Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Takım Sporcularının İmgeleme Kullanımları İle Başari Motivasyonları Arasındaki İlişki

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 1, 41 - 53, 22.11.2017

Öz

Sporcunun performansı ve başarısı üzerinde etkili olan önemli unsurlardan bir tanesi de imgeleme becerisidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı takım sporlarıyla uğraşan sporcuların imgeleme düzeyleri ile başarı motivasyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya 2015-2016 yılı İstanbul ilindeki 5 takımdan, voleybol, hentbol ve basketbol branşlarından 152 sporcu katılmıştır. Çalışmada, Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından Türkçeye uyarlanan sporda başarı motivasyonu ölçeği ve Kızıldağ ve Tiryaki (2000) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan sporda imgeleme ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya 108' i basketbol, 14’ü hentbol, 30’ u voleybol oynayan, yaş ortalamaları 16,552±,743 olan 71’ i bayan 81’ i erkek toplam 152 sporcu katılmıştır. Bu sporcuların 121' i imgeleme kullanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda başarı motivasyonu alt boyutları ile imgeleme alt boyutları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmüştür (p<0,05). Katılımcıların cinsiyeti ve imgelemeyi maçta kullanım durumlarına göre imgeleme alt boyutlarında, ve başarı motivasyonu alt boyutlarında anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır. Katılımcıların yaş değişkenlerine bakıldığında başarı motivasyonu alt boyutunda anlamlı bir değişkliğe rastlanmıştır. Sonuç: Takım sporcularının imgeleme düzeyleri ile sporda başarı motivasyonları arasında ilişki olduğu ayrıca imgeleme alt boyutlarını kullanım düzeyleri yüksek olan sporcuların başarı motivasyonu alt boyutlarını kullanma düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. 

Kaynakça

  • Aktaş, Z., Çobanoğlu, G., Yazıcılar, İ., Er. N. (2006). Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2) 55-59.

The Relationship Between Imagery Usage and Achievement Motivation of Team Sportsmen

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 1, 41 - 53, 22.11.2017

Öz

Imagination skill and motivation are the important factors that influence athlete's performance and success.The main purpose of this study is to investigate the use of imagining level on motivation of succes of athletes who plays team sports. 152 athletes participated in this study in the years of 2015-2016, whose branches are volleyball, handball and basketball. In this study  we used motivation of succes at sport scale that was adapted into turkish by Tiryaki and Gödelek (1997) and we also used imagery at sport scale that was adapted into turkish by Kızıldağ and Gödelek (2012) . 152 athletes (71 women, 81 men) were participated in this study who plays basketball (108 of them), handball (14 of them), volleyball (30 of them). Athletes’ average of ages are 16,552±743. 121 of these athletes were used imagery. As a result of correlation analyse statistically significant relationship found between subdimensions of motivation of succes and subdimensions of imagery (p<0,05). It wasn’t discovered a meaningful change at subdimensions of imagery and motivation of succes according to participants’ genders, injury history and using of imagery in competition. It was discovered a meaningful change at subdimension of motivation of succes when the age variables were investigated. A relationship between imagery use and motivation of succes was found in team sports athletes. Besides, it’s seen that athletes who have high imagery utilization level, also have high motivation of succes utilization level.

Kaynakça

  • Aktaş, Z., Çobanoğlu, G., Yazıcılar, İ., Er. N. (2006). Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2) 55-59.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep KARTAL
İstanbul Üniveristesi
Türkiye


Burcu GÜVENDİ
İstanbul Üniveristesi
Türkiye


Ayşe TÜRKSOY
İstanbul Üniveristesi
Türkiye


Evren ALTINCI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
4
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kartal, Z. , Güvendi, B. , Türksoy, A. & Altıncı, E. (2017). Takım Sporcularının İmgeleme Kullanımları İle Başari Motivasyonları Arasındaki İlişki . İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 41-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuspor/issue/31010/279971