Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 124 - 129, 30.06.2023
https://doi.org/10.57224/jhpr.1200230

Öz

Giriş: Anne sütü bebeğin büyüme ve gelişmesi için en önemli besin kaynağıdır ve bazı sebeplerle bebekler kendi annelerinin sütünden mahrum kalabilmektedir. Anne sütü bankaları aracılığı ile ihtiyacı olan bebeklere anne sütü temin edilebilmektedir. Araştırma hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin anne sütü bankacılığı hakkındaki görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Gereç Yöntem: Araştırma, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencileri ile tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapıldı. Çalışmamız olasılıksız örnekleme yöntemlerinden gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya katılmayı kabul eden 312 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, literatür doğrultusunda hazırlanan ve 23 sorudan oluşan online anket yöntemi ile toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmada katılımcıların %17,9’unun anne sütü bankacılığı hakkında daha önce bilgi aldığı, katılımcıların %9,3’ünün süt bankasından alınan sütü güvenilir bulduğu, %11,5’inin süt bankasından anne sütü alımını tavsiye edebileceği, ebelik bölümü öğrencilerinin ve anne sütü bankacılığı hakkında bilgi sahibi olanların, süt bankasından anne sütü alımını tavsiye etme oranı yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin anne sütü bankacılığı hakkında bilgi eksikliği olduğu, aldıkları eğitim sırasında derslerin içerisinde ayrı bir konu olarak anne sütü bankacılığı konusuna yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Destekleyen Kurum

YOK

Proje Numarası

YOK

Teşekkür

Araştırmaya katılan Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencilerine teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • 1. Keskindemirci G. Anne sütü bankacılığı. Osmangazi Tıp Dergisi Sosyal Pediatri Özel Sayısı 2020;30- 34.
 • 2. World Health Organization (WHO). Breastfeeding. Erişim: https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_2.
 • 3. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları TNSA 2018 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Erişim Adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf.
 • 4. World Health Organization (WHO). Recommendations on Newborn Health Guıdelınes Approwed By The Who Guıdlınes Rewiew Committee Update May 2017. Erişim: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf?sequence=1. Erişim Tarihi: 14.07.2020.
 • 5. Kadıoğlu M, Şahin NH. Anne sütü bağışı: Türkiye’deki durum. HSP 2014;1(2):102-114.
 • 6. Demirtaş B. Türkiye’de anne sütü bankaları olmalı mı?. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14(1):73-7.
 • 7. Moro GE. History of milk banking: From origin to present time. Breastfeedıng Medıcıne,2018;13(S1):S16-S17.
 • 8. European Milk Bank Association, Map. https://europeanmilkbanking.com/map/. Erişim:19.11.2020.
 • 9. Çelik NY, Çelik S. Milk banking in Turkey. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği, Hukuku Tarihi Dergisi 2014;12(1):33-37.
 • 10. Kabasakal E, Bozkurt Ö. Türkiye'de anne sütü merkezi girişimlerinin değerlendirilmesi ve sistem önerisi. J Contemp Med 2019;9(4):417-423.
 • 11. Kul Uçtu A, Özerdoğan N. Anne sütü bankası. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017;4(2):593-596.
 • 12. Ramli N, Ibrahim NR, Hans VR. Human milkbanks: The benefit sandissues in an Islamic setting. Eastern Journal Of Medicine 2010;15(4):163-167.
 • 13. Ekşioğlu A, Yeşil Y, Turfan EÇ. Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri:İzmir örneği. Türk Pediatri Arşivi 2015;50;83-9.
 • 14. Onur A, Tokaş Er N, Yabancı Ayhan N. Ankara’da çalışan bazı kadın sağlık personeli ile beslenme ve diyetetik öğrencilerinin anne sütü bankacılığı hakkındaki görüşlerinin saptanması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (ASBD) 2019;8(2):46-54.
 • 15. Işık C, Çağlayan Keleş N, Şen B. Ebelik öğrencilerinin anne sütü bankacılığına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. J. Health Pro Res 2020;2(1):23-29.
 • 16. Erenel A, Ünal Toprak F, Gölbaşı Z, Pelit Aksu S, Arslan Gürcüoğlu E, Uçar T, Vural G. Sağlık personelinin anne sütü bankalarına ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesine yönelik çok merkezli bir çalışma. GMJ 2017;28:107-111.
 • 17. Aygör H, Türk Düdükcü F. Hemşirelik öğrencilerinin, anne sütü bankacılığı hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Journal of General Health Sciences (JGEHES) 2019;1(1):1-12.
 • 18. Sheelavathi Geetha M, Nageswari R. A study to assess the knowledge regarding human milk banking among gnm students in vivekanandha college of nursing at Namakkal, Tamilnadu. TNNMC Journal of Obstetrics and Gynaecological Nursing 2019;7(1):20-22.
 • 19. Çataloluk A, Alparslan Ö. Ebelik bölümü öğrencilerinin anne sütü bankası hakkındaki bilgi, tutumları ve dini yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Contemporary Medicine 2021; 11(1), 1-7. (baskıda).
 • 20. Gelano TF, Bacha YD, Assefa N, Motumma A, Roba AA, Ayele Y, Tsige F. Acceptability of donor breast milk banking, its use for feeding infants, and associated factors among mothers in eastern Ethiopia. International Breastfeeding Journal 2018;13(23):1-10.
 • 21. Lam EY, Kecskés Z, Abdel-Latif ME. Breast milk banking: Current opinion and practice in Australian neonatal intensive care units. Journal of Paediatrics and Child Health 2012;48(9): 833–839.
 • 22. Gürol A, Özkan H, Çelebioğlu A. Turkish women’s knowledge and viewsregarding mother’s milk banking. Collegian 2014;21:239-244.
 • 23. Pekyiğit A, Yıldız D, Fidancı BE, Çalık B, Dehmen Ö, Koçak T, Altıntaş S. Annelerin donör süt ve süt bankalarına ilişkin görüşeri. JCP 2019;17(3):325-336.
 • 24. Özcan H, Oskay Ü. Women perceptıons of mılk bankıng ın Gumushane cıty center located ın eastern blacksea regıon. Journal of International Health Sciences and Management 2017;3(1): 29-42.
 • 25. Can Ş, Ünülü M. Knowledge of mother regarding wet nursery and breast milk banking. Ankara Med J 2019;(1):60‐70.

Views of nursing and midwifery department students on breast milk banking

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 124 - 129, 30.06.2023
https://doi.org/10.57224/jhpr.1200230

Öz

Introduction: Breast milk is the most important source of nutrition for the growth and development of the baby, and for some reasons, babies may be deprived of their mother's milk. Breast milk can be provided to babies who need it through breast milk banks. The research was conducted to determine the opinions of nursing and midwifery students about breast milk banking.
Materials and methods: The research was conducted in a descriptive and cross-sectional type with the students of the Faculty of Health Sciences, nursing and midwifery department in the 2019-2020 academic year. Our study was carried out with 312 students who accepted to participate in the study using the convenience sampling method, one of the non-probabilite sampling methods. The research data were collected using an online questionnaire method consisting of 23 questions prepared in line with the literature.
Results: In the study, 17,9% of the participants had previously obtained information about breast milk banking, 9,3% of the participants find reliable the milk taken from the breast milk bank, 11,5% could recommend breast milk taken from the milk bank, students of midwifery department and those who have information about breast milk banking have a high rate of recommending breast milk intake from milk banks.
Conclusions: It has been concluded that nursing and midwifery students have a lack of knowledge about breast milk banking, and the subject of breast milk banking should be included as a separate subject in the courses during their education.

Proje Numarası

YOK

Kaynakça

 • 1. Keskindemirci G. Anne sütü bankacılığı. Osmangazi Tıp Dergisi Sosyal Pediatri Özel Sayısı 2020;30- 34.
 • 2. World Health Organization (WHO). Breastfeeding. Erişim: https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_2.
 • 3. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları TNSA 2018 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Erişim Adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf.
 • 4. World Health Organization (WHO). Recommendations on Newborn Health Guıdelınes Approwed By The Who Guıdlınes Rewiew Committee Update May 2017. Erişim: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf?sequence=1. Erişim Tarihi: 14.07.2020.
 • 5. Kadıoğlu M, Şahin NH. Anne sütü bağışı: Türkiye’deki durum. HSP 2014;1(2):102-114.
 • 6. Demirtaş B. Türkiye’de anne sütü bankaları olmalı mı?. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14(1):73-7.
 • 7. Moro GE. History of milk banking: From origin to present time. Breastfeedıng Medıcıne,2018;13(S1):S16-S17.
 • 8. European Milk Bank Association, Map. https://europeanmilkbanking.com/map/. Erişim:19.11.2020.
 • 9. Çelik NY, Çelik S. Milk banking in Turkey. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği, Hukuku Tarihi Dergisi 2014;12(1):33-37.
 • 10. Kabasakal E, Bozkurt Ö. Türkiye'de anne sütü merkezi girişimlerinin değerlendirilmesi ve sistem önerisi. J Contemp Med 2019;9(4):417-423.
 • 11. Kul Uçtu A, Özerdoğan N. Anne sütü bankası. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017;4(2):593-596.
 • 12. Ramli N, Ibrahim NR, Hans VR. Human milkbanks: The benefit sandissues in an Islamic setting. Eastern Journal Of Medicine 2010;15(4):163-167.
 • 13. Ekşioğlu A, Yeşil Y, Turfan EÇ. Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri:İzmir örneği. Türk Pediatri Arşivi 2015;50;83-9.
 • 14. Onur A, Tokaş Er N, Yabancı Ayhan N. Ankara’da çalışan bazı kadın sağlık personeli ile beslenme ve diyetetik öğrencilerinin anne sütü bankacılığı hakkındaki görüşlerinin saptanması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (ASBD) 2019;8(2):46-54.
 • 15. Işık C, Çağlayan Keleş N, Şen B. Ebelik öğrencilerinin anne sütü bankacılığına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. J. Health Pro Res 2020;2(1):23-29.
 • 16. Erenel A, Ünal Toprak F, Gölbaşı Z, Pelit Aksu S, Arslan Gürcüoğlu E, Uçar T, Vural G. Sağlık personelinin anne sütü bankalarına ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesine yönelik çok merkezli bir çalışma. GMJ 2017;28:107-111.
 • 17. Aygör H, Türk Düdükcü F. Hemşirelik öğrencilerinin, anne sütü bankacılığı hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Journal of General Health Sciences (JGEHES) 2019;1(1):1-12.
 • 18. Sheelavathi Geetha M, Nageswari R. A study to assess the knowledge regarding human milk banking among gnm students in vivekanandha college of nursing at Namakkal, Tamilnadu. TNNMC Journal of Obstetrics and Gynaecological Nursing 2019;7(1):20-22.
 • 19. Çataloluk A, Alparslan Ö. Ebelik bölümü öğrencilerinin anne sütü bankası hakkındaki bilgi, tutumları ve dini yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Contemporary Medicine 2021; 11(1), 1-7. (baskıda).
 • 20. Gelano TF, Bacha YD, Assefa N, Motumma A, Roba AA, Ayele Y, Tsige F. Acceptability of donor breast milk banking, its use for feeding infants, and associated factors among mothers in eastern Ethiopia. International Breastfeeding Journal 2018;13(23):1-10.
 • 21. Lam EY, Kecskés Z, Abdel-Latif ME. Breast milk banking: Current opinion and practice in Australian neonatal intensive care units. Journal of Paediatrics and Child Health 2012;48(9): 833–839.
 • 22. Gürol A, Özkan H, Çelebioğlu A. Turkish women’s knowledge and viewsregarding mother’s milk banking. Collegian 2014;21:239-244.
 • 23. Pekyiğit A, Yıldız D, Fidancı BE, Çalık B, Dehmen Ö, Koçak T, Altıntaş S. Annelerin donör süt ve süt bankalarına ilişkin görüşeri. JCP 2019;17(3):325-336.
 • 24. Özcan H, Oskay Ü. Women perceptıons of mılk bankıng ın Gumushane cıty center located ın eastern blacksea regıon. Journal of International Health Sciences and Management 2017;3(1): 29-42.
 • 25. Can Ş, Ünülü M. Knowledge of mother regarding wet nursery and breast milk banking. Ankara Med J 2019;(1):60‐70.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Öznur Yaşar 0000-0002-4557-6826

Esra Çevik 0000-0003-2798-9202

Deniz Aslı Dokuzcan 0000-0002-0466-7668

Proje Numarası YOK
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 6 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yaşar, Ö., Çevik, E., & Dokuzcan, D. A. (2023). Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 5(2), 124-129. https://doi.org/10.57224/jhpr.1200230
AMA Yaşar Ö, Çevik E, Dokuzcan DA. Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri. Sağlık Pro Arş Dergisi. Haziran 2023;5(2):124-129. doi:10.57224/jhpr.1200230
Chicago Yaşar, Öznur, Esra Çevik, ve Deniz Aslı Dokuzcan. “Hemşirelik Ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5, sy. 2 (Haziran 2023): 124-29. https://doi.org/10.57224/jhpr.1200230.
EndNote Yaşar Ö, Çevik E, Dokuzcan DA (01 Haziran 2023) Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5 2 124–129.
IEEE Ö. Yaşar, E. Çevik, ve D. A. Dokuzcan, “Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri”, Sağlık Pro Arş Dergisi, c. 5, sy. 2, ss. 124–129, 2023, doi: 10.57224/jhpr.1200230.
ISNAD Yaşar, Öznur vd. “Hemşirelik Ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5/2 (Haziran 2023), 124-129. https://doi.org/10.57224/jhpr.1200230.
JAMA Yaşar Ö, Çevik E, Dokuzcan DA. Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri. Sağlık Pro Arş Dergisi. 2023;5:124–129.
MLA Yaşar, Öznur vd. “Hemşirelik Ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, c. 5, sy. 2, 2023, ss. 124-9, doi:10.57224/jhpr.1200230.
Vancouver Yaşar Ö, Çevik E, Dokuzcan DA. Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşleri. Sağlık Pro Arş Dergisi. 2023;5(2):124-9.

SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / JOURNAL OF HEALTH PROFESSIONALS RESEARCH /J HEALTH PRO RES