PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 02.07.2014

Öz

R & D activities to increase the competitiveness of enterprises, such as trademark and patent production is the igniter of the nature of the national economy at the macro level as well as the dynamics of growth and development will represent a set of activities is so important. Especially in recent years, increasing global competition conditions for micro-and macro-economic unit cost of R & D, although a very important and so is a special field of activity. In this study, the BRICS-T countries' R & D activities have made to their incentives, with emphasis on promoting it the country's economy have made to the contributions of the R & D side variables impact on econometric methods to be introduced were studied. The analysis also within Turkey from the central budget allocated to R & D activities, R & D expenditures have empirically examined the activity on

Kaynakça

 • Ahmad Jafari Samimi ve Seyede Monireh Alerasoul, “R&D and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries” Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4): 3464-3469, 2009
 • Ahmet Gülmez ve Fatih Yardımcıoğlu, “OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010)” Maliye Dergisi, ss:335-353, 2012
 • Benat Bilbao-Osorıo ve Andres Rodriguez-Pose, “From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU” Growth and Change, Vol. 35 No. 4 (Fall 2004), pp. 434-455
 • BTK:http://www.tk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/teknik_duzenlemeler_ve_standa rdizasyon/tesvik_ve_destekler.php, et:09.11.2013.
 • Gaillard J.,(2010), “Measuring Research and Development in Developing Countries: Main
 • Characteristic and implications for the Frascati Manuel”, Science Technology and Society 15:1 p.82 Griliches Z., (1984), “R&D Patents and Productivitiy”, National Bureau of Economic Research, pp.1
 • Hülya Ülkü, “R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis” International Monetary Fund, September, 2004
 • IFS International Financial and Statistics-e-library IMF (International Monetary Found) http://elibrary-data.imf.org/finddatareports.aspx?d=33061&e=169393
 • Işık N., Kılınç E, (2011), “Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge ve İnovasyonun
 • Önemi:Karşılaştırmalı Bir Analiz”,Osman Gazi Üniversitesi,İİBF Dergisi, Ekim 2011,6(2),9
 • Işık N., Kılınç E. “İnovasyon Sistemi Yaklaşımı ve İnovasyonun Coğrafyası: Türkiye Örneği” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi,Cilt:7,Sayı:1 s:169-198,2012
 • İncekara A., (1995) “Türkiye’de Teşvik Sistemi” İstanbul Ticaret Odası Yayınları,Yayın No:1995/10 , s.9
 • Korkmaz S., (2010), “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki
 • İlişkinin Var Modeli İle Analizi” Journal of Yaşar University 2010 20(5) s:3320-3330
 • KOSGEB http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6 Araştırma, geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Merter Akıncı ve Sevinç Haktan “Ar&Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990 – 2011 Türkiye Örneği” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derneği, Cilt:6, Sayı:27, 2013
 • Onur Altın ve A.Ayşen Kaya, “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkinin Analizi” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:9, Sayı:1 ss:251- 259, 2009.
 • Özeroğlu, Ali İhsan, (2011), “Türkiye’de Ar-Ge Düzenlemeleri ve Uygulamaları’
 • Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9,Sayı:36,ss:105 Haziran 2011
 • PWC, (2012), “Research and Decelopment in BRICS”, Global R&D Tax News www.pwc.com et:01.12.2013.
 • Reddy P., (2011), “Global Innovation in Emerging Economies”, International
 • Development Research Center, Routledge, Taylor and Francis Group, New York. Suna Korkmaz, “Türkiye’de Ar‐Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli ile Analizi” Journal Of Yasar University, 2010, 20(5) Ss:3320‐3330
 • Tatoğlu, Y., F., (2012a), “Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı”, Beta Basım Dağıtım
 • AŞ., No:2684, ISBN:978–605–377–708–3, İstanbul.
 • Tatoğlu, Y., F., (2012b), “İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı”, Beta Basım
 • Dağıtım AŞ., No:2697, ISBN:978–605–377–721–2, İstanbul.
 • TEYDEB, www.teydeb.tubitak.gov.tr, et:05.12.2013

AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 02.07.2014

Öz

Ar-Ge faaliyetleri işletmelerin rekabet gücünü artırıcı, marka ve patent üretiminin ateşleyicisi olma gibi niteliklerinin yanı sıra makro boyutta ülke ekonomilerinin kalkınma ve büyümesinin dinamiğini temsil edecek kadar önemli faaliyetler bütünüdür. Özellikle son yıllarda artan küresel rekabet koşullarında mikro ve makro ekonomik birimler için Ar-Ge maliyetli olmasına karşın çok önemli ve bir o kadarda özel bir faaliyet alanıdır. Bu çalışmada BRICS-T* ülkelerinin Ar-Ge faaliyetleri için yapmış oldukları teşvikler üzerinde durularak, bu teşviklerin ülke ekonomilerine yapmış oldukları katkıların Ar-Ge yanlı değişkenler üzerindeki etkileri ekonometrik yöntemlerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye içi yapılan analizde Merkezi bütçeden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan payın Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkinliği ampirik olarak incelenmiştir.

     Anahtar kelimeler: Ar-Ge faaliyetleri, BRICS-T, Teşvikler

     JEL : E00, I18

 

COMPARATIVE ANALYSIS ON EFFECTIVENESS OF R&D EXPENDITURES INCENTIVES: THE CASE OF TURKEY AND BRICS COUNTRIES

Abstract

R & D activities to increase the competitiveness of enterprises, such as trademark and patent production is the igniter of the nature of the national economy at the macro level as well as the dynamics of growth and development will represent a set of activities is so important. Especially in recent years, increasing global competition conditions for micro-and macro-economic unit cost of R & D, although a very important and so is a special field of activity. In this study, the BRICS-T countries' R & D activities have made to their incentives, with emphasis on promoting it the country's economy have made to the contributions of the R & D side variables impact on econometric methods to be introduced were studied. The analysis also within Turkey from the central budget allocated to R & D activities, R & D expenditures have empirically examined the activity on.

      Keywords: R & D activities, BRICS-T, Incentives

      JEL : E00, I18

Kaynakça

 • Ahmad Jafari Samimi ve Seyede Monireh Alerasoul, “R&D and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries” Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4): 3464-3469, 2009
 • Ahmet Gülmez ve Fatih Yardımcıoğlu, “OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010)” Maliye Dergisi, ss:335-353, 2012
 • Benat Bilbao-Osorıo ve Andres Rodriguez-Pose, “From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU” Growth and Change, Vol. 35 No. 4 (Fall 2004), pp. 434-455
 • BTK:http://www.tk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/teknik_duzenlemeler_ve_standa rdizasyon/tesvik_ve_destekler.php, et:09.11.2013.
 • Gaillard J.,(2010), “Measuring Research and Development in Developing Countries: Main
 • Characteristic and implications for the Frascati Manuel”, Science Technology and Society 15:1 p.82 Griliches Z., (1984), “R&D Patents and Productivitiy”, National Bureau of Economic Research, pp.1
 • Hülya Ülkü, “R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis” International Monetary Fund, September, 2004
 • IFS International Financial and Statistics-e-library IMF (International Monetary Found) http://elibrary-data.imf.org/finddatareports.aspx?d=33061&e=169393
 • Işık N., Kılınç E, (2011), “Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge ve İnovasyonun
 • Önemi:Karşılaştırmalı Bir Analiz”,Osman Gazi Üniversitesi,İİBF Dergisi, Ekim 2011,6(2),9
 • Işık N., Kılınç E. “İnovasyon Sistemi Yaklaşımı ve İnovasyonun Coğrafyası: Türkiye Örneği” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi,Cilt:7,Sayı:1 s:169-198,2012
 • İncekara A., (1995) “Türkiye’de Teşvik Sistemi” İstanbul Ticaret Odası Yayınları,Yayın No:1995/10 , s.9
 • Korkmaz S., (2010), “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki
 • İlişkinin Var Modeli İle Analizi” Journal of Yaşar University 2010 20(5) s:3320-3330
 • KOSGEB http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6 Araştırma, geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Merter Akıncı ve Sevinç Haktan “Ar&Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990 – 2011 Türkiye Örneği” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derneği, Cilt:6, Sayı:27, 2013
 • Onur Altın ve A.Ayşen Kaya, “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkinin Analizi” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:9, Sayı:1 ss:251- 259, 2009.
 • Özeroğlu, Ali İhsan, (2011), “Türkiye’de Ar-Ge Düzenlemeleri ve Uygulamaları’
 • Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9,Sayı:36,ss:105 Haziran 2011
 • PWC, (2012), “Research and Decelopment in BRICS”, Global R&D Tax News www.pwc.com et:01.12.2013.
 • Reddy P., (2011), “Global Innovation in Emerging Economies”, International
 • Development Research Center, Routledge, Taylor and Francis Group, New York. Suna Korkmaz, “Türkiye’de Ar‐Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli ile Analizi” Journal Of Yasar University, 2010, 20(5) Ss:3320‐3330
 • Tatoğlu, Y., F., (2012a), “Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı”, Beta Basım Dağıtım
 • AŞ., No:2684, ISBN:978–605–377–708–3, İstanbul.
 • Tatoğlu, Y., F., (2012b), “İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı”, Beta Basım
 • Dağıtım AŞ., No:2697, ISBN:978–605–377–721–2, İstanbul.
 • TEYDEB, www.teydeb.tubitak.gov.tr, et:05.12.2013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet İNCEKARA>


Selim DEMEZ Bu kişi benim


Mehmet AKYOL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2014
Başvuru Tarihi 2 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuipad15721, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, number = {2}, pages = {0 - }, title = {AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {İncekara, Ahmet and Demez, Selim and Akyol, Mehmet} }
APA İncekara, A. , Demez, S. & Akyol, M. (2014). AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ . Journal of Economic Policy Researches , 1 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/1333/15721
MLA İncekara, A. , Demez, S. , Akyol, M. "AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ" . Journal of Economic Policy Researches 1 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/1333/15721>
Chicago İncekara, A. , Demez, S. , Akyol, M. "AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Journal of Economic Policy Researches 1 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ AU - Ahmetİncekara, SelimDemez, MehmetAkyol Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 1 IS - 2 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %A Ahmet İncekara , Selim Demez , Mehmet Akyol %T AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %D 2014 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD İncekara, Ahmet , Demez, Selim , Akyol, Mehmet . "AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Journal of Economic Policy Researches 1 / 2 (Temmuz 2014): 0- .
AMA İncekara A. , Demez S. , Akyol M. AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. JEPR. 2014; 1(2): 0-.
Vancouver İncekara A. , Demez S. , Akyol M. AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Journal of Economic Policy Researches. 2014; 1(2): 0-.
IEEE A. İncekara , S. Demez ve M. Akyol , "AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE BRICS ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ", Journal of Economic Policy Researches, c. 1, sayı. 2, ss. 0, Tem. 2014