Klinik Araştırma
BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 103 - 112, 30.06.2023
https://doi.org/10.57224/jhpr.1223067

Öz

Amaç: Araştırma ile pandemi sürecinde hemşirelik eğitimini çevrimiçi gerçekleştiren öğrencilerin yüz yüze eğitime geçiş sonrası hemşirelik becerilerini yerine getirmede yaşadığı sorunların betimlenmesi ve sürecin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji deseni benimsenmiştir. Bu araştırmada pandemi sürecinde hemşirelik lisans eğitimini çevrimiçi ve yüz yüze alan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hemşirelik öğrencileri ölçüt olarak belirlenmiştir. Öğrencilere hazırlanan ve toplam 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile yüz yüze yapılan görüşmelerde veriler toplanmıştır. Araştırma verileri toplandıktan sonra elde edilen veriler, yazılı metinler biçiminde bilgisayar ortamına aktarılarak, içerik analizi ve betimsel analiz yoluyla yordanmıştır.
Bulgular: Analiz sonucunda temalar; hemşirelik öğrencilerinin covid-19 pandemi sürecinde çevrim içi eğitim ile ilgili yaşadıkları sorunlar teknolojik alt yapı ve internet erişiminden kaynaklı ve öğrenci temelli sorunlar olmak üzere iki ana temaya ayrılmıştır. Hemşirelik Öğrencilerinde Çevrim İçi Eğitimin Hemşirelik Becerilerine Etkileri teması altında mesleki derslerin uygulama üzerine etkisi, duygusal etkileri ve psikomotor becerileri gerçekleştirirken yaşanan sorunlar olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin hemşirelik becerilerini yerine getirirken özgüven eksikliği yaşadığı, stres, kaygı, korku, odaklanma ve uyum sorunu taşıdığı ve klinik uygulamalar konusunda yetersiz kaldığı ifadelerinin yaygın olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • 1. Fauci AS, Lane HC, Redfield RR. Covid-19—navigating the uncharted. New England Journal of Medicine 2020; 382(13), 1268-1269. DOI: 10.1056/NEJMe2002387.
 • 2. Zhu Z, Liu Q, Jiang X, Manandhar U, Luo Z, Zheng X, Zhang B. The psychological status of people affected by the COVID-19 outbreak in China. Journal of psychiatric research 2020; 129, 1-7.https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.05.026.
 • 3. Karataş Z. COVID-19 Pandemisinin toplumsal etkileri, değişim ve güçlenme. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 2020; 4(1), 3-17.
 • 4. Pokhrel S, Chhetri R. A literature review on impact of COVID-19 pandemic on teaching and learning. Higher Education for the Future 2021; 8(1), 133-141. https://doi.org/10.1177/2347631120983481.
 • 5. Telli SG, Altun, D. Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi 2020; 3(1), 25-34.https://doi.org/ 10.26701/uad.711110.
 • 6. Genç MF, Gümrükçüoğlu S. Koronavirüs (Covıd-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Electronic Turkish Studies 2020; 15(4).
 • 7. UNESCO. Education: From disruption to recovery. 2020. Available from: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
 • 8. Sağer T, Özkişi ZG, Yüceer EM. Covıd-19 Pandemi Sürecinin Müzik Dinleme Ve İcra Pratiklerine Etkileri: Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği. Uluslarası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi 2020; (4), 1-17.
 • 9. YÖK. YÖK’ten küresel salgın ile mücadele sürecinde yeni düzenlemeler-II. 2020. Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salgin-surecinde-yapisal-duzenlemeler-2.aspx.
 • 10. Erdal G. İnternet tabanlı uzaktan eğitim yaklaşımının estetik dersini alan öğrencilerin akademik başarılarına ve estetik dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2020.
 • 11. Hsieh HY, Hsu YY, Ko NY, & Yen M. Nursing education strategies during the COVID-19 epidemic. Hu Li Za Zhi 2020; 67(3), 96-101. DOI:10.6224/JN.202006_67(3).13.
 • 12. Keskin Kızıltepe S, & Kurtgöz A. Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sürecinde Aldıkları Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Journal of International Social Research, 2020;13(74).
 • 13. Şanlı D, Uyanık G, & Avdal EÜ. COVID-19 pandemi sürecinde dünyada hemşirelik eğitimi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021;6(1), 55-63.
 • 14. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • 15. Kürtüncü M, Kurt A. COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadiklari sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2020; 7(5), 66-77.
 • 16. Keskin M, Özer D. COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2020; 5(2), 59-67.
 • 17. Ekiz MA. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel Bir Araştirma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 2020; 2(Özel Sayı 1), 1-13.
 • 18. Durgun H, Tayfur C, AVCI AB, Kalyoncuoğlu B. Covid-19 sürecinde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri ve kaygı düzeyleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2021; 14(2), 141-147. https://doi.org/10.46483/deuhfed.824109
 • 19. Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016; 13(3): 235-43. https://doi.org/10.5222/HEAD.2016.235.
 • 20. Özbay Ö, Çınar S. Views of nursing students on distance education. In Education Conference (pp. 37-45), 2020.
 • 21. Swift A, Banks L , Baleswaran A, Cooke N, Little C, McGrath, L, Williams G. COVID‐19 and student nurses: A view from England. Journal of clinical nursing 2020. doi: 10.1111/jocn.15298.
 • 22. Ramos-Morcillo A.J, Leal-Costa C, Moral-García JE, Ruzafa-Martínez M. Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to COVID-19 in Spain. International journal of environmental research and public health 2020; 17(15), 5519. https://doi.org/10.3390/ijerph17155519.
 • 23. Şenyuva, E. Nursing Student's View about Distance Education. International Online Journal of Educational Sciences 2013; 5(2).

The Problems Faced By Nursıng Students In Performıng Theır Nursıng Skılls After Onlıne Educatıon Durıng The Covıd-19 Pandemıc Process: A Qualıtatıve Study

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 103 - 112, 30.06.2023
https://doi.org/10.57224/jhpr.1223067

Öz

Objective: The aim of the research was to describe the problems experienced by the students who performed their nursing education online during the pandemic process in fulfilling their nursing skills after the transition to face-to-face education and to evaluate the process.
Material and Methods: The phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods, was adopted in the study. In this study, Gaziantep Islamic Science and Technology University nursing students who received their undergraduate nursing education online and face-to-face during the pandemic process were determined as criteria. Data were collected in face-to-face interviews with semi-structured interview questions consisting of 4 questions prepared for the students. After collecting the research data, the data obtained were transferred to the computer environment in the form of written texts and predicted through content analysis and descriptive analysis.
Results: As a result of the analysis, the themes; The problems that nursing students experience with online education during the covid-19 pandemic process are divided into two main themes: technological infrastructure and internet access and student-based problems. Under the theme of Effects of Online Education on Nursing Skills in Nursing Students, the effects of vocational courses on practice, emotional effects and problems experienced while performing psychomotor skills were determined.
Conclusion: It has been observed that the statements of the students that they lack self-confidence, have stress, anxiety, fear, focusing and adaptation problems, and are insufficient in clinical applications while performing their nursing skills are common.

Kaynakça

 • 1. Fauci AS, Lane HC, Redfield RR. Covid-19—navigating the uncharted. New England Journal of Medicine 2020; 382(13), 1268-1269. DOI: 10.1056/NEJMe2002387.
 • 2. Zhu Z, Liu Q, Jiang X, Manandhar U, Luo Z, Zheng X, Zhang B. The psychological status of people affected by the COVID-19 outbreak in China. Journal of psychiatric research 2020; 129, 1-7.https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.05.026.
 • 3. Karataş Z. COVID-19 Pandemisinin toplumsal etkileri, değişim ve güçlenme. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 2020; 4(1), 3-17.
 • 4. Pokhrel S, Chhetri R. A literature review on impact of COVID-19 pandemic on teaching and learning. Higher Education for the Future 2021; 8(1), 133-141. https://doi.org/10.1177/2347631120983481.
 • 5. Telli SG, Altun, D. Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi 2020; 3(1), 25-34.https://doi.org/ 10.26701/uad.711110.
 • 6. Genç MF, Gümrükçüoğlu S. Koronavirüs (Covıd-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Electronic Turkish Studies 2020; 15(4).
 • 7. UNESCO. Education: From disruption to recovery. 2020. Available from: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
 • 8. Sağer T, Özkişi ZG, Yüceer EM. Covıd-19 Pandemi Sürecinin Müzik Dinleme Ve İcra Pratiklerine Etkileri: Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği. Uluslarası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi 2020; (4), 1-17.
 • 9. YÖK. YÖK’ten küresel salgın ile mücadele sürecinde yeni düzenlemeler-II. 2020. Available from: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salgin-surecinde-yapisal-duzenlemeler-2.aspx.
 • 10. Erdal G. İnternet tabanlı uzaktan eğitim yaklaşımının estetik dersini alan öğrencilerin akademik başarılarına ve estetik dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2020.
 • 11. Hsieh HY, Hsu YY, Ko NY, & Yen M. Nursing education strategies during the COVID-19 epidemic. Hu Li Za Zhi 2020; 67(3), 96-101. DOI:10.6224/JN.202006_67(3).13.
 • 12. Keskin Kızıltepe S, & Kurtgöz A. Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sürecinde Aldıkları Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Journal of International Social Research, 2020;13(74).
 • 13. Şanlı D, Uyanık G, & Avdal EÜ. COVID-19 pandemi sürecinde dünyada hemşirelik eğitimi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021;6(1), 55-63.
 • 14. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • 15. Kürtüncü M, Kurt A. COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadiklari sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2020; 7(5), 66-77.
 • 16. Keskin M, Özer D. COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2020; 5(2), 59-67.
 • 17. Ekiz MA. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel Bir Araştirma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 2020; 2(Özel Sayı 1), 1-13.
 • 18. Durgun H, Tayfur C, AVCI AB, Kalyoncuoğlu B. Covid-19 sürecinde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri ve kaygı düzeyleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2021; 14(2), 141-147. https://doi.org/10.46483/deuhfed.824109
 • 19. Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016; 13(3): 235-43. https://doi.org/10.5222/HEAD.2016.235.
 • 20. Özbay Ö, Çınar S. Views of nursing students on distance education. In Education Conference (pp. 37-45), 2020.
 • 21. Swift A, Banks L , Baleswaran A, Cooke N, Little C, McGrath, L, Williams G. COVID‐19 and student nurses: A view from England. Journal of clinical nursing 2020. doi: 10.1111/jocn.15298.
 • 22. Ramos-Morcillo A.J, Leal-Costa C, Moral-García JE, Ruzafa-Martínez M. Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to COVID-19 in Spain. International journal of environmental research and public health 2020; 17(15), 5519. https://doi.org/10.3390/ijerph17155519.
 • 23. Şenyuva, E. Nursing Student's View about Distance Education. International Online Journal of Educational Sciences 2013; 5(2).
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşe Eminoğlu 0000-0002-6738-5529

Nazike Duruk 0000-0001-8517-2474

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 22 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Eminoğlu, A., & Duruk, N. (2023). Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 5(2), 103-112. https://doi.org/10.57224/jhpr.1223067
AMA Eminoğlu A, Duruk N. Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma. Sağlık Pro Arş Dergisi. Haziran 2023;5(2):103-112. doi:10.57224/jhpr.1223067
Chicago Eminoğlu, Ayşe, ve Nazike Duruk. “Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5, sy. 2 (Haziran 2023): 103-12. https://doi.org/10.57224/jhpr.1223067.
EndNote Eminoğlu A, Duruk N (01 Haziran 2023) Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5 2 103–112.
IEEE A. Eminoğlu ve N. Duruk, “Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma”, Sağlık Pro Arş Dergisi, c. 5, sy. 2, ss. 103–112, 2023, doi: 10.57224/jhpr.1223067.
ISNAD Eminoğlu, Ayşe - Duruk, Nazike. “Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5/2 (Haziran 2023), 103-112. https://doi.org/10.57224/jhpr.1223067.
JAMA Eminoğlu A, Duruk N. Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma. Sağlık Pro Arş Dergisi. 2023;5:103–112.
MLA Eminoğlu, Ayşe ve Nazike Duruk. “Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, c. 5, sy. 2, 2023, ss. 103-12, doi:10.57224/jhpr.1223067.
Vancouver Eminoğlu A, Duruk N. Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimi Sonrası Hemşirelik Becerilerini Yerine Getirmede Yaşadıkları Sorunlar: Nitel Bir Çalışma. Sağlık Pro Arş Dergisi. 2023;5(2):103-12.

SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / JOURNAL OF HEALTH PROFESSIONALS RESEARCH /J HEALTH PRO RES