Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 159 - 173 2019-12-30

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU

Derviş ALTINOK [1]


Bağımsız denetçiler denetledikleri finansal tabloların uygunluğu ve doğruluğu hakkında güvence vermektedirler. Bu tablolardan yararlananlar ile denetçiler arasında bir güven ilişkisi doğmaktadır. Bu güvene dayanarak finansal tablo kullanıcıları; yatırım, kredi, alım satım, ortaklık gibi birtakım hukuki işlemler yaparlar. Denetimin denetim standartlarına aykırı olması ile bu raporlarda yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi bulunması nedeniyle finansal tablo kullanıcılarının zararı doğabilir. Bu bağlamda 660 sayılı KHK m.24 denetçilere özel bir sorumluluk öngörmektedir. Bağımsız denetimde güven sorumluluğunun kanuni şartları gerçekleşmektedir.
Bağımsız denetim, güven sorumluluğu
  • ATAMER, Yeşim: Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararın Sözleşmesel Sorumluluk Kurallarına Göre Tazmini, Yargıtay Dergisi, Cilt:22, Sayı: 1-2, Yıl:1996, s.99-132. ATEŞ, Derya: Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık, Turhan Kitabevi, Ankara 2007. BODUR, Yücel Mehtap: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Birlikte İşverenlik, 1. Bası, Beta, İstanbul 2018. DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan: Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo Sorumluluğu), Yetkin, Ankara 2009. EDİS, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:445, Sevinç Matbaası, Ankara 1979. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015. HATEMİ, Hüseyin: Medeni Hukuk’a Giriş, Gözden Geçirilmiş 7. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013. İNAL, Tamer: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Borca Aykırılık Dönme ve Fesih, Güncellenmiş 5. Baskı, Seçkin Yayınları. İMRE, Zahit: Medeni Hukuka Giriş, Yenilenmiş 3. Bası, Fakülteler Matbaası, 1980. KIRCA, Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Vakfı - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No:411, Ankara 2004. KOCABIYIK, Sami: Bağımsız Denetçinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Seçkin Yayınları, Ankara 2018. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/ HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 1. Cilt, 6. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/ HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 3. Cilt, 6. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014. (Atıf Şekli: Serozan,) OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, 10. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012. OĞUZTÜRK Kalkan Burcu; Güven Sorumluluğu, Vedat, İstanbul 2008. OLGAÇ, Senai: İçtihatlarla Türk Medeni Kanunu Şerhi, 3. Baskı, Olgaç Yayınları, Ankara 1975. ÖZKORKUT, Korkut: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim”, Ankara, 2013. ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 39. Bası, 2014. SEROZAN, Rona: “Culpa In Contrahendo”, “Akdin Müsbet İhlali” ve “Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme” Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD. 1968, S. 3, İstanbul 1968, s. 108- 129. (Atıf Şekli: Serozan, (Culpa In Contrahendo)) TEKİNAY, Selahattin Sulhi /AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atilla: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993. URKAN, Ercan: “Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Sözleşmeleri ve Sorumluluk”, Yetkin, Ankara, 2016. ZEVKLİLER, Aydın/ ERTAŞ, Şeref/ HAVUTÇU, Ayşe/ GÜRPINAR, Damla: Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel BİLGİLER), 7. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2012.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Derviş ALTINOK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @olgu sunumu { isvehayat680007, journal = {İş ve Hayat}, issn = {2547-9873}, address = {Şeker-İŞ Genel Merkezi Karanfil sokak no 59, Ankara}, publisher = {Şeker-İş Sendikası}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {159 - 173}, doi = {}, title = {BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU}, key = {cite}, author = {Altınok, Derviş} }
APA Altınok, D . (2019). BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU . İş ve Hayat , 5 (10) , 159-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/680007
MLA Altınok, D . "BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU" . İş ve Hayat 5 (2019 ): 159-173 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/680007>
Chicago Altınok, D . "BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU". İş ve Hayat 5 (2019 ): 159-173
RIS TY - JOUR T1 - BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU AU - Derviş Altınok Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İş ve Hayat JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 173 VL - 5 IS - 10 SN - 2547-9873- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İş ve Hayat BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU %A Derviş Altınok %T BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU %D 2019 %J İş ve Hayat %P 2547-9873- %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD Altınok, Derviş . "BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU". İş ve Hayat 5 / 10 (Aralık 2020): 159-173 .
AMA Altınok D . BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 159-173.
Vancouver Altınok D . BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 159-173.
IEEE D. Altınok , "BAĞIMSIZ DENETÇİNİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARINA KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞU", İş ve Hayat, c. 5, sayı. 10, ss. 159-173, Ara. 2020