Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Alan Bilgisi Yeterliklerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı , 1 - 12, 30.12.2021

Öz

In this study, it is aimed to determine the self-efficacy concerning the field knowledge in Mathematics of the pre-service teachers. Primary school teachers working in different regions of our country and pre-service teachers form the target population of the study. 100 primary school teacher candidates and 42 primary school teachers that work in the different areas of Turkey, 142 people in total, form the sampling of the study. When the self-efficacy concerning the field knowledge of the teachers is analyzed, they mostly state as “I’m considerably qualified.” It has been determined that pre-service teachers have high competencies in basic concepts and generalizations in their fields. In today's education system, classroom teachers and branch teacher candidates need to know all the concepts, principles and generalizations in their subject areas and start their profession more ready. In regard to the findings obtained from the research conducted, the foundations that train teachers in accordance with the fields that the pre-service teachers think themselves as inadequate based on their perceptions must review their programs. The contents of the lessons that are lectured in the foundations that train teachers must be organized according to the qualifications of a teacher. During their pre-service training, the applications that promote taking part in social and cultural activities, conferences and seminars must be performed.

Kaynakça

 • Altun, M. (2002). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayınları.
 • Aydın, N., & Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 39(39), 57-68.
 • Demir, S., & Bozkurt, A. (2010). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-860.
 • Demircioğlu, İ. (2006). Sosyal bilgiler öğretimi ve oluşturmacı yaklaşım. In: A. Tanrıöğen (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Yaklaşım yöntem ve teknikler (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Gülburnu, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin matematik yeterliklerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 255-272.
 • İnan, C. (2006). Matematik öğretiminde oluşturmacı yaklaşım uygulamasının örnekleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 40-50.
 • İra, N., Yenal, T. E., Çalışır, S., Aycan, N., Aycan, Ş., & Karakaya, A. (2007). Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki yeterlikleri kazanma düzeylerine ilişkin algıları (Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). XVI.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül 2007, Gazosmanpaşa Ünversitesi, Tokat.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 70-97.
 • Karal, H., & Berigel, M. (2006). Eğitim fakültelerinin öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde etkin olarak kullanabilme yeterlilikleri üzerine etkileri ve çözüm önerileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 60-66.
 • Kösterelioğlu, İ., & Akın Kösterelioğlu, M. (2008). Stajyer öğretmenlerin mesleki yeterliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 10(2), 257-275.
 • Malatyalı, E., & Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: kavramların pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 320-332.
 • Özenç, M., & Doğan, C. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 67-83.
 • Pul, H. H., & Aksu, H. H. (2020). Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz yeterlilik inançları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6, 99-114.
 • Saka, A. Z., Titrek, O., & Saka, A. (2006). Öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Tosuntaş, Ş. B. (2020). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin incelenmesi. Academy Journal of Educational Sciences, 4, 53-61.

The Investigation of Mathematics Field Knowledge Competences of the Primary School Teacher

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı , 1 - 12, 30.12.2021

Öz

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının Matematik alanında alan bilgisine ilişkin öz-yeterlikleri belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, ülkemizin değişik bölgelerinde görev yapan sınıf öğretmenleri ile öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören 100 sınıf öğretmeni adayı ile Türkiye’nin değişik bölgelerinde görev yapan 42 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 142 kişiden oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının alan bilgisine ilişkin öz-yeterlikleri incelendiğinde çoğunlukla “büyük ölçüde yeterliyim” şeklinde ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının kendi alanlarındaki temel kavram ve genellemeler konusunda yeterliklerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Günümüz eğitim sisteminde sınıf öğretmeni ve branş öğretmen adaylarının konu alanlarına giren tüm kavram, ilke ve genellemeleri bilmeleri ve mesleklerine daha hazır başlamaları gerekmektedir. Yapılan araştırmada elde edilen bulgularda öğretmen adaylarının yetersiz olduklarını düşündükleri alanlara uygun olarak öğretmen yetiştiren kurumların programlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Öğretmen yetiştiren kurumlarda okutulan derslerin içeriği öğretmen yeterliklerine uygun olarak düzenlenmelidir. Öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimleri sırasında sosyal ve kültürel faaliyetler ile konferans seminerlere katılmalarını teşvik edecek uygulamalar yapılmalıdır.

Kaynakça

 • Altun, M. (2002). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayınları.
 • Aydın, N., & Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 39(39), 57-68.
 • Demir, S., & Bozkurt, A. (2010). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-860.
 • Demircioğlu, İ. (2006). Sosyal bilgiler öğretimi ve oluşturmacı yaklaşım. In: A. Tanrıöğen (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Yaklaşım yöntem ve teknikler (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Gülburnu, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin matematik yeterliklerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 255-272.
 • İnan, C. (2006). Matematik öğretiminde oluşturmacı yaklaşım uygulamasının örnekleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 40-50.
 • İra, N., Yenal, T. E., Çalışır, S., Aycan, N., Aycan, Ş., & Karakaya, A. (2007). Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki yeterlikleri kazanma düzeylerine ilişkin algıları (Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). XVI.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül 2007, Gazosmanpaşa Ünversitesi, Tokat.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 70-97.
 • Karal, H., & Berigel, M. (2006). Eğitim fakültelerinin öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde etkin olarak kullanabilme yeterlilikleri üzerine etkileri ve çözüm önerileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 60-66.
 • Kösterelioğlu, İ., & Akın Kösterelioğlu, M. (2008). Stajyer öğretmenlerin mesleki yeterliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 10(2), 257-275.
 • Malatyalı, E., & Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: kavramların pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 320-332.
 • Özenç, M., & Doğan, C. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 67-83.
 • Pul, H. H., & Aksu, H. H. (2020). Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz yeterlilik inançları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6, 99-114.
 • Saka, A. Z., Titrek, O., & Saka, A. (2006). Öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Tosuntaş, Ş. B. (2020). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin incelenmesi. Academy Journal of Educational Sciences, 4, 53-61.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muammer BAHŞİ (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5570-9509
Türkiye


Fırat GÜREŞ Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1396-5835
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 5 Ocak 2021
Kabul Tarihi 8 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Bahşi, M. & Güreş, F. (2021). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Alan Bilgisi Yeterliklerinin İncelenmesi . Journal of Anatolian Education Research , 5 , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaer/issue/60689/853683

JAER Uluslararası İndekslerde taranan dergi statüsündedir.