Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 1 - 32, 30.12.2021
https://doi.org/10.32568/jfce.958595

Öz

The aim of this study is to examine parents' views on noise at home and at school. Seventy-seven parents who know their children’s school, such as class representatives and class mothers, and who are closely interested in the education of their children, participated in the study. The questionnaire and observations of the researcher were used as data collection tools. The "Sound and Noise Questionnaire in Learning Environments" is the basic data collection tool. The data were analyzed descriptively. The results show that children are exposed to various noises such as loud talking, kitchen appliances, vacuum cleaners, and TV sound while studying at home. It has been revealed that some families do not try to reduce the noise in the house while their children are studying. It is understood that nearly half of the parents have insufficient awareness of the psychological and physiological discomfort caused by noise. The rate of parents who do not make a rule about keeping the environment quiet, while children are studying, is 14.7%. Almost 40% of the parents find the noisy behaviors of children during school break appropriate. On the other hand, about 60% of the parents are of the opinion that the noise in the school is distracting, and the noise they are exposed to is disturbing. Parents do not have a consensus on preventing noise at school. There is a need to increase the awareness of parents about the negative effects of noise. Most of the parents stated that they would support the acoustic improvements to be made at the school. It has been observed that parents have great excitement, interest, and curiosity about noise in learning environments by asking questions to the researcher regarding the survey questions. Just filling out a questionnaire has drawn parents' attention to the noise in their learning environment. In order to create quieter learning environments at home and at school, and to sprout culture of tranquility in social life, parents should be included in projects to reduce noise.

Kaynakça

 • Aydın, A. (1998). Sınıf yönetimi. Anı Yayıncılık.
 • Alp, G., Bulunuz, N. Onan, B., & Bulunuz, M. (2019). Noise map of my school: A case study. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 379-402. https://doi.org/10.19171/uefad.679310
 • Bulunuz, N. (2014). Noise pollution in Turkish elementary schools: Evaluation of noise pollution awareness and sensitivity training. International Journal of Environmental & Science Education, 9(2), 215-234. https://doi.org/10.12973/ijese.2014.212a
 • Bulunuz, M., Bulunuz, N., & Kelmendi-Tuncal, J. (2017a). Akustik iyileştirme yapılmış bir okulda gürültü düzeyinin değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 637 - 658. https://doi.org/10.17244/eku.347793
 • Bulunuz, N., Bulunuz, M., Orbak, A. Y., Mutlu, N., & Tavşanlı, Ö. F. (2017b). An evaluation of primary school students’ views about noise levels in school. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(4), 725-740. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/281
 • Bulunuz, N., & Bulunuz, M. (2017). Noise pollution in school and evaluation of its control through educational practices. In H. Arslan, C. D. Duse, & M. A. Icbay (Eds.), Research on Education (pp. 320-329). International Association of Social Science Research (IASSR).
 • Bulunuz, M., Bulunuz, N., Tavşanlı, Ö.F., Orbak, A.Y., & Mutlu, N. (2018). İlkokullarda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 661-671. https://doi.org/10.24106/kefdergi.412246
 • Bulunuz, M., Orbak, A. Y., & Bulunuz, N. (2018). Okulda gürültü kirliliği: nedenleri, etkileri ve kontrol edilmesi. TÜBİTAK 1001-114k738 nolu proje. Accessed on 13.08.2021 from https://app.trdizin.gov.tr/proje/TVRnd01USXk/okulda-gurultu-kirliligi-nedenleri-etkileri-ve-kontrol-edilmesi
 • Bulunuz, M., Özgür, K., & Akan, R. (2019). Öğrenme ortamlarında ses ve gürültü düzeyi hakkında ebeveynlere yönelik anket geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi (2587-2600). EJER Tam Metin Bildiri Kitabı, Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi.
 • Cloud, H., & Townsend, J. (2018). Çocuklarda Sınırlar (1. Basım). (B. S. Haktanır, Çev.) Koridor Yayınları.
 • Coşkun, Y. (2021). Öğretmen görüşleri bağlamında okullarda gürültü kirliliği sorunsalı, teknolojik ve eğitsel çözüm önerileri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(1), 207-230. http://www.itobiad.com/en/download/article-file/1422631
 • Cüceloğlu, D. (1998). İçimizdeki biz (7. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2016). Başarıya götüren aile (13. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2019a). İletişim donanımları (59. Basım).Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2019b). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları (37. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2019c). Savaşçı (62. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2019d). Gerçek özgürlük (10. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Çetinkaya, F., Bulduk, İ., İşci, D., & Demir, A. (2017). Okul öncesi öğretmenlerin gürültü maruziyeti. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-14. https://doi.org/10.29065/usakead.290371
 • Dawkins, R. (1995). Gen bencildir (1. Basım). (Çev. A. Ü. Müftüoğlu). TÜBİTAK Yayınları. (Orijinal eserin basım tarihi, 1976)
 • Dewey, J. (2017). Okul ve toplum (5. Baskı). (Çev. H. A. Başman). Pegem Akademi. (Orijinal eserin basım tarihi, 1929)
 • Dockrell, J. E., & Shield, B. (2004). Children’s perceptions of their acoustic environment at school and at home. The Journal of the Acoustical Society of America, 115(6), 2964-2973. https://doi.org/10.1121/1.1652610
 • Dökmen, Ü. (2019). Evrenle uyumlaşma sürecinde var olmak, gelişmek, uzlaşmak (21. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Goines, L. (2008). The importance of quiet in the home: Teaching noise awareness to parents before the infant is discharged from the NICU. Neonatal Network, 27(3), 171-176. https://doi.org/10.1891/0730-0832.27.3.171
 • Hollingsworth, P. M., & Hoover, K. H. (1999). İlköğretimde öğretim yöntemleri (Çev. T. Gürkan, E. Gökçe, & D. S. Güler). Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları.
 • Klatte, M., Hellbrück, J., Seidel, J., & Leistner, P. (2010). Effects of classroom acoustics on performance and well-being in elementary school children: A field study. Environment and Behavior, 42(5), 659-692. https://doi.org/10.117710013916509336813
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). (2006). Türkiye'nin başarısı için itici güç: Hayat boyu öğrenme politika belgesi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. Accessed on 13.08.2021 from https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/01060217_mebdesteklemeveyetistirmekurslariyonergesi.pdf
 • Özbıçakçı, F. Ş., Çapık, C., Gördes, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2012). Bir okul toplumunda gürültü düzeyi tanılaması ve duyarlılık eğitimi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 238-245. https://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1242/425
 • Polat, S., & Buluş-Kırıkkaya, E. (2004, Temmuz, 6-7). Gürültünün eğitim-öğretim ortamına etkileri. XIII. Ulusal eğitim bilimleri kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Regulation on the Protection of Buildings Against Noise [Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik]. (2017). T.C. Resmi Gazete, 30082, 31 May 2017. Accessed on 13.08.2021 from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180531-2.htm
 • Seyidoğlu, H. (2000). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı (8. Basım). Güzem Yayınları.
 • Sezgin, S., & Mutlu, A. (2017). Ülkemizde gürültü farkındalığı sorunu: Şişli örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 725-741. https://doi.org/10.26745/gaziuiibfd.418599
 • Shield, B. M., & Dockrell, J. E. (2003). The effects of noise on children at school: A review. Building Acoustics, 10(2), 97-116. https://doi.org/10.1260/135101003768965960
 • Shield, B., & Dockrell, J. (2004). External and internal noise surveys of London primary schools. Journal of the Acoustical Society of America, 115(2), 730-738. https://doi.org/10.1121/1.1635837
 • Shield, B., & Dockrell, J. (2006). Acoustical barriers in classrooms: The impact of noise on performance in the classroom. British Educational Research Journal, 32(3), 509-525. https://doi.org/10.1080/01411920600635494
 • Şimşek, H., & Tanaydın, D. (2002). İlköğretimde veli katılımı: Öğretmen-veli-psikolojik danışman üçgeni. Elementary Education Online, 1(1), 12-16. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/91128
 • Tamer-Bayazıt, N., Küçükçifçi, S., & Şan, B. (2011). İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, 10(2), 169-181.
 • TDK (2020). Türk dil kurumu sözlükleri. Accesed on 05.07.2021 from https://sozluk.gov.tr/
 • Tüzel, S. (2013). Sınıf içi gürültünün öğrencilerin dinleme sürecindeki bilişsel performansına etkisi/Effects of classroom background noise on cognitive performance of listening process in secondary school students. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 363-378. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/63386
 • Yılmaz, E., & Öznacar, B. (2016). Veli, ebeveyn-anne baba ve okul. In E. Yılmaz, A. Ünal, M. Çalışkan, & S. A. Sulak (Eds.), Eğitim bilimlerinden yansımalar (pp. 59-70). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Vijayalakshmi, K. S. (2003). Noise pollution. In J. M. Bunch, V. M. Suresh, & T. V. Kumaran (Eds.), Proceedings of the Third International Conference on Environment and Health (pp. 597 – 603). Department of Geography, University of Madras and Faculty of Environmental Studies, York University.

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 1 - 32, 30.12.2021
https://doi.org/10.32568/jfce.958595

Öz

Kaynakça

 • Aydın, A. (1998). Sınıf yönetimi. Anı Yayıncılık.
 • Alp, G., Bulunuz, N. Onan, B., & Bulunuz, M. (2019). Noise map of my school: A case study. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 379-402. https://doi.org/10.19171/uefad.679310
 • Bulunuz, N. (2014). Noise pollution in Turkish elementary schools: Evaluation of noise pollution awareness and sensitivity training. International Journal of Environmental & Science Education, 9(2), 215-234. https://doi.org/10.12973/ijese.2014.212a
 • Bulunuz, M., Bulunuz, N., & Kelmendi-Tuncal, J. (2017a). Akustik iyileştirme yapılmış bir okulda gürültü düzeyinin değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 637 - 658. https://doi.org/10.17244/eku.347793
 • Bulunuz, N., Bulunuz, M., Orbak, A. Y., Mutlu, N., & Tavşanlı, Ö. F. (2017b). An evaluation of primary school students’ views about noise levels in school. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(4), 725-740. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/281
 • Bulunuz, N., & Bulunuz, M. (2017). Noise pollution in school and evaluation of its control through educational practices. In H. Arslan, C. D. Duse, & M. A. Icbay (Eds.), Research on Education (pp. 320-329). International Association of Social Science Research (IASSR).
 • Bulunuz, M., Bulunuz, N., Tavşanlı, Ö.F., Orbak, A.Y., & Mutlu, N. (2018). İlkokullarda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 661-671. https://doi.org/10.24106/kefdergi.412246
 • Bulunuz, M., Orbak, A. Y., & Bulunuz, N. (2018). Okulda gürültü kirliliği: nedenleri, etkileri ve kontrol edilmesi. TÜBİTAK 1001-114k738 nolu proje. Accessed on 13.08.2021 from https://app.trdizin.gov.tr/proje/TVRnd01USXk/okulda-gurultu-kirliligi-nedenleri-etkileri-ve-kontrol-edilmesi
 • Bulunuz, M., Özgür, K., & Akan, R. (2019). Öğrenme ortamlarında ses ve gürültü düzeyi hakkında ebeveynlere yönelik anket geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi (2587-2600). EJER Tam Metin Bildiri Kitabı, Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi.
 • Cloud, H., & Townsend, J. (2018). Çocuklarda Sınırlar (1. Basım). (B. S. Haktanır, Çev.) Koridor Yayınları.
 • Coşkun, Y. (2021). Öğretmen görüşleri bağlamında okullarda gürültü kirliliği sorunsalı, teknolojik ve eğitsel çözüm önerileri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(1), 207-230. http://www.itobiad.com/en/download/article-file/1422631
 • Cüceloğlu, D. (1998). İçimizdeki biz (7. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2016). Başarıya götüren aile (13. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2019a). İletişim donanımları (59. Basım).Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2019b). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları (37. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2019c). Savaşçı (62. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2019d). Gerçek özgürlük (10. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Çetinkaya, F., Bulduk, İ., İşci, D., & Demir, A. (2017). Okul öncesi öğretmenlerin gürültü maruziyeti. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-14. https://doi.org/10.29065/usakead.290371
 • Dawkins, R. (1995). Gen bencildir (1. Basım). (Çev. A. Ü. Müftüoğlu). TÜBİTAK Yayınları. (Orijinal eserin basım tarihi, 1976)
 • Dewey, J. (2017). Okul ve toplum (5. Baskı). (Çev. H. A. Başman). Pegem Akademi. (Orijinal eserin basım tarihi, 1929)
 • Dockrell, J. E., & Shield, B. (2004). Children’s perceptions of their acoustic environment at school and at home. The Journal of the Acoustical Society of America, 115(6), 2964-2973. https://doi.org/10.1121/1.1652610
 • Dökmen, Ü. (2019). Evrenle uyumlaşma sürecinde var olmak, gelişmek, uzlaşmak (21. Basım). Remzi Kitabevi.
 • Goines, L. (2008). The importance of quiet in the home: Teaching noise awareness to parents before the infant is discharged from the NICU. Neonatal Network, 27(3), 171-176. https://doi.org/10.1891/0730-0832.27.3.171
 • Hollingsworth, P. M., & Hoover, K. H. (1999). İlköğretimde öğretim yöntemleri (Çev. T. Gürkan, E. Gökçe, & D. S. Güler). Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları.
 • Klatte, M., Hellbrück, J., Seidel, J., & Leistner, P. (2010). Effects of classroom acoustics on performance and well-being in elementary school children: A field study. Environment and Behavior, 42(5), 659-692. https://doi.org/10.117710013916509336813
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). (2006). Türkiye'nin başarısı için itici güç: Hayat boyu öğrenme politika belgesi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. Accessed on 13.08.2021 from https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/01060217_mebdesteklemeveyetistirmekurslariyonergesi.pdf
 • Özbıçakçı, F. Ş., Çapık, C., Gördes, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2012). Bir okul toplumunda gürültü düzeyi tanılaması ve duyarlılık eğitimi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 238-245. https://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1242/425
 • Polat, S., & Buluş-Kırıkkaya, E. (2004, Temmuz, 6-7). Gürültünün eğitim-öğretim ortamına etkileri. XIII. Ulusal eğitim bilimleri kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Regulation on the Protection of Buildings Against Noise [Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik]. (2017). T.C. Resmi Gazete, 30082, 31 May 2017. Accessed on 13.08.2021 from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180531-2.htm
 • Seyidoğlu, H. (2000). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı (8. Basım). Güzem Yayınları.
 • Sezgin, S., & Mutlu, A. (2017). Ülkemizde gürültü farkındalığı sorunu: Şişli örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 725-741. https://doi.org/10.26745/gaziuiibfd.418599
 • Shield, B. M., & Dockrell, J. E. (2003). The effects of noise on children at school: A review. Building Acoustics, 10(2), 97-116. https://doi.org/10.1260/135101003768965960
 • Shield, B., & Dockrell, J. (2004). External and internal noise surveys of London primary schools. Journal of the Acoustical Society of America, 115(2), 730-738. https://doi.org/10.1121/1.1635837
 • Shield, B., & Dockrell, J. (2006). Acoustical barriers in classrooms: The impact of noise on performance in the classroom. British Educational Research Journal, 32(3), 509-525. https://doi.org/10.1080/01411920600635494
 • Şimşek, H., & Tanaydın, D. (2002). İlköğretimde veli katılımı: Öğretmen-veli-psikolojik danışman üçgeni. Elementary Education Online, 1(1), 12-16. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/91128
 • Tamer-Bayazıt, N., Küçükçifçi, S., & Şan, B. (2011). İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, 10(2), 169-181.
 • TDK (2020). Türk dil kurumu sözlükleri. Accesed on 05.07.2021 from https://sozluk.gov.tr/
 • Tüzel, S. (2013). Sınıf içi gürültünün öğrencilerin dinleme sürecindeki bilişsel performansına etkisi/Effects of classroom background noise on cognitive performance of listening process in secondary school students. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 363-378. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/63386
 • Yılmaz, E., & Öznacar, B. (2016). Veli, ebeveyn-anne baba ve okul. In E. Yılmaz, A. Ünal, M. Çalışkan, & S. A. Sulak (Eds.), Eğitim bilimlerinden yansımalar (pp. 59-70). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Vijayalakshmi, K. S. (2003). Noise pollution. In J. M. Bunch, V. M. Suresh, & T. V. Kumaran (Eds.), Proceedings of the Third International Conference on Environment and Health (pp. 597 – 603). Department of Geography, University of Madras and Faculty of Environmental Studies, York University.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mızrap BULUNUZ> (Sorumlu Yazar)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6650-088X
Türkiye


Kerime ÖZGÜR>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSA
0000-0002-1371-0437
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 114K738
Teşekkür Mehmet Ali Hamedoğlu
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 28 Haziran 2021
Kabul Tarihi 7 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jfce958595, journal = {Journal of Family Counseling and Education}, eissn = {2548-1290}, address = {Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok 5204 Nolu Oda Hendek/Sakarya}, publisher = {Eyüp ÇELİK}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {1 - 32}, doi = {10.32568/jfce.958595}, title = {Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments}, key = {cite}, author = {Bulunuz, Mızrap and Özgür, Kerime} }
APA Bulunuz, M. & Özgür, K. (2021). Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments . Journal of Family Counseling and Education , 6 (2) , 1-32 . DOI: 10.32568/jfce.958595
MLA Bulunuz, M. , Özgür, K. "Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments" . Journal of Family Counseling and Education 6 (2021 ): 1-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jfce/issue/65163/958595>
Chicago Bulunuz, M. , Özgür, K. "Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments". Journal of Family Counseling and Education 6 (2021 ): 1-32
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments AU - MızrapBulunuz, KerimeÖzgür Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32568/jfce.958595 DO - 10.32568/jfce.958595 T2 - Journal of Family Counseling and Education JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 32 VL - 6 IS - 2 SN - -2548-1290 M3 - doi: 10.32568/jfce.958595 UR - https://doi.org/10.32568/jfce.958595 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Family Counseling and Education Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments %A Mızrap Bulunuz , Kerime Özgür %T Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments %D 2021 %J Journal of Family Counseling and Education %P -2548-1290 %V 6 %N 2 %R doi: 10.32568/jfce.958595 %U 10.32568/jfce.958595
ISNAD Bulunuz, Mızrap , Özgür, Kerime . "Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments". Journal of Family Counseling and Education 6 / 2 (Aralık 2021): 1-32 . https://doi.org/10.32568/jfce.958595
AMA Bulunuz M. , Özgür K. Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments. JFCE. 2021; 6(2): 1-32.
Vancouver Bulunuz M. , Özgür K. Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments. Journal of Family Counseling and Education. 2021; 6(2): 1-32.
IEEE M. Bulunuz ve K. Özgür , "Analysis of Parental Opinions on Sound and Noise Pollution in Learning Environments", Journal of Family Counseling and Education, c. 6, sayı. 2, ss. 1-32, Ara. 2021, doi:10.32568/jfce.958595