Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 101 - 114 2020-12-31

Investigation of Mustafa Necati Sepetçioğlu's Works in the Context of Values Education: Culture Series I Example
Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği

İbrahim Ethem UTKU [1] , Bekir DİREKCİ [2]


The aim of this research is to examine the works of Mustafa Necati Sepetçioğlu in the context of values education. The research is a descriptive qualitative patterned research and the data collection technique is used as a document analysis technique. The research was based on the root value of the books in the Turkish Course Curriculum (2019): Can Ocağında Pişen Aş, Dedem Korkut’un Kitabı, Karşılaştırmalı Türk Destanları, Kutsal Mahpus Ebu Hanife, Sonsuza Uyanan Taşlar and Türk İslam Efsaneleri, which are included in the culture series I series by Mustafa Necati Sepetçioğlu. The frequency of the root values in the works was determined and table were created. Then the data were interpreted and reported together with the sample sentences quoted from the books. According to the results obtained from the research, it was determined that the values of respect, love and benevolence were the most prominent root values in the works in culture series I. In addition, the values of friendship, honesty, self-control, responsibility and patriotism have come to the fore in different works. It was also found that the values of fairness and patience were less frequent in passing throughout the works. When the works are considered in terms of teaching values, it is determined that the Türk İslam Efsaneleri work respect, love and benevolence; the Karşılaştırmalı Türk Destanları work love and benevolence; the work of Can Ocağında Pişen Aş respect and love; the work of Dedem Korkut’un Kitabı respect, love and benevolence; the work of the Kutsal Mahpus Ebu Hanife respect love and self-control and the work of the Sonsuza Uyanan Taşlar patriotism and responsibility, It has been determined that it can be used in teaching.
Bu araştırmanın amacı Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun eserlerini değerler eğitimi bağlamında incelemektir. Araştırma betimleyici nitel desenli bir araştırma olup veri toplama tekniği olarak doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Kültür Dizisi I serisinde yer alan; Can Ocağında Pişen Aş, Dedem Korkut’un Kitabı, Karşılaştırmalı Türk Destanları, Kutsal Mahpus Ebu Hanife, Sonsuza Uyanan Taşlar ve Türk İslam Efsaneleri adlı kitaplar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2019) yer alan kök değerler esas alınarak incelenmiştir. Eserlerde yer alan kök değerlerin sıklığı tespit edilmiş ve tablo oluşturularak verilmiştir. Ardından kitaplardan alıntılanan örnek cümlelerle birlikte veriler yorumlanarak raporlaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Kültür Dizisi I’de yer alan eserlerde, saygı, sevgi ve yardımseverlik değerlerinin en çok öne çıkan kök değerler olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında dostluk, dürüstlük, öz denetim, sorumluluk ve vatanseverlik değerleri farklı eserlerde ön plana çıkmıştır. Ayrıca adalet ve sabır değerlerinin eserlerin genelinde geçiş sıklığının az olduğu tespit edilmiştir. Eserler değerlerin öğretimi açısından ele alındığında, Türk İslam Efsaneleri eserinin saygı, sevgi ve yardımseverlik; Karşılaştırmalı Türk Destanları eserinin sevgi ve yardımseverlik; Can Ocağında Pişen Aş eserinin saygı ve sevgi; Dedem Korkut’un Kitabı eserinin saygı, sevgi ve yardımseverlik; Kutsal Mahpus Ebu Hanife eserinin saygı sevgi ve öz denetim; Sonsuza Uyanan Taşlar eserinin ise vatanseverlik ve sorumluluk değerlerinin öğretiminde kullanılabilecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • Akbaş, O. (2004). Türk millî eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Berkowitz, M. (1999). Building a good person. In M. M. Williams & E. Schaps (Eds.). Character education: The foundation for teacher education. Character Education Partnership and Association of Teacher Educators.
 • Derman, S. ve Çerçi, A. (2015). Hüseyin Razi’nin “Nev ûsül örnek yahut çocuklara mahsus mektup demeti” adlı eserinde eğitim unsurları ve değerler eğitimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 2(41), 353-365.
 • Direkci, B. (2019). Değerler eğitimi bağlamında Hızır Bin Yakub’un Cevâhirü’l Me’ânî adlı eserinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(45).
 • Direkci, B., Akbulut, S. ve Şimşek, B. (2020). Türkçe eğitimi alanında yapılan değerler eğitimi tezlerinin incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 12(2), 117-140.
 • Direkci, B., Şimşek, B. ve Akbulut, S. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme sürecinde kültür aktarımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(22), 278-293.
 • Gerekten, H. ve Gülmez, M. (2019). 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki atasözlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(4), 182-194.
 • Güven, A. Z. (2014). Türk efsanelerinin değerler eğitimi bakımından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 225-246.
 • Karasu, H. (2018). İlkokula uyarlanmış Dede Korkut hikâyelerinde değerler eğitimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi.
 • Karatay, H. (2011). Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(1), 1398-1412.
 • Keskin, Y. (2008). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: Tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Kılınç, A. ve Akyol Ş. (2009). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan sevgi temasının değerler eğitimi açısından incelenmesi. The First International Congress of Educational Research, 1-3 Mayıs Çanakkale.
 • Kılıç, F. (2019). Ömer Seyfettin'in romanında ve hikâyelerinde değerler eğitimi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Kurtoğlu, F. S. (2017). Âşık Veysel’in şiirlerini değerler eğitimi açısından okumak. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (83), 101-123.
 • Lickona, T. (1993). The return of character education. Educational Leadership, 51, 6-11.
 • Maslovaty, N. (2003). The Placement of Moral Contents: Priorities and Stuctures of the Belief System of Teachers and High School Students. Educational Research and Evaluation, 9(1), 109-134.
 • MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ryan, K. & Bohlin, K. E. (1999). Building character in schools: Practical ways to bring moral instruction to life. Jossey-Bass.
 • Senek, S. (2018). Aytül Akal'ın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Sepetçioğlu, M. (2019). Can Ocağında Pişen Aş. İrfan Yayıncılık.
 • Sepetçioğlu, M. (2018). Dedem Korkut’un Kitabı. İrfan Yayıncılık.
 • Sepetçioğlu, M. (2019). Karşılaştırmalı Türk Destanları. İrfan Yayıncılık.
 • Sepetçioğlu, M. (2016). Kutsal Mahpus Ebu Hanife. İrfan Yayıncılık.
 • Sepetçioğlu, M. (2016). Sonsuza Uyanan Taşlar. İrfan Yayıncılık.
 • Sepetçioğlu, M. (2018). Türk İslam Efsanleri. İrfan Yayıncılık.
 • Şahin, N. (2019). Sabahattin Ali'nin eserlerinde değerler eğitimi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Güncel Türkçe Sözlük. TDK. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts
 • Yaman, E. (2014). Değerler Eğitimi. Akçağ Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9279-4511
Yazar: İbrahim Ethem UTKU (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6951-8567
Yazar: Bekir DİREKCİ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jena825026, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {101 - 114}, doi = {}, title = {Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği}, key = {cite}, author = {Utku, İbrahim Ethem and Direkci, Bekir} }
APA Utku, İ , Direkci, B . (2020). Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (2) , 101-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/59198/825026
MLA Utku, İ , Direkci, B . "Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 101-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/59198/825026>
Chicago Utku, İ , Direkci, B . "Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 101-114
RIS TY - JOUR T1 - Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği AU - İbrahim Ethem Utku , Bekir Direkci Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 114 VL - 3 IS - 2 SN - -2667-5560 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği %A İbrahim Ethem Utku , Bekir Direkci %T Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği %D 2020 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Utku, İbrahim Ethem , Direkci, Bekir . "Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 101-114 .
AMA Utku İ , Direkci B . Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(2): 101-114.
Vancouver Utku İ , Direkci B . Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(2): 101-114.
IEEE İ. Utku ve B. Direkci , "Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Eserlerinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi: Kültür Dizisi-I Örneği", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 101-114, Ara. 2021