Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

A Content Analysis of Studies related to Technology and Multimedia in Biology Education

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 1 - 15, 14.05.2018
https://doi.org/10.31681/jetol.419932

Öz

With the spread of use of
education technologies in all areas, the way of using these technologies and
the consequences of use of these technologies have gradually gained importance.
In this respect, the present study aimed at presenting the results of content
analysis on the articles related to educational technology in Biology education
in Scopus database between 2013 and 2017. A total of 55 papers were examined to
determine the concept list, top journal list, research methods and models,
participants, data collection tools and in these articles. The study is
considered to be important since it tried to reveal the studies related to
educational technology in biology education. The results of the study revealed
a considerable increase in the number of studies involving the use of education
technologies in biology teaching especially in 2017. It is seen in these
studies that the quantitative research design was favored more as the research
method; that the participants were mostly undergraduate students; and that
pretest-posttest and scales were among the most popular data collection tools.
Lastly, academic performance was the most common dependent variable in the
studies. 

Kaynakça

  • Aslan, A., Maden, S., & Durukan, E. (2010). Çoklu ortam aktiviteleriyle metin öğretimine bir model (fabl örneği). The Journal of International Social Research, 3(10), 67-76.Aydın, S., & Boz, Y. (2012). Review of studies related to pedagogical content knowledge in the context of science teacher education: Turkish case. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 497-505.Berkant, H. G. (2007). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düşünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düşünmelerine, akademik başarılarına, kalıcılığa ve günlük yaşam davranışlarına etkisi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Adana.Daşdemir, İ., & Doymuş, K. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 77-87.DeHaan, R. L. (2011). Education research in the biological sciences: A nine-decade review. In Second Committee Meeting on the Status, Contributions, and Future Directions of Discipline-Based Education Research. Available at: http://www7. National academies. org/bose/DBER_DeHaan_October_Paper. pdf.Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.Durak, G., Cankaya, S., Yünkül, E. & Mısırlı, Z. A. (2018). A Content Analysis of Dissertations in the Field of Educational Technology: The Case of Turkey, Turkish Online Journal of Distance Education, 19(2), 128-148.Fırat, M., İzmirli, S., & Kuzu, E. B. (2010). Öğretimin değerlendirilmesinde çoklu ortam kullanımına eleştirel bir bakış. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(1), 115-126.Gül, S., & Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 93-109.Gül, S., & Sözbilir, M. (2016). International trends in biology education research from 1997 to 2014: A Content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1631-1651.Gür, H. (2009). Multimedya (Çoklu ortam). Öztürk, A. & Perkmen , S. (Ed.), Multimedya ve görsel tasarım (55-68) (1.bas.). İstanbul: Profil Yayıncılık.Hacer, T. O. R., & Erden, O. (2004). İlkögretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 120-130.Kamacı, E. & Durukan, E. (2012). Araştırma görevlilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma (Trabzon Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitimi (TEKE) Dergisi, 1(3), 203-215.Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. (Unpublished doctoral thesis), Graduate school of sciences, Atatürk University, Erzurum.Kayfeci, H. (2010). Cumhuriyet Döneminden günümüze lise 1 biyoloji müfredatının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Kuech, R., Zogg, G., Zeeman, S., and Johnson, M. (2003) Technology Rich Biology Labs: Effects of Misconceptions. 14 pp. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (Philadelphia, PA, March 2003). Students' Misconceptions in Science,... (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/228459823_Students'_Misconceptions_in_Science_Technology_and_Engineering [accessed Apr 21 2018].Kumandas B. (2015), Misconceptions In Bıology Education: A Review Of Relevant Research, (Unpublished Master Dissertation), Bilkent University, Ankara.Kula, F., & Sadi, Ö. (2016). Türk fen bilimleri eğitiminde araştırma ve yönelimler: 2005-2014 yılları arası bir içerik analizi. İlköğretim Online, 15(2), 594-614.Lee SWY & Tsai CC (2013), Technology-supported learning in secondary and undergraduate biological education: observations from literature review, Journal of Science Education and Technology, 22 (2), 226-233.Levendoğlu, N. O. (1924). Teknoloji destekli çağdaş müzik eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi, SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta. Available at: http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/O-Levendoglu.pdf. (13 January 2018).Umdu Topsakal, Ü., Çalık, M. & Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate?, International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 639-649.Özarslan, M., Çetin, G., & Sarıtaş, T. (2013). Biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2), 85-100.Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., & Göktas, Y. (2010). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3), 43-49.Topsakal, U. U., Çalık, M., & Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies ındicate? International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 639-649.Yetkin, Y. (2001). Biyoloji bilimine çağdaş bir yaklaşım: biyolojinin felsefe ve mantığının anlaşılmasının önemi. Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 231-243.
Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 1 - 15, 14.05.2018
https://doi.org/10.31681/jetol.419932

Öz

Kaynakça

  • Aslan, A., Maden, S., & Durukan, E. (2010). Çoklu ortam aktiviteleriyle metin öğretimine bir model (fabl örneği). The Journal of International Social Research, 3(10), 67-76.Aydın, S., & Boz, Y. (2012). Review of studies related to pedagogical content knowledge in the context of science teacher education: Turkish case. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 497-505.Berkant, H. G. (2007). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düşünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düşünmelerine, akademik başarılarına, kalıcılığa ve günlük yaşam davranışlarına etkisi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Adana.Daşdemir, İ., & Doymuş, K. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 77-87.DeHaan, R. L. (2011). Education research in the biological sciences: A nine-decade review. In Second Committee Meeting on the Status, Contributions, and Future Directions of Discipline-Based Education Research. Available at: http://www7. National academies. org/bose/DBER_DeHaan_October_Paper. pdf.Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.Durak, G., Cankaya, S., Yünkül, E. & Mısırlı, Z. A. (2018). A Content Analysis of Dissertations in the Field of Educational Technology: The Case of Turkey, Turkish Online Journal of Distance Education, 19(2), 128-148.Fırat, M., İzmirli, S., & Kuzu, E. B. (2010). Öğretimin değerlendirilmesinde çoklu ortam kullanımına eleştirel bir bakış. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(1), 115-126.Gül, S., & Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 93-109.Gül, S., & Sözbilir, M. (2016). International trends in biology education research from 1997 to 2014: A Content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1631-1651.Gür, H. (2009). Multimedya (Çoklu ortam). Öztürk, A. & Perkmen , S. (Ed.), Multimedya ve görsel tasarım (55-68) (1.bas.). İstanbul: Profil Yayıncılık.Hacer, T. O. R., & Erden, O. (2004). İlkögretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 120-130.Kamacı, E. & Durukan, E. (2012). Araştırma görevlilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma (Trabzon Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitimi (TEKE) Dergisi, 1(3), 203-215.Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. (Unpublished doctoral thesis), Graduate school of sciences, Atatürk University, Erzurum.Kayfeci, H. (2010). Cumhuriyet Döneminden günümüze lise 1 biyoloji müfredatının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Kuech, R., Zogg, G., Zeeman, S., and Johnson, M. (2003) Technology Rich Biology Labs: Effects of Misconceptions. 14 pp. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (Philadelphia, PA, March 2003). Students' Misconceptions in Science,... (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/228459823_Students'_Misconceptions_in_Science_Technology_and_Engineering [accessed Apr 21 2018].Kumandas B. (2015), Misconceptions In Bıology Education: A Review Of Relevant Research, (Unpublished Master Dissertation), Bilkent University, Ankara.Kula, F., & Sadi, Ö. (2016). Türk fen bilimleri eğitiminde araştırma ve yönelimler: 2005-2014 yılları arası bir içerik analizi. İlköğretim Online, 15(2), 594-614.Lee SWY & Tsai CC (2013), Technology-supported learning in secondary and undergraduate biological education: observations from literature review, Journal of Science Education and Technology, 22 (2), 226-233.Levendoğlu, N. O. (1924). Teknoloji destekli çağdaş müzik eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi, SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta. Available at: http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/O-Levendoglu.pdf. (13 January 2018).Umdu Topsakal, Ü., Çalık, M. & Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate?, International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 639-649.Özarslan, M., Çetin, G., & Sarıtaş, T. (2013). Biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2), 85-100.Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., & Göktas, Y. (2010). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3), 43-49.Topsakal, U. U., Çalık, M., & Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies ındicate? International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 639-649.Yetkin, Y. (2001). Biyoloji bilimine çağdaş bir yaklaşım: biyolojinin felsefe ve mantığının anlaşılmasının önemi. Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 231-243.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine Büyükkol Köse Bu kişi benim

Gülcan Çetin 0000-0002-1185-5907

Eyup Yünkül 0000-0002-6177-3766

Yayımlanma Tarihi 14 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Büyükkol Köse, E., Çetin, G., & Yünkül, E. (2018). A Content Analysis of Studies related to Technology and Multimedia in Biology Education. Journal of Educational Technology and Online Learning, 1(2), 1-15. https://doi.org/10.31681/jetol.419932


22029

JETOL is abstracted and indexed by ERIC - Education Resources Information Center.