Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Anxiety in Adult Students Regarding Alphabet Learning and Phonology

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 3 - 40, 18.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Abs, Muhammed, Amir es-Sibai, Muhammed el-Ebraş, Mü’min el-Annan, Silsiletu'l-Lisan I-VI, Fatih İstanbul: Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • Akçay, İsmail, Arapça ve Türkçe Seslerin Telaffuzu ve Aralarındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
 • Alpert, Richard and Haber, Ralph Norman, “Anxiety in Academic Achievement Situations. Journal of Abnormal And Social Psychology”, sa. 61, 1960.
 • Aydın, Selami ve Zengin, Buğra, Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı : Bir Literatür Özeti " , Journal of Language and Linguistic Studies , Vol . 4, No. 1, April 2008.
 • Aydın, Tahirhan, “Arapça ve Türkçe’de Sesler -Karşıtsal Çözümleme”, EKEV AKADEMİ Dergisi Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010).
 • Common European Framework Of Reference For Languages: Learnıng, Teachıng, Assessment Companıon Volume Wıth New Descrıptors, Language Policy Programme Education Policy Division, Education Department, Council Of Europe, Strasbourg, 2018.
 • Güneş, Firdevs, Yetişkin Eğitimi (Halk Eğitimi), Ankara, Ocak Yayınları, 1996.
 • Güven, Meral, “Öğrenme Stilleri ile Stratejileri Arasındaki İlişki”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 2004.
 • İşisağ, Korkut., Demirel, Özcan, “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması”, Eğitim ve Bilim, 2010.
 • İşisağ, Korkut, “Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’nin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi”, Journal of Language and Linguistic Studies, Vol.4, No.1, April 2008.
 • İşler, Emrullah “Türklerin Arapçanın Ünlülerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri.”, EKEV Akademi Dergisi, 3(1), 2001.
 • İşler, Emrullah“Türklerin Arapçanın Ünsüzlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” EKEV Akademi Dergisi, 3(2), 2001.
 • İşler, Emrullah “Arapça Kelimelerin Farsça Unsurlarla Türkçe de Kullanılışı (II), Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 1997.
 • İşler, Emrullah “Arapça Öğreniminde Türkçeden Ses Bilgisi Düzeyinde Yapılan Olumsuz Aktarım”, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 1996.
 • İşler, Emrullah “Ülkemizde Arapçanın Telaffuzunda Yapılan Yanlışlar ve Kur’an Ayetlerinde Meydana Getirdiği Anlam Kaymaları (I)”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 1997.
 • Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları, 1999.
 • Karataş, Sibel Esra, Yetişkinlerin Eğitime Katılma Güdüsünü Etkileyen Psikolojik Ve Toplumsal Faktörler (Karayolları Genel Müdürlüğü İngilizce Eğitimleri Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • Koç, Gürcü, “Yapılandırmacı Sınıflarda Öğretmen-Öğrenen Rolleri ve Etkileşim Sistemi”, Eğilim ve Bilim, sa.142, 2006.
 • Komisyon, Kara Kuvvetleri Lisan Eğitimi Yönergesi, Ankara: K.K. Basımevi Müdürlüğü. 2009.
 • Kozacıoğlu, Gülten ve Gördürür, Hülya E., Bireyden Topluma Ruhsağlığı, Alfa Yayını, İstanbu, 1995.
 • Kurt, İhsan, Yetişkin Eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Komisyon (Mehmet Hakkı Suçin ve diğerleri), Ortaöğretim I, II ve III. Yabancı Dil Arapça Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara, 2012.
 • Özcan Köknel, Kaygı Bozuklukları Genel ve Klinik Psikiyatri, Nobel Tıp Yayını, İstanbul 1989.
 • Özer, Bekir, “İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Eğitim Programlarında Öğrenme Stratejileri”, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(1), 2001.
 • Özgüven, Ethem, Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Ankara 1994.
 • Özdemir, Sevim, Arapça Konuşma Kaygısı, Akdem Yayınları, Isparta 2018.
 • Yayla, Deniz, Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, (EARGED), Ankara, 2009.

Yetişkin Öğrencilerin Arap Alfabesinin Öğrenimine ve Sesletimine Dair Kaygıları

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 3 - 40, 18.06.2020

Öz

Küreselleşmenin getirdiği yeni dünya düzeninde hemen hemen her dili bilen insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu olgu her yaştan insanı yabancı dil öğrenmeye teşvik etmektedir. Bu nedenle yabancı dil öğretimini kısa sürede etkili bir şekilde gerçekleştirmek için çeşitli yöntem ve teknolojiler kullanılmaktadır. Avrupa Birliği başta olmak üzere bazı uluslararası kurumlar her seviyedeki dil yeterliliklerini belirlemeye yönelik “tanımlama” çalışmaları yapmışlardır. Avrupa Birliği 2018 yılında yayınladığı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) yabancı dil bilme yeterliliklerinde daha önce 2001 yılında yayınladığı referans metnine göre önemli değişiklikler yapmıştır. Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR)’nde yapılan bu değişikliklerden biri yabancı dilin alfabesinin yazımı ve sesletiminin (fonoloji), Pre-A1 seviyesinden başlayarak C2 seviyesine kadar yeniden tanımlanmasıdır.
Biz, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda 32 hafta süreyle kurs gören yetişkin öğrencilerin yabancı dil olarak Arapça öğrenirken yaşadıkları kaygı durumlarını tespit etmek üzere 27 soruluk anket uyguladık. Bu makalede; 2018 yılında Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR)’nde yabancı dilin sesletim bilgisi (fonoloji) konusunda getirilen yeni kriterleri dikkate alarak anketin Arapça alfabenin yazımı ve sesletimi (fonoloji) ilgili soruları içeren kısmını müstakil bir makale olarak hazırlamaya karar verdik. Arapçada dört dil becerisinin geliştirilmesinde öğretim sürecinin her aşamasında yetişkin öğrencilerin yaşadıkları kaygı durumları ve bunların dil becerilerinin geliştirilmesine etkilerini (olumlu-olumsuz) ortaya çıkarmaya çalıştık. Gerekli analiz çalışması yaparak sonuçlarına göre önerilerimizi sunduk.

Kaynakça

 • Abs, Muhammed, Amir es-Sibai, Muhammed el-Ebraş, Mü’min el-Annan, Silsiletu'l-Lisan I-VI, Fatih İstanbul: Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Açık, Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulundaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • Akçay, İsmail, Arapça ve Türkçe Seslerin Telaffuzu ve Aralarındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
 • Alpert, Richard and Haber, Ralph Norman, “Anxiety in Academic Achievement Situations. Journal of Abnormal And Social Psychology”, sa. 61, 1960.
 • Aydın, Selami ve Zengin, Buğra, Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı : Bir Literatür Özeti " , Journal of Language and Linguistic Studies , Vol . 4, No. 1, April 2008.
 • Aydın, Tahirhan, “Arapça ve Türkçe’de Sesler -Karşıtsal Çözümleme”, EKEV AKADEMİ Dergisi Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010).
 • Common European Framework Of Reference For Languages: Learnıng, Teachıng, Assessment Companıon Volume Wıth New Descrıptors, Language Policy Programme Education Policy Division, Education Department, Council Of Europe, Strasbourg, 2018.
 • Güneş, Firdevs, Yetişkin Eğitimi (Halk Eğitimi), Ankara, Ocak Yayınları, 1996.
 • Güven, Meral, “Öğrenme Stilleri ile Stratejileri Arasındaki İlişki”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 2004.
 • İşisağ, Korkut., Demirel, Özcan, “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması”, Eğitim ve Bilim, 2010.
 • İşisağ, Korkut, “Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’nin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi”, Journal of Language and Linguistic Studies, Vol.4, No.1, April 2008.
 • İşler, Emrullah “Türklerin Arapçanın Ünlülerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri.”, EKEV Akademi Dergisi, 3(1), 2001.
 • İşler, Emrullah“Türklerin Arapçanın Ünsüzlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” EKEV Akademi Dergisi, 3(2), 2001.
 • İşler, Emrullah “Arapça Kelimelerin Farsça Unsurlarla Türkçe de Kullanılışı (II), Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 1997.
 • İşler, Emrullah “Arapça Öğreniminde Türkçeden Ses Bilgisi Düzeyinde Yapılan Olumsuz Aktarım”, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 1996.
 • İşler, Emrullah “Ülkemizde Arapçanın Telaffuzunda Yapılan Yanlışlar ve Kur’an Ayetlerinde Meydana Getirdiği Anlam Kaymaları (I)”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 1997.
 • Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları, 1999.
 • Karataş, Sibel Esra, Yetişkinlerin Eğitime Katılma Güdüsünü Etkileyen Psikolojik Ve Toplumsal Faktörler (Karayolları Genel Müdürlüğü İngilizce Eğitimleri Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • Koç, Gürcü, “Yapılandırmacı Sınıflarda Öğretmen-Öğrenen Rolleri ve Etkileşim Sistemi”, Eğilim ve Bilim, sa.142, 2006.
 • Komisyon, Kara Kuvvetleri Lisan Eğitimi Yönergesi, Ankara: K.K. Basımevi Müdürlüğü. 2009.
 • Kozacıoğlu, Gülten ve Gördürür, Hülya E., Bireyden Topluma Ruhsağlığı, Alfa Yayını, İstanbu, 1995.
 • Kurt, İhsan, Yetişkin Eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Komisyon (Mehmet Hakkı Suçin ve diğerleri), Ortaöğretim I, II ve III. Yabancı Dil Arapça Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara, 2012.
 • Özcan Köknel, Kaygı Bozuklukları Genel ve Klinik Psikiyatri, Nobel Tıp Yayını, İstanbul 1989.
 • Özer, Bekir, “İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Eğitim Programlarında Öğrenme Stratejileri”, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(1), 2001.
 • Özgüven, Ethem, Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Ankara 1994.
 • Özdemir, Sevim, Arapça Konuşma Kaygısı, Akdem Yayınları, Isparta 2018.
 • Yayla, Deniz, Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, (EARGED), Ankara, 2009.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dilbilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kerim Açık

Yayımlanma Tarihi 18 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 26 Şubat 2020
Kabul Tarihi 6 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Açık, Kerim. “Yetişkin Öğrencilerin Arap Alfabesinin Öğrenimine Ve Sesletimine Dair Kaygıları”. Istanbul Journal of Arabic Studies 3, sy. 1 (Haziran 2020): 3-40.