Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Examination of the Effect of Macroprudential Monetary Policy Tools on Macroeconomic Variables in Turkey using VAR Analysis

Yıl 2017, Cilt: 67 Sayı: 2, 59 - 88, 29.12.2017

Öz

The purpose of this study is to analyze the impact of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) on macroeconomic monetary policy after the 2008 financial crisis. The study attempted to investigate the dynamic relationship between the policy instruments of the CBRT and the macroeconomic indicators selected in Turkey, using a dataset covering the period from January 2010 to June 2016 and a monthly dataset for VAR analysis. Using the Augmented Dickey–Fuller (ADF) unit root test, the individual time series properties of the series, “Granger causality,” “variance decomposition,” and “effect–response functions” are aimed to determine the interactions of the series.

According to the results of the implementation, the CBRT’s CPI inflation indicator for price stability and the Capital Movements and Total Credits for Financial Stability indicators were found to be weak against the model’s monetary policy tools. Again, these variables are the most extrinsic variables of the model, responding most to self-induced shocks. Furthermore, a change in the reserve requirement of the tools has been shown to have a significant effect on inflation, even partially.

Kaynakça

 • Bagliano, F.C., & Favero, C.A. (1998). Measuring mon­etary policy with VAR models: An evaluation. European Eco­nomic Review, 42(6): 1069-1112.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurumu. (2013, 26 Kasım). Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik taslağı (Sayı: 2013/33) [Basın Açıklaması]. Erişim adresi: http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/12578banka_kartlari_ve_kredi_kartlari_hakkinda_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_iliskin_yonetmelik_taslagi.pdf
 • Başçı, E. ve Kara, H. (2011, Mayıs). Finansal istikrar ve para politikası (No:11/08) [TCMB Çalışma Tebliği]. Erişim adresi: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Arastirma+Yayinlari/Calisma+Tebligleri/2011/aciklama10
 • Blanchard, O., Romer, D., Spence M., & Stiglitz J. (Eds). (2012). In the wake of the crisis: Leading economists reassess economic policy. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Borio, C. (2011, September). Central banking post-crisis: What compass for uncharted waters? BIS Working Papers, 353, 1-17.
 • Çepni, E. (2015). Ekonomik ve finansal föstergeler rehberi (Göz. geç. 7. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
 • Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Eğilmez, M. (2016, 10 Ağustos). Zorunlu karşılıklar niçin indirildi [Web log post]. Erişim adresi: http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/merkez-bankas-zorunlu-karslk-oranlarn.html
 • Eroğlu, N. (2011). Türkiye’de parasal kesim ve Merkez Bankası işlemlerinin analizi (1.bs.). İstanbul: Der Yayınları.
 • Eroğlu N., Eroğlu İ. ve Aydın H. İ. (Ed.). (2015). İktisadi krizler ve Türkiye ekonomisi: Prof. Dr. İlker Parasız’a armağan. Ankara: Orion Kitabevi.
 • Galati, G., & Moessner, R. (2011). Macroprudential policy-A literature review. BIS Working Papers, 337, 1-38.
 • Gujarati, D. N. (1999). Temel ekonometri, (Ü. Şenesen ve G. G. Şenesen, Çev.), (7.bs.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Hahm, J., Mishkin, F. S., Shin, H. S., & Shin, K. (2012). Macroprudential policies in open emerging economies (NBER Working Paper Series No:17780). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w17780.pdf
 • Kara, A. H. (2012, Haziran). Küresel kriz sonrası para politikası (No:12/17) [TCMB Çalışma Tebliği]. Erişim adresi: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/5ca4f1c3-bf70-44d8-a594-662ee6866ab9/WP1217.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5ca4f1c3-bf70-44d8-a594-662ee6866ab9-lMyx3bV
 • Oktar, S., Tokucu, E. ve Kaya, Z. (2013). Finansal küreselleşme sürecinde merkez bankacılığı ve para politikaları (2.bs.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sims, C.A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48.
 • Yellen, J. L. (2010, October 11). Macroprudential supervision and monetary policy in the post-crisis world. Speech at the Annual Meeting of the National Association for Business Economics, Denver, CO. Retrieved from https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20101011a.htm

Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi ile İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt: 67 Sayı: 2, 59 - 88, 29.12.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2008 Finansal Kriz sonrası makro ihtiyati para politikası uygulamalarının etkisini analiz etmektir. Çalışmada, 2010:01-2016:06 dönemini kapsayan ve aylık verilerden oluşan bir veri seti ile VAR tekniği kullanılarak, TCMB’nin 2010 sonrası aktif kullandığı politika araçları ile Türkiye’de seçilmiş makroekonomik göstergeler arasındaki dinamik ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi yardımı ile serilerin bireysel zaman serisi özellikleri, “granger nedensellik”, “varyans ayrıştırması” ve “etki-tepki fonksiyonları” ile de serilerin birbirlerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Uygulama sonuçlarına göre baz alınan dönemde, TCMB’nin fiyat istikrarına yönelik TÜFE enflasyonu göstergesi ile finansal istikrara yönelik Sermaye Hareketleri ve Toplam Kredi Hacmi göstergelerinin modeldeki para politikası araçlarına karşı tepkisinin zayıf olduğu görülmüştür. Yine bu değişkenler modelin en dışsal değişkenleri olarak, en çok kendinden kaynaklı şoklara tepki vermektedirler. Ayrıca, araçlardan sadece zorunlu karşılıklardaki değişimlerin enflasyon üzerinde kısmen de olsa anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Bagliano, F.C., & Favero, C.A. (1998). Measuring mon­etary policy with VAR models: An evaluation. European Eco­nomic Review, 42(6): 1069-1112.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurumu. (2013, 26 Kasım). Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik taslağı (Sayı: 2013/33) [Basın Açıklaması]. Erişim adresi: http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/12578banka_kartlari_ve_kredi_kartlari_hakkinda_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_iliskin_yonetmelik_taslagi.pdf
 • Başçı, E. ve Kara, H. (2011, Mayıs). Finansal istikrar ve para politikası (No:11/08) [TCMB Çalışma Tebliği]. Erişim adresi: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Arastirma+Yayinlari/Calisma+Tebligleri/2011/aciklama10
 • Blanchard, O., Romer, D., Spence M., & Stiglitz J. (Eds). (2012). In the wake of the crisis: Leading economists reassess economic policy. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Borio, C. (2011, September). Central banking post-crisis: What compass for uncharted waters? BIS Working Papers, 353, 1-17.
 • Çepni, E. (2015). Ekonomik ve finansal föstergeler rehberi (Göz. geç. 7. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
 • Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Eğilmez, M. (2016, 10 Ağustos). Zorunlu karşılıklar niçin indirildi [Web log post]. Erişim adresi: http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/merkez-bankas-zorunlu-karslk-oranlarn.html
 • Eroğlu, N. (2011). Türkiye’de parasal kesim ve Merkez Bankası işlemlerinin analizi (1.bs.). İstanbul: Der Yayınları.
 • Eroğlu N., Eroğlu İ. ve Aydın H. İ. (Ed.). (2015). İktisadi krizler ve Türkiye ekonomisi: Prof. Dr. İlker Parasız’a armağan. Ankara: Orion Kitabevi.
 • Galati, G., & Moessner, R. (2011). Macroprudential policy-A literature review. BIS Working Papers, 337, 1-38.
 • Gujarati, D. N. (1999). Temel ekonometri, (Ü. Şenesen ve G. G. Şenesen, Çev.), (7.bs.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Hahm, J., Mishkin, F. S., Shin, H. S., & Shin, K. (2012). Macroprudential policies in open emerging economies (NBER Working Paper Series No:17780). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w17780.pdf
 • Kara, A. H. (2012, Haziran). Küresel kriz sonrası para politikası (No:12/17) [TCMB Çalışma Tebliği]. Erişim adresi: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/5ca4f1c3-bf70-44d8-a594-662ee6866ab9/WP1217.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5ca4f1c3-bf70-44d8-a594-662ee6866ab9-lMyx3bV
 • Oktar, S., Tokucu, E. ve Kaya, Z. (2013). Finansal küreselleşme sürecinde merkez bankacılığı ve para politikaları (2.bs.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sims, C.A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48.
 • Yellen, J. L. (2010, October 11). Macroprudential supervision and monetary policy in the post-crisis world. Speech at the Annual Meeting of the National Association for Business Economics, Denver, CO. Retrieved from https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20101011a.htm
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nadir Eroğlu

Funda Kara Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 27 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 67 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Eroğlu, N., & Kara, F. (2017). Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi ile İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi, 67(2), 59-88.
AMA Eroğlu N, Kara F. Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi ile İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi. Aralık 2017;67(2):59-88.
Chicago Eroğlu, Nadir, ve Funda Kara. “Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi Ile İncelenmesi”. İstanbul İktisat Dergisi 67, sy. 2 (Aralık 2017): 59-88.
EndNote Eroğlu N, Kara F (01 Aralık 2017) Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi ile İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi 67 2 59–88.
IEEE N. Eroğlu ve F. Kara, “Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi ile İncelenmesi”, İstanbul İktisat Dergisi, c. 67, sy. 2, ss. 59–88, 2017.
ISNAD Eroğlu, Nadir - Kara, Funda. “Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi Ile İncelenmesi”. İstanbul İktisat Dergisi 67/2 (Aralık 2017), 59-88.
JAMA Eroğlu N, Kara F. Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi ile İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi. 2017;67:59–88.
MLA Eroğlu, Nadir ve Funda Kara. “Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi Ile İncelenmesi”. İstanbul İktisat Dergisi, c. 67, sy. 2, 2017, ss. 59-88.
Vancouver Eroğlu N, Kara F. Türkiye’de Makro İhtiyati Para Politikası Araçlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisinin VAR Analizi ile İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi. 2017;67(2):59-88.