Cilt: 9 Sayı: 1, 14.01.2022

Yıl: 2022

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD)’in yazı dili Türkçe ve İngilizce olup altı ayda bir yayımlanır. Derginin kısaltılmış Türkçe adı "BAFAD Dergisi", İngilizce adı Journal Of Banking and Financial Research ve ingilizce kısaltması ise “JOBAF ” dır.

Derginin amacı, Bankacılık ve Finans sektörü alanlarındaki bilimsel gelişmelerin; bilim insanları, araştırıcılar ve konu ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır.  

Derginin ana hedefi; bankacılık ve finans alanında yapılmış orijinal araştırmaları paylaşmak olmakla beraber, derleme, makale ve bilgi paylaşımına yönelik kısa notlar da basım için kabul edilir. 

Telif Hakkı Sözleşmesi

Aşağıdaki verilen linki kullanarak formu indirip güncelleyiniz ve makale ilk gönderim aşamasında telif hakkı formunu sisteme yükleyiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/journal/1011/file-manager/17213

Dergi Yazım Kuralları

1. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizce olup 6 Ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Sisteme mutlaka turnitin yada diğer benzerlik tarama programlarından alınan sonuçlara ilişkin tarama sonuç raporu ayrıca yüklenmelidir. Mutlaka rapor sonucu %20 ve altında olmalıdır. Üzerinde olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Yapılan revizyonlarda önceki sisteme yüklenen makaleler kesinlikle silinmemelidir.

4. Yazım karakteri Times New Roman 11 punto olmalıdır.

5. Yazımda, her sayfanın üst kenarlarında 3 cm, sol kenarlarında 3 cm, alt 3 cm ve sağ kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. Makale yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğun bitiminden başlamalıdır. Paragraflar içerden başlamamalıdır.

7. Sayfa Numaraları: Numaralandırma doğal sayılarla sayfa sonunda ortada (1,2,3…vb.) şeklinde yapılmalıdır.

8. Paragraf ayarları öncesi 0 sonrası 6 olarak ayarlanmalıdır. Satır aralığı 1 olarak ayarlanmalıdır.

9. Makale yazarları Ana başlık altında verilerek her bir yazar dipnot verilmek şartıyla tanıtılmalıdır.

10. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

11. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.

12. Dergiye gönderilen makalelerde aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:(Tüm ana bölüm başlıkları sadece ilk harfleri büyük, koyu ve 12 punto ile yazılmalıdır. Metin içinde 11 punto Times New Roman ile yazılmalıdır. Özet ise 10 punto ve italik olarak yazılmalıdır. )


                1. Kapak sayfası ( Makale Adı,[14 punto, kalın, ortalı ve ilk harfleri büyük] Yazar veya Yazarların Adı Soyadı[12 punto kalın ve ortalı) sadece soy adı büyük] , Yazışma Adresi, e-posta, Orcid ID – https://orcid.org/register [Dipnot ile gösterilmeli 10 punto])

                2. Türkçe Başlık (İkinci sayfadan itibaren [14 punto, kalın, ortalı ve ilk harfleri büyük])

                3. İngilizce Başlık (14 punto, kalın, ortalı ve ilk harfleri büyük)

                4. Türkçe Özet (Öz) (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde [10 punto, italik, ve iki yana yaslı])

                5. Anahtar Kelimeler ve Jel Kodları (10 punto, italik, ve iki yana yaslı)

                6. İngilizce Özet (Abstract) (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde [10 punto, italik, ve iki yana yaslı])

                7. Keywords ve Jel Codes (10 punto, italik, ve iki yana yaslı)

                8. Giriş

                9. Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

                10. Bulgular

                11. Sonuç ve Tartışma

                12. Kaynakça

                13. Varsa Ekler

13. Kaynak gösterimlerinde APA 6.0 standartlarına uyulmalıdır.

14. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların Soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa numarası) kullanılmalıdır. Örneğin: Cümle sonunda; (Özüdoğru, 2017) veya (Özüdoğru, 2017, s. 155) veya (Özüdoğru, 2017, ss. 155-159). Cümle başında; Özüdoğru’ya (2017) göre; şeklinde kullanılmalıdır. İki yada daha fazla yazarlı kaynaklara atıf yaparken, Cümle sonunda; (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017) veya (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017, s. 57) veya (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017, s. 57-73). Cümle başında; Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidan’a (2017) göre; veya Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı’ya (2017, s. 57-73) göre; şeklinde kullanılmalıdır. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içerisinde alfabetik sırayla verilmelidir. Örneğin; (Özüdoğru, 2017; Kaya, 2018; Özüdoğru ve Şekeroğlu, 2018). Atıfta bulunulan eserde üç yazardan fazla kişi bulunuyorsa; ilk yazarın soyadı yazıldıktan sonra diğ. Kısaltması yazılmalı örneğin; (Ersoy ve Diğ., 2016) şeklinde kullanılmalıdır.

15. Metinde kaynaklardan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Türkçe metinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "s." veya "ss." kullanılmalıdır. Örneğin: (Özüdoğru, 2008, s. 155) veya (Özüdoğru, 2008, ss. 155-179). 

16. Metin içerisinde yer alan tablolar, grafikler ve şekiller yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalı ve şekil, grafik ve tablo başlıkları tablonun (grafik yada şeklin) üzerine yazılmalıdır. Sadece,Tablo, grafik ve şekil koyu yazılmalıdır ve numaralandırılmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları italik yazılmalıdır. Tablo numaralandırmaları "1" den başlanmalı ve bölüm numarası dikkate alınmamalıdır. Örneğin makalede 2 tablo varsa tablolar; Tablo 1.xxx ve Tablo 2.xxx olarak numaralandırılmalıdır. Tablolar farklı bölümlerde olsa bile. Tablo 3. Cinsiyet Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

17. Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.

Arrow, K. J. (1974). The limits of organization. New York: WW Norton & Company.

Costa, P. T., ve McCrae, R. R. (2008). The revised neo personality inventory (neo-pi-r). The SAGE handbook of personality theory and assessment, 2(2), s: 179-198.

ETİK KURALLAR
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi Bankacılık, Finans, İktisat, İşletme, Sigorta vd. alanlardaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmıştır. Ayrıca Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi‘nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.
Yazar(lar)
• Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makalelerin Bankacılık, Finans, İktisat, İşletme, Sigorta vd. alanlardaki özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
• Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
• Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobaf) doldurulmalıdır.
• Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.
• Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
• Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
Hakemler
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin Bankacılık, Finans, İktisat, İşletme, Sigorta vd. alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi’nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
• Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
• Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
Editör
Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.
Editör dergide yayımlanan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Genel Sorumluluklar
• Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
• Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.
Okuyucularla İlişkiler
• Editörün, dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olması gerekmektedir.
• Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.
Hakemlerle İlişkiler
• Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
• Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür.
• Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
• Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
• Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
• Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.
• Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
• Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.
Yazarlarla İlişkiler
• Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
• Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
• Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
• Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.
Editörler Kurulu ile İlişkiler
• Editör, yeni editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarını iletmeli ve kendilerinden beklenenleri açıklamalıdır.
• Editör, editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarının en güncel halini iletmelidir.
• Editör, editörler kurulu üyelerini değerlendirmeli ve derginin gelişimine aktif olarak katılım gösterecek üyeleri editörler kuruluna seçmelidir.
• Editör, editörler kurulu üyelerini aşağıda yer alan rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmelidir
- Derginin gelişimini desteklemek
- Kendilerinden istendiğinde uzmanlık alanlarına ilişkin derlemeler yazmak
- Yayım ve yazım kurallarını gözden geçirmek ve iyileştirmek
- Derginin işletiminde gerekli sorumlulukları yerine getirmek
Yayıncı
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Yayıncı, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
• Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.
İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %20 dur ve altında olan makaleler yayıma kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.
Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:
• Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
• Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
• Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
• Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
• Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
• Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.
İletişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobaf jobaf@hbv.edu.trBankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi "açık erişim" (Open Access) politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayımlama bedeli ve benzeri adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.