Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarına İlişkin Kalite Beklentileri

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 156 - 166, 21.12.2020

Öz

Eğitimde kalite; doğru eğitimin, doğru zamanda, doğru kişilere, doğru mekânda, doğru eğiticilerle verilmesiyle gerçekleşir (Muter ve Gökbunar, 2000). Kaliteli bir eğitim, eğitim sisteminin iyileştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanması ile sağlanır. Dolayısıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini daha iyiye taşıyabilmek için öğrencilerin öğretim elemanlarından beklentilerinin ne düzeyde olduğunu belirlenmesi önem arz etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarına ilişkin kalite beklentilerini ortaya koymak ve bu beklentilerin önem derecelerini belirlemek amacıyla Saydan (2008) tarafından geliştirilen “Öğretim Elemanları Kalite Beklenti Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin öğretim elemanlarına ilişkin kalite beklentilerinin ağırlıklı olarak orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarına ilişkin kalite beklenti puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık (kadınların lehine) gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerinin öğretim elemanlarına ilişkin kalite beklenti puanları bölüm değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılığın kaynağı Matematik-Fen ve Yabancı diller bölümünde okuyan öğrencilerin öğretim elemanlarına ilişkin kalite beklenti puanları, Türkçe-Sosyal ve Özel Eğitim bölümlerinde okuyan öğrencilerin puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin öğretim elemanlarına ilişkin kalite beklentileri onların eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarına ilişkin kalite beklentileri fakültelerde seminer ve panel programları düzenlenerek öğrencilerin beklentileri üzerinde durulması gerekmekte ayrıca çalışmanın daha geniş örneklem grupları ve farklı kültür yapıları dikkate alınarak nicel ve nitel araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Açan, B. ve Saydan, R. (2009). Öğretim Elemanlarının Akademik Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,13 (2), 225-253.
 • Argüden,Y. (2003). Kalite Nedir?. https://kobitek.com/kalite_nedir_. Erişim Tarihi: 16.03.2019
 • Bryant, D. (2014). Expectations of Student Learning Quality. An İntroductory Study, 56,1
 • Dönmez, A., Aydoğdu Özoğlu, E. ve Yıldırım, N. (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kalite Bağlamında Öğretim Elemanlarından Beklentileri. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (14), 124-138
 • Eroğlu, Ö. (2016). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Kalite Düzeyine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 26-35
 • Karakaya, A., Kılıç, İ. ve Uçar, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 20-55
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kayadibi, F. (2001). Eğitim Kalitesine Etki Eden Faktörler ve Kaliteli Eğitimin Üretime Katkısı. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/10098. Erişim Tarihi:16.03.2019
 • Koşar, S. (2013). Eğitim Politikaları, Özdemir, S. (Ed.). Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. (277-281). Ankara: Pegem Akademi
 • Muter, N.B. ve Gökbunar, R. (2000). 21. Yüzyıla Doğru Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Çağdaşlaştırılması. İstanbul: M.Ü. Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No:600/13. http://www.canaktan.org/yonetim/toplam_kalite/kamuda-toplam-kalite/muter-egitim-hizmetleri-kalite.pdf Erişim Tarihi:16.03.2019
 • Özçakır Sümen, Ö. ve Kesten, A. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyine İlişkin Görüşleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences,13 (1), 183-199
 • Özdemir, S. (2013). Eğitimde Örgütsel Yenileşme (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Saydan, R. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 63-79.
 • Voss, R.,Gruber,T. & Szmigin,I. (2007). Service Quality in Higher Education: The Role of Student Expectations. Journal of Business Research, 60, 949-959
 • Yıldırım, H. A, (2002), Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara.

Quality Expectations of University Students Regarding The Instructors

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 156 - 166, 21.12.2020

Öz

Quality in education is obtained through providing the right education at the right time and place, to the right people and with the right trainers (Muter and Gokbunar, 2000). A high-quality education is provided by meeting necessary needs of students and improving education system. Thus, it is important to determine to what extent the students’ expectations from the instructors in order to rise education and training activities.
General survey model was used in the study. While the population of the study consisted of 2092 students studying in Dokuz Eylul University Buca Faculty of Education in the 2018-2019 academic year, the sample of the study consisted of 186 students studying in the departments of Turkish and Social Sciences, Maths and Science, Foreign Languages, Special Education, who were selected via the stratified cluster sampling method. In the study, the students were given a personal information form and scale. The personal information form questions the students’ sex, department and educational background. In order to reveal quality expectations of the university students regarding the instructors and to determine the significance of these expectations, the “Instructors Quality Expectation Scale”, developed by Saydan (2008), was used. In this study, the Cronbach’s Alpha reliability coefficient was found to be 0.87 for the Instructors Quality Expectation Scale. In data analysis, descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, percentage and frequency analyses were used. On the other hand, deductional statistics such as independent samples t-test and one-way analysis of variance (One Way ANOVA) were used as significance tests concerning the differences between Instructors Quality Expectation Scale. The LSD test which is among multiple comparison tests was used to determine between which two groups the significant difference was present in the ANOVA test. As a result of the study, it was determined that quality expectations of the students regarding the instructors were mainly moderate. It was found that quality expectation scores of the university students regarding the instructors significantly varied according to gender (in favor of women). Quality expectation scores of the university students regarding the instructors showed a significant difference based on the variable of department. This difference was due to the fact that quality expectation scores of the university students studying in departments of Mathematics-Science and Foreign Languages regarding the instructors were significantly higher than scores of the students studying in Turkish Language-Social and Special Education departments. In the study, it was determined that quality expectations of the students regarding the instructors did not significantly vary according to their educational background. Quality expectations of the university students regarding the instructors require organizing seminar and panel programs in faculties and putting emphasis on their expectations. In addition, it is recommended to conduct qualitative and quantitative studies by considering larger sample groups and different cultural structures.

Kaynakça

 • Açan, B. ve Saydan, R. (2009). Öğretim Elemanlarının Akademik Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,13 (2), 225-253.
 • Argüden,Y. (2003). Kalite Nedir?. https://kobitek.com/kalite_nedir_. Erişim Tarihi: 16.03.2019
 • Bryant, D. (2014). Expectations of Student Learning Quality. An İntroductory Study, 56,1
 • Dönmez, A., Aydoğdu Özoğlu, E. ve Yıldırım, N. (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kalite Bağlamında Öğretim Elemanlarından Beklentileri. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (14), 124-138
 • Eroğlu, Ö. (2016). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Kalite Düzeyine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 26-35
 • Karakaya, A., Kılıç, İ. ve Uçar, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 20-55
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kayadibi, F. (2001). Eğitim Kalitesine Etki Eden Faktörler ve Kaliteli Eğitimin Üretime Katkısı. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/10098. Erişim Tarihi:16.03.2019
 • Koşar, S. (2013). Eğitim Politikaları, Özdemir, S. (Ed.). Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. (277-281). Ankara: Pegem Akademi
 • Muter, N.B. ve Gökbunar, R. (2000). 21. Yüzyıla Doğru Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Çağdaşlaştırılması. İstanbul: M.Ü. Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No:600/13. http://www.canaktan.org/yonetim/toplam_kalite/kamuda-toplam-kalite/muter-egitim-hizmetleri-kalite.pdf Erişim Tarihi:16.03.2019
 • Özçakır Sümen, Ö. ve Kesten, A. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyine İlişkin Görüşleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences,13 (1), 183-199
 • Özdemir, S. (2013). Eğitimde Örgütsel Yenileşme (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Saydan, R. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 63-79.
 • Voss, R.,Gruber,T. & Szmigin,I. (2007). Service Quality in Higher Education: The Role of Student Expectations. Journal of Business Research, 60, 949-959
 • Yıldırım, H. A, (2002), Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğçe KAÇAR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETÇİLİĞİ (DR)
0000-0001-8369-5685
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
KAÇAR, T. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarına İlişkin Kalite Beklentileri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 9(2), 156-166.