Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ABD için Düzeltilmiş Tasarruflar: Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 9, 30.06.2023

Öz

Bireylerin eğitim düzeyleri toplumsal gelişmişlik göstergeleri içerisinde önemli bir yere sahiptir ve aynı zamanda üretim süreçlerine katılan bireyler açısından beşeri sermaye özelliklerinin de göstergesi kabul edilmektedir. Eğitim düzeyi ve eğitim kalitesinin ilerleyişi de bir bakıma eğitime yapılan harcamalar ve yatırımlarla ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu da toplumların sadece gelişmişlik düzeyi ya da sosyolojik yapısını değil, genel ekonomik durumunu ve makroekonomik dengesini de etkilemektedir. Öyle ki eğitim harcamalarının ekonomik büyümenin de göstergesi olup olmadığı hem teorik hem de ekonometrik çalışmaların konusunu oluşturmaktadır. Ancak söz konusu eğitim harcamalarının mı ekonomik büyümeye etki ettiği yoksa ekonomik büyüme bakımından belirli bir düzeye ulaşan ülkelerde mi daha fazla eğitim harcamaları için bütçe ayrıldığı literatürde sıklıkla analiz edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle tasarrufların eğitim alanına yansıması sonucunda ülkelerin ekonomik büyüme düzeyleri ya da hızları hususundaki değişimler söz konusu ilişkiyi ölçmek için göz önünde bulundurulması gereken verilerdir. Bu bağlamda bu çalışmada düzeltilmiş tasarruflar: eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme verileri ABD için analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, ABD için eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. 1970-2020 dönemi için ARDL testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda düzeltilmiş tasarruflar: eğitim harcamaları değişkeninin ekonomik büyümeyi etkilediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • 1 Akıncı, A. (2017). “Effect of Education Expenditures on the Economic Growth in Turkey”. Maliye Dergisi. Issue 173. pp. 387-397.
 • 2 Ay. A. ve Yardımcı. P. (2008), Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı Ak Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin Var Modeli ile Analizi (1950-2000), Maliye Dergisi, Sayı:155, Temmuz-Aralık, ss.39-54.
 • 3 Benhabib, J. and Spiegel. M. M. (1994). The Role of Human Capital in Economic Development Evidence from Aggregate Cross-Country Data. Journal of Monetary Economics, 34. pp. 143-173.
 • 4 Bilen, Mahmut ve Yumuşak Ş.Güran (2008 Spring). Gary S. Becker'ın İktisat Bilimine ve Beşeri Sermaye Teorisine Katkıları. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt III (1), 1-14.
 • 5 Blankenau, W. F. and Simpson. N. B. (2004). Public Education Expenditures and Growth. Journal of Development Economics. 73. pp.583– 605.
 • 6 Çoban, O. (2011). Beşeri Sermayenin İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği . İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , 0 (30) , 131-142 .
 • 7 Eriçok, R. E. ve Yılancı, V. (2013). Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 8 (1) , 87-101.
 • 8 Çakmak, E. ve Gümüş, S. (2005). Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1960 - 2002) . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 60 (01) , 59-72.
 • 9 Güneş, H. H. (2009). İktisat Tarihi Açısından Nüfus Teorileri ve Politikaları . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (28) , 126-138 .
 • 10 Kar, M. ve Ağır, M.(2006). Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı İle Nedensellik Testi (1926-1994). SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.51-68.
 • 11 Karataş, M. & Çankaya, E. (2011). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi . Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 18 (1) , 105-124 .
 • 12 Kramata, J. (2016). “Volatility of growth of public expenditures on education and its impact on economic growth”. Edited by: Sedmihradska, L. Theoretical And Practical Aspects Of Public Finance 2016. 21st International Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. pp. 160-165.
 • 13 Krasniqi Florentina Xhelili. (2016). The Importance of Investment in Human Capital: Becker, Schultz and Heckman. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Vol 6, Issiue 4, pp. 1-18.
 • 14 Kumba. D. (2009). Education inequality, economic growth, and income inequality: Evidence fromIndonesia. 1996-2005. Munich Personal RePEc.
 • 15 Li Haitao and Li Jinchang (2009), Edited by: Zhu, K and Zhang, H, The Effects on Economic Growth of Investment in Three Education Stages in China, 2nd Conference of the International-Institute-of-Applied-Statistics-Studies, Qingdao, PEOPLES R CHINA, RECENT ADVANCE IN STATISTICS APPLICATION AND RELATED AREAS, VOLS I AND II, pp. 2689-2695.
 • 16 Le, M. P. and Train, TM. (2021). “Government Education Expenditure and Economic Growth Nexus: Empirical Evidence from Vietnam”. JOURNAL OF ASIAN FINANCE ECONOMICS AND BUSINESS. Volume 8. Issue 7. pp. 413-421.
 • 17 Levine, R. ve Renelt. D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. The American Economic Review. 82 (4). pp.942-963.
 • 18 Manga, M., Bal, H. , Algan, N. ve Kandır, E. D. (2015). Beşeri Sermaye, Fiziksel Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Brics Ülkeleri ve Türkiye Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1) , ss. 45-60.
 • 19 Mankiw N. Gregory, Romer David ve Weil David N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth Source. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2. 407-437. https://eml.berkeley.edu/~dromer/papers/MRW_QJE1992.pdf
 • 20 Marshall, A . (1890). Principles o f Economics , (http://www.econlib.org/library/Marshall/marP.html).
 • 21 Musila. J. W. ve Belassi. W. (2004). The Impact of Education Expenditures on Economic Growth in Uganda: Evidence from Time Series Data. The Journal of Developing Areas. 38. pp.123-133.
 • 22 Özataç, N., Taspinar, N., El Rifai, O., Eren, B. (2018). The Relationship Between Government Expenditure on Education and Economic Growth: The Case of France, Edited by: Prochazka, D. 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA). IMPACT OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL FINANCE AND ACCOUNTING, Springer Proceedings in Business and Economics. pp. 61-70.
 • 23 Pamuk, M. and Bektaş, H.(2014). "Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı". Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 / 2, 77-90.
 • 24 Rao, Haiqin and Jin, Lili. (2013) Edited by: Hu, J, An Empirical Analysis on the Relationship between Education Expenditure and Economic Growth in China, SOCIAL SCIENCES AND SOCIETY, 2nd International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2012),
 • 25 San Diego, CA, Advances in Education Research, Volume 6, pp. 48-53.
 • 26 Schultz, T.W. (1960). Capital Formation By Education. Journal of Political Economy. pp.571-583.
 • 27 Schultz, T. (1963) Economic Value of Education. Columbia University Press, New York.
 • 28 Serin, Necdet (1979), Eğitim Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No.77. Ankara.
 • 29 Sevüktekin, M., Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri E-views Uygulamalı. Dora basım yayın. 5. Baskı, Bursa.
 • 30 Şen, H. , Kaya, A. and Alpaslan, B. (2018). Education, Health, and Economic Growth Nexus: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Developing Countries . Sosyoekonomi , 26 (36) , 125-144 .
 • 31 Temple, J. Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD Countries. OECD Economic Studies. Vol:33, 2001.
 • 32 Uçan, O. and Yeşilyurt, H. (2016). Türkiye'de Eğitim Harcamaları Ve Büyüme İlişkisi . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 179-185 .
 • 33 Yürük, B. & Acaroğlu, H. (2021). Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Analizi . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 16 (63) , 1301-1317 .

Analysis of the Relationship Between Adjustment Savings: Education Expenditures and Economic Growth for USA

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 9, 30.06.2023

Öz

The level of education of individuals has an important place among social development indicators and is also considered an indicator of human capital characteristics in terms of individuals participating in production processes. In a way, the level of education and the progress in the quality of education are also tried to be measured by the expenditures and investments made in education. This affects not only the level of development or the sociological structure of societies, but also their general economic situation and macroeconomic balance. In fact, whether education expenditures are also an indicator of economic growth is the subject of both theoretical and econometric studies. However, whether the education expenditures in question affect economic growth or whether countries that reach a certain level of economic growth allocate more budget for education expenditures are among the issues frequently analyzed in the literature. In particular, changes in the economic growth levels or rates of countries as a result of the reflection of savings on education are data that should be taken into account to measure this relationship. In this context, this study analyzes adjusted savings: education expenditures and economic growth data for the United States. The aim of the study is to investigate whether there is a relationship between education expenditures and economic growth for the US. ARDL test was applied for the period 1970-2020. As a result of the analysis, it was found that the adjusted savings: education expenditures variable affects economic growth.

Kaynakça

 • 1 Akıncı, A. (2017). “Effect of Education Expenditures on the Economic Growth in Turkey”. Maliye Dergisi. Issue 173. pp. 387-397.
 • 2 Ay. A. ve Yardımcı. P. (2008), Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı Ak Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin Var Modeli ile Analizi (1950-2000), Maliye Dergisi, Sayı:155, Temmuz-Aralık, ss.39-54.
 • 3 Benhabib, J. and Spiegel. M. M. (1994). The Role of Human Capital in Economic Development Evidence from Aggregate Cross-Country Data. Journal of Monetary Economics, 34. pp. 143-173.
 • 4 Bilen, Mahmut ve Yumuşak Ş.Güran (2008 Spring). Gary S. Becker'ın İktisat Bilimine ve Beşeri Sermaye Teorisine Katkıları. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt III (1), 1-14.
 • 5 Blankenau, W. F. and Simpson. N. B. (2004). Public Education Expenditures and Growth. Journal of Development Economics. 73. pp.583– 605.
 • 6 Çoban, O. (2011). Beşeri Sermayenin İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği . İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , 0 (30) , 131-142 .
 • 7 Eriçok, R. E. ve Yılancı, V. (2013). Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 8 (1) , 87-101.
 • 8 Çakmak, E. ve Gümüş, S. (2005). Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1960 - 2002) . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 60 (01) , 59-72.
 • 9 Güneş, H. H. (2009). İktisat Tarihi Açısından Nüfus Teorileri ve Politikaları . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (28) , 126-138 .
 • 10 Kar, M. ve Ağır, M.(2006). Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı İle Nedensellik Testi (1926-1994). SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.51-68.
 • 11 Karataş, M. & Çankaya, E. (2011). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi . Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 18 (1) , 105-124 .
 • 12 Kramata, J. (2016). “Volatility of growth of public expenditures on education and its impact on economic growth”. Edited by: Sedmihradska, L. Theoretical And Practical Aspects Of Public Finance 2016. 21st International Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. pp. 160-165.
 • 13 Krasniqi Florentina Xhelili. (2016). The Importance of Investment in Human Capital: Becker, Schultz and Heckman. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Vol 6, Issiue 4, pp. 1-18.
 • 14 Kumba. D. (2009). Education inequality, economic growth, and income inequality: Evidence fromIndonesia. 1996-2005. Munich Personal RePEc.
 • 15 Li Haitao and Li Jinchang (2009), Edited by: Zhu, K and Zhang, H, The Effects on Economic Growth of Investment in Three Education Stages in China, 2nd Conference of the International-Institute-of-Applied-Statistics-Studies, Qingdao, PEOPLES R CHINA, RECENT ADVANCE IN STATISTICS APPLICATION AND RELATED AREAS, VOLS I AND II, pp. 2689-2695.
 • 16 Le, M. P. and Train, TM. (2021). “Government Education Expenditure and Economic Growth Nexus: Empirical Evidence from Vietnam”. JOURNAL OF ASIAN FINANCE ECONOMICS AND BUSINESS. Volume 8. Issue 7. pp. 413-421.
 • 17 Levine, R. ve Renelt. D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. The American Economic Review. 82 (4). pp.942-963.
 • 18 Manga, M., Bal, H. , Algan, N. ve Kandır, E. D. (2015). Beşeri Sermaye, Fiziksel Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Brics Ülkeleri ve Türkiye Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1) , ss. 45-60.
 • 19 Mankiw N. Gregory, Romer David ve Weil David N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth Source. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2. 407-437. https://eml.berkeley.edu/~dromer/papers/MRW_QJE1992.pdf
 • 20 Marshall, A . (1890). Principles o f Economics , (http://www.econlib.org/library/Marshall/marP.html).
 • 21 Musila. J. W. ve Belassi. W. (2004). The Impact of Education Expenditures on Economic Growth in Uganda: Evidence from Time Series Data. The Journal of Developing Areas. 38. pp.123-133.
 • 22 Özataç, N., Taspinar, N., El Rifai, O., Eren, B. (2018). The Relationship Between Government Expenditure on Education and Economic Growth: The Case of France, Edited by: Prochazka, D. 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA). IMPACT OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL FINANCE AND ACCOUNTING, Springer Proceedings in Business and Economics. pp. 61-70.
 • 23 Pamuk, M. and Bektaş, H.(2014). "Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı". Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 / 2, 77-90.
 • 24 Rao, Haiqin and Jin, Lili. (2013) Edited by: Hu, J, An Empirical Analysis on the Relationship between Education Expenditure and Economic Growth in China, SOCIAL SCIENCES AND SOCIETY, 2nd International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2012),
 • 25 San Diego, CA, Advances in Education Research, Volume 6, pp. 48-53.
 • 26 Schultz, T.W. (1960). Capital Formation By Education. Journal of Political Economy. pp.571-583.
 • 27 Schultz, T. (1963) Economic Value of Education. Columbia University Press, New York.
 • 28 Serin, Necdet (1979), Eğitim Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No.77. Ankara.
 • 29 Sevüktekin, M., Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri E-views Uygulamalı. Dora basım yayın. 5. Baskı, Bursa.
 • 30 Şen, H. , Kaya, A. and Alpaslan, B. (2018). Education, Health, and Economic Growth Nexus: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Developing Countries . Sosyoekonomi , 26 (36) , 125-144 .
 • 31 Temple, J. Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD Countries. OECD Economic Studies. Vol:33, 2001.
 • 32 Uçan, O. and Yeşilyurt, H. (2016). Türkiye'de Eğitim Harcamaları Ve Büyüme İlişkisi . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 179-185 .
 • 33 Yürük, B. & Acaroğlu, H. (2021). Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Analizi . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 16 (63) , 1301-1317 .

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Guldenur ÇETİN
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3341-7016
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÇETİN, G. (2023). Analysis of the Relationship Between Adjustment Savings: Education Expenditures and Economic Growth for USA. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(1), 1-9.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.