Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 174 - 182 2020-12-31

Hydroseeding Uygulamalarının Toprak ve Çevre İle İlişkisi
The Relationship of Hydroseeding Applications with Soil and Environment

Melda KÖSE [1] , Selin TEMİZEL [2]


Nüfusun artması ve kentsel gelişimin hızlanması ile yaşam kalitesi ve toplum refahında düşmeler meydana gelmekte ve doğanın tahribi, diğer canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Bu olumsuz gelişmeler nedeniyle 1960 yıllarda doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlaması adına birçok çalışmaya hız verilmiştir. Kentsel alanlarda refahı arttırmanın çevresel açıdan yeşil alan miktarının artırılması ile gerçekleştirilmektedir. Doğanın kendini yenileyebilmesi zaman alan bir durumdur. Bu nedenle insanoğlunun doğayı kullandığı gibi koruması da önemlidir. Hydroseeding kentsel alanda estetik kullanımı destekleyen bir uygulama iken tahrip olan alanlarda ise fonksiyonel kullanımı ile ön plana çıkmaktadır. Hydroseeding ile çim alan oluşturulması amacıyla günümüzün tercih edilen bir uygulamasıdır. Bu uygulamanın birçok avantajı vardır. Kentsel alanlarda peyzaj çalışmalarını desteklerken, karayolu, maden ocaklı gibi alanlarda iyileştirme ve erozyon kontrol amacıyla kullanılmaktadır. Hydroseeding uygulamasının tarihsel gelişim süreci, 1950’lerde A.B.D., Almanya, Avusturya ve İsveç’te ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise kullanımı yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bu çalışma ile peyzaj, erozyon kontrolü, düzenli depolama alanları, golf – spor sahaları ve çeşitli saha çalışmalarında kullanılan hızlı, uygun maliyetli, yüksek kaliteli çim ve çayır alanlar oluşturmak amacı ile geliştirilmiş hydroseeding yönteminin çevre ve toprak ile ilişkisi irdelemek amaçlanmıştır.
With the increase in population and the acceleration of urban development, the quality of life and social welfare decreas, and the destruction of nature threats the life of other living things. Due to these negative developments, many studies were accelerated in the 1960s in order to protect natural resources and to ensure sustainability. Increasing well-being in urban areas is achieved by increasing the amount of green areas in environmental terms. It takes time for nature to renew itself. Therefore, it is important for human beings to protect nature as it uses it. While Hydroseeding is an application that supports aesthetic use in urban areas, it comes to the fore with its functional use in damaged areas. Hydroseeding is a preferred application of today to create a lawn area. This application has many advantages. While supporting landscaping in urban areas, it is used for improvement and erosion control in areas such as highways and mines. The historical development process of Hydroseeding application emerged in the USA, Germany, Austria and Sweden in the 1950s. Today, its use continues to spread. With this study, it was aimed to examine the relationship of the hydroseeding method with the environment and the soil, which was developed to create fast, cost-effective, high-quality grass and meadow areas used in landscaping, erosion control, landfills, golf - sports fields and various field studies.
 • Akça, Ş. B. & Yazici, K. (2017). Çaycuma Zonguldak Kentinin Kentsel Açık Yeşil Alan Yeterliliği Ve Geliştirme Olanakları. Presented At The Vı. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna.
 • Albaladejo, J., J. Alvarez, J. Querejeta, E. Díaz, And V. Castillo. (2000).. Three Hydro‐Seeding Revegetation Techniques For Soil Erosion Control On Anthropic Steep Slopes. Land Degradation & Development 11: 315– 325.
 • Dawn West,. Ba. (2006) Planting By Hydroseeding,. İn English From Harvard University And Teaches Writing At Oregon State University.
 • Eroğlu, S.. (2010). İstanbul Metropolü Dahilindeki Çevre Yollarının Bitkisel Tasarım Açısından İncelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Erken U.Z., Ve Gürsan, K.K. (2005). Dış Mekan Süs Bitkileri Ve Çim Alanları Tesisi, Yalova, 2005.
 • Gülgün, B., Güney, M. A., Aktaş, E., & Yazici, K. (2014). Role Of The Landscape Architecture İn Interdisciplinary Planning Of Sustainable Cities. Journal Of Environmental Protection And Ecology, 15(4), 1877–1880.
 • Güney A, Gencer G, (2000).Türkiye’de Peyzaj Onarımı Ve Bazı Uygulamalar. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, (19-21 Ekim), 393-401, Ankara.
 • Güney A. (2002). Şev Stabilizasyonyöntemleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Onarım Teknikleri Ders Notları, İzmir.
 • Öztürk, A.G. (2012). Sorunlu Orman Alanlarının Peyzaj Onarım Tekniği Açısından İrdelenmesi; Edirne İli Örneği, Namık Kelam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yavuzşefik Y. (2000). Peyzaj Onarım Tekniği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Orman Fakültesi Yayını, Düzce.
 • Yavuzşefik Y. Ve Uzun O. (2005). Peyzaj Onarım Tekniği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Orman Fakültesi Yayını, Düzce.
 • Palacios, P. G., Soliveres, S., Maestre, F. T., Escudero, A., Castillo-Monroy, A. P., & Valladares, F. (2010). Dominant Plant Species Modulate Responses To Hydroseeding, İrrigation And Fertilization During The Restoration Of Semiarid Motorway Slopes. Ecological Engineering, 36(10): 1290-1298.
 • Yazici, K. & Ünsal, T. (2019). Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Süs Bitkilerinin Önemi Tokat Merkez Yeşilırmak Örneği. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 367: 66-76.
 • Yazici, K. & Gülgün, B. (2017). Açık Yeşil Alanlarda Dış Mekân Süs Bitkilerinin Önemi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Tokat Kenti Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3): 275-284.
 • Url 1: http://ortaspeyzaj.com.tr/index.php/2017/11/12/hydroseeding-nedir/index.html
 • Url 2: Hydroseeding Uygulama Tanıtım Cd’si, Karaoğlu Peyzaj, Ankara. http://www.karaoglu.com.tr/
 • Url 3: http://www.akemkimya.net/belgelerimiz/hdyroseedin-cim-ekim-katalogu.pdf
 • Url 4: www.pointpeyzaj.net (Erişim tarihi: 23.12.2020)
 • Url 5: http://cemrepeyzaj.com/upload/files/ekatalog/5078c639ec17bd2.pdf
Birincil Dil tr
Konular Çevre Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Kış 2020
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7822-0199
Yazar: Melda KÖSE (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8945-8856
Yazar: Selin TEMİZEL
Kurum: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Köse, M , Temizel, S . (2020). Hydroseeding Uygulamalarının Toprak ve Çevre İle İlişkisi . JENAS Journal of Environmental and Natural Studies , 2 (3) , 174-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jenas/issue/59053/846589