Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 136 - 158 2019-12-30

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ

Adnan KÜÇÜKALLİ [1] , Kenan ÖZMEN [2]


Bu çalışmada, işsizlik ve kronik bir hal alan genç işsizlik sorununa İş ve Meslek Danışmanlarının katkıları değerlendirilmiş ve iş arama gayretinde olan işsizlerin uygulanmakta olan istihdam politikalarından dolayı eğitim, bilgi ve becerilerine uymayan işlerde çalıştırılmalarının ortaya çıkarmış olduğu sorunlar incelenmiştir. Ayrıca atanma ve çalışma şartları göz önüne alınmak suretiyle işsizlik kavramının alt türlerinden biri olan “Gizli İşsizlik” ve gizli işsizlik gibi görülen “Eksik İstihdam” sorunu farklı bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama metodu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Muş, Bitlis, Hakkâri ve Van İl Müdürlüklerinde görevli İş ve Meslek Danışmanları oluşturmaktadır. Bu illerde görev yapan İş ve Meslek Danışmanı yapanların sayısı 58’dir. Bu 58 çalışanın 50’sine ulaşılmış ve İş ve Meslek Danışmanlığı Memnuniyet düzeyi ve iş ilişkisi anketi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışanların mesleklerinden memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu ayrıca büyük çoğunluğunun mezun oldukları bölüm ile yaptıkları iş arasında da uyumsuzluk olduğu bulgularına ulaşılmıştır. İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinde verimliliğin arttırılması adına öneriler sunulmuştur.
İş ve Meslek Danışmanlığı, İşsizlik, Genç İşsizlik
  • Bell DN, Blanchflower DG. (2011). “ Young people and the great recession”, London, Oxford Rev. Econ. Pol.” 27(2): 241–267. Biçerli M.K. (2018). Çalışma Ekonomisi. İstanbul: Beta Basım A.Ş. Bingöl D. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım A.Ş. Borjas J.G. (2015). Çalışma Ekonomisi. (Çev.: Çağatay Edgücan Şahin, Kerem Gökten ve Ümit Akçay). Bursa: Dora Basım Yayın. (1996). Dietrich H, Möller J. (2016). “Youth unemployment in Europe—business cycle and institutional effects”, Int. Econ. Econ. Policy. 2016;13(1):5–25. Erdoğmuş N. (2011). “ İş ve Meslek Danışmanlığı”. Selim Atay (Ed.), İş ve Meslek Danışmanlığı (4-18) içinde. Ankara: Altan Özyurt Matbaacılık. Freeman, R.B., Wise, D.A. (1982). “The youth labor market problem: its nature causes and consequences. In: The youth labor market problem: Its nature, causes, and consequences”, pp. 1–16. Chicago, University of Chicago Press. Gıles J. Park A. ve Zhang J. (2005). ” What is China’s true unemployment rate? http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.721.5069&rep=rep1&type=pdf, Erişim tarihi: 09.09.2019. ILO, (2018). “Unemployment rate” https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/ description_UR_EN.pdf, Erişim tarihi: 07.08.2019 Işığıçok Ö. (2018). “Temel Sosyal Politika Sorunları”. Aysen Tokol ve Yusuf Alper (Ed.), Sosyal Politika (121-163 içinde), Bursa: Dora Basım Yayın. Işığıçok Ö. (2018). İstihdam ve İşsizlik. Bursa: Dora Dağıtım. İŞKUR, 2019.” İş ve Meslek Danışmanlığı”,https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-danismanligi/ pdf. Erişim Tarihi: 18.08.2019 Kelleci S.Ü. ve Türk Z. (Aralık 2016).” Genç İşsizliğin İncelenmesi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırılması” Emek ve Toplum, 5, 10-25. Kesici M.R. (2013). Emek Piyasaları. Ankara: Dipnot Yayınları. Koray M. (2008). Sosyal Politika. Ankara: İmge Kitabevi. Küçükali A. (2016). Bir Sosyal Politika Problemi Olarak Göç Erzurum Örneği, Erzurum: İmaj Yayınevi. Mahiroğulları A. ve Korkmaz A. (2018) İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları (Türkiye ve AB Ülkeleri) 4. Baskı Bursa: Ekin Yayınevi. Marshall T.H. (2010). “Yurttaşlık ve Sosyal Sınıf”. Asena Günal (Ed.), Sosyal Politika Yazıları (ss.19-32) içinde. İstanbul: İletişim Yayınları. Mehmet Ö. ve Kılıç C. (2009). Çalışma Ekonomisi Teorisi. Ankara: Gazi Kitabevi Niyimbanira F. (2016). “ Characterısatıon of Tıme-Related Underemployment ın A South Afrıcan Munıcıpalıty: A Case of Bushbuckrıdge, Mpumalanga Provınce”, Mpumalanga,International Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, 8,1, 116-132. Oireachtas Library & Research Service (2013). https://webarchive.oireachtas.ie/ parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/responding_to_youth_unemployment_in_europe.pdf, Erişim tarihi: 18.09.2019. Okur A. (2014). Türkiye’de Genç İşsizliği ve Nedenleri. Ankara: Gazi Kitabevi. Özdemir Ç. (2012). “İstihdam ve İşsizlik”. Kemal Biçerli ve Verda Canbey Özgüler (Ed.), Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik (ss. 92-123) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Özel H.A., Topkaya Ö. ve Kurt S. (Aralık 2012).” Ticari Açıklık ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği “. İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 12, 29-54. Resmî Gazete, (2013).” Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2013 /08/20130802-1.htm, Erişim tarihi: 18.09.2019. Selçuk Z.Z. (Ekim-Kasım-Aralık 2018).“Gençlerimize Güveniyor, Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz”. İstihdamda3i (Ek) İŞKUR Kampüste, 29, 4-16. Seputiene J. (2011). “The Estimation of the Relationship Between Wages and Unemployment ın the European Unıon”, International Journal Of Social Scıences And Humanıty Studies. 3,2, 277-285. Taşçı H.M., Darıcı B. “Türkiye’de Eksik İstihdamın Belirleyenleri: HIA ile Bir Mikro Veri Uygulaması”. Maliye Dergisi, 158, 278-300. Todaro P.M. (1969). “ A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries”, .The American Economic Review. 59,1, 138-148. TÜİK, (2009). “TÜİK İstihdam ve İşsizlik”, http://www.eatonak.org/EC102/styled-5/index.html pdf. Erişim tarihi: 18.08.2019. TÜİK, (2019). “İşgücüİstatistikleri“, www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id= 30683pdf. Erişim tarihi: 16.08.2019. Yaşar M. (2014). “İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 ( 36), 63.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Adnan KÜÇÜKALLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Kenan ÖZMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { isvehayat680005, journal = {İş ve Hayat}, issn = {2547-9873}, address = {Şeker-İŞ Genel Merkezi Karanfil sokak no 59, Ankara}, publisher = {Şeker-İş Sendikası}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {136 - 158}, doi = {}, title = {İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Küçükalli̇, Adnan and Özmen, Kenan} }
APA Küçükalli̇, A , Özmen, K . (2019). İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ . İş ve Hayat , 5 (10) , 136-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/680005
MLA Küçükalli̇, A , Özmen, K . "İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ" . İş ve Hayat 5 (2019 ): 136-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/680005>
Chicago Küçükalli̇, A , Özmen, K . "İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ". İş ve Hayat 5 (2019 ): 136-158
RIS TY - JOUR T1 - İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ AU - Adnan Küçükalli̇ , Kenan Özmen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İş ve Hayat JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 158 VL - 5 IS - 10 SN - 2547-9873- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İş ve Hayat İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ %A Adnan Küçükalli̇ , Kenan Özmen %T İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J İş ve Hayat %P 2547-9873- %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD Küçükalli̇, Adnan , Özmen, Kenan . "İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ". İş ve Hayat 5 / 10 (Aralık 2020): 136-158 .
AMA Küçükalli̇ A , Özmen K . İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 136-158.
Vancouver Küçükalli̇ A , Özmen K . İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 136-158.
IEEE A. Küçükalli̇ ve K. Özmen , "İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE EKSİK İSTİHDAM SORUNU: MUŞ, BİTLİS, VAN VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ", İş ve Hayat, c. 5, sayı. 10, ss. 136-158, Ara. 2020