Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bireylerin Sağlık Sigortalarına ve Sağlık Hizmetlerine Yönelik Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: Ek, 27 - 45, 31.12.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1186254

Öz

Bu çalışmanın amacı, Gümüşhane ilinde yaşayan ve özel sağlık sigortası bulunmayan bireylerin genel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri ile ilgili görüşlerini ortaya koymak ve özel sağlık sigortasına neden gerek duymadıklarını belirlemeye çalışmaktır. Bu kapsamda Gümüşhane ilinde yaşayan ve özel sağlık sigortası bulunmayan bireylere bir anket uygulanmıştır. Uygulamaya ilişkin veriler t-testi, varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi ve faktör analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların demografik özellikleri ile genel sağlık sigortasına bakış açıları arasında herhangi bir anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bireylerin özel sağlık sigortasına bakış açıları ile meslek, gelir düzeyi ve sağlık güvencesi değişkenleri arasında da anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların sağlık hizmetlerine yönelik bakış açıları ile cinsiyet, eğitim durumu, meslek, gelir düzeyi ve hanede yaşayan kişi sayısı değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Kaynakça

 • Alan, M. (2009). Özel Sağlık Sigortasının Mevcut Ve Potansiyel Müşteriler Tarafından Algılanışı, Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi.
 • Avşar, N. (2010). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortası Ve Sağlık Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi.
 • Balkanlı, M. (2017). Özel Sağlık Sigortası Türkiye Ve Dünya Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş.(2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiziel Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cece, O. (2017). Sağlık Sistemi Paydaşlarının Sağlık Sigortası Algısının Ölçülmesi; Edirne İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi.
 • Coşkun, S. (2017). Ts En 15224-2012 Sağlık Hizmetleri - Kalite Yönetimi Standardının, Sağlık Hizmetlerindeki Diğer Kalite Standartları İle Karşılaştırılması, Doktora Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Çallı, M. (2012). 5510 Sayılı Kanuna Göre Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Olup Genel Sağlık Sigortasından Yararlanamayanlar: Denizli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi.
 • Değirmenciler, D. Z. (2016). Kişilerin Özel Sağlık Sigorta Ürün Ve Şirket Seçimini Belirleyen Temel Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Ekici, H. (2020). Açıklayıcı Faktör Analizi Yardımı İle Öğrencilerin Akademik Başarısını Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Denemesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Ekinci, N. (2018). Ankara İlinde Yaşayan Kişilerin Genel Sağlık Sigortası Ve Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Emeksiz, Ç. (2019). Yaşlılık Olgusunun Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisnas Tezi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.
 • Erken, G. (2021, Ocak). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Örneklem Büyüklüğünü Belirleme [Video]. Youtube. https://youtu.be/6hojof5q9pu, (21.05.2021).
 • George, D. Ve Mallery, M. (2010). Spss For Windows Step By Step: A Simple Guide And Reference, 17.0 Update (10 A Ed.) Boston: Pearson.
 • Günaydın, A. (2007). Aile Hekimlerinin 5510 Sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununu Değerlendirmeleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Hair, J. F. Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited.
 • Hopkins, S. & Kidd, M. P. (1996). The Determinants Of The Demand For Private Health İnsurance Under Medicare. Applied Economics, 28(12), 1623-1632.
 • İnce, G. (2014). Ankara’da Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Semt Polikliniğine Başvuran Hastaların Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. Ş. Kalaycı İçinde, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (S. 321-345). Ankara: Asil Yayın.
 • Kerssens, JJ Ve Groenewegen, PP (2005). Sosyal Sağlık Sigortasında Tüketici Tercihleri. Avrupa Sağlık Ekonomisi Dergisi, 6 (1), 8-15.
 • Keskin, H. (2019). Özel Sağlık Sigortasının Gelişme Potansiyeli Üzerine Tüketici Görüşlerinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Kurnaz, E. (2020). Kurum Kültürü Ve İç Denetim. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Liu, TC Ve Chen, CS (2002). Tayvan'da Ulusal Sağlık Sigortası İle Özel Sağlık Sigortası Satın Alma Kararlarının Analizi. Sosyal Bilimler Ve Tıp, 55 (5), 755-774.
 • Orhaner, E. (2018). Türkiye'de Sağlık Sigortası. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Özmen, S. (2013). Genel Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmeti Sunucularına Ve Hastane Olan Uygulamaları, Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Öztürk, N. (2014). Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Vatandaş Görüşlerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Pamir, Z. İ. (2010). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortası Sektöründe Hizmet Ve Ürün Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Sıvacı, C. (2006). Genel Sağlık Sigortası Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Bütçe Dünyası, Sayı: 24, 1-9.
 • Somunoğlu, S., Ağırbaş, İ., Çelik, Y., Erdem, R., Akbulut, Y., & Erigüç, G. (2012). Sağlık Kurumları Yönetimi-I, Anadolu Üniversitesi.
 • Şenocak, H. (2009). Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 409-468.
 • Tarım, M. & Güdük, Ö. (2019). Türkiye’de Bireylerin Özel Sağlık Sigortası Tercihini Etkileyen Nedenler Ve Bilgi Düzeyleri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 196-200.
 • Tatar, F. (1996). Saglık Hizmetleri Finansman Kaynakları. Topum Ve Hekim Dergisi.
 • Turanli, H. Ş. (2021). Karışımlı Faktör Analizi İle Faktör Analizinin Karşılaştırılması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Ulaş, I. (1997). Uygulamalı Can Sigortası Hukuku, Hayat Ve Kişisel Kaza Sigortaları, Ankara: Tarhan Kitapevi, 159.
 • Vbo Blog, (2022).Korelasyon Katsayısının Belirlenmesi. [https://www.veribilimiokulu.com/], (02.02.2022).
 • Yıldız, D. Ve Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması Ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi. 14-28.
 • Yılmaztürk, M. H. (2008). Genel Sağlık Sigortasına Karşı Sağlık Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Evaluation of Individuals' Perspectives on Health Insurance and Health Services

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: Ek, 27 - 45, 31.12.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1186254

Öz

The aim of this study is to reveal the opinions of individuals living in Gümüşhane who do not have private health insurance about general health insurance, private health insurance and health services and to try to determine why they do not need private health insurance. In this context, a questionnaire was applied to individuals who live in Gümüşhane and do not have private health insurance. Implementation data were analyzed using t-test, analysis of variance (ANOVA), correlation analysis and factor analysis. According to the results obtained, no significant difference was found between the demographic characteristics of the participants and their perspectives on general health insurance. A significant difference was also found between individuals' perspectives on private health insurance and the variables of occupation, income level and health insurance. In addition, a significant difference was found between the participants' perspectives on health services and the variables of gender, educational status, occupation, income level and the number of people living in the household.

Kaynakça

 • Alan, M. (2009). Özel Sağlık Sigortasının Mevcut Ve Potansiyel Müşteriler Tarafından Algılanışı, Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi.
 • Avşar, N. (2010). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortası Ve Sağlık Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi.
 • Balkanlı, M. (2017). Özel Sağlık Sigortası Türkiye Ve Dünya Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş.(2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiziel Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cece, O. (2017). Sağlık Sistemi Paydaşlarının Sağlık Sigortası Algısının Ölçülmesi; Edirne İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi.
 • Coşkun, S. (2017). Ts En 15224-2012 Sağlık Hizmetleri - Kalite Yönetimi Standardının, Sağlık Hizmetlerindeki Diğer Kalite Standartları İle Karşılaştırılması, Doktora Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Çallı, M. (2012). 5510 Sayılı Kanuna Göre Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Olup Genel Sağlık Sigortasından Yararlanamayanlar: Denizli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi.
 • Değirmenciler, D. Z. (2016). Kişilerin Özel Sağlık Sigorta Ürün Ve Şirket Seçimini Belirleyen Temel Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Ekici, H. (2020). Açıklayıcı Faktör Analizi Yardımı İle Öğrencilerin Akademik Başarısını Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Denemesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Ekinci, N. (2018). Ankara İlinde Yaşayan Kişilerin Genel Sağlık Sigortası Ve Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Emeksiz, Ç. (2019). Yaşlılık Olgusunun Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisnas Tezi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.
 • Erken, G. (2021, Ocak). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Örneklem Büyüklüğünü Belirleme [Video]. Youtube. https://youtu.be/6hojof5q9pu, (21.05.2021).
 • George, D. Ve Mallery, M. (2010). Spss For Windows Step By Step: A Simple Guide And Reference, 17.0 Update (10 A Ed.) Boston: Pearson.
 • Günaydın, A. (2007). Aile Hekimlerinin 5510 Sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununu Değerlendirmeleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Hair, J. F. Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited.
 • Hopkins, S. & Kidd, M. P. (1996). The Determinants Of The Demand For Private Health İnsurance Under Medicare. Applied Economics, 28(12), 1623-1632.
 • İnce, G. (2014). Ankara’da Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Semt Polikliniğine Başvuran Hastaların Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. Ş. Kalaycı İçinde, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (S. 321-345). Ankara: Asil Yayın.
 • Kerssens, JJ Ve Groenewegen, PP (2005). Sosyal Sağlık Sigortasında Tüketici Tercihleri. Avrupa Sağlık Ekonomisi Dergisi, 6 (1), 8-15.
 • Keskin, H. (2019). Özel Sağlık Sigortasının Gelişme Potansiyeli Üzerine Tüketici Görüşlerinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Kurnaz, E. (2020). Kurum Kültürü Ve İç Denetim. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Liu, TC Ve Chen, CS (2002). Tayvan'da Ulusal Sağlık Sigortası İle Özel Sağlık Sigortası Satın Alma Kararlarının Analizi. Sosyal Bilimler Ve Tıp, 55 (5), 755-774.
 • Orhaner, E. (2018). Türkiye'de Sağlık Sigortası. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Özmen, S. (2013). Genel Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmeti Sunucularına Ve Hastane Olan Uygulamaları, Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Öztürk, N. (2014). Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Vatandaş Görüşlerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Pamir, Z. İ. (2010). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortası Sektöründe Hizmet Ve Ürün Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Sıvacı, C. (2006). Genel Sağlık Sigortası Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Bütçe Dünyası, Sayı: 24, 1-9.
 • Somunoğlu, S., Ağırbaş, İ., Çelik, Y., Erdem, R., Akbulut, Y., & Erigüç, G. (2012). Sağlık Kurumları Yönetimi-I, Anadolu Üniversitesi.
 • Şenocak, H. (2009). Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 409-468.
 • Tarım, M. & Güdük, Ö. (2019). Türkiye’de Bireylerin Özel Sağlık Sigortası Tercihini Etkileyen Nedenler Ve Bilgi Düzeyleri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 196-200.
 • Tatar, F. (1996). Saglık Hizmetleri Finansman Kaynakları. Topum Ve Hekim Dergisi.
 • Turanli, H. Ş. (2021). Karışımlı Faktör Analizi İle Faktör Analizinin Karşılaştırılması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Ulaş, I. (1997). Uygulamalı Can Sigortası Hukuku, Hayat Ve Kişisel Kaza Sigortaları, Ankara: Tarhan Kitapevi, 159.
 • Vbo Blog, (2022).Korelasyon Katsayısının Belirlenmesi. [https://www.veribilimiokulu.com/], (02.02.2022).
 • Yıldız, D. Ve Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması Ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi. 14-28.
 • Yılmaztürk, M. H. (2008). Genel Sağlık Sigortasına Karşı Sağlık Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ersin Korkmaz 0000-0002-6787-5368

Gülizar Coşkun 0000-0002-9069-5568

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 8 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: Ek

Kaynak Göster

APA Korkmaz, E., & Coşkun, G. (2022). Bireylerin Sağlık Sigortalarına ve Sağlık Hizmetlerine Yönelik Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. The Journal of International Scientific Researches, 7(Ek), 27-45. https://doi.org/10.23834/isrjournal.1186254