Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çevrimiçi Seyahat Topluluklarına Üye Olma ve Aktif Katılımda Bulunma Nedenleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, 29 - 48, 01.10.2015
https://doi.org/10.5505/iuyd.2015.54254

Öz

Online Seyahat Toplulukları (OST), tüketicilerin seyahat deneyimlerini paylaşabildikleri ve başkalarının seyahat deneyimlerinden faydalanarak kendi seyahatlerini programlayabildikleri sosyal paylaşım siteleridir. Tüketicilerin OST’lerden edindikleri bilgilerin seyahat kararları üzerindeki etkilerini ortaya koyan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin OST’lere üye olma ve söz konusu sitelerde aktif katılımda bulunma nedenlerinin tespit edilmesi turizm pazarlaması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı tüketicilerin OST’lere üye olma ve aktif katılımda bulunma nedenlerinin tespit edilmesi ve bu nedenler arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Nicel araştırma yönteminin uygulandığı çalışmada, 482 OST üyesine uygulanan anket sonucu katılımcıların OST’lere üye olma nedenleri; Sosyal, fonksiyonel, deneyimsel ve psikolojik ihtiyaçlar olarak belirlenirken aktif katılımda bulunma nedenleri; sosyal istekler, kalite kontrol isteği, etkileme isteği ve beklenti olarak tespit edilmiştir. İki faktör grubu arasındaki ilişki ise kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir.

Examining the relationship between reasons of membership and active contribution to the online travel communities by canonical correlation analysis

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, 29 - 48, 01.10.2015
https://doi.org/10.5505/iuyd.2015.54254

Öz

Online Travel Communities (OTC) are a kind of social networking sites that consumers can share their travel experiences and they can program their trips by benefiting others experiences. There are many studies that prove consumers are impact on their travel decisions by the information on OTC. Therefore, finding the reasons of participation and active contribution to the OTC are important for tourism marketing. The main purpose of this study is determine the participation and active contribution to the OTC and to expose the relationship between these factors. Quantitative research methods have been applied on this study and 482 OTC users participate the survey. The reasons of participation are found as; social, functional, experiential and psychological needs. The reasons of active contribution are found as; social demands, quality control request, affect demand and expectations. The relationship between the two factor groups was examined by canonical correlation analysis.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA29VD48FE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali TÜRKER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Türker, A. (2015). Çevrimiçi Seyahat Topluluklarına Üye Olma ve Aktif Katılımda Bulunma Nedenleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi . Journal of Internet Applications and Management , 6 (2) , 29-48 . DOI: 10.5505/iuyd.2015.54254