Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 27 - 48, 05.07.2022
https://doi.org/10.32568/jfce.1059933

Öz

In this study, Turkey and Kosovo secondary school science curricula were compared in the context of chemistry learning area and it was aimed to analyze the similarities and differences in terms of sub-learning areas, distribution of units according to grade levels, course hours, number of achievements, content and teaching techniques. In this study, in which document analysis, one of the qualitative rese-arch methods, was used, written and printed science programs of both countries were considered. As a result of the study, it is seen that the lower secondary education (secondary school) chemistry curricu-lum in Kosovo is numerically higher than the Turkish secondary school chemistry curriculum in terms of the distribution of units and units, course hours and achievements. In Turkey, at the secondary school level, chemistry is included in the natural science group, and the subjects include spiral learning, a low number of achievements, process-oriented constructivist and competency skills are tried to be gained. In terms of teaching techniques, partially similar techniques and methods are applied in both countries. Rapid advances in science and technology, occurring innovations and developments in the world are directly proportional to the higher quality of science education programs. In addition to this, it is thought that the participation of the Ministry of National Education's educational investments and projects in Kosovo within the scope of agreements between the two countries, which have historical and kinship ties with Turkey, and comparing the curriculum of Kosovo with the curriculum of develo-ping countries such as Turkey, will contribute to the curriculum of Kosovo by comparing the curriculum of Kosovo with the curriculum of developing countries such as Turkey.

Kaynakça

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, S. M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu “Günün Modası mı Yoksa Gereksinim mi?” D. Akgündüz & H. Ertepınar (Ed.), İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. İstanbul: Scala Basım. DOI:10.13140/RG.2.1.1980.0801
 • Aksu, G., & Doğan, N. (2015). Öğretim yöntem ve tekniklerinin öğrenci görüşlerine göre ikili karşılaştırma yöntemiyle ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), 194-206. https://www.researchgate.net/profile/NuriDogan/publication/297604677_Ogretim_Yontem_ve_Tekniklein n_Ogrenci_Goruslerine_Gore_Ikili_Karsilastirma_Yontemiyle_Olceklenmesi/links/56f26b2108aee9c94d0032d3/Oegretim-Yoentem-ve-Tekniklerinin-Oegrenci-Goerueslerine-Goere-Ikili-Karsilastirma-Yoentemiyle-Oelceklenmesi.pdf
 • Aydın, A. (2006). Çeşitli ülkelerin orta öğretim kimya derslerinin müfredatlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve Türkiye için yeni bir kimya müfredat çerçevesi önerisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 199-205. https://app.trdizin.gov.tr/dokumangoruntule?ext=pdf&path=CrnWZGRsXTjRjLjWxD978OSUAL2jXitizhVYmCxNvH4tNuHNsmrug3rNXycktxvGBiQjRN1Ka3QAjIvHjpBfqYnU7aZKu5VqOeRhuXLF5voMvJxI6fqZa1llHTLExSRxxygDMZu93EaEr5YHgAErTTbwzPABDg8yKMFub7HldPF0UrzaRUgF45N4xWrNTT7VrTDEkdZdy69rqdvTaLRGX3qmXD_lNbJfXHgEo5vE=&contentType=application/pdf
 • Bozkurt, E. (2014). Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarına etkisi (Doctoral dissertation). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 366313).
 • Filiz, S. B., & Kaya, V. H. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ile fen bilgisi öğret-menliği lisans ve lisansüstü öğretim programının felsefe, amaç ve içerik ilişkisinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 185-208. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256161
 • Eş, H., & Sarıkaya, M. (2010). Türkiye ve İrlanda fen öğretimi programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 9(3), 1092-1105. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/90736
 • DEİK. (2016). Türkiye-Kosova iş ve yatırım forumu sonuç raporu. İstanbul. http://www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2016678ek.pdf
 • Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2005). Türkiye’de etkili fen öğretimi için ilköğretim kurumlarına yönelik olarak gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarının analizi ve karşılaşılan problemlere yö-nelik çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 53-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1496022
 • Dindar, H., & Taneri, A. (2011). MEB’İN 1968, 1992, 2000 ve 2004 Yıllarında geliştirdiği fen programlarının amaç, kavram ve etkinlik yönünden karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 363-378. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/817438
 • Ekinci, M. U. (2017). Türkiye Balkan ilişkileri. SETA (Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Sayı: 204, İstanbul. https://setav.org/assets/uploads/2017/05/Analiz_204.pdf
 • Galo, E. (2008). Türkiye ve Kosova ilköğretim matematik programlarının karşılaştırılması (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 226384).
 • Güven, İ., & Gürdal, A. (2011). A comparative analysis of the education systems of Turkey and Canada: The similarity and the differences. US-China Education Review, 534-546. http://dir.iub.edu.bd/bitstream/handle/123456789/146/USChina%20Education%20Review%209B%20%282011%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=84
 • Kılıç, G. B. (2002). Dünyada ve Türkiye’de fen öğretimi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18. http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/ t063DA.pdf
 • MASHT. (2018a). Alt seviye ortaöğretim altıncı sınıf öğretim plan ve programı. Priştine: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. https://masht.rks-gov.net/korniza-e-kurrikules-e-arsimit-parauniversitar
 • MASHT. (2018b). Alt seviye ortaöğretim yedinci sınıf öğretim plan ve programı. Priştine: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/08/klasa-e-shtate-versioni-final-22-gusht-2018_1.doc
 • MASHT. (2018c). Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf öğretim plan ve programı. Priştine: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/08/klasa-e-tete-versioni-final-29-gusht-2018_1.doc
 • MASHT. (2019). Alt seviye ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğretim plan ve programı. Priştine: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/08/klasa-e-9-gusht-2019_1.doc
 • MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar ) öğretim programı, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://docplayer.biz.tr/1747454-T-c-milli-egitim-bakanligi-talim-ve-terbiye-kurulu-baskanligi-ilkogretim-fen-ve-teknoloji-dersi-4-ve-5-siniflar-ogretim programi.html
 • MEB. (2011). Avrupa’da fen eğitimi: Ulusal politikalar, uygulamalar ve araştırma. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Avrupada_FenEgitimi_Ulusal_Politikalar_Uygulamalar_ve_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma/Avrupada_FenEgitimi_Ulusal_Politikalar_Uygulamalar_ve_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma.pdf
 • MEB. (2016a). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf
 • MEB. (2016b). TIMMS 2015 ulusal matematik ve fen ön raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_timss_2015_on_raporu.pdf
 • MEB. (2018a). Fen bilimleri dersi (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325
 • MEB. (2018b). İlköğretim kurumları (ilkokul-ortaokul) haftalık ders çizelgesi. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
 • MEB. (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf
 • MEB. (2020). TIMMS 2019 Türkiye ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara. https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/10173505_No15_TIMSS_2019_Turkiye_On_Raporu_Guncel.pdf
 • OECD. (2018). Programme for international student assessment (PISA) result from PISA 2018. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_KSV.pdf
 • Timur, S., Karatay, R., & Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 Yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 233-264. https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/58088/makaleler/6/15/arastirmax-2005-2013-yili-fen-dersi-ogretim-programlarinin-karsilastirilmasi.pdf
 • Topaloğlu, M. Y, & Kıyıcı, F. B. (2015). Fen bilimleri programlarının karşılaştırılması: Türkiye ve Avusturalya. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 344-363. https://doi.org/10.14686/buefad.v4i2.1082000266
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmazlar, M., & Çavuş, R. (2016). Türkiye ve Kosova ortaokul öğretim programlarının içerik açısından karşılaştırılması: Fizik konuları örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6(3), 210-231. http://dx.doi.org/10.19126/suje.282950
 • Yılmazlar, M., & Çınar, S. (2016). Türkiye ve Danimarka ortaokul öğretim programlarının içerik açısın-dan karşılaştırılması: Fizik konuları örneği. Electronic Turkish Studies, 11(14), 871-894. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9832
 • Yücel, E. Ö., (2010). 2005 İlköğretim fen ve teknoloji programının hedefler ve içerik açısından farklı ülkelerin programlarıyla karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. XXIII (1), 293-310. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423935426.pdf
 • Zengin, M., & Topsakal, C., (2008). Kosova eğitim sistemi ve Türkiye eğitim sistemi ile karşılaştırılması. Karadeniz Araştırmaları, 18, 107-126. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/106060

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 27 - 48, 05.07.2022
https://doi.org/10.32568/jfce.1059933

Öz

Kaynakça

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, S. M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu “Günün Modası mı Yoksa Gereksinim mi?” D. Akgündüz & H. Ertepınar (Ed.), İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. İstanbul: Scala Basım. DOI:10.13140/RG.2.1.1980.0801
 • Aksu, G., & Doğan, N. (2015). Öğretim yöntem ve tekniklerinin öğrenci görüşlerine göre ikili karşılaştırma yöntemiyle ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), 194-206. https://www.researchgate.net/profile/NuriDogan/publication/297604677_Ogretim_Yontem_ve_Tekniklein n_Ogrenci_Goruslerine_Gore_Ikili_Karsilastirma_Yontemiyle_Olceklenmesi/links/56f26b2108aee9c94d0032d3/Oegretim-Yoentem-ve-Tekniklerinin-Oegrenci-Goerueslerine-Goere-Ikili-Karsilastirma-Yoentemiyle-Oelceklenmesi.pdf
 • Aydın, A. (2006). Çeşitli ülkelerin orta öğretim kimya derslerinin müfredatlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve Türkiye için yeni bir kimya müfredat çerçevesi önerisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 199-205. https://app.trdizin.gov.tr/dokumangoruntule?ext=pdf&path=CrnWZGRsXTjRjLjWxD978OSUAL2jXitizhVYmCxNvH4tNuHNsmrug3rNXycktxvGBiQjRN1Ka3QAjIvHjpBfqYnU7aZKu5VqOeRhuXLF5voMvJxI6fqZa1llHTLExSRxxygDMZu93EaEr5YHgAErTTbwzPABDg8yKMFub7HldPF0UrzaRUgF45N4xWrNTT7VrTDEkdZdy69rqdvTaLRGX3qmXD_lNbJfXHgEo5vE=&contentType=application/pdf
 • Bozkurt, E. (2014). Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarına etkisi (Doctoral dissertation). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 366313).
 • Filiz, S. B., & Kaya, V. H. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ile fen bilgisi öğret-menliği lisans ve lisansüstü öğretim programının felsefe, amaç ve içerik ilişkisinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 185-208. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256161
 • Eş, H., & Sarıkaya, M. (2010). Türkiye ve İrlanda fen öğretimi programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 9(3), 1092-1105. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/90736
 • DEİK. (2016). Türkiye-Kosova iş ve yatırım forumu sonuç raporu. İstanbul. http://www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2016678ek.pdf
 • Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2005). Türkiye’de etkili fen öğretimi için ilköğretim kurumlarına yönelik olarak gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarının analizi ve karşılaşılan problemlere yö-nelik çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 53-67. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1496022
 • Dindar, H., & Taneri, A. (2011). MEB’İN 1968, 1992, 2000 ve 2004 Yıllarında geliştirdiği fen programlarının amaç, kavram ve etkinlik yönünden karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 363-378. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/817438
 • Ekinci, M. U. (2017). Türkiye Balkan ilişkileri. SETA (Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Sayı: 204, İstanbul. https://setav.org/assets/uploads/2017/05/Analiz_204.pdf
 • Galo, E. (2008). Türkiye ve Kosova ilköğretim matematik programlarının karşılaştırılması (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 226384).
 • Güven, İ., & Gürdal, A. (2011). A comparative analysis of the education systems of Turkey and Canada: The similarity and the differences. US-China Education Review, 534-546. http://dir.iub.edu.bd/bitstream/handle/123456789/146/USChina%20Education%20Review%209B%20%282011%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=84
 • Kılıç, G. B. (2002). Dünyada ve Türkiye’de fen öğretimi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18. http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/ t063DA.pdf
 • MASHT. (2018a). Alt seviye ortaöğretim altıncı sınıf öğretim plan ve programı. Priştine: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. https://masht.rks-gov.net/korniza-e-kurrikules-e-arsimit-parauniversitar
 • MASHT. (2018b). Alt seviye ortaöğretim yedinci sınıf öğretim plan ve programı. Priştine: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/08/klasa-e-shtate-versioni-final-22-gusht-2018_1.doc
 • MASHT. (2018c). Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf öğretim plan ve programı. Priştine: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/08/klasa-e-tete-versioni-final-29-gusht-2018_1.doc
 • MASHT. (2019). Alt seviye ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğretim plan ve programı. Priştine: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/08/klasa-e-9-gusht-2019_1.doc
 • MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar ) öğretim programı, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://docplayer.biz.tr/1747454-T-c-milli-egitim-bakanligi-talim-ve-terbiye-kurulu-baskanligi-ilkogretim-fen-ve-teknoloji-dersi-4-ve-5-siniflar-ogretim programi.html
 • MEB. (2011). Avrupa’da fen eğitimi: Ulusal politikalar, uygulamalar ve araştırma. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Avrupada_FenEgitimi_Ulusal_Politikalar_Uygulamalar_ve_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma/Avrupada_FenEgitimi_Ulusal_Politikalar_Uygulamalar_ve_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma.pdf
 • MEB. (2016a). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf
 • MEB. (2016b). TIMMS 2015 ulusal matematik ve fen ön raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_timss_2015_on_raporu.pdf
 • MEB. (2018a). Fen bilimleri dersi (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325
 • MEB. (2018b). İlköğretim kurumları (ilkokul-ortaokul) haftalık ders çizelgesi. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
 • MEB. (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf
 • MEB. (2020). TIMMS 2019 Türkiye ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara. https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/10173505_No15_TIMSS_2019_Turkiye_On_Raporu_Guncel.pdf
 • OECD. (2018). Programme for international student assessment (PISA) result from PISA 2018. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_KSV.pdf
 • Timur, S., Karatay, R., & Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 Yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 233-264. https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/58088/makaleler/6/15/arastirmax-2005-2013-yili-fen-dersi-ogretim-programlarinin-karsilastirilmasi.pdf
 • Topaloğlu, M. Y, & Kıyıcı, F. B. (2015). Fen bilimleri programlarının karşılaştırılması: Türkiye ve Avusturalya. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 344-363. https://doi.org/10.14686/buefad.v4i2.1082000266
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmazlar, M., & Çavuş, R. (2016). Türkiye ve Kosova ortaokul öğretim programlarının içerik açısından karşılaştırılması: Fizik konuları örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6(3), 210-231. http://dx.doi.org/10.19126/suje.282950
 • Yılmazlar, M., & Çınar, S. (2016). Türkiye ve Danimarka ortaokul öğretim programlarının içerik açısın-dan karşılaştırılması: Fizik konuları örneği. Electronic Turkish Studies, 11(14), 871-894. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9832
 • Yücel, E. Ö., (2010). 2005 İlköğretim fen ve teknoloji programının hedefler ve içerik açısından farklı ülkelerin programlarıyla karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. XXIII (1), 293-310. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423935426.pdf
 • Zengin, M., & Topsakal, C., (2008). Kosova eğitim sistemi ve Türkiye eğitim sistemi ile karşılaştırılması. Karadeniz Araştırmaları, 18, 107-126. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/106060

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet ÇOBAN> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-5660-3172
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 19 Ocak 2022
Kabul Tarihi 24 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jfce1059933, journal = {Journal of Family Counseling and Education}, eissn = {2548-1290}, address = {Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok 5204 Nolu Oda Hendek/Sakarya}, publisher = {Eyüp ÇELİK}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {27 - 48}, doi = {10.32568/jfce.1059933}, title = {Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area}, key = {cite}, author = {Çoban, Ahmet} }
APA Çoban, A. (2022). Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area . Journal of Family Counseling and Education , 7 (1) , 27-48 . DOI: 10.32568/jfce.1059933
MLA Çoban, A. "Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area" . Journal of Family Counseling and Education 7 (2022 ): 27-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jfce/issue/70328/1059933>
Chicago Çoban, A. "Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area". Journal of Family Counseling and Education 7 (2022 ): 27-48
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area AU - AhmetÇoban Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.32568/jfce.1059933 DO - 10.32568/jfce.1059933 T2 - Journal of Family Counseling and Education JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 48 VL - 7 IS - 1 SN - -2548-1290 M3 - doi: 10.32568/jfce.1059933 UR - https://doi.org/10.32568/jfce.1059933 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Family Counseling and Education Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area %A Ahmet Çoban %T Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area %D 2022 %J Journal of Family Counseling and Education %P -2548-1290 %V 7 %N 1 %R doi: 10.32568/jfce.1059933 %U 10.32568/jfce.1059933
ISNAD Çoban, Ahmet . "Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area". Journal of Family Counseling and Education 7 / 1 (Temmuz 2022): 27-48 . https://doi.org/10.32568/jfce.1059933
AMA Çoban A. Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area. JFCE. 2022; 7(1): 27-48.
Vancouver Çoban A. Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area. Journal of Family Counseling and Education. 2022; 7(1): 27-48.
IEEE A. Çoban , "Comparison of Turkey and Kosovo Secondary School Science Curriculum in the Context of Chemistry Learning Area", Journal of Family Counseling and Education, c. 7, sayı. 1, ss. 27-48, Tem. 2022, doi:10.32568/jfce.1059933