Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversitede Görev Yapan Akademik ve İdari Personelin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 3, 297 - 306, 07.10.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1159869

Öz

Çalışmada üniversite ortamında, farklı çalışma alanlarında bulunan idari personelin ve akademik personelin spora yönelik tutumlarının, psikososyal, fiziksel zihinsel gelişim alanları bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini üniversitelerde görev yapan akademik ve idari personel, örneklem grubu ise bu kurumlarda aktif çalışan ve basit rastgele yöntemine uygun olarak iletişim kurulan 45 akademisyen ve 55 idari personel olmak üzere toplam 100 katılımcı oluşturmuştur. Katılımcılara Koçak (2014) tarafından geliştirilen ʻʻSpora Yönelik Tutum Ölçeği ʼʼ uygulanmıştır. Ölçek 22 maddeden ve 3 alt boyuttan meydana gelmiştir. Değişkenlere Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Yapılan test sonucunda elde edilen değişkenlerin varyanslarının normal dağılım göstermediği saptanmıştır. Ölçek alt boyutları ile demografik bilgiler arasındaki analiz Mann Whitney U testi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz %95 güven aralığı içerisinde p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Katılımcılar eğitim durumu, medeni durum ve görev alanı bağlamında spora yönelik tutum ölçeği alt boyutlarında değerlendirilmiş olup, psikososyal gelişme (p:0,019<0,05), fiziksel gelişme (p:0,005<0,05) ve zihinsel gelişme (p:0,045<0,05) alt boyutlarında cinsiyet bağlamında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumu ve medeni durum değişkenine göre p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Görev alanlarına göre (akademik personel-idari personel) değerlendirildiğinde psikososyal gelişme alt boyutunda akademik ve idare personel arasında anlamlı farklılık saptanmış (p:0,45<0.05); fiziksel gelişme ve zihinsel gelişme parametrelerinde anlamlı bir farklılık saptanamamıştır

Kaynakça

 • Akyol, A. G. A., Bilgiç, A. G. P., & Ersoy, G. (2008). Fiziksel aktivite, beslenme ve sağlikli yaşam. Baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık.
 • Azade, S. & Taylan, S. (2020). İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı Öğrenci ve Mezunlarının Spora Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 39-49.
 • Bulut, S. (2010). Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan personelin fiziksel aktivite düzeyi ve ilgili faktörlerin belirlenmesi. Ankara (Doctoral dissertation, Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).Gökdağ, M. (2018). Okul yöneticilerinin spora yönelik tutumları ve kadınların spor etkinliklerine katılımlarına dair görüşlerinin araştırılması (Bartın örneği) (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 59-69.
 • MacAuley, D. (1994). A history of physical activity, health and medicine. Journal of the Royal Society of Medicine, 87(1), 32.
 • Özer, D., Baltacı, G., & Tedavi, F. (2008). İş yerinde fiziksel aktivite. Klasmat Matbaacılık, Ankara, 19, 21.
 • Rebelo-Marques, A., De Sousa Lages, A., Andrade, R., Ribeiro, C. F., Mota-Pinto, A., Carrilho, F., & Espregueira-Mendes, J. (2018). Aging hallmarks: the benefits of physical exercise. Frontiers in endocrinology, 9, 258.
 • Rowland, T. W., & Freedson, P. S. (1994). Physical activity, fitness, and health in children: a close look. Pediatrics, 93(4), 669-672.
 • Satcher, D., Lee, R.P. (1996). Physical activity and health. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Centers for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, The President’s Council on Physical Fitnessand Sports. A Report of the Surgeon General.
 • Savcı, F. D. S., Öztürk, U. F. M., & Arıkan, F. D. H. (2006). Üniversite ö¤ rencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri. Türk Kardiyol Dern Arfl, 34(3), 166-172.
 • Sayan, İ. Ö. (2009). Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel Ayrımı. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 64(01), 201-245.
 • Şentürk, H. E. (2015). Sportif tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 8-18.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2008). Fiziksel aktivite bilgi serisi. Ankara.
 • Togo, O. T., & Öztürk, A. (2020). Spor Organizasyonlarina Katilan Çalişanlarin Spora Yönelik Tutumlarinin İncelenmesi: Şirketler Ligi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(1), 55-64.
 • Von Onciul, J. (1996). ABC of work related disorders: stress at work. Bmj, 313(7059), 745-748.
 • Vural, Ö., Serdar, E. L. E. R., & GÜZEL, N. A. (2010). Masa başi çalişanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Spormetre beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi, 8(2), 69-75.
 • Yılmaz H. (2007) İstatistiksel Testler ve Örneklem Büyüklüğünün Saptanması www.tavsiyeediyorum.com/makale_298.htm Erişim Tarihi : 22.07.2022
 • Yüksel, E. (2001). Çalışan kadınların fiziksel aktivite düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Zorba, E. (2010). Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk ders notları.

Investigation of The Attitudes of Academic and Administrative Staff Working in The University Towards Sports

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 3, 297 - 306, 07.10.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1159869

Öz

In the study, it is aimed to examine the attitudes of the administrative staff and academic staff in different fields of study towards sports in the context of psychosocial, physical and mental development areas. The universe of the research consisted of academic and administrative staff working in universities, and the sample group consisted of a total of 100 participants, 45 academicians and 55 administrative staff, who were actively working in these institutions and were contacted in accordance with the simple random method. The ʻʻAttitude Scale Towards Sportsʼʼ developed by Koçak (2014) was applied to the participants. The scale consists of 22 items and 3 sub-dimensions. Kolmogorov Smirnov test was applied to the variables. It was determined that the variances of the variables obtained as a result of the test did not show normal distribution. The analysis between the sub-dimensions of the scale and demographic information was carried out with the Mann Whitney U test. The p<0.05 value was considered significant within the 95% confidence interval of the analysis. Participants were evaluated in the sub-dimensions of the attitude scale towards sports in the context of their educational status, marital status and field of duty, and included psychosocial development (p:0.019<0.05), physical development (p:0.005<0.05) and mental development (p:0.045<0.05). 0.05) sub-dimensions were found to have significant differences in terms of gender. There was no significant difference at the p<0.05 level according to the variables of education and marital status. When evaluated according to their duties (academic personnel-administrative personnel), a significant difference was found between academic and administrative personnel in the psychosocial development sub-dimension (p:0.45<0.05); No significant difference was found in physical development and mental development parameters.

Kaynakça

 • Akyol, A. G. A., Bilgiç, A. G. P., & Ersoy, G. (2008). Fiziksel aktivite, beslenme ve sağlikli yaşam. Baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık.
 • Azade, S. & Taylan, S. (2020). İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı Öğrenci ve Mezunlarının Spora Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 39-49.
 • Bulut, S. (2010). Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan personelin fiziksel aktivite düzeyi ve ilgili faktörlerin belirlenmesi. Ankara (Doctoral dissertation, Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).Gökdağ, M. (2018). Okul yöneticilerinin spora yönelik tutumları ve kadınların spor etkinliklerine katılımlarına dair görüşlerinin araştırılması (Bartın örneği) (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 59-69.
 • MacAuley, D. (1994). A history of physical activity, health and medicine. Journal of the Royal Society of Medicine, 87(1), 32.
 • Özer, D., Baltacı, G., & Tedavi, F. (2008). İş yerinde fiziksel aktivite. Klasmat Matbaacılık, Ankara, 19, 21.
 • Rebelo-Marques, A., De Sousa Lages, A., Andrade, R., Ribeiro, C. F., Mota-Pinto, A., Carrilho, F., & Espregueira-Mendes, J. (2018). Aging hallmarks: the benefits of physical exercise. Frontiers in endocrinology, 9, 258.
 • Rowland, T. W., & Freedson, P. S. (1994). Physical activity, fitness, and health in children: a close look. Pediatrics, 93(4), 669-672.
 • Satcher, D., Lee, R.P. (1996). Physical activity and health. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Centers for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, The President’s Council on Physical Fitnessand Sports. A Report of the Surgeon General.
 • Savcı, F. D. S., Öztürk, U. F. M., & Arıkan, F. D. H. (2006). Üniversite ö¤ rencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri. Türk Kardiyol Dern Arfl, 34(3), 166-172.
 • Sayan, İ. Ö. (2009). Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel Ayrımı. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 64(01), 201-245.
 • Şentürk, H. E. (2015). Sportif tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 8-18.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2008). Fiziksel aktivite bilgi serisi. Ankara.
 • Togo, O. T., & Öztürk, A. (2020). Spor Organizasyonlarina Katilan Çalişanlarin Spora Yönelik Tutumlarinin İncelenmesi: Şirketler Ligi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(1), 55-64.
 • Von Onciul, J. (1996). ABC of work related disorders: stress at work. Bmj, 313(7059), 745-748.
 • Vural, Ö., Serdar, E. L. E. R., & GÜZEL, N. A. (2010). Masa başi çalişanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Spormetre beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi, 8(2), 69-75.
 • Yılmaz H. (2007) İstatistiksel Testler ve Örneklem Büyüklüğünün Saptanması www.tavsiyeediyorum.com/makale_298.htm Erişim Tarihi : 22.07.2022
 • Yüksel, E. (2001). Çalışan kadınların fiziksel aktivite düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Zorba, E. (2010). Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk ders notları.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve Bektaş 0000-0003-4239-7790

Okan Demir 0000-0002-8296-6188

Yayımlanma Tarihi 7 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 9 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bektaş, M., & Demir, O. (2022). Üniversitede Görev Yapan Akademik ve İdari Personelin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. The Journal of International Scientific Researches, 7(3), 297-306. https://doi.org/10.23834/isrjournal.1159869