Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 28 - 32, 15.03.2019
https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.48

Öz

The aim of this study, is to examine studies searched on WOS

( Web of Science) in the field of violence to health employees

worldwide in the last five years in terms of different variables.

The study’s universe is made up of the WOS databases from

2014 to 2018 and includes studies with the words “violence

health workers”, “verbal abuse health workers”, “physical

violence health workers”, “sexual harassment health workers”

and “cyberbullying health workers”. Only “research articles” were

examined. In total 90 articles were identified, of which 85 were

reached and examined according to criteria determined by the

researchers. In the studies, which is reached as full text, “violence

against health workers” was the most commonly used keyword.

It was determined that the studies were mostly published in 2017

(30) and English (74) was the commonly preferred language

of the studies. It has been found that the studies conducted are

mostly written by two authors and above (26) and the authors of

all 84 studies mostly work in departments related to Health and

Business Administration. Studies in the field of violence to health

employees were made mostly in ABD (15), Turkey (9), China (9)

ve Italy (7), respectively. In the studies examined, survey (48) and

focus group interview / deep interview / interview technique (16)

was used as a data collection tools and quantitative method (44)

was used as the research method.

Kaynakça

 • 1. Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;3:147-54.
 • 2. Irish Nurses Organisation. Workplace violence in the health sector country case studies research instruments survey questionnaire (ILO, ICN, WHO, PSI). Geneva, 2003.
 • 3. Nau J, Halfens R, Needham I, Dassen T. The deescalating aggressive behaviour scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs 2009;65(9):1956-64.
 • 4. Aktuğ K, Hancı H. Acil serviste şiddet tehtidi-hekimin yasal sorumlulukları ve hakları (tıp ve sağlık hukuku). İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Toprak Ofset; 1999.
 • 5. Polat, O. (2017). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22 (1), 15-34. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruhad/issue/27591/290653
 • 6. Estryn-Behar M, van der Heijden B, Camerino D, et al. Violence risks in nursing-results from the European ‘NEXT’Study. Occup Med. 2008; 58: 107-114.
 • 7. Dickson R, Cox T, Leather P, Beale D, Farnsworth B. Violence at work. Occupat Health Rev. 1993; 46: 22-24.
 • 8. Annagür B. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2010;2(2):161-173
 • 9. Özcan N K, Bilgin H. Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(6):1442-56.
 • 10. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ocak 2013; Yasama Dönemi:24; Yasama Yılı:3; Sıra Sayısı: 454 Erişim: 17.06.2013 http://www. academia. edu/3654719/Saglik_Calisanlarina_Yonelik_Artan_Siddet_Olaylarinin_Arastirilarak_Alinmasi_Gereken_Onlemlerin_Belirlenmesi_ Amaciyla_Kurulan_Meclis_Arastirmasi_ Komisyonu.
 • 11. Abbas MA, Fiala LA, Abdel Rahman AG, Fahim AE. Epidemiology of workplace violence against nursing staff in Ismailia Governorate, Egypt. J Egypt Public Health Assoc 2010;85:29-43.
 • 12. Position Statement: Violence against nurses: ‘zero tolerance’ for violence against nurses and nursing students. The Registered Nurses’ Association Of Ontario (RNAO), 2008 Erişim: 30.01.2013 . http://rnao.ca/sites/rnaoca/ files/storage/related/4013_Violence_in_the_Workplace_Against_Nurses_and_Nursig_Students.pdf.
 • 13. Ekşi, F. (2012). Narsistik kişilik özelliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı yordama düzeylerinin yolanalizi ile incelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 12, 1694-1706.
 • 14. Dilmaç, B. (2009). Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1291-1325.
 • 15. Çetin, B., Eroğlu, Y., Peker, A., Akbaba, S. ve Pepsoy, S. (2012). Ergenlerde ilişkisel-karşılıklı bağımlı benlik kurgusu, siber zorbalık ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 637-653.
 • 16. Özyurt A, Ogan H, Solakoğlu Z, Bilen A ve ark. Hekime yönelik şiddet nasıl önlenir çalıştayı anket sonuçları. İstanbul Tabip Odası 2009. Erişim: 17.06.2013.

Dünya Genelinde Sağlık Çalışanlarına Şiddet Alanında 2014-2018 Yılları Arasında Web of Science’ta Taranan Çalışmaların İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 28 - 32, 15.03.2019
https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.48

Öz

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarına şiddet alanında son beş yılda

(2014-2018) Web of Science’ta (WOS) taranan çalışmaların farklı

değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın

evrenini WOS veri tabanı kapsamında bulunan, 2014’ten 2018’e

kadar yapılmış ve başlıklarında “violence health workers”, “verbal

abuse health workers”, “physical violence health workers”,

“sexual harassment health workers” ve “cyberbullying health

workers” kelimelerini bulunduran çalışmalar oluşturmaktadır.

Çalışmaya araştırma türü, “araştırma makalesi” olmayan yayınlar

dahil edilmemiştir. Yapılan analiz sonucunda toplam 90 makale

olduğu saptanmış, bunlardan 85 tanesine ulaşılmış ve bazı kriterler

belirlenerek incelenmiştir. Çalışmalara en fazla “violence against

health workers” anahtar kelimesi kullanılarak ulaşılmış ve ulaşılan

çalışmaların en çok 2017 yılında (30) ve İngilizce (74) dilinde

yayınlandığı saptanmıştır. Çalışmaların en fazla altı yazarlı ve üstü

(26) olduğu ve yazarların en fazla Sağlık, İşletme ve Yönetim ile

ilgili bölümlerde görev yaptığı bulunmuştur. Sağlık çalışanlarına

şiddet alanındaki çalışmalar sırasıyla en fazla ABD (15), Türkiye

(9), Çin (9) ve İtalya (7)’da yapılmıştır. İncelenen çalışmalarda

araştırma yöntemi olarak en fazla nicel yöntem (44), veri toplama

aracı olarak ise anket (48) ve odak grup görüşmesi / derinlemesine

görüşme / görüşme tekniği (16) kullanılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;3:147-54.
 • 2. Irish Nurses Organisation. Workplace violence in the health sector country case studies research instruments survey questionnaire (ILO, ICN, WHO, PSI). Geneva, 2003.
 • 3. Nau J, Halfens R, Needham I, Dassen T. The deescalating aggressive behaviour scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs 2009;65(9):1956-64.
 • 4. Aktuğ K, Hancı H. Acil serviste şiddet tehtidi-hekimin yasal sorumlulukları ve hakları (tıp ve sağlık hukuku). İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Toprak Ofset; 1999.
 • 5. Polat, O. (2017). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22 (1), 15-34. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruhad/issue/27591/290653
 • 6. Estryn-Behar M, van der Heijden B, Camerino D, et al. Violence risks in nursing-results from the European ‘NEXT’Study. Occup Med. 2008; 58: 107-114.
 • 7. Dickson R, Cox T, Leather P, Beale D, Farnsworth B. Violence at work. Occupat Health Rev. 1993; 46: 22-24.
 • 8. Annagür B. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2010;2(2):161-173
 • 9. Özcan N K, Bilgin H. Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(6):1442-56.
 • 10. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ocak 2013; Yasama Dönemi:24; Yasama Yılı:3; Sıra Sayısı: 454 Erişim: 17.06.2013 http://www. academia. edu/3654719/Saglik_Calisanlarina_Yonelik_Artan_Siddet_Olaylarinin_Arastirilarak_Alinmasi_Gereken_Onlemlerin_Belirlenmesi_ Amaciyla_Kurulan_Meclis_Arastirmasi_ Komisyonu.
 • 11. Abbas MA, Fiala LA, Abdel Rahman AG, Fahim AE. Epidemiology of workplace violence against nursing staff in Ismailia Governorate, Egypt. J Egypt Public Health Assoc 2010;85:29-43.
 • 12. Position Statement: Violence against nurses: ‘zero tolerance’ for violence against nurses and nursing students. The Registered Nurses’ Association Of Ontario (RNAO), 2008 Erişim: 30.01.2013 . http://rnao.ca/sites/rnaoca/ files/storage/related/4013_Violence_in_the_Workplace_Against_Nurses_and_Nursig_Students.pdf.
 • 13. Ekşi, F. (2012). Narsistik kişilik özelliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı yordama düzeylerinin yolanalizi ile incelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 12, 1694-1706.
 • 14. Dilmaç, B. (2009). Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1291-1325.
 • 15. Çetin, B., Eroğlu, Y., Peker, A., Akbaba, S. ve Pepsoy, S. (2012). Ergenlerde ilişkisel-karşılıklı bağımlı benlik kurgusu, siber zorbalık ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 637-653.
 • 16. Özyurt A, Ogan H, Solakoğlu Z, Bilen A ve ark. Hekime yönelik şiddet nasıl önlenir çalıştayı anket sonuçları. İstanbul Tabip Odası 2009. Erişim: 17.06.2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Mart 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elif Nisa YAYLA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Kayseri University
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jhse630461, journal = {Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi}, eissn = {2636-8285}, address = {shmyo.dergi@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {1}, pages = {28 - 32}, doi = {10.35333/JOHSE.2019.48}, title = {Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide}, key = {cite}, author = {Yayla, Elif Nisa} }
APA Yayla, E. N. (2019). Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide . Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi , 3 (1) , 28-32 . DOI: 10.35333/JOHSE.2019.48
MLA Yayla, E. N. "Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide" . Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 (2019 ): 28-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhse/issue/49360/630461>
Chicago Yayla, E. N. "Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide". Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 (2019 ): 28-32
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide AU - Elif Nisa Yayla Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35333/JOHSE.2019.48 DO - 10.35333/JOHSE.2019.48 T2 - Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 32 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-8285 M3 - doi: 10.35333/JOHSE.2019.48 UR - https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.48 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide %A Elif Nisa Yayla %T Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide %D 2019 %J Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi %P -2636-8285 %V 3 %N 1 %R doi: 10.35333/JOHSE.2019.48 %U 10.35333/JOHSE.2019.48
ISNAD Yayla, Elif Nisa . "Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide". Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 / 1 (Mart 2019): 28-32 . https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.48
AMA Yayla E. N. Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide. JOHSE. 2019; 3(1): 28-32.
Vancouver Yayla E. N. Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide. Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi. 2019; 3(1): 28-32.
IEEE E. N. Yayla , "Investigation of the Studies Published on WOS between 2014-2018 in the Field of Violence to Health Employees Worldwide", Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 28-32, Mar. 2019, doi:10.35333/JOHSE.2019.48