. B. (2011). An easy guide to factor analysis. New York: The Guilford Press.
 • Korkulutaş, D. (2018). Bireysel yatırımcı davranış ve kararlarının davranışsal finans kapsamında değerlendirilmesi: Erzincan ili uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Küçük, A. (2014). Bireysel yatırımcıları finansal yatırım kararına yönlendiren faktörlerin davranışsal finans açısından ele alınması: Osmaniye örneği, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), 104-122.
 • Lehman, B. N. (1990). Fads, martingales and market efficiency, Quarterly Journal Of Economics, 105(1), 1-28.
 • Özen, Ü., Çam, H. & Yalçın, A. (2011). Kalite boyutları ve sağlık hizmeti unsurları açısından hasta memnuniyetine bir bakış: Gümüşhane devlet hastanesinde örnek uygulama, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(2), 25-43.
 • Süer, Ö. (2007). Yatırım kararlarında alınan risk düzeyinin belirlenmesine ilişkin ampirik bir çalışma, Öneri Dergisi, 7(28), 97-105.
 • Şimşek, K. (2018). Davranışsal finans ve yatırımcı ilişkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.
 • Tabachnick, B. G. & Linsa, S. F. (2013). Using multivariate statistics. (Sixth edition), Boston, MA: Pearson.
 • Tekin, B. (2016). Davranışsal kurumsal finans bağlamında çıpalama (Dayanak Noktası) önyargısının finansal kararlardaki etkisi, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(2), 101-115.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.
 • Wang, M., Keller, C. & Siegrist, M. (2011). The less you know, the more you are - afraid of a survey on risk perceptions of investment products. The journal of Behavioral Finance, 12(1), 9-19.
 • Yaşlıoğlu, M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması, Istanbul University Journal of the School of Business, 46, 74-75.
 • Yıldırım, H. (2017). Bazı davranışsal finans modellerinin bireysel yatırımcıların getirilerine etkisi: Borsa İstanbul örneği. Yayımlanmamış doktora tezi. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yürekli, A. (2019). Bireysel yatırımcıların davranışlarına etki eden faktörlerin davranışsal finans kapsamında incelenmesi: hizmet ve üretim sektörü çalışanları üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zarowin, P. (1989). Does the stock market overract to corporate earnings information?, the journal of finance, 44(5), 1385-1399.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alper Veli ÇAM (Sorumlu Yazar)
GUMUSHANE UNIVERSITY, GÜMÜŞHANE HEALTH ACADEMY
0000-0012-1265-3554
Türkiye


Ömer ATEŞCİ
Gümüşhane Üniversitesi
0000-0002-3980-583X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal1062800, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2022}, volume = {7}, number = {2}, pages = {114 - 130}, title = {Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Çam, Alper Veli and Ateşci, Ömer} }
APA Çam, A. V. & Ateşci, Ö. (2022). Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama . The Journal of International Scientific Researches , 7 (2) , 114-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/70282/1062800
MLA Çam, A. V. , Ateşci, Ö. "Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama" . The Journal of International Scientific Researches 7 (2022 ): 114-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/70282/1062800>
Chicago Çam, A. V. , Ateşci, Ö. "Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama". The Journal of International Scientific Researches 7 (2022 ): 114-130
RIS TY - JOUR T1 - Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama AU - Alper Veli Çam , Ömer Ateşci Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 130 VL - 7 IS - 2 SN - 2458-8725- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama %A Alper Veli Çam , Ömer Ateşci %T Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama %D 2022 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Çam, Alper Veli , Ateşci, Ömer . "Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama". The Journal of International Scientific Researches 7 / 2 (Haziran 2022): 114-130 .
AMA Çam A. V. , Ateşci Ö. Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama. ISRjournal. 2022; 7(2): 114-130.
Vancouver Çam A. V. , Ateşci Ö. Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama. The Journal of International Scientific Researches. 2022; 7(2): 114-130.
IEEE A. V. Çam ve Ö. Ateşci , "Katılım Bankacılığının Davranışsal Finans Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzincan İlinde Bir Uygulama", The Journal of International Scientific Researches, c. 7, sayı. 2, ss. 114-130, Haz. 2022