Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Project Based Learning of the Structure of Medical Imaging Devices Working with Lonizing Radiation

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 20 - 27, 15.03.2019
https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.47

Öz

X-rays and gamma rays are used in some of the medical

imaging methods. Medical imaging devices are used by medical

imaging technicians who have graduated from the medical

imaging techniques program within the health services vocational

colleges of the universities. The education method of graduates is

very important in their professional success. One of these methods

is project-based learning.

This study was carried out in order to provide medical imaging

techniques program students with a better understanding of the

structure and working principles of medical imaging devices. For

this purpose, students are divided into different groups. Each group

chose X-ray, computed tomography, mammography, single photon

emission computed tomography (SPECT) and positron emission

tomography (PET). Each group searched the literature about the

structure and working principles of the imaging device of their

choice and designed a model using various materials. At the end of

the study, all groups were asked about the devices and the answers

of the students to the questions were evaluated. It was observed

that the students were more successful than the questions about

the devices they made, compared to the questions about the other

devices.

Kaynakça

 • 1. Demir M, Demir B, Sayman H, Sager S, Sabbir Ahmed A, Uslu I. Radiation protection for accompanying person and radiation workers in PET/CT. Radiat Prot Dosimetry. 2011;147:528–532. https://doi.org/10.1093/rpd/ncq497
 • 2. Demir M. Radiobiological Effects, Protection of the Patient, Protection of Caregivers, Protection of Those Around the Patient and the Environment, Nuclear Medicine Seminars 2015;3:171-9, DOI:10.4274/nts.0026
 • 3. Kara U, Kaya A, Tekin HO, Akkurt I. Adult Patient Radiation Doses with Multislice Computed Tomography Exam: MSCT Standard Protocols, Acta Physica Polonica A,2017; 132, 3,1126-1127
 • 4. Rezak A, Abbas HM, Ajemian, MS, Dudrick, SJ, Kwasnik EM. Decreased use of computed tomography with a modified clinical scoring system in diagnosis of pediatric acute appendicitis, Archives of Surgery, 2011; 146(1), 64-67
 • 5. Çelik S. Projeye dayalı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim ve teknolojinin doğası anlayışlarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum,2009.
 • 6. Patton A. Work that matters. The teacher’s guide to projectbased learning. Published by the Paul Hamlyn Foundation, 2012.
 • 7. Doppelt Y. Developing pupils’ competencies through creative thinking in technological projects. The 28th Israel Conference on Mechanical Engineering, Ben – Gurion University of the Negev Beer-Sheva, Israel, 2000.
 • 8. Doğay G. Ekoloji ünitesinin öğretilmesinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (İstanbul örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010.
 • 9. Dağ F, Durdu L. Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Sürecine Yönelik Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 2012; 7(1).
 • 10. Korkmaz H. Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,2002.
 • 11. Kanter DE, Shreck M. Learning Content Using Complex Data in Project-Based Science: An Example from High School Biology in Urban Classrooms. New Dırections For Teaching and Learning, 2006; 108, 77-91.
 • 12. Çelik S, Şenocak Sert A. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerine ve tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana,2006.
 • 13. Zeren Özer D, Özkan M. Proje tabanlı öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2012; 9(3), 119-130.
 • 14. Hall EJ, Brenner DJ. Cancer risks from diagnostic radiology, The British Journal of Radiology, 2008; 81(965), 362-378.
 • 15. Mettler Jr FA, Wiest PW, Locken JA, Kelsey CA. CT scanning: patterns of use and dose, Journal of radiological Protection, 2000; 20(4), 353.
 • 16. White KS, Invited article: helical/spiral CT scanning: a pediatric radiology perspective, Pediatric radiology, 1996;26(1), 5-14
 • 17. Linton OW, Mettler Jr FA, National conference on dose reduction in CT, with an emphasis on pediatric patients. American Journal of Roentgenology,2003; 181(2), 321-329
 • 18. Brenner DJ, Elliston CD. Estimated radiation risks potentially associated with full-body CT screening, Radiology, 2004;232:735-8
 • 19. Bor, D.,Nükleer Tıp Sayısal Görüntüleme Yöntemleri, 2009, Bilim Yayın Evi, Ankara.
 • 20. Cherry SR, Sorenson JA, Phelps ME, Physics in Nuclear Medicine, Saunders Elsevier, ABD, 2012.
 • 21. Bera G, Soret M, Maisonobe J A, Giron A, Garnier J M, Habert MO , Kas A. Equivalent dose rate from patients after whole-body FDG-PET/CT, Médecine Nucléaire, Volume 42, Issue 1, 2018, Pages 45-48, ISSN 0928-1258, https://doi.org/10.1016/j.mednuc.2017.11.003.
 • 22. Quinn B, Holahan B, Aime J, Humm J, St. Germain J, Dauer L. Measured dose rate constant from oncology patients administered 18F for positron emission tomography. Medical physics. 2012, 39. 6071-9. 10.1118/1.4749966. DOI:10.1118/1.4749966
 • 23. Cronin B, Marsden P K, O’Doherty MJ. Are restrictions to behaviour of patients required following fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomographic studies? Eur J Nucl Med. 1999;26:121–128. https://doi.org/10.1007/s002.590.050367
 • 24. Altun Yalçın, S., Turgut, Ü., & Büyükkasap, E. Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Elektrik Konusu Akademik Başarılarına, Fiziğe Karşı Tutumlarına ve Bilimselİşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. International Online Journal ofEducational Sciences,2009; 1(1), 81-105.
 • 25. Frank, M., Lavy, I., & Elata, D. Implementing the Project-Based Learning Approach in an Academic Engineering Course. International Journal of Technology and Design Education, 2003; 13, 273–288.
 • 26. Bobroff, J. & Bouquet, F. A project-based course about outreach in a physics curriculum. European Journal of Physics, 2016; 37, 1-10.
 • 27. Deniş Çeliker, H. Fen ve teknoloji dersi “güneş sistemi ve ötesi: uzay Bilmecesi” ünitesinde proje tabanlı öğrenme Uygulamalarının öğrenci başarılarına, yaratıcı Düşünmelerine, fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına Etkisi. 2012; (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • 28. Gültekin, M. Proje tabanlı öğrenmenin beşinci sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme ürünlerine etkisi. İlköğretim Online, 2007;6 (1), 93-112.
 • 29. Mills, P. Group project work with undergraduate veterinary science students. Assessment and Evaluation in Higher Education, 2003; 28(5), 527-538.
 • 30. Dede, Y. ve Yaman, S. Fen ve matematik eğitiminde proje çalışmalarının yeri, önemive değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 23(1), 117-132.
 • 31. Korkmaz, H., & Kaptan, F. Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001;20, 193-200.
 • 32. Thomas, J. W. A review of research on project-based learning, 2000; http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29.
 • 33. Winn S. Learning by doing: Teaching research methods through student participation in a commissioned research project, Studies in Higher Education, 1995; 20(2), 203-214.

İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 20 - 27, 15.03.2019
https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.47

Öz

Tıbbi görüntüleme yöntemlerinden bazılarında x-ışınları

ve gama ışınları kullanılmaktadır. Tıbbi görüntüleme cihazları,

Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları

bünyesinde bulunan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından

mezun olan Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri tarafından

kullanılmaktadır. Mezunların mesleki başarılarında aldıkları

eğitim yöntemi oldukça önemlidir. Bu yöntemlerin bir tanesi de

proje temelli öğrenme yöntemidir.

Bu çalışma, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

öğrencilerinin tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısını ve çalışma

prensiplerini daha iyi öğrenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu

amaç için, öğrenciler farklı gruplara ayrılmıştır. Her grup, röntgen,

bilgisayarlı tomografi, mamografi, tek foton emisyon bilgisayarlı

tomografi (SPECT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET)

cihazlarından birini seçmişlerdir. Her grup seçtikleri görüntüleme

cihazının yapısı ve çalışma prensipleri ile ilgili yaptıkları literatür

taraması sonucunda ve seçtikleri cihazın çeşitli materyaller

kullanarak maket tasarımı yapmışlardır. Çalışma sonunda bütün

gruplara cihazlarla ilgili sorulmuş ve öğrencilerin sorulara

verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. Öğrenciler, yaptıkları

cihazlarla ilgili olan sorulardan, diğer cihazlarla ilgili olan sorulara

göre daha başarılı oldukları gözlenmiştir.

Kaynakça

 • 1. Demir M, Demir B, Sayman H, Sager S, Sabbir Ahmed A, Uslu I. Radiation protection for accompanying person and radiation workers in PET/CT. Radiat Prot Dosimetry. 2011;147:528–532. https://doi.org/10.1093/rpd/ncq497
 • 2. Demir M. Radiobiological Effects, Protection of the Patient, Protection of Caregivers, Protection of Those Around the Patient and the Environment, Nuclear Medicine Seminars 2015;3:171-9, DOI:10.4274/nts.0026
 • 3. Kara U, Kaya A, Tekin HO, Akkurt I. Adult Patient Radiation Doses with Multislice Computed Tomography Exam: MSCT Standard Protocols, Acta Physica Polonica A,2017; 132, 3,1126-1127
 • 4. Rezak A, Abbas HM, Ajemian, MS, Dudrick, SJ, Kwasnik EM. Decreased use of computed tomography with a modified clinical scoring system in diagnosis of pediatric acute appendicitis, Archives of Surgery, 2011; 146(1), 64-67
 • 5. Çelik S. Projeye dayalı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim ve teknolojinin doğası anlayışlarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum,2009.
 • 6. Patton A. Work that matters. The teacher’s guide to projectbased learning. Published by the Paul Hamlyn Foundation, 2012.
 • 7. Doppelt Y. Developing pupils’ competencies through creative thinking in technological projects. The 28th Israel Conference on Mechanical Engineering, Ben – Gurion University of the Negev Beer-Sheva, Israel, 2000.
 • 8. Doğay G. Ekoloji ünitesinin öğretilmesinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (İstanbul örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010.
 • 9. Dağ F, Durdu L. Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Sürecine Yönelik Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 2012; 7(1).
 • 10. Korkmaz H. Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,2002.
 • 11. Kanter DE, Shreck M. Learning Content Using Complex Data in Project-Based Science: An Example from High School Biology in Urban Classrooms. New Dırections For Teaching and Learning, 2006; 108, 77-91.
 • 12. Çelik S, Şenocak Sert A. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerine ve tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana,2006.
 • 13. Zeren Özer D, Özkan M. Proje tabanlı öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2012; 9(3), 119-130.
 • 14. Hall EJ, Brenner DJ. Cancer risks from diagnostic radiology, The British Journal of Radiology, 2008; 81(965), 362-378.
 • 15. Mettler Jr FA, Wiest PW, Locken JA, Kelsey CA. CT scanning: patterns of use and dose, Journal of radiological Protection, 2000; 20(4), 353.
 • 16. White KS, Invited article: helical/spiral CT scanning: a pediatric radiology perspective, Pediatric radiology, 1996;26(1), 5-14
 • 17. Linton OW, Mettler Jr FA, National conference on dose reduction in CT, with an emphasis on pediatric patients. American Journal of Roentgenology,2003; 181(2), 321-329
 • 18. Brenner DJ, Elliston CD. Estimated radiation risks potentially associated with full-body CT screening, Radiology, 2004;232:735-8
 • 19. Bor, D.,Nükleer Tıp Sayısal Görüntüleme Yöntemleri, 2009, Bilim Yayın Evi, Ankara.
 • 20. Cherry SR, Sorenson JA, Phelps ME, Physics in Nuclear Medicine, Saunders Elsevier, ABD, 2012.
 • 21. Bera G, Soret M, Maisonobe J A, Giron A, Garnier J M, Habert MO , Kas A. Equivalent dose rate from patients after whole-body FDG-PET/CT, Médecine Nucléaire, Volume 42, Issue 1, 2018, Pages 45-48, ISSN 0928-1258, https://doi.org/10.1016/j.mednuc.2017.11.003.
 • 22. Quinn B, Holahan B, Aime J, Humm J, St. Germain J, Dauer L. Measured dose rate constant from oncology patients administered 18F for positron emission tomography. Medical physics. 2012, 39. 6071-9. 10.1118/1.4749966. DOI:10.1118/1.4749966
 • 23. Cronin B, Marsden P K, O’Doherty MJ. Are restrictions to behaviour of patients required following fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomographic studies? Eur J Nucl Med. 1999;26:121–128. https://doi.org/10.1007/s002.590.050367
 • 24. Altun Yalçın, S., Turgut, Ü., & Büyükkasap, E. Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Elektrik Konusu Akademik Başarılarına, Fiziğe Karşı Tutumlarına ve Bilimselİşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. International Online Journal ofEducational Sciences,2009; 1(1), 81-105.
 • 25. Frank, M., Lavy, I., & Elata, D. Implementing the Project-Based Learning Approach in an Academic Engineering Course. International Journal of Technology and Design Education, 2003; 13, 273–288.
 • 26. Bobroff, J. & Bouquet, F. A project-based course about outreach in a physics curriculum. European Journal of Physics, 2016; 37, 1-10.
 • 27. Deniş Çeliker, H. Fen ve teknoloji dersi “güneş sistemi ve ötesi: uzay Bilmecesi” ünitesinde proje tabanlı öğrenme Uygulamalarının öğrenci başarılarına, yaratıcı Düşünmelerine, fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına Etkisi. 2012; (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • 28. Gültekin, M. Proje tabanlı öğrenmenin beşinci sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme ürünlerine etkisi. İlköğretim Online, 2007;6 (1), 93-112.
 • 29. Mills, P. Group project work with undergraduate veterinary science students. Assessment and Evaluation in Higher Education, 2003; 28(5), 527-538.
 • 30. Dede, Y. ve Yaman, S. Fen ve matematik eğitiminde proje çalışmalarının yeri, önemive değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 23(1), 117-132.
 • 31. Korkmaz, H., & Kaptan, F. Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001;20, 193-200.
 • 32. Thomas, J. W. A review of research on project-based learning, 2000; http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29.
 • 33. Winn S. Learning by doing: Teaching research methods through student participation in a commissioned research project, Studies in Higher Education, 1995; 20(2), 203-214.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Mart 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman GÜNAY (Sorumlu Yazar)
OKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0760-554X
Türkiye


Hilal ÖZTÜRK Bu kişi benim
OKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Onur YARAR Bu kişi benim
OKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jhse630443, journal = {Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8285}, address = {shmyo.dergi@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {20 - 27}, doi = {10.35333/JOHSE.2019.47}, title = {İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi}, key = {cite}, author = {Günay, Osman and Öztürk, Hilal and Yarar, Onur} }
APA Günay, O. , Öztürk, H. & Yarar, O. (2019). İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi . Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi , 3 (1) , 20-27 . DOI: 10.35333/JOHSE.2019.47
MLA Günay, O. , Öztürk, H. , Yarar, O. "İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi" . Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 (2019 ): 20-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhse/issue/49360/630443>
Chicago Günay, O. , Öztürk, H. , Yarar, O. "İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi". Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 (2019 ): 20-27
RIS TY - JOUR T1 - İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi AU - Osman Günay , Hilal Öztürk , Onur Yarar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35333/JOHSE.2019.47 DO - 10.35333/JOHSE.2019.47 T2 - Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 27 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-8285 M3 - doi: 10.35333/JOHSE.2019.47 UR - https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.47 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi %A Osman Günay , Hilal Öztürk , Onur Yarar %T İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi %D 2019 %J Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi %P -2636-8285 %V 3 %N 1 %R doi: 10.35333/JOHSE.2019.47 %U 10.35333/JOHSE.2019.47
ISNAD Günay, Osman , Öztürk, Hilal , Yarar, Onur . "İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi". Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 / 1 (Mart 2019): 20-27 . https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.47
AMA Günay O. , Öztürk H. , Yarar O. İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi. JOHSE. 2019; 3(1): 20-27.
Vancouver Günay O. , Öztürk H. , Yarar O. İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi. Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi. 2019; 3(1): 20-27.
IEEE O. Günay , H. Öztürk ve O. Yarar , "İyonize Radyasyon ile Çalışan Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yapısının Proje Temelli Öğrenimi", Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 20-27, Mar. 2019, doi:10.35333/JOHSE.2019.47