Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 154 - 173 2020-12-31

Beşiktaş'ta Bulunan Kamusal Alanların Mekansal Kalite Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Public Spaces in Beşiktaş in Terms of Spatial Quality

Merve USKAN DEMİR [1] , Ezgi AKKURT [2] , Müesser Ebru ERDÖNMEZ [3]


Bu çalışmada, İstanbul ili Beşiktaş bölgesinde yer alan kamusal alanların mekansal kalite bağlamında analizi yapılmıştır. Bu kapsamda bölgede yer alan kamusal alanlar, Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı, Sahil Parkı ve Geçiş Noktası ile sınırlandırılarak örneklem alan oluşturulmuştur. Çalışma sınırları dahilinde yer alan bölgenin mekansal bağlamda kalite koşullarının ortaya konması amacıyla, öncelikle alanın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümlerin irdelendiği bir literatür araştırması yapılmış; sonrasında ise yerinde yapılan gözlem ve incelemeler sonucunda bölgenin mekansal kalitesine yönelik tespitler yapılmıştır. Yerinde yapılan gözlemler ve incelemeler sonucunda, Beşiktaş’ta yer alan kamusal alanların kalite parametrelerinden bir çoğunu karşıladığı; ancak özellikle mekan algısı ve alanın okunabilirliği anlamında değişiklikler yapılması gerektiği bulgulanmıştır.
In this study, the public spaces in the Beşiktaş region of Istanbul province were analyzed in terms of spatial quality. In this context, the public spaces in the region were limited to Barbaros Hayrettin Paşa Square, Beach Park and Crossing Point, and a sampling area was created. In order to reveal the quality conditions in the spatial context of the region within the boundaries of the study, first of all, a literature research has been conducted in which the changes and transformations the area has undergone in the historical process are examined; Then, as a result of on-site observations and examinations, determinations were made regarding the spatial quality of the region. As a result of on-site observations and investigations, it is stated that public spaces in Beşiktaş meet most of the quality parameters; However, it was found that changes should be made especially in terms of perception of space and legibility of the area.
 • Gehl, J. (2011). Life Between Buildings: Using Public Space (6. Baskı b.). Island Press.
 • Krier, R., (1979). Urban Space. New York. Rizzoli.
 • Lynch, K., (1981). A Theory of Good City Form. Cambridge. Maasachusetts and London. England. The MIT Press.
 • Moughtin, C., (1992). Urban Design ‘Street and Square’. Butterworth Architecture. Oxford.
 • Nasar, J. L. (1998). The evaluative image of the city Thousand Oaks. Sage Publications.
 • Schulz-Norberg, C., (1971). Existence, Space and Architecture. London. Studio Vista. London.
 • Van Der Voordt, DJM., & Van Wegen, HBR., (2005). Architecture in Use, An Introduction To The Programming Design and Evaluation Of Buildings. United Kingdom. Architectural Press.
 • Whyte, W. H. (2000). The Social Life Of Small Urban Spaces, Common Ground? Readings and Reflections on Public Space. Ed.: A.M. Orum and Z.P. Neal (editors). New York. Routledge.
 • Akman, K. (2020). Kent Meydanlarının Önemi ve Değişen İşlevi. Akademik Düşünce Dergisi, Sayı 1, s. 3-4.
 • Aslan, D. (2014). Kent ve Meydanlar. İTÜ Vakıf Dergisi, 63, s. 20-24.
 • Çekmecelioğlu, E., & Erdönmez, M., E., (2018). Kamusal Alan Toplum İlişkisinde Mekansal Kalite: Eminönü Tahtakale Örneği. Kent Akademisi, 11(4), s. 486-507.
 • Erdönmez, E., & Abay, E., (2018). Roma Popolo Meydanı Bağlamında Kamusal Mekan Kalitesinin Ölçülmesi. Kent Akademisi, 11(1), s. 44-59.
 • Erdönmez, M. E., & Çelik, F., (2016). Kentsel Mekanda Kamusal Alan İlişkileri. TÜBA-KET, 14, s. 145-163.
 • Greene S., (1992). Cityshape: Communicating and Evaluating Community Design, American Planning Association. Journal of the American Planning Association; Spring 1992, 58(2), Academic Research Library, p. 177-189.
 • İnceoğlu, M., & Aytuğ, A., (2009). Kentsel Mekanda Kalite Kavramı. Megaron 4(3), s. 131-146.
 • İşözen, E., (1990). Beşiktaş Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarımı. Tasarım, 9, s.69.
 • Kurtay, N., (2015). 19. Yüzyılda Batılılaşan Nişantaşı ve Beşiktaş. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 1, s. 26-37.
 • Öner, K., F., (2019). Bedri Rahmi Eyüboğlu ve resul Aytemür’ün Resimlerinde İstanbul. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi 6(2), s. 2-32.
 • Öztan, Y., (1998). Kentler ve Meydanlar. Maison Française Dergisi, 33, s. 154-157.
 • Tayfur, K., (1995). Çağdaş İstanbul’un Simgesi, Beşiktaş’ın Bugünü. İstanbul Dergisi, Tarih Vakfı Yayınları. Yusufoğlu, N. T., & Pilehvarian, K., N., (2017). Beşiktaş Tayyare Fabrikası (1936-1943). Megaron 12(2), s. 249-262.
 • Uzgören, G., & Erdönmez, M., E., (2017). Kamusal Açık Alanlarda mekan Kalitesi ve Kentsel Mekan Aktiviteleri İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Megaron, 12(1), s. 41-56.
 • Erkan, Ç. N., (1996). Çevre Psikolojisi Bağlamında Çevresel İmaj ve Beşiktaş Meydanı Örneği. (Yüksek Lisans Tezi)
 • İnceoğlu, M., (2007). Kentsel Açık Mekanların Kalite Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul Meydanlarının İncelenmesi. (Doktora Tezi)
 • Nımpuna, W.B. (2014). Post-Occupancy Evaluatıon: The Applıcatıon Of Unıversal Desıgn In Publıc Open Space Case Study: Beşiktas Square, Istanbul. (Yüksek Lisans Tezi)
 • Radonçiq, E., (2019). İstanbul, Beşiktaş-Köyiçi Yerleşimi Konutları Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi)
 • Seçmen, S., (2019). Kentsel Kıyı Alanlarının Mekansal Özelliklerine Yönelik Bir Model Önerisi: İstanbul Örneği. (Doktora Tezi)
 • PPS. (2020). Project for Public Spaces. (pps.org)
 • URL 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Be%C5%9Fikta%C5%9F
 • URL 2. https://earth.google.com/web/search/BE%C5%9E%C4%B0KTA%C5%9E+MEYDANI
 • Yıldırım, T., (1992). Beşiktaş Meydanı ve Kıyı, Yıldız Teknik Üniversitesi ŞBP Bölümü Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı Analizi Dersi Ödevi (1991-1992 Bahar Yarıyılı).
Birincil Dil tr
Konular Çevre Çalışmaları
Yayınlanma Tarihi Winter 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5959-2173
Yazar: Merve USKAN DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gaziantep University Faculty of Architecture
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4435-951X
Yazar: Ezgi AKKURT
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8779-6037
Yazar: Müesser Ebru ERDÖNMEZ
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Uskan Demir, M , Akkurt, E , Erdönmez, M . (2020). Beşiktaş'ta Bulunan Kamusal Alanların Mekansal Kalite Bağlamında Değerlendirilmesi . JENAS Journal of Environmental and Natural Studies , 2 (3) , 154-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jenas/issue/59053/849906