Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İngilizce Öğretmenlerinin Çatışma Yoğunluğu Nedenleri ve Çatışma Çözme Stratejileri

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 17 - 33, 28.02.2021

Öz

Bu araştırma, İngilizce öğretmenlerinin çatışma çözme stratejilerini ve çatışma yoğunluğu nedenlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu genel amaç ile bağlantılı olarak çatışma çözme stratejilerinin ve çatışma yoğunluğu nedenlerinin öğretmenlerin cinsiyetlerine, yöneticilik yapma durumlarına, öğrenim düzeylerine ve kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığına ve öğretmenlerin çatışma çözme stratejileri ile çatışma yoğunluğu nedenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere “Kişisel Bilgi Formu”, Çatışma Yoğunluğu Ölçeği ve “Çatışma Çözme Stratejileri Ölçeği” uygulanarak, araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerinin analizinde ise t testi, F testi, çoklu karşılaştırma (Tukey) ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre çatışma çözmede tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve uzlaşma stratejisini daha fazla kullandığını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre çatışma çözmede hükmetme yöntemini daha az kullandığını ifade etmişlerdir. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre lisansüstü eğitimine sahip öğretmenler lisans mezunu öğretmenlere göre iş arkadaşlarını ve bireysel farklılıkları okullarda çatışma nedeni olarak daha fazla görmekte olduklarını ifade etmişlerdir. Çatışma Çözme Stratejileri Ölçeği ve Çatışma Yoğunluğu Ölçeği alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde ise kaçınma ile iş arkadaşları, kaçınma ile yönetim, kaçınma ile kişisel farklılık ve iş arkadaşları ile uzlaşma arasında ilişki bulunamazken, hükmetme ile kaçınma, hükmetme ile iş arkadaşları, iş arkadaşları ile yönetim, iş arkadaşları ile kişisel farklılık ve kişisel farklılık ile yönetim arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akcan, E., Polat, S. ve Ölçüm, D. (2017). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Sendikal Faaliyetlerin Okullara Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1101-1119. Akın, M. (1998). İşletmelerde çatışma yönetiminde iletişimin yeri ve önemi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri
 • Arslantaş, H. İ. ve Özkan, M. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 555-570
 • Başak, B. (2010). Çatışma ve çatışma yönetimi: İzmir kamu ve vakıf üniversitelerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa
 • Başaran, İ.E. (1991). Örgütsel Davranış, İnsanın Üretim Gücü, Ankara
 • Başaran, İ.E.(2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara
 • Baykal, K. ve Kovancı, A. (2008). Yönetici ve astlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bir araştırma. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3 (3), 21-38
 • Bursalıoğlu, Z. (1991). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama, Ankara
 • Busch, D. (2015), Conflict Management in Organizations, The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. Hoboken NJ.
 • Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul
 • Çalışoğlu, M., Aslan, A. ve Tanışır, S. N. (2018), İlkokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin gözünden sınıf öğretmenleri, EKEV akademi dergisi. Yıl:22 sayı:75
 • Çetin, M. Ö. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2004). Academics’ conflict management styles. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (2), 155-162

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Alpaslan GÖZLER (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi
0000-0002-0543-4524
Türkiye


Onur KÖKSAL
SELCUK UNIVERSITY
0000-0003-0798-3620
Türkiye


Aslı GÖZLER
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0002-8703-8647
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gözler, A. , Köksal, O. & Gözler, A. (2021). İngilizce Öğretmenlerinin Çatışma Yoğunluğu Nedenleri ve Çatışma Çözme Stratejileri . Öğretmen Eğitimi ve Öğretim , 2 (1) , 17-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jnate/issue/60447/882620