Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of Ethnobotanical Research Techniques Course Organized for Graduate Researchers (Ayvalık Example)

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı , 13 - 26, 30.12.2021

Öz

In this study, the evaluation of the "Ethnobotanical Research Techniques 2" course, which was supported by the TÜBİTAK-BİDEB 2237A program and held in Ayvalık/Balıkesir on 01-04 June 2021, was evaluated. For this purpose, sixteen postgraduate students and researchers participating in the course; Their attitudes towards ethnobotanical science, its impact on their research skills and whether this course achieves its purpose were investigated. The research was designed in a descriptive model using qualitative, quantitative and observational data collection methods. The duration of the study covers the period from 1 May to 10 August 2021. Research data; It consists of 4 parts: pre-test/post-test, end-of-day evaluations, observations and end-of-course feedback. For the pre-test and post-test, 25 multiple-choice questions prepared by the course's expert instructors were applied face-to-face, and the end-of-day evaluations and the feedback of the course were applied by creating a semi-structured online questionnaire. The data were loaded into the SPSS 25 package program, where validity/reliability and frequency calculations were made. In the findings, the efficiency rate of the pre-test and post-test was determined as 41%. As a result of the post-test applied at the end of the course, the average success rate of the course increased by 41% and became 88%. While 96% of the participants expressed their satisfaction about the course, 4% stated that the training period was insufficient. In the general evaluation at the end of the course; The highest value of positive statements is that they are satisfied with the course in general with 96%, they stated that the course provides gain to the participants with 90% and the service quality of the course is high with 82%. As a result, it was revealed that the course achieved its purpose, that the participants left the course in an informed manner and that they could transfer this information to the field. In this context, it is suggested that all projects, trainings and courses given in the field of ethnobotany should be carried out and supported more.

Kaynakça

 • Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83(2), 39-43.
 • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M. & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational psychologist, 26(3-4), 369-398
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıcılık.
 • Çepni, S. (2011). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Grant, M. M. (2012). Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. Meridian: A middle school computer technologies journal, 5(1), 83-85.
 • Keleş, Ö., Uzun N. ve Uzun F. (2010). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
 • Kıyıcı F., Atabek E. & Darçın E. (2014). Doğa Eğitimi ile Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerindeki Değişimin ve Görüşlerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-27.
 • Kirkpatrick, D. L. (2000). Evaluating Training Programs: The Four Levels. In G.M. Piskurich, P.Beckschi & B.Hall (Eds.). The ASTD Handbook of Training Design and Delivery (pp. 133-146). NY: McGraw-Hill.
 • McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer (4th Edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from Case Study Research in Education. Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome St, San Francisco, CA 94104.
 • Oğurlu, D., Alkan, H., Ünal, Y., Ersin, M. Ö. & Bayrak, H. (2013). Çevre ve Doğa Eğitimlerinin Coğrafya Eğitimine Katkıları: Ide Projeleri Örneği. 3rd International Geography Symposium–Geomed, Symposium Proceedings, 498-508.
 • Karaer, H, Karaer, F., Şah,n, N., Parmaksız, İ. (2010). Ortaöğretim Öğretmenlerine Düzenlenen Bilim Danışmanlığı Çalıştayının Değerlendirilmesi (Tokat Örneği). Millî Eğitim, 187, 225-239.
 • Sarı, U., Yazıcı, Y. (2020). STEM Eğitimi ve Arduino Uygulamaları Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. SDU International Journal of Educational Studies, 7 (2), 246-261.
 • Topçu, M. & Atabey, N. (2016). The effect of field trips on middle school students’ content knowledge and attitudes towards environment. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 494-513.
 • Tortop, H. S. (2013). Benim eserim bilim şenliğinin yönetici, öğretmen-öğrenci görüşleri ve fen projelerinin kalitesi odağından görünümü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 255- 308.
 • Wolk, S. (1994). Project-based learning: Pursuits with a purpose. Educational Leadership, 52(3), 42-45
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Lisansüstü Araştırmacılara Yönelik Düzenlenen Etnobotanik Araştırma Teknikleri Kursunun Değerlendirilmesi (Ayvalık Örneği)

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı , 13 - 26, 30.12.2021

Öz

Bu çalışmada, TÜBİTAK-BİDEB 2237A programı tarafından desteklenen ve 01–04 Haziran 2021’de Ayvalık/Balıkesir’de gerçekleştirilen “Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2” kursunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu amaçla, kursa katılan on altı lisansüstü eğitim yapan öğrenci ve araştırmacıların Etnobotanik bilimine karşı tutumları, araştırma becerileri üzerindeki etkisi ve kursun amacına ulaşıp ulaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma nitel, nicel ve gözlemsel veri toplama yöntemleri kullanılarak tanımlayıcı modelde tasarlanmıştır. Çalışmanın süresi 1 Mayıs- 10 Ağustos 2021 tarihleri arasını kapsamaktadır. Araştırma verileri; ön test-son test, gün sonu değerlendirmeler, gözlemler ve kurs sonu geri bildirim olmak üzere 4 kısımdan oluşmaktadır. Ön test ve son test için kursun uzman hocalarının hazırladığı 25 adet çoktan seçmeli sorular yüz yüze uygulanarak, gün sonu değerlendirmeler ile kursun geri bildirimi yarı yapılandırılmış online anket oluşturularak uygulanmıştır. Veriler SPSS 25 paket programına yüklenmiş, burada geçerlilik/güvenirlik ve frekans hesaplamaları yapılmıştır. Bulgularda ön test ve son testin etkinlik oranı %41 olarak saptanmıştır. Kurs sonunda uygulanan son test ile kursun başarı ortalaması %41 artış göstererek %88 olmuştur. Katılımcıların kurs hakkında %96’sı memnuniyetini dile getirirken, %4’ü sürenin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Kurs sonu genel değerlendirmede ise; olumlu ifadelerin en yüksek değeri %96 ile genel olarak kurstan memnun kaldıklarını bunu %90 ile kursun katılımcılara kazanım sağladığını ve %82 ile kursun hizmet kalitesinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak kursun amacına ulaştığı, katılımcıların kurstan donanımlı bir şekilde ayrıldıklarını ve aldıkları bu bilgileri sahaya aktarabilecekleri ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda etnobotanik alanında verilen tüm proje, eğitim ve kursların daha fazla yapılması ve desteklenmesi öneri olarak sunulmaktadır.

Kaynakça

 • Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83(2), 39-43.
 • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M. & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational psychologist, 26(3-4), 369-398
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıcılık.
 • Çepni, S. (2011). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Grant, M. M. (2012). Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. Meridian: A middle school computer technologies journal, 5(1), 83-85.
 • Keleş, Ö., Uzun N. ve Uzun F. (2010). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
 • Kıyıcı F., Atabek E. & Darçın E. (2014). Doğa Eğitimi ile Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerindeki Değişimin ve Görüşlerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-27.
 • Kirkpatrick, D. L. (2000). Evaluating Training Programs: The Four Levels. In G.M. Piskurich, P.Beckschi & B.Hall (Eds.). The ASTD Handbook of Training Design and Delivery (pp. 133-146). NY: McGraw-Hill.
 • McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer (4th Edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from Case Study Research in Education. Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome St, San Francisco, CA 94104.
 • Oğurlu, D., Alkan, H., Ünal, Y., Ersin, M. Ö. & Bayrak, H. (2013). Çevre ve Doğa Eğitimlerinin Coğrafya Eğitimine Katkıları: Ide Projeleri Örneği. 3rd International Geography Symposium–Geomed, Symposium Proceedings, 498-508.
 • Karaer, H, Karaer, F., Şah,n, N., Parmaksız, İ. (2010). Ortaöğretim Öğretmenlerine Düzenlenen Bilim Danışmanlığı Çalıştayının Değerlendirilmesi (Tokat Örneği). Millî Eğitim, 187, 225-239.
 • Sarı, U., Yazıcı, Y. (2020). STEM Eğitimi ve Arduino Uygulamaları Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. SDU International Journal of Educational Studies, 7 (2), 246-261.
 • Topçu, M. & Atabey, N. (2016). The effect of field trips on middle school students’ content knowledge and attitudes towards environment. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 494-513.
 • Tortop, H. S. (2013). Benim eserim bilim şenliğinin yönetici, öğretmen-öğrenci görüşleri ve fen projelerinin kalitesi odağından görünümü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 255- 308.
 • Wolk, S. (1994). Project-based learning: Pursuits with a purpose. Educational Leadership, 52(3), 42-45
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatih SATIL (Sorumlu Yazar)
Balıkesir Üniversitesi
0000-0002-4938-1161
Türkiye


Emine AKTAŞ
Salihli (Manisa) Devlet Hastanesi
0000-0003-1624-2285
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK-BİDEB 2237A
Proje Numarası 1129B372000652
Teşekkür Bu çalışma, TÜBİTAK-BİDEB 2237A programı tarafından desteklenen “Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2” kursunun bir ürünüdür. Desteklerinden dolayı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na ve katkı veren projede eğitmenleri; Prof. Dr. Hasan Akan, Prof. Dr. Selami Selvi, Doç. Dr. Uğur Çakılcıoğlu, Doç. Dr. Rıdvan Polat ve Doç. Dr. Ekrem Darendelioğlu’na, ölçme ve değerlendirmede destek veren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Fidan’a teşekkürlerimizi sunarız.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 5 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 12 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı

Kaynak Göster

APA Satıl, F. & Aktaş, E. (2021). Lisansüstü Araştırmacılara Yönelik Düzenlenen Etnobotanik Araştırma Teknikleri Kursunun Değerlendirilmesi (Ayvalık Örneği) . Journal of Anatolian Education Research , 5 , 13-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaer/issue/60689/979459

JAER Uluslararası İndekslerde taranan dergi statüsündedir.