Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Örgütsel Güven, Örgütsel Yalnızlık ve Örgütsel Depresyon İlişkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Uygulama

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 94 - 103, 30.06.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı örgütsel güven, örgütsel yalnızlık ve örgütsel depresyon değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bunun yanı sıra örgütsel güven ile örgütsel depresyon ilişkisinde örgütsel yalnızlığın aracılık rolünü tespit etmektir. Veriler kolayda örneklem yöntemiyle Kahramanmaraş ilinde bir tekstil işletmesindeki 305 çalışandan anket formu ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular örgütsel güvenin, örgütsel yalnızlık ve örgütsel depresyon üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Örgütsel güven ile örgütsel depresyon arasında örgütsel yalnızlığın aracılık ettiği bulunmuştur. Bu bulgular ışığında değişkenler arasındaki ilişki ve etkilerin önemi ortaya koyulurken ileriki araştırmalara dair önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Aktürk, A. (2019). Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri ve Örgütsel Muhalefet Davranışlarının, Örgütsel Depresyona Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi,
 • Arslan, M. M. (2009). Perceptıons of Technical and Industrial Vocational High School Teachers about Organizational Trust. Journal of Theory and Practice in Education, 5(2), 274-288.
 • Arslan, S. (2021). Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Örgütsel Yalnızlık Algıları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Karabük: Karabük Üniversitesi.
 • Bakan, İ., Taşlıyan, M., Fatih, T. A. Ş., & Nurgül, A. K. A. (2015). Örgüt Depresyonu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki; Bir Üniversitedeki Akademisyenler Üzerinde Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 296-315.
 • Bozkurt, Ö.(2019). Örgütsel yalnızlık. İçinde: E. Kaygın & G. Kosa (Ed), Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış (ss.61-75).Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Bilchik, G. S. (2000). Organizational Depression. H&HN. Hospitals & Health Networks, 74(2), 34-38.
 • Blomqvist, K., & Ståhle, P. (2000, September). Building Organizational Trust. In 16th Annual IMP Conference, Bath, UK, 7-9.
 • Burns, D. (2005). İyi Hissetmek. H. Alp Karaosmanoğlu, (Çev. Edt.), İstanbul: Psikonet Yayınları.
 • Cacioppo, J. T. & Cacioppo, S. (2012). The Phenotype of Loneliness. European Journal of Developmental Psychology, 9(4), 446-452.
 • Cacioppo, S., Grippo, A. J., London, S., Goossens, L., & Cacioppo, J. T. (2015). Loneliness: Clinical Import and Interventions. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 238-249.
 • Cook, J., & Wall, T. (1980). New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment and Personal Need Non‐Fulfilment. Journal of Occupational Psychology, 53(1), 39-52.
 • Çetin, A. & Alacalar, A. (2016). İş Yaşamında Yalnızlığı Yordamada Kişilik Özellikleri ile Algılanan Sosyal ve Örgütsel Desteğin Rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (27), 193-216.
 • Demircan, N. (2003). Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
 • Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2001). The Role of Trust in Organizational Settings. Organization Science, 12(4), 450-467.
 • Doğan, A.(2021). Toksik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Depresyona ve Örgüt Temelli Benlik Saygısına Etkisi. Yükseklisans Tezi.İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi.
 • Doğan, T., Çetin, B. & Sungur, M.Z. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 271-277.
 • Doo, E.Y. & Choi, S. (2022). Effect of Nurses' Work Experiences in a Covıd-19 Unit on Depression: Mediation Effect of Resilience and Moderated Mediation Effect of Organizational Trust, Frontiers in Public Health, Aug, 10, 1-7. Ernest, J.M. & Cacioppo, J. T. (1999). Lonely Hearts: on Loneliness Psychological Perspectives, Cambridge University Pres, USA, Applied - Preventive Psychology, 8,1-22.
 • Frankel, L.(2002).What to Do If Your Company is “Depressed”, from http://www.fabjob.com/tips194.html.
 • Gilbert, P. (2009). Overcoming Depression 3rd Edition: A Self-Help Guide Using Cognitive Behavioural Techniques. Hachette UK.
 • Gilbert, J. A., & Tang, T. L. P. (1998). An Examination of Organizational Trust Antecedents. Public Personnel Management, 27(3), 321-338.
 • Güler, M., Giderler, C. & Giderler, M. E.(2017). The Correlation Between Organızatıonal Trust and Loneliness at Work-Lıfe: A Research on Employees at A Firm in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 06(01), 141-148. Güzel, B. & Güripek, E. (2020). Psikolojik Sözleşme, Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve İşyerinde Yalnızlık İlişkisi: Karşılılık Normu Yaklaşımı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1915-1932.
 • Hawkley, L. C. & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review of Consequences And Mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2), 218-227.
 • Huff, L., & Kelley, L. (2003). Levels of Organizational Trust in Individualist Versus Collectivist Societies: A Seven-Nation Study. Organization Science, 14(1), 81-90.
 • Hough, C., Sumlin, C., & Green, K. W. (2020). Impact of Ethics, Trust and Optimism on Performance. Management Research Review, 43(9), 1135-1155.
 • Jones, G. R., & George, J. M. (1998). The Experience and Evolution of Trust: Implications for Cooperation and Teamwork. Academy of Management Review, 23(3), 531-546.
 • Karaduman, M. (2013). İş Yaşamında Yalnızlık Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlişkisi ve Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • Keleş, E. (2018). Organizational Depression as An Illness of The Time: A Phenomenological Study of Teachers’ Experiences at High Schools. European Conference on Educational Research (ECER), (3 - 07 Eylül 2018), Bolzano, İtalya. https://hdl.handle.net/11511/ 06.10.2022.
 • Khan, F., Hussain, A., Bashir, A. Asif, A. M. & Gul, S. (2021). Mediating effect of depression between loneliness and organizational commitment. Indian Journal of Economics and Business, 20(2) , 1403-1411.
 • Koçak, .Ö.E. & Yener, S. (2019). Lidere Güven Algısının İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Rahatlık Algısının Aracı Rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 26(3), 937-954.
 • Mishra, S. K., Kodwani, A. D., Kumar, K. K., & Jain, K. K. (2018). Linking Loneliness to Depression: A Dynamic Perspective. Benchmarking: An International Journal, 25(7), 2089-2104.
 • Özan, M. (2021). Süreç yönetimi ve süreç iyileştirmenin işletme performansına etkilerinin analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2),1144-1161
 • Özmen, M. (2020). İşyerinde Yalnızlığı Etkileyen Örgütsel Güven Unsurlarının Cinsiyete Göre Değişimi: Havalimanı Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 77-88.
 • Nyhan, R. C., & Marlowe Jr, H. A. (1997). Development and Psychometric Properties of The Organizational Trust Inventory. Evaluation Review, 21(5), 614-635.
 • Scurlock, J. (1995). What's Big and Blue?. Psychology Today, 28(3), 10-11.
 • Sezer, S. (2010). Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Hobiterapi Uygulamasının Bir Eğitim Kurumunun Örgüt Depresyonu Üzerindeki Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (23), 36-50.
 • Sezer, S. (2011). Örgüt Depresyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi. “İŞ,GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 39-50. Tan, H. H., & Tan, C. S. F. (2000). Toward the Differentiation of Trust in Supervisor and Trust in Organization. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126, 241-260.
 • Taşpınar, Y. & Eryeşil, K. (2021). Örgütsel Güvenin Psikolojik İyi Oluş ve İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan Araştırması: Konya İlinde Bir Yerel Yönetim Örneği. Journal of Academic Researches and Studies, 13(24), 250-265.
 • Toytok, E. H. (2017). Perception of Mobbing By Teachers and Organizational Depression: A Correlational Model Study. Universal Journal of Educational Research, 5(12A), 168-175.
 • Uçkun, S., & Üzüm, B. (2019). Örgütsel Yalnızlığa Bir Bakış. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 5(15), 125-130.
 • Weiss. R. (1973). Loneliness: Theexperience of Emotional And Social Isolation. Cambridge. MA: The MIT Press.
 • Wright, S. L. (2005). Loneliness in the Workplace. (Unpublished Doctoral Dissertation), University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 • Wright, S. L., Burt, C.D.B. & Strongman, K.T. (2006). Loneliness in The Workplace: Construct Definition and Scale Development. New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.
 • Wright, S. L. (2007). The Experience of Loneliness in Organisations. Paris, France: European Academy of Management Conference (16-19 May 2007).
 • Wright, S. L. (2009). In A Lonely Place: The Experience of Loneliness in The Workplace. In Friends and enemies in organizations (pp. 10-31). Palgrave Macmillan, London.

The Relationship between Organizational Trust, Organizational Loneliness and Organizational Depression: An Application in Kahramanmaraş

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 94 - 103, 30.06.2023

Öz

The aim of this study is to reveal the relationships between organizational trust, organizational loneliness and organizational depression variables. In addition, it is to determine the mediating role of organizational loneliness in the relationship between organizational trust and organizational depression. The data were collected by a questionnaire form from 305 employees in a textile business in Kahramanmaraş with the convenience sampling method. The findings showed that organizational trust has an effect on organizational loneliness and organizational depression. Organizational loneliness was found to mediate between organizational trust and organizational depression. In the light of these findings, the relationship between the variables and the importance of the effects were revealed, and suggestions were made for future studies.

Kaynakça

 • Aktürk, A. (2019). Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri ve Örgütsel Muhalefet Davranışlarının, Örgütsel Depresyona Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi,
 • Arslan, M. M. (2009). Perceptıons of Technical and Industrial Vocational High School Teachers about Organizational Trust. Journal of Theory and Practice in Education, 5(2), 274-288.
 • Arslan, S. (2021). Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Örgütsel Yalnızlık Algıları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Karabük: Karabük Üniversitesi.
 • Bakan, İ., Taşlıyan, M., Fatih, T. A. Ş., & Nurgül, A. K. A. (2015). Örgüt Depresyonu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki; Bir Üniversitedeki Akademisyenler Üzerinde Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 296-315.
 • Bozkurt, Ö.(2019). Örgütsel yalnızlık. İçinde: E. Kaygın & G. Kosa (Ed), Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış (ss.61-75).Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Bilchik, G. S. (2000). Organizational Depression. H&HN. Hospitals & Health Networks, 74(2), 34-38.
 • Blomqvist, K., & Ståhle, P. (2000, September). Building Organizational Trust. In 16th Annual IMP Conference, Bath, UK, 7-9.
 • Burns, D. (2005). İyi Hissetmek. H. Alp Karaosmanoğlu, (Çev. Edt.), İstanbul: Psikonet Yayınları.
 • Cacioppo, J. T. & Cacioppo, S. (2012). The Phenotype of Loneliness. European Journal of Developmental Psychology, 9(4), 446-452.
 • Cacioppo, S., Grippo, A. J., London, S., Goossens, L., & Cacioppo, J. T. (2015). Loneliness: Clinical Import and Interventions. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 238-249.
 • Cook, J., & Wall, T. (1980). New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment and Personal Need Non‐Fulfilment. Journal of Occupational Psychology, 53(1), 39-52.
 • Çetin, A. & Alacalar, A. (2016). İş Yaşamında Yalnızlığı Yordamada Kişilik Özellikleri ile Algılanan Sosyal ve Örgütsel Desteğin Rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (27), 193-216.
 • Demircan, N. (2003). Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
 • Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2001). The Role of Trust in Organizational Settings. Organization Science, 12(4), 450-467.
 • Doğan, A.(2021). Toksik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Depresyona ve Örgüt Temelli Benlik Saygısına Etkisi. Yükseklisans Tezi.İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi.
 • Doğan, T., Çetin, B. & Sungur, M.Z. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 271-277.
 • Doo, E.Y. & Choi, S. (2022). Effect of Nurses' Work Experiences in a Covıd-19 Unit on Depression: Mediation Effect of Resilience and Moderated Mediation Effect of Organizational Trust, Frontiers in Public Health, Aug, 10, 1-7. Ernest, J.M. & Cacioppo, J. T. (1999). Lonely Hearts: on Loneliness Psychological Perspectives, Cambridge University Pres, USA, Applied - Preventive Psychology, 8,1-22.
 • Frankel, L.(2002).What to Do If Your Company is “Depressed”, from http://www.fabjob.com/tips194.html.
 • Gilbert, P. (2009). Overcoming Depression 3rd Edition: A Self-Help Guide Using Cognitive Behavioural Techniques. Hachette UK.
 • Gilbert, J. A., & Tang, T. L. P. (1998). An Examination of Organizational Trust Antecedents. Public Personnel Management, 27(3), 321-338.
 • Güler, M., Giderler, C. & Giderler, M. E.(2017). The Correlation Between Organızatıonal Trust and Loneliness at Work-Lıfe: A Research on Employees at A Firm in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 06(01), 141-148. Güzel, B. & Güripek, E. (2020). Psikolojik Sözleşme, Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve İşyerinde Yalnızlık İlişkisi: Karşılılık Normu Yaklaşımı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1915-1932.
 • Hawkley, L. C. & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review of Consequences And Mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2), 218-227.
 • Huff, L., & Kelley, L. (2003). Levels of Organizational Trust in Individualist Versus Collectivist Societies: A Seven-Nation Study. Organization Science, 14(1), 81-90.
 • Hough, C., Sumlin, C., & Green, K. W. (2020). Impact of Ethics, Trust and Optimism on Performance. Management Research Review, 43(9), 1135-1155.
 • Jones, G. R., & George, J. M. (1998). The Experience and Evolution of Trust: Implications for Cooperation and Teamwork. Academy of Management Review, 23(3), 531-546.
 • Karaduman, M. (2013). İş Yaşamında Yalnızlık Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlişkisi ve Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • Keleş, E. (2018). Organizational Depression as An Illness of The Time: A Phenomenological Study of Teachers’ Experiences at High Schools. European Conference on Educational Research (ECER), (3 - 07 Eylül 2018), Bolzano, İtalya. https://hdl.handle.net/11511/ 06.10.2022.
 • Khan, F., Hussain, A., Bashir, A. Asif, A. M. & Gul, S. (2021). Mediating effect of depression between loneliness and organizational commitment. Indian Journal of Economics and Business, 20(2) , 1403-1411.
 • Koçak, .Ö.E. & Yener, S. (2019). Lidere Güven Algısının İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Rahatlık Algısının Aracı Rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 26(3), 937-954.
 • Mishra, S. K., Kodwani, A. D., Kumar, K. K., & Jain, K. K. (2018). Linking Loneliness to Depression: A Dynamic Perspective. Benchmarking: An International Journal, 25(7), 2089-2104.
 • Özan, M. (2021). Süreç yönetimi ve süreç iyileştirmenin işletme performansına etkilerinin analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2),1144-1161
 • Özmen, M. (2020). İşyerinde Yalnızlığı Etkileyen Örgütsel Güven Unsurlarının Cinsiyete Göre Değişimi: Havalimanı Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 77-88.
 • Nyhan, R. C., & Marlowe Jr, H. A. (1997). Development and Psychometric Properties of The Organizational Trust Inventory. Evaluation Review, 21(5), 614-635.
 • Scurlock, J. (1995). What's Big and Blue?. Psychology Today, 28(3), 10-11.
 • Sezer, S. (2010). Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Hobiterapi Uygulamasının Bir Eğitim Kurumunun Örgüt Depresyonu Üzerindeki Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (23), 36-50.
 • Sezer, S. (2011). Örgüt Depresyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi. “İŞ,GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 39-50. Tan, H. H., & Tan, C. S. F. (2000). Toward the Differentiation of Trust in Supervisor and Trust in Organization. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126, 241-260.
 • Taşpınar, Y. & Eryeşil, K. (2021). Örgütsel Güvenin Psikolojik İyi Oluş ve İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan Araştırması: Konya İlinde Bir Yerel Yönetim Örneği. Journal of Academic Researches and Studies, 13(24), 250-265.
 • Toytok, E. H. (2017). Perception of Mobbing By Teachers and Organizational Depression: A Correlational Model Study. Universal Journal of Educational Research, 5(12A), 168-175.
 • Uçkun, S., & Üzüm, B. (2019). Örgütsel Yalnızlığa Bir Bakış. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 5(15), 125-130.
 • Weiss. R. (1973). Loneliness: Theexperience of Emotional And Social Isolation. Cambridge. MA: The MIT Press.
 • Wright, S. L. (2005). Loneliness in the Workplace. (Unpublished Doctoral Dissertation), University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
 • Wright, S. L., Burt, C.D.B. & Strongman, K.T. (2006). Loneliness in The Workplace: Construct Definition and Scale Development. New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.
 • Wright, S. L. (2007). The Experience of Loneliness in Organisations. Paris, France: European Academy of Management Conference (16-19 May 2007).
 • Wright, S. L. (2009). In A Lonely Place: The Experience of Loneliness in The Workplace. In Friends and enemies in organizations (pp. 10-31). Palgrave Macmillan, London.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mecbure ASLAN
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4213-5857
Türkiye


Mehtap ŞEKER KAYAR
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-9375-6365
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 7 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ASLAN, M., & ŞEKER KAYAR, M. (2023). Örgütsel Güven, Örgütsel Yalnızlık ve Örgütsel Depresyon İlişkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Uygulama. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(1), 94-103.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.