Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 58 - 84 2019-12-30

“ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ

Osman ŞİMŞEK [1]


Bu inceleme Türkiye açısından yeni çalışma ilişkilerinin inşasına yönelik özgün bir yaklaşımı içermektedir. Türk çalışma ilişkilerine yöntem üzerinden yaklaşılarak yeni bir kuram geliştirme denemesi esastan ele alınmaktadır. Çünkü Türkiye’deki çalışmaya konu olan tüm unsurlar modern Batı paradigmasına göre oluşmaktadır. Bu ise Türkiye’de çalışma hayatına yön veren temel kavramlar taklitçi bir çerçevede ortaya çıkarmaktadır. Oysa Türk-İslam medeniyetinin toplum kurucu temel düşünce yöntemi, tevhidi düşünce yöntemidir. Buna göre çalışma, çalışmanın zihniyeti, sanayi ilişkilerine yönelik özgün bir sanayi ve çalışma düzeni bilgisinin inşası, ihmal edilmiştir. Türkiye’de bu noktada Tevhidi düşünce üzerinden çalışmaya bakabilen akademik bilgi eksikliği çok belirgindir. Bu eksiklikten dolayı Türkiye, nasıl milli sanayi, nasıl bir milli çalışma düzenini ve gelişmeci toplum yapısını kurulabilsin. İşte bu noktadan hareketle, bu incelemede; kültür, kültürel izafilik, zihniyet ve çalışma kavramları Türk-İslam medeniyetinin özgün bilgi yönteminin eşliğinde yeni ve özgün bir çalışma düzeni inşa etmeyi amaçlamaktadır.
Zihniyet, Kültür, Kültürel İzafilik
  • Aksoy, Erdal(2000). Anadolu’da Yaşayan Oğuz Türkleri’nin Toplumsal Farklılaşma Türkmenler ve Yörükler, Ankara, KÖK Vakfı, Osmanlı Özel Sayısı, Aron, Raymond(1992).Sınıf Mücadelesi, Dergah Yayınları, İstanbul. Aydın,Mustafa(2004).Bilgi Sosyolojisi, Açılım Yayınları, İstanbul. Belek, İlker(1999).Post Kapitalist Paradigmalar, 2.Baskı, Sorun Yayınları, İstanbul. Berktin, Cezmi Tahir(1961). Eğitim Teşkilatı ve Felsefesiyle Amerika, Ajan Türk Matbaası, Ankara. Bilgi, Alaattin(1992). Karl Marx Kapital Özet ve Kılavuz, Yurt Yayınları, Ankara. Bostan, Kübra(2019).Pozitivist ve Tevhidi Düşünce Bilgi Yöntemleri Bağlamında “Çalışma-Eğitim-Ahlak” Etkileşiminin Yeni Dönem Türkiye Eğitim Zihniyetindeki Özgün Arayışı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enistitüsü, Ankara Budd,JohnW.(2016). Çalışma Düşüncesi, Çev: Fuat Man,Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Callinicos, Alex(2004). Toplum Kuramı, Tarihsel Bir Bakış, Çev: Yasemin Tezgiden, İletişim Yayınları, İstanbul Cevizci,Ahmet(2017). Felsefe Sözlüğü, Say Yayınları,6.Baskı, İstanbul. Çağatay, Tahir(1975). Kapitalist İçtimai Nizam ve Bugünkü Durumu, Ötüken Yayınları, İstanbul Eröz,Mehmet(1982). İktisat Sosyolojisine Başlangıç, 3.Baskı, Filiz Yayınları, İstanbul. Grint,Keith(1998).Çalışma Sosyolojisi, Çev Edi.: Veysel Bozkurt, Alfa Yayınları, İstanbul. Giddens, Antony(1999). İleri Toplumların Sınıf Yapısı, Marksist Yaklaşımın Eleştirisi, Çev:Ömer Baldık, Birey Yayınları, İstanbul. Faruki, İsmail Raci(2017). ; Tevhid Düşünce ve Hayata Yansımaları, Mahya Yayınları, Çev: E. Okumuş, İstanbul. Karaman, Hayrettin(2005). Günümüzde Çalışan Müslüman Kadınların Problemleri”, ”Sosyal Hayatta Kadın”, İslami İlimler Araştırma Vakfı, Ensar Neşriyat, İstanbul. Kessler, Gerhard(1985).. Sosyolojiye Başlangıç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. Keat,Russel/Urry,John(2001).Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev: N. Çelebi, 2. Baskı, İmge Yayınları, Ankara. Metin,Banu/ Özaydın,Mehmet Merve(2014). Çalışma ve Refah, Gazi Kitapevi, Ankara. Mucchielli, Alex(1991). Zihniyetler, (Çev.: A. Kotil), İstanbul, Cep Üniversitesi İletişim Yayınları, 1991. Şimşek,Osman(2018a). Tevhidi Düşüncenin Düzen Kurucu “İctimaiyat Felsefesi(Toplum Felsefesi),İçtimai Sistemin Kuruluşunda Tevhidi Düşünce ve Toplum Felsefesi ,Edi; Osman Şimşek, Otorite Yayınları:40,Ankara. Şimşek Osman(2013).Türk Girişimciliğinin Sosyolojisi, Otorite Yayınları, Ankara. Şimşek, Osman,(2018b) ;”Tevhidi Düşüncenin “İlmi Araştırma Yapma”da Bütüncül Yöntem Anlayışı”, Tevhidi Düşünce Işığında İlim dallarının Yeniden İnşası Şurası- Bolu, Derleyen(Edi.); M.Alişarlı-O.Şimşek, İlmar (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği) Yayınları, Yayın No: 4,.Ankara. Şimşek, Osman(2016).Medeniyet ve Sistem İnşa Edici Vasfıyla Tevhidi Düşünce, İLMAR(İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği), Ankara. Şimşek, Osman(2019a).”Çalışmanın Ontolojisi” Bağlamında Türk-İslam ve Batı Medeniyetlerinde Çalışmanın Sosyolojisi, İş ve Hayat Dergisi, Ekonomi, Hukuk ve Sosyal Politika Yıl: 5, Sayı:9, Ankara. Şimşek, Osman(2019b).Tevhidi Düşünce İlmi Yöntem Anlayışına Göre İlimler Nasıl İnşa Edilir, Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası -2” Der:İ. Hüseyin Çarıkçı-Osman Şimşek, İlmar Yayınları, Yayın No:5, Ankara. Poloma , M.Margarat(1993).Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev: H.Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara. Özakpınar, Yılmaz(2003). “İslam Medeniyeti ve Türk Kültürü”,Ötüken Yayınları, İstanbul. Özönder, M.Cihat(2001). “Takdim. Küreselleşme Tartışmalarının Terör Boyutu”, Kök Araştırmalar, Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı(KÖKSAV), Cilt III, Sayı: 2, Ankara. Özönder, M.Cihat(1984). Kültür Bütünleşmesive Alt Kültür Grupları Hakkında Düşünceler, Türk Kültürü Araştırmaları, Ayyıldız Matbaası, Ankara. Nef, John(1980).Sanayileşmenin Kültür Temelleri, Çev. Erol Güngör, 2.Baskı, Kalem Yayıncılık, İstanbul. Turhan, Mümtaz(1997). “Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikolojik bakımdan Bir Tetkik” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 3.Baskı, İstanbul. Ülgener, Sabri F.(1983). Zihniyet Aydınlar ve İzm’ler –Denemeler ve Araştırmalar-, Mayaş Yayınları, Ankara. Zaim,Sabahattin(1998).Industrial Relations System of Islam, Prof.Dr. Metin Kutal’a Armağan, TUHİS, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @olgu sunumu { isvehayat679998, journal = {İş ve Hayat}, issn = {2547-9873}, address = {Şeker-İŞ Genel Merkezi Karanfil sokak no 59, Ankara}, publisher = {Şeker-İş Sendikası}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {58 - 84}, doi = {}, title = {“ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Şi̇mşek, Osman} }
APA Şi̇mşek, O . (2019). “ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ . İş ve Hayat , 5 (10) , 58-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/679998
MLA Şi̇mşek, O . "“ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ" . İş ve Hayat 5 (2019 ): 58-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/679998>
Chicago Şi̇mşek, O . "“ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ". İş ve Hayat 5 (2019 ): 58-84
RIS TY - JOUR T1 - “ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ AU - Osman Şi̇mşek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İş ve Hayat JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 84 VL - 5 IS - 10 SN - 2547-9873- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İş ve Hayat “ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ %A Osman Şi̇mşek %T “ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ %D 2019 %J İş ve Hayat %P 2547-9873- %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD Şi̇mşek, Osman . "“ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ". İş ve Hayat 5 / 10 (Aralık 2020): 58-84 .
AMA Şi̇mşek O . “ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 58-84.
Vancouver Şi̇mşek O . “ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 58-84.
IEEE O. Şi̇mşek , "“ÇALIŞMA” VE “ZİHNİYET” KAVRAMLARI EKSENİNDE “ÇALIŞMA ZİHNİYETİ”NİN “MİLLİ ÇALIŞMA DÜZENİ”NİN İNŞASINA ETKİLERİ", İş ve Hayat, c. 5, sayı. 10, ss. 58-84, Ara. 2020