Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 5, 30.06.2019

Öz

The aim of the current study is to investigate the attitudes of Social Studies teacher candidates towards using
technology. The participants of this study, which was designed as survey study, consisted of 150 1st year and 4th
year teacher candidates from Social Studies Teaching Department at Education Faculty in Afyon Kocatepe
University in 2017-2018 Fall term. The data were collected by using Technology Attitude Scale (Teknoloji Tutum
Ölçeği; Yavuz, 2005). The collected data were analyzed through descriptive statistics and Independent Samples
T-test. According to the findings of the study, it can be concluded that Social Studies teacher candidates had
positive attitudes towards technology use. The results also demonstrated that Social Studies teacher candidates’
attitudes towards using technology had a statistically significant relationship in terms of gender in favor of males.
On the other hand, educational level did not correlate with the attitudes of Social Studies teacher candidates
towards using technology.

Kaynakça

  • Bransford, J. E. (2000). How people learn: brain, mind, experience and school. Natural research council. Washington, DC: Natural academy press. Can, Ş. & Kaymakcı, G. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (34), 47-57. Cüre, F. & Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT`e yönelik tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.34, 41-53. Dargut, T. & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Dawson, V. (2008). Use of information communication technology by early career science teachers in western australia. International Journal Of Science Education, Australia. 30 (2), 203-219. Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 191-203. Ertmer, P. A., Conklin, D., Lewandowski, J., Osika, E., Selo, M. & Wignall, E. (2003). Increasing preservice teachers’ capacity for technology integration through the use of electronic models. Teacher Education Quarterly, 30(1), 95-112. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). Boston, MA: McGraw Hill. International Technology and Education Journal Vol. 3, No. 1; 2019 5 Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45. Uluslararası eğitim kongresi). Milli Eğitim Dergisi, 150. Heafner, T.(2004). Using technology to motivate students to learn social studies.Contemporary Issue in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Katrancı, M. & Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 773-797. Kaya, B. (2017) Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum düzeyi ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahievran Üniversitesi, Kırşehir Kırmızı, Ö. (2015). Measurıng pre-servıce englısh teachers’ attıtudes towards ınstructıonal technology use. EKEV Akademi Dergisi, 19 (62),321-336. Koşar, E. (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, (2. Bs.), Ankara, Pegem A Yayıncılık. MCmillan, H. & Schumacher, J.S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc. Namlu, A. G.(1998). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1-2), 184–200. Öztürk, T. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi: Balıkesir İli örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Pektaş, Ş. T. & Erkip, F. (2006). Attitudes of design students toward computer usage in design. International Journal of Technology and Design Education, 16(1), 79-95. Reiner, M. (2009). Sensory cues, visualization and physics learning. International Journal of Science Education, 31(3), 343–364. Sever, R. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, tasarım örnekleri. Ankara, Anı Yayıncılık. Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 1335-1349. Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara, Nobel Yayın. Yalın, H. İ. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara, Nobel Yayın. Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(1), 17-25. Yılmaz, H.(2012). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda tutumlarının değerlendirilmesi: Şişli Endüstri Meslek Lisesi örneği. Yayımlanmış yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi FBA. Yılmaz, İ. (2008). B

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 5, 30.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Bransford, J. E. (2000). How people learn: brain, mind, experience and school. Natural research council. Washington, DC: Natural academy press. Can, Ş. & Kaymakcı, G. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (34), 47-57. Cüre, F. & Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT`e yönelik tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.34, 41-53. Dargut, T. & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Dawson, V. (2008). Use of information communication technology by early career science teachers in western australia. International Journal Of Science Education, Australia. 30 (2), 203-219. Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 191-203. Ertmer, P. A., Conklin, D., Lewandowski, J., Osika, E., Selo, M. & Wignall, E. (2003). Increasing preservice teachers’ capacity for technology integration through the use of electronic models. Teacher Education Quarterly, 30(1), 95-112. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). Boston, MA: McGraw Hill. International Technology and Education Journal Vol. 3, No. 1; 2019 5 Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45. Uluslararası eğitim kongresi). Milli Eğitim Dergisi, 150. Heafner, T.(2004). Using technology to motivate students to learn social studies.Contemporary Issue in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Katrancı, M. & Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 773-797. Kaya, B. (2017) Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum düzeyi ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahievran Üniversitesi, Kırşehir Kırmızı, Ö. (2015). Measurıng pre-servıce englısh teachers’ attıtudes towards ınstructıonal technology use. EKEV Akademi Dergisi, 19 (62),321-336. Koşar, E. (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, (2. Bs.), Ankara, Pegem A Yayıncılık. MCmillan, H. & Schumacher, J.S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc. Namlu, A. G.(1998). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1-2), 184–200. Öztürk, T. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi: Balıkesir İli örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Pektaş, Ş. T. & Erkip, F. (2006). Attitudes of design students toward computer usage in design. International Journal of Technology and Design Education, 16(1), 79-95. Reiner, M. (2009). Sensory cues, visualization and physics learning. International Journal of Science Education, 31(3), 343–364. Sever, R. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, tasarım örnekleri. Ankara, Anı Yayıncılık. Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 1335-1349. Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara, Nobel Yayın. Yalın, H. İ. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara, Nobel Yayın. Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4(1), 17-25. Yılmaz, H.(2012). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda tutumlarının değerlendirilmesi: Şişli Endüstri Meslek Lisesi örneği. Yayımlanmış yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi FBA. Yılmaz, İ. (2008). B

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Articles
Yazarlar

Mehmet Tamer KAYA


Abdullah GÖKDEMİR


Sibel YAZICI

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Kabul Tarihi 12 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kaya, M. T. , Gökdemir, A. & Yazıcı, S. (2019). Investigating Attitudes of Social Sciences Pre-Service Teachers Towards Using Technology . International Technology and Education Journal , 3 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itej/issue/48324/611753