Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tiroidektomide İntraoperatif Nöromonitörizasyon Rutin Kullanılmalı mı?

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3, 191 - 196, 31.12.2021

Öz

Amaç: Tiroidektomi sonrasında en korkulan komplikasyon rekürren larengeal sinir (RLS) hasarıdır. Bu cerrahide intraoperatif nöromonitörizasyonun (İONM) kullanımının etkinliği henüz net değildir. Bu çalışmada tiroidektomi uygulanan hastalarda İONM ile peroperatif indirekt laringoskopi bulguları arasındaki anatomik ve fizyolojik korelasyonu değerlendirerek; İONM’un sensitivitesini ve rutin kullanımının gerekliliğini tartışmayı amaçladık. Materyal ve Metod: 12.2020-10.2021 tarihleri arasında merkezimizde tiroidektomi yapılan hastaların verileri ileriye dönük olarak kaydedildi ve ardışık 79 hasta çalışmaya dahil edildi. İndirekt laringoskopi ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ilk gün yapıldı. Hastaların endikasyonlarına göre tiroidektomi yapıldı ve rutin olarak İONM kullanıldı. Ameliyat sonrası laringoskopik bulguları olanlara; 180. günde kontrol laringoskopi yapıldı. İONM'nin RLS hasarını saptamadaki sensitivitesi, laringoskopide vokal kord hasarı olan olguların intraoperatif bulguları ile korelasyonu değerlendirilerek belirlendi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 64’ü (%81) kadındı. Postoperatif birinci gün laringoskopisinde vokal kord patolojisi saptanan 11 hasta vardı. Bu hastaların yalnızca dördünde İONM bulgusu vardı ve İONM’nin RLS hasarını saptamadaki sensitivitesi % 36.3 olarak saptandı. Sonuç: Deneyimi yüksek merkezlerde ek cerrahi prosedür içermeyen, primer tiroid cerrahisi uygulanacak hastalar için, İONM’un zorunlu ihtiyaç olarak görülmemesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Kaynakça

 • 1. Polat Y, Sarıcık B, Berçi̇n S. ve ark. Tiroidektomi Olgularımızın Retrospektif Analizi. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5: 33-6.
 • 2. Ünal Y. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğindeki Tiroidektomi Olgularının Retrospektif Analizi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2019; 52: 74-8.
 • 3. Şentürk N, Dağ A, Öcal K. ve ark. Tiroid cerrahisinde nöromönitorizasyonun rekürren larengeal sinir hasarı oranına etkisi. Endokrinolojide Diyalog 2011; 8: 93-9.
 • 4. Smith E, Verdolini K, Gray S. et al. Effect of voice disorders on quality of life. J Med SpeechLanguage Pathol.1996; 4: 223-44.
 • 5. Jatzko GR, Lisborg PH, Mu¨ller MG, Wette VM. Recurrent nerve palsy after thyroid operations: principal nerve identification and a literature review. Surgery 1994; 115: 139-44.
 • 6. Wagner HE, Seiler C. Recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid gland surgery. Br J Surg 1994; 81: 226-8.
 • 7. Sormaz İC, Azamat İF, Tunca F, Şenyürek YG. Tiroidektomi Esnasında Rekürren Laringeal Sinirin Yaralanma Mekanizmaları ve Devamlı İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Cerrahi Strateji Üzerine Etkisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2017; 51:37-42.
 • 8. Lin HS, Terris DJ. An update on the status of nerve monitoring for thyroid/parathyroid surgery. Curr Opin Oncol. 2017; 29:14-9.
 • 9. Randolph GW, Dralle H, Abdullah H et al. International Intraoperative Monitoring Study Group, Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: international standards guideline statement. Laryngoscope. 2011 ;121:1-16.
 • 10. Wong KP, Mak KL, Wong CK, Lang BH. Systematic review and meta-analysis on intra-operative neuro-monitoring in high-risk thyroidectomy. Int J Surg. 2017; 38:21-3.
 • 11. Dralle H, Sekulla C, Haerting J, et al. Risk factors of paralysis and functional outcome after recurrent laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery. Surgery 2004; 136:1310–22.
 • 12. Dionigi G, Dionigi R. Standardization of intraoperative neuromonitoring of recurrent laryngeal nerve in thyroid operation: to the editor. World J Surg 2010; 34: 2794-5.
 • 13. Pothier DD. The use of drains following thyroid and parathyroid surgery: a metaanalysis. J Laryngol Otol. 2005;119:669–71.
 • 14. Bergamaschi R, Becouarn G, Ronceray J, Arnaud JP. Morbidity of thyroid surgery. Am J Surg. 1998; 176:71-5.
 • 15. Lo CY, Kwok KF, Yuen PW. A prospective evaluation of recurrent laryngeal nerve paralysis during thyroidectomy. Arch Surg. 2000; 135:204-7.
 • 16. Cirocchi R, Arezzo A, D'Andrea V. et al. Intraoperative neuromonitoring versus visual nerve identification for prevention of recurrent laryngeal nerve injury in adults undergoing thyroid surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2019 19;1.
 • 17. Mirallié É, Caillard C, Pattou F, et al. Does intraoperative neuromonitoring of recurrent nerves have an impact on the postoperative palsy rate? Results of a prospective multicenter study. Surgery. 2018; 163:124-9.
 • 18. Zheng S, Xu Z, Wei Y, et al. Effect of intra- operative neuromonitoring on recurrent laryngeal nerve palsy rates after thyroid surgery—a metaanalysis. J Formos Med Assoc. 2013;112:463–72.
 • 19. Pisanu A, Porceddu G, Podda M, et al. Systematic review with meta-analysis of studies comparing intraoperative neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves versus visualization alone during thyroidectomy. J Surg Res. 2014;188:152–61.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Cerrahi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan GÜNDOĞDU> (Sorumlu Yazar)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-8799-3265
Türkiye


Serkan ERKAN>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-4981-5492
Türkiye


Murat KUŞ>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-6129-7579
Türkiye


Tevfik AVCI>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-5225-959X
Türkiye


Hakan YABANOĞLU>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-1161-3369
Türkiye


Fatma CAYLAKLİ>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-7333-2896
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

MLA Gündoğdu, R. , Erkan, S. , Kuş, M. , Avcı, T. , Yabanoğlu, H. , Caylakli, F. "Tiroidektomide İntraoperatif Nöromonitörizasyon Rutin Kullanılmalı mı?" . Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi 4 (2021 ): 191-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jocass/issue/67584/1018842>

download