Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 50 - 65 2020-06-26

Öğretmen Adaylarının Kültürel Zeka Düzeyleri: Betimsel Bir Analiz
Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis

Didem ATAN [1]


Farklı kültürlerden insanların bazı nedenlerden dolayı birlikte yaşadığı günümüzün küresel dünyasında, , farklı kültürlere uyum sağlama, uyum sağlama ve iletişim kurma konusunda daha yüksek yetenek anlamına gelen kültürel zekânın önemi artmıştır. Eğitim, farklı kültürel geçmişe sahip insanlarla birlikte yaşamanın nedenlerinden biridir ve üniversiteler genellikle bunu yapmak için temel ortamdır. Bu nedenle, üniversite öğrencilerinin ve personelinin yüksek kültürlerarası yetkinliğe sahip olması çok önemlidir. Bu nedenle bu çalışma, Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde öğretmen adaylarının kültürel zeka (CQ) düzeylerini araştırmayı ve kültürel zeka düzeylerindeki farklılıkları demografik değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Tarama modeli kullanılarak yapılan bu çalışmaya çeşitli bölümlerden 303 öğretmen adayı katılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçları, cinsiyetlerin katılımcıların CQ düzeyleri üzerinde herhangi bir fark yaratmamasına rağmen, yaş, sınıf ve bölüm dahil bazı demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıklar bulunduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlara göre olası çıkarımlar, uluslararası programları mümkün kılmak ve desteklemek ve öğrencileri sosyal bilimler ve dil çalışmalarını mümkün olan en erken zamanda tanıştırmak olarak belirtilebilir.
In today’s global world where people from different cultures live together due to some reasons cultural intelligence has gained more importance as high cultural intelligence means higher ability to adjust, adapt and communicate with different cultures. Education is one of the reasons for living together with people who have different cultural backgrounds, and universities are generally the main environment to do so. Thus, it is crucially important for university students and staff to have high intercultural competence. Therefore, this study aims at investigating the cultural intelligence (CQ) levels of pre-service teachers at a public university in Turkey, and to examine the differences on their cultural intelligence levels in terms of some demographic variables. In this descriptive survey model study, 303 pre-service teachers from various departments participated. The results revealed that although gender did not make any difference on the CQ levels of the participants, significant differences were found in terms of some demographic variables including age, class and department. Possible implications according to the results consist of enabling and supporting international programs and make students familiar with the social science and language studies as early as possible.
 • Alon, I., & Higgins, J.M. (2005). Global leadership success through emotional and cultural intelligences. Business Horizons, 48(6), 501-512.
 • Ang, S., & Van Dyne, L. (2008). Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network. S. Ang, & L. Van Dyne, (Ed.), Handbook on cultural intelligence: Theory, measurement and applications. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 • Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K.Y., Templar, K.J., Tay, C., & Chandrasekar, N.A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(03), 335–71.
 • Bacanlı, H. (2000). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Benson, E. (2003). Intelligent intelligence testing. Monitor, 34(2), 48-51.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (8th ed.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.
 • Collins, K, Duyar, D., & Pearson, C.L. (2016). Does cultural intelligence matter: Effects of principal and teacher cultural intelligence on Latino student achievement. Journal for Multicultural Education, 10(4), 465-488.
 • Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Earley, P.C. (2002). Redefining interactions across cultures and organizations: Moving forward with cultural intelligence. Research in Organizational Behavior, 24, 271–99.
 • Ekici, F.Y. (2017). Cultural Intelligence Levels Of Pre-Service Pre-School Teachers And Their Attitudes Towards Multicultural Education. Kastamonu Education Journal, 25(5), 1941-1956.
 • Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligence. Newyork: Basic Books.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences the theory in practice. New York: Basic Books. A Division of Harper Collins Publishers.
 • Goh, M. (2012). Teaching with cultural intelligence: developing multiculturally educated and globally engaged citizens. Asia Pacific Journal of Education, 32(4), 395-415.
 • Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ? New York: Bentam Books.
 • İlhan, M. & Çetin B. (2014). Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Cultural Intelligence Scale. Hacettepe University Journal of Education, 29(2), 94-114.
 • Khodadady, E., & and Ghahari, S. (2011). Validation of the Persian Cultural Intelligence Scale and Exploring Its Relationship with Gender, Education, Travelling Abroad and Place of Living. Global Journal of Human Social Science, 11(7), 65-76.
 • McCallum, I. (2008). Ecological intelligence: Rediscovering ourselves in Nature. Golden, Colorado: Fulcrum Publishing.
 • Olaya, A., & Rodriguez, L.F. (2013). Exploring EFL Pre-Service Teachers’ Experience with Cultural Content and Intercultural Communicative Competence at Three Colombian Universities. Profile, 15(2), 49-67.
 • Özden, Y. (2010). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Petrović, D.S. (2011). How do teachers perceive their cultural intelligence?. Procedia Social and Behavioral Sciences, 11(2011), 276–280.
 • Ramis, M., & Karistina, L. (2010). Culturel intelligence in the school. Revista de Psicodidáctica, 15(2), 239-252.
 • Sarıçoban, A., & Öz, H. (2017). Research into Pre-service English Teachers’ Intercultural Communicative Competence (ICC) in Turkish Context. The Anthropologist, 18(2), 523-531.
 • Spinthourakis, J.A., Karatzia-Stavlioti, E., & Roussakis, Y. (2009). Pre-service teacher intercultural sensitivity assessment as a basis for addressing multiculturalism. Intercultural Education, 20(3), 267–276.
 • Sternberg, R.J., Forsythe, G. B., Hedlund, J., Horvath, J.A., Wagner, R.K.,Williams, W.M., Snook, S., & Grigorenko, E.L. (2000). Practical Intelligence in Everyday Life. New York: Cambridge University Press.
 • Ünlü, İ., & Örten, H. (2013). Öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 287-302.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9491-6620
Yazar: Didem ATAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jena748806, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {50 - 65}, doi = {}, title = {Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis}, key = {cite}, author = {Atan, Didem} }
APA Atan, D . (2020). Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (1) , 50-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/55266/748806
MLA Atan, D . "Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 50-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/55266/748806>
Chicago Atan, D . "Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 50-65
RIS TY - JOUR T1 - Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis AU - Didem Atan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 65 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-5560 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis %A Didem Atan %T Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis %D 2020 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Atan, Didem . "Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 1 (Haziran 2020): 50-65 .
AMA Atan D . Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(1): 50-65.
Vancouver Atan D . Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(1): 50-65.
IEEE D. Atan , "Cultural Intelligence Levels of Pre-Service Teachers: A Descriptive Analysis", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 50-65, Haz. 2020