Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 1, 1 - 11, 05.06.2017

Öz

Kaynakça

 • Akıllı, G. K., & Gezgin, D. M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(40), 51-69.
 • Aktaş, H., & Yılmaz, N. (2017). Üniversite Gençlerinin Yalnızlık ve Utangaçlık Unsurları Açısından Akıllı Telefon Bağımlılığı. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 85-100.
 • Broadhurst, R. (2001). Managing Environments for Leisure and Recreation. GBR: Routledge.
 • Büküşoğlu, N., & Bayturan, A. F. (2005). Serbest Zaman Etkinliklerinin Gençlerin Psiko-Sosyal Durumlarına İlişkin Algısı Üzerindeki Rolü. Ege Tıp Dergisi, 44(3), 173-177.
 • Demirci, K., Orhan, H., Demirdaş, A., Akpınar, A., Sert, H. (2014) Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 24, Sayı: 3
 • Demirel, D. H., Demirel, M., & Serdar, E. (2017). University Students’ Opinions of The Meaning of Leisure and Their Perceived Freedom in Leisure. Journal of Human Sciences, 14(1), 796-802. doi:10.14687/jhs.v14i1.4341
 • Demirel, M., Demirel, D. H., & Serdar, E. (2017). Constraints and perceived freedom levels in the leisure of university students. Journal of Human Sciences, 14(1), 789-795. doi:10.14687/jhs.v14i1.4340
 • Deniz, S. (2014). Ergenlerin Problemli Mobil Telefon Kullanımının Utangaçlık ve Sosyal Anksiyete ile İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Erdem, H., Kalkın, G., Türen, U., & Deniz, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 923-936.
 • Esteve, R., San Martin. J., Lopez, A. E. (1999). Grosping The Meaning of Leisure: Developing A Self Report Measurement Tool. Leisure Studies, 18 (2):79-91,
 • Gürbüz, B., Özdemir, A. S., & Karaküçük, S. (2007). Boş Zaman Ölçeğinin Anlamı: Türk Üniversite Öğrencilerinin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • James, D., & Drennan, J. (2005). Exploring Addictive Consumption of Mobile Phone Technology. Perth, Australia: In Australian and New Zealand Marketing Academy conference Perth, Australia.
 • E. Jondeau, M. Rockinger (2003) Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements. Journal of Economic Dynamics & Control, 27, 1699 – 1737.
 • Karaküçük, S. (1999). Rekreasyon. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Kelly, J. R. (1994). The Symbolic İnteraction Metaphor and Leisure: Critical Challenges. Leisure Studies, 13(2), 81-96.
 • Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, et al. Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PLoS One 2013; 8(2):e56936. doi: 10.1371/ journal.pone.0056936. [CrossRef]
 • Lu, L., & Hu, C.-H. (2005). Personality, Leisure Experiences and Happiness. Journal of Happiness Studies, 6, 325-342.
 • Park, N., Kim, Y.-C., Shon, H. Y., & Shim, H. (2013). Factors Influencing Smartphone Use and Dependency in South Korea. Com puters in Human Behavior, 29, 1763–1770.
 • Parker, S. R. (1976). Sociology of Leisure. London: Allen & Unwin.
 • Perry, S. D., & Lee, K. C. (2007). Mobile phone text messaging overuse among developing world university students. Communicatio, 33(2), 63-79.
 • Veal, A. J. (1992). Definitions of Leisure and Recreation. School of Leisure, Sport and Tourism, 2(4), 44-48, 52.
 • Yılmaz, G., Şar, A. H., & Civan, S. (2015). Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(2), 20-37.
 • http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41425416 adresinden 25.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/ adresinden 26.03.2017 tarihinde alınmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Boş Zamanın Anlamı İle Akıllı Telefon Bağımlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 1, 1 - 11, 05.06.2017

Öz

Araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin boş zamanın anlamı ile akıllı telefon bağımlılıklarına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler ışığında incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda uygun örnekleme (convenience sampling) yöntemiyle seçilmiş olan 50 (%27.3) “Kadın” ve 133 (%72.7) “Erkek” olmak üzere toplam 183 beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna ek olarak, katılımcıların boş zamanın anlamına ilişkin görüşlerini belirlemek için Esteve ve ark. (1999) tarafından geliştirilen, Gürbüz ve ark., (2007) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Boş Zaman Anlamı Ölçeği”ile katılımcıların akıllı telefon bağımlılığına ilişkin görüşlerini belirleyebilmek için ise Kwon ve ark. (2013) tarafından geliştirilen, Demirci ve ark. (2014) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan “Akıllı Telefon Bağımlılığı” ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarını belirlemek için yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistik yöntemleri, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için ise Kolmogorov Smirnov normallik testi ile verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistiksel modellerin yanı sıra t-testi, anova testi ve kullanılan ölçme araçları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır (p=0,05). Sonuç olarak; yaş, refah düzeyi ve sınıf değişkenlerinin boş zamanın anlamını etkileyen faktörler olduğu ve boş zamanın anlamı ile akıllı telefon kullanımı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kaynakça

 • Akıllı, G. K., & Gezgin, D. M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(40), 51-69.
 • Aktaş, H., & Yılmaz, N. (2017). Üniversite Gençlerinin Yalnızlık ve Utangaçlık Unsurları Açısından Akıllı Telefon Bağımlılığı. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 85-100.
 • Broadhurst, R. (2001). Managing Environments for Leisure and Recreation. GBR: Routledge.
 • Büküşoğlu, N., & Bayturan, A. F. (2005). Serbest Zaman Etkinliklerinin Gençlerin Psiko-Sosyal Durumlarına İlişkin Algısı Üzerindeki Rolü. Ege Tıp Dergisi, 44(3), 173-177.
 • Demirci, K., Orhan, H., Demirdaş, A., Akpınar, A., Sert, H. (2014) Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 24, Sayı: 3
 • Demirel, D. H., Demirel, M., & Serdar, E. (2017). University Students’ Opinions of The Meaning of Leisure and Their Perceived Freedom in Leisure. Journal of Human Sciences, 14(1), 796-802. doi:10.14687/jhs.v14i1.4341
 • Demirel, M., Demirel, D. H., & Serdar, E. (2017). Constraints and perceived freedom levels in the leisure of university students. Journal of Human Sciences, 14(1), 789-795. doi:10.14687/jhs.v14i1.4340
 • Deniz, S. (2014). Ergenlerin Problemli Mobil Telefon Kullanımının Utangaçlık ve Sosyal Anksiyete ile İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Erdem, H., Kalkın, G., Türen, U., & Deniz, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 923-936.
 • Esteve, R., San Martin. J., Lopez, A. E. (1999). Grosping The Meaning of Leisure: Developing A Self Report Measurement Tool. Leisure Studies, 18 (2):79-91,
 • Gürbüz, B., Özdemir, A. S., & Karaküçük, S. (2007). Boş Zaman Ölçeğinin Anlamı: Türk Üniversite Öğrencilerinin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • James, D., & Drennan, J. (2005). Exploring Addictive Consumption of Mobile Phone Technology. Perth, Australia: In Australian and New Zealand Marketing Academy conference Perth, Australia.
 • E. Jondeau, M. Rockinger (2003) Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements. Journal of Economic Dynamics & Control, 27, 1699 – 1737.
 • Karaküçük, S. (1999). Rekreasyon. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Kelly, J. R. (1994). The Symbolic İnteraction Metaphor and Leisure: Critical Challenges. Leisure Studies, 13(2), 81-96.
 • Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, et al. Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PLoS One 2013; 8(2):e56936. doi: 10.1371/ journal.pone.0056936. [CrossRef]
 • Lu, L., & Hu, C.-H. (2005). Personality, Leisure Experiences and Happiness. Journal of Happiness Studies, 6, 325-342.
 • Park, N., Kim, Y.-C., Shon, H. Y., & Shim, H. (2013). Factors Influencing Smartphone Use and Dependency in South Korea. Com puters in Human Behavior, 29, 1763–1770.
 • Parker, S. R. (1976). Sociology of Leisure. London: Allen & Unwin.
 • Perry, S. D., & Lee, K. C. (2007). Mobile phone text messaging overuse among developing world university students. Communicatio, 33(2), 63-79.
 • Veal, A. J. (1992). Definitions of Leisure and Recreation. School of Leisure, Sport and Tourism, 2(4), 44-48, 52.
 • Yılmaz, G., Şar, A. H., & Civan, S. (2015). Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(2), 20-37.
 • http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41425416 adresinden 25.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/ adresinden 26.03.2017 tarihinde alınmıştır.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemal YALÇIN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Türkiye


Mehmet DEMİREL
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0003-1454-022X
Türkiye


Duygu HARMANDAR DEMİREL
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Türkiye


Tekin ÇOLAKOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yayımlanma Tarihi 5 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yalçın, C. , Demirel, M. , Harmandar Demirel, D. & Çolakoğlu, T. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Boş Zamanın Anlamı İle Akıllı Telefon Bağımlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuspor/issue/31010/323285