Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 3, 118 - 126, 30.10.2016

Öz

Bireylerin  günlük  yaşamında  büyük  yeri  olan  web  teknolojilerini  kullanmaya  yönelik  öz-yeterlik algıları, bu teknolojilere yönelik tutumlarında önemli rol oynamaktadır. Öğretim ortamlarının teknoloji ile entegrasyonunda öğretim kurumları ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle öğretmen  yetiştiren  kurumların  öğretmen  adaylarının  bilgi  teknolojileri  ile  ilgili  yeterliklerini  göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu araştırmada pedagojik formasyon programı öğrencilerinin webe özgü öz-yeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına kayıtlı 448 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Gömleksiz ve Erten (2013) tarafından geliştirilen güvenirlik katsayısı  0,93  olan  ve  tek  faktörden  oluşan  21  maddelik  “Webe  Özgü  Öz-yeterlik  Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için anlam çıkartıcı istatistiksel yöntemler ve betimsel analiz (yüzde, frekans,  ortalama  vb.)  kullanılmıştır.  Sonuçlar  incelendiğinde,  öğrencilerin  webe  özgü  öz-yeterlik algılarının  aritmetik  ortalamasının  “çok  yeterliyim”  düzeyinde  olduğu  belirlenmiştir.  Öğrencilerin internet üzerinden telekonferans yapmada ve köprüleri kullanarak internette gezinmede “biraz yeterli” olduğu, internet üzerinden ders kaydı yapmada ve internet üzerinden yol, trafik ve hava durumunu öğrenmede “tamamen yeterli” oldukları saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin webe özgü öz-yeterlik algılarının, internet bağlantısı, akıllı cihaz sahipliği, günlük internet kullanım süresi, internet ve bilgisayar kullanım düzeyi değişkenleri açısından anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar alan yazındaki sonuçlarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. 

Kaynakça

  • Akgün, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile
Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 3, 118 - 126, 30.10.2016

Öz

Kaynakça

  • Akgün, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm THIRTEENTH ISSUE
Yazarlar

Yasemin Kahyaoğlu Bu kişi benim

Ercan Akpınar

Bahar Baran

Ferit Serkan Akdoğan

Bülent Aydoğdu

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kahyaoğlu, Y., Akpınar, E., Baran, B., Akdoğan, F. S., vd. (2016). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 5(3), 118-126.