Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 144 - 155, 21.12.2020

Öz

Günümüzde teknolojik alanda yaşanan gelişmeler her alanda kendini göstermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin teknolojik öğrenme ortamlarını kullanma durumlarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışması uygulanmıştır. Araştırmanın çalıma grubunu Konya’nın merkez ilçelerinde görev yapan 22 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlere derslerinde EBA, Morpa ve Okulistik gibi teknolojik ortamlardan ne derece faydalandıklarına yönelik sorular yöneltilmiştir. Araştırmada veriler, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme kullanılarak elde edilmiştir ve bu veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda çeşitli temalara ulaşılmıştır. Bu temalar: “Teknolojiyi kullanan öğretmenler: Öğrenmeyi kolaylaştırma”, “Etkileşimli bir öğrenme ortamı: Sosyal medya grupları”, “En çok kullanılan öğrenme ortamı: Eğitim Bilişim Ağı”, “Yeni bir teknolojik öğrenme ortamı: (Flash) Bellek”, “Teknolojik öğrenme ortamlarını gerekli bulanlar: Öğretim Zenginliği ve Etkin Katılım”, “Teknolojik öğrenme ortamlarının en fazla kullanıldığı öğrenme alanı: Dil Bilgisi”, “Ölçme ve değerlendirmede teknolojik ortamlardan faydalananlar: Soru Çeşitliliği” olarak isimlendirilmiştir. Bulgulara göre, çalışmaya katılan tüm öğretmenlerin teknolojiden faydalandıkları, en çok kullanılan teknolojik öğrenme ortamının da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olduğu; teknolojik öğrenme ortamlarının Türkçe öğrenme alanlarını karşılamada yetersiz olduğu; Türkçe dersi için özel hazırlanmış içeriklerin yer aldığı belleklerin öğrenme ortamlarında sıkça kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aksoy, N. (2017). EBA (Eğitim Bilişim Ağı)'nın kullanım amacı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Altın, H. M. (2014). Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli bakış açısıyla FATİH Projesinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslım, S. ve Çevik, H. (2019). Morpa kampüsün öğrenme-öğretme ortamına yönelik etkilerinin incelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54(2), 857-873.
 • Avcı Ü,. Kula A,. ve Haşlaman, T. (2019) Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegre Etmek İstedikleri Teknolojilere İlişkin Görüşleri, Acta Infologica, 3(1), 13-21.
 • Avcu, D. Ü. ve Gökdaş, İ. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 42-59.
 • Bayram, H. Ş. (2019). Sınıf öğretmenlerinin bazı eğitim yazılımlarındaki sosyal bilgiler ders içeriklerinin kesintisiz öğrenme ilkelerine uygunluğuna ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Buluş Kırıkkaya, E. ve Yıldırım, İ. (2019). Eğitim Portalları Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenleri Ne Düşünüyor? Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4(2), 222-235.
 • Can, E. & Topçuoğlu Ünal, F. (2018). Eğitim bilişim ağı kullanımının (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68.
 • Demir, M. (2017). Sosyal bilgiler dersinde Eğitim yazılımı kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi: Morpa Kampüs örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterliklerinde etkili olan faktörlerle ilgili bir inceleme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017 (29. Bölüm, s. 537-556) TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.
 • Eğitim Bilişim Ağı. (2020). 29.01.2020 tarihinde http://www.EBA.gov.tr/haber/1575901161 adresinden alınmıştır.
 • Ertem, İ.S. (2014). Okuma yazma eğitiminde teknolojinin rolü: Gelişmeler, yaklaşımlar ve yeni okur yazarlık. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-39.
 • Glesne, C. & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd. Güleli, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim materyallerini kullanımına ilişkin tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Gündüz, M. (2009). İnternet teknolojilerini kullanarak öğrenci başarısı ve öğrenmenin kalıcılığını artırma. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Jeong, H. I. ve Kim, Y. (2017). The acceptance of computer technology by teachers in early childhood education. Interactive Learning Environments, 25(4), 496-512.
 • İskender, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’nda Bulunan 7. Sınıf Türkçe Dersi Videolarının İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programıyla Uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 1042-1068.
 • Kartal, E. (2005). Bilişim-iletişim teknolojileri ve dil öğretim endüstrisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Dergisi, 18 (2), 383-393.
 • Koç Akran, S. ve Özdemir, E. (2018). Eğitim bilişim ağı (EBA) ders modülünde yer alan sorular ile TEOG sınavında çıkan soruların ilişkisine yönelik öğretmen görüşleri. Harran Maarif Dergisi, 3 (2), 14-26.
 • Kuyubaşıoğlu, M. ve Kılıç, F. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitimde bilişim ağı (EBA) kullanım düzeylerinin incelenmesi, İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 32-52.
 • Morpa Kampüs. (2020). 29.01.2020 tarihinde https://www.morpakampus.com/kesfet adresinden alınmıştır. Okulistik. (2020). 29.01.2020 tarihinde http://www.okulistik.com/blog/?page_id=108 adresinden alınmıştır.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Peregoy, S., & Boyle, O. (2012). Reading, writing and learning in ESL: A resource book for teachers. New York: Allyn & Bacon.
 • Pierson, M. (2001). Technology practice as a function of pedagogical expertise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413-429.
 • Richardson, W. (2006). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms. California: Corwin Press.
 • Sırakaya, M. (2019). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin teknoloji kabul durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 578-590.
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.
 • Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 429-445.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 278-296.
 • Yaylak, E. ve İnan, S. (2018) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullanma Düzeyleri, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 62-87.
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK). (2020). Yeni EBA Yayında. https://yegitek.meb.gov.tr/www/yeni-EBA-yayinda/icerik/2830 adresinden 29.01.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, K. (2016). Zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilerin eğitiminde bilgisayar kullanımı ile ilgili öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yürektürk, F. N. ve Coşkun, H. (2020). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ve teknoloji destekli Türkçe öğretiminin etkililiğine dair görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 986-1000.

Türkçe Öğretmenlerinin Teknolojik Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumları

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 144 - 155, 21.12.2020

Öz

Today, the developments and advances in the technological field show themselves in every field. The biggest share is undoubtedly the field of education. With the developing technology, teachers have a great responsibility. The aim of this study is to determine the use of technological learning environments by Turkish teachers. For this purpose, answers to the following questions were sought.
1. Do you use technology in your lesson? (If you are benefiting, please specify for what purposes and how often you use it.)
2. Which ones do you benefit from the site, social media groups and technological learning environments? Can you give an example?
3. In which skill areas do you use technological learning environments more?
4. Do you use Education Information Network, Morpa or Okulistik? (If so, can you compare them?)
5. How do you find these technological learning environments, do you think it is necessary? Do you have any positive or negative reviews?
6. Do you use these environments or sites in assessment and evaloution?
The case study, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study group of the study consisted of 22 Turkish teachers in 7 technologically equipped 7 schools from the central districts of Konya, Karatay, Selçuk and Meram, in the fall semester of the 2019-2020 academic year. While forming the study group, criterion sampling method was preferred as one of the purposeful sampling methods. The research data were obtained using a semi-structured interview form. The researchers prepared a semi-structured interview form consisting of 7 questions in order to determine the views of Turkish teachers. Content analysis was used in the analysis of the research data. Findings regarding the use of technology are themed as "Teachers using technology: Facilitating learning" and "An interactive learning environment: Social media groups". The findings regarding the most used technological environments are themed as "The most used learning environment: Education Information Network" and "A new technological learning environment: (Flash) Memory". Findings regarding the content of the technological environment used in the courses are themed as "Those who find technological learning environments necessary: Instructional Wealth and Active Participation", "The learning area where technological learning environments are used the most: Grammar" and "Those who benefit from technological environments in measurement and evaluation: Variety of Questions". According to the findings, all teachers who participated in the study benefited from technology, and the most used technological learning environment was the Education Information Network (EBA); that technological learning environments are insufficient to meet Turkish learning spaces; It has been determined that the memories containing the contents specially prepared for the Turkish lesson are frequently used in learning environments. In this context, it can be said that the learning process will be more efficient by using technological environments in Turkish lessons. This study was carried out to determine the use of technological learning environments of Turkish teachers in Konya. Studies should be made to determine the use of technological learning environments by teachers in different cities and different branches. Thus, the reflection of the use of technology, one of the most important skills of the 21st century, on educational environments will be determined.

Kaynakça

 • Aksoy, N. (2017). EBA (Eğitim Bilişim Ağı)'nın kullanım amacı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Altın, H. M. (2014). Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli bakış açısıyla FATİH Projesinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslım, S. ve Çevik, H. (2019). Morpa kampüsün öğrenme-öğretme ortamına yönelik etkilerinin incelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54(2), 857-873.
 • Avcı Ü,. Kula A,. ve Haşlaman, T. (2019) Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegre Etmek İstedikleri Teknolojilere İlişkin Görüşleri, Acta Infologica, 3(1), 13-21.
 • Avcu, D. Ü. ve Gökdaş, İ. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 42-59.
 • Bayram, H. Ş. (2019). Sınıf öğretmenlerinin bazı eğitim yazılımlarındaki sosyal bilgiler ders içeriklerinin kesintisiz öğrenme ilkelerine uygunluğuna ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Buluş Kırıkkaya, E. ve Yıldırım, İ. (2019). Eğitim Portalları Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenleri Ne Düşünüyor? Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4(2), 222-235.
 • Can, E. & Topçuoğlu Ünal, F. (2018). Eğitim bilişim ağı kullanımının (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68.
 • Demir, M. (2017). Sosyal bilgiler dersinde Eğitim yazılımı kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi: Morpa Kampüs örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterliklerinde etkili olan faktörlerle ilgili bir inceleme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017 (29. Bölüm, s. 537-556) TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.
 • Eğitim Bilişim Ağı. (2020). 29.01.2020 tarihinde http://www.EBA.gov.tr/haber/1575901161 adresinden alınmıştır.
 • Ertem, İ.S. (2014). Okuma yazma eğitiminde teknolojinin rolü: Gelişmeler, yaklaşımlar ve yeni okur yazarlık. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-39.
 • Glesne, C. & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd. Güleli, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim materyallerini kullanımına ilişkin tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Gündüz, M. (2009). İnternet teknolojilerini kullanarak öğrenci başarısı ve öğrenmenin kalıcılığını artırma. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Jeong, H. I. ve Kim, Y. (2017). The acceptance of computer technology by teachers in early childhood education. Interactive Learning Environments, 25(4), 496-512.
 • İskender, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’nda Bulunan 7. Sınıf Türkçe Dersi Videolarının İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programıyla Uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 1042-1068.
 • Kartal, E. (2005). Bilişim-iletişim teknolojileri ve dil öğretim endüstrisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Dergisi, 18 (2), 383-393.
 • Koç Akran, S. ve Özdemir, E. (2018). Eğitim bilişim ağı (EBA) ders modülünde yer alan sorular ile TEOG sınavında çıkan soruların ilişkisine yönelik öğretmen görüşleri. Harran Maarif Dergisi, 3 (2), 14-26.
 • Kuyubaşıoğlu, M. ve Kılıç, F. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitimde bilişim ağı (EBA) kullanım düzeylerinin incelenmesi, İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 32-52.
 • Morpa Kampüs. (2020). 29.01.2020 tarihinde https://www.morpakampus.com/kesfet adresinden alınmıştır. Okulistik. (2020). 29.01.2020 tarihinde http://www.okulistik.com/blog/?page_id=108 adresinden alınmıştır.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Peregoy, S., & Boyle, O. (2012). Reading, writing and learning in ESL: A resource book for teachers. New York: Allyn & Bacon.
 • Pierson, M. (2001). Technology practice as a function of pedagogical expertise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413-429.
 • Richardson, W. (2006). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms. California: Corwin Press.
 • Sırakaya, M. (2019). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin teknoloji kabul durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 578-590.
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.
 • Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 429-445.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 278-296.
 • Yaylak, E. ve İnan, S. (2018) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullanma Düzeyleri, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 62-87.
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK). (2020). Yeni EBA Yayında. https://yegitek.meb.gov.tr/www/yeni-EBA-yayinda/icerik/2830 adresinden 29.01.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, K. (2016). Zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilerin eğitiminde bilgisayar kullanımı ile ilgili öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yürektürk, F. N. ve Coşkun, H. (2020). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ve teknoloji destekli Türkçe öğretiminin etkililiğine dair görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 986-1000.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya YILDIZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5419-8986
Türkiye


Mehmet METİN
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-0778-607X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
YILDIZ, D., & METİN, M. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Teknolojik Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumları. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 9(2), 144-155.