Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Social Responsibility Projects From The Perspective Of Syrian Children In Turkey: Give A Hand Project

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 230 - 238, 30.06.2023

Öz

The purpose of this study is to present Syrian immigrant children’s opinions on the management, expectations, and outcomes of the social responsibility project named “Give A Hand”, which was designed to help and mentor Syrian children who fled the country and sought asylum in Turkey due to the civil war continuing since 2011, as well as to raise global awareness on the war-inflicted problems. Employing the focus group interview technique, which is a data collection tool for qualitative research methodology, this study gathered data from 20 Syrian children during 5 focus group interviews by using the descriptive content analysis technique. Although immigration and immigrant studies improved significantly in recent years, there are limited studies on the management of social responsibility-based relief efforts for immigrants. This study reveals two main themes, namely the expectations and perceptions of the Syrian children in Turkey regarding both mentoring/mentors and the management of social responsibility projects. This study is expected to guide the members of the academia who want to study in this area and to contribute to the literature.

Destekleyen Kurum

---

Teşekkür

----

Kaynakça

 • Arslan, Ü., & Ergul, M. (2022). Mülteci Öğrencilerin Eğitimlerinde Yaşadıkları Sorunlar: Öğretmenlerin Perspektifinden Bir Delphi Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1-31.
 • Bagnoli, L., & Estache, A. (2022). Mentoring migrants for labor market integration: policy insights from a survey of mentoring theory and practice. The World Bank Research Observer, 37(1), 39-72.
 • Bircan, T., & Sunata, U. (2015). Educational assessment of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12(3), 226-237.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., and Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dayioğlu, M., Kirdar, M. G., & Koç, Ī. (2021). The Making of a Lost Generation: Child Labor among Syrian Refugees in Turkey.
 • Dere, İ. & Demirci, E. (2021). Göçmenlerin Ülkeye Ve Eğitime Entegrasyonu: Almanya Ve Kanada’nın Politikalarının Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 50(1), 1055-1080.
 • DuBois, D. L., & Karcher, M. J. (2005). Youth mentoring. Handbook of youth mentoring, 2(11).
 • DuBois, D. L., & Karcher, M. J. (2014). Youth mentoring in contemporary perspective. Handbook of youth mentoring, 2, 3-15.
 • Ekşi, N. (2019). Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’deki Faaliyetleri ve Türk İltica Sisteminde Değişen Rolü. İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(1), 343-370
 • Ersoy, A. F., & Dikici, E. (2018). Osmanlı Döneminde Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Yapan Bazı Kuruluşlar (Cilt 53). Ankara, Türkiye: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi.
 • Eurostat. 2021. “Migration and Migrant Population Statistics.” Accessed on May 11, 2021. Available at https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Guo, Y., Maitra, S., & Guo, S. (2019). “I belong to nowhere”: Syrian refugee children’s perspectives on school integration. Journal of Contemporary Issues in Education, 14(1), 89-105.
 • Oberoi, A. K. (2016). Mentoring for first-generation immigrant and refugee youth. National Mentoring Resource Center.< http://nationalmentoringresourcecenter. org/images/PDF/ImmigrantRefugeeYouth_Population_Review. pdf.
 • Öner, I. S. G. (2014). Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikası. Ortadoğu Analiz, 6(61), 42-45.
 • Özdemir, H. (2017). Suriyeli göçmen çocukların eğitimi ve dil öğretiminin önemi: Uluslararası gönüllülük esaslı bir proje olarak “Paper Airplanes”. Uluslararası göç ve çocuklar (pp. 287-291). Transnational Press London.
 • Karcher, M. J., & Hansen, K. (2014). Mentoring activities and interactions. Handbook of youth mentoring, 63-82.
 • Knowles, J. H. (1977). The Responsibility of the Individual . USA: The MIT Press on behalf of American Academy of Arts & Sciences.
 • Kram, K. E. (1988). Mentoring at work: Developmental relationships in organizational life. University Press of America.
 • Kroll, T., Barbour, R & Haris, J. (2007). “Using focus groups in disability research”, Qualitative Health Research, 17 (5), 690–698.
 • Şen, E. (2019). Türkiye’de bulunan Suriyelilerin hukuki statüsü. Erişim adresi: https://www. hukukihaber. net/turkiyede-bulunan-suriyelilerin-hukuki-statusu-makale, 6377.
 • Thomas, R. L. (2016). The right to quality education for refugee children through social inclusion. Journal of Human Rights and Social Work, 1, 193-201.
 • Topaloğlu, H., & Özdemir, M. (2020). Mültecilerin Eğitime Erişmeleri Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Sosyal İçerilme Beklentileri. Electronic Turkish Studies, 15(3).
 • Tozkoparan, G., & Vatansever, Ç. (2011). Farklılıkların Yönetimi: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Algısı Üzerine Bir Odak Grup Çalışması. Akdeniz İİBF Dergisi, 11(21), 89-109.
 • Türk, G. D. (2016). Türkiye’de Suriyeli Mültecilere Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin Bir Değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, (25), 145-157
 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2007). Convention and protocol relating to the status of refugees. Washington, DC: UNHCR.
 • Uzun, E. (2016). Uluslararası hukuk çerçevesinde BMMYK’nın yapısı, görevleri ve uluslararası mülteci hukukunun gelişimindeki yeri. Göç Araştırmaları Dergisi, (4), 60-85.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zachary, L. J., & Fain, L. Z. (2022). The mentor's guide: Facilitating effective learning relationships. John Wiley & Sons.

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Görüşlerine Göre Sosyal Sorumluluk Projeleri: Give A Hand Projesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 230 - 238, 30.06.2023

Öz

Çalışma ile, 2011 yılından beri devam eden Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklara yardım edilmesi, mentorluk sağlanması, savaşın sebep olduğu sıkıntılarla alakalı dünya üzerinde bu çocuklara karşı farkındalık yaratılması için oluşturulan “Give A Hand” sosyal sorumluluk projesinden söz edilerek, göçmen çocukların bu projenin yönetimine, beklentilerine ve çıktılarına yönelik görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi veri toplama araçlarından olan, odak grup görüşmesi kullanılarak 5 adet odak grup görüşmesinde, 20 Suriyeli çocuktan, betimsel içerik analizi tekniği ile veri toplanmıştır. Son yıllarda göç ve göçmen çalışmalarının literatürde artmış olmasına rağmen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında göçmenlere yapılan desteklerin yönetsel boyutta araştırılması kısıtlı kalmıştır. Araştırma sonucunda, “Suriyeli mülteci çocukların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında mentorluktan/mentörlerinden beklentileri” ve “Suriyeli mülteci çocukların sosyal sorumluluk projelerinin yönetimi /dizaynı konusunda algıları” olmak üzere iki ana tema ortaya çıkmıştır. Çalışma ile bu alanda çalışmak isteyen akademisyenlere yol gösterici olunması ve literatüre katkı sağlanması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Arslan, Ü., & Ergul, M. (2022). Mülteci Öğrencilerin Eğitimlerinde Yaşadıkları Sorunlar: Öğretmenlerin Perspektifinden Bir Delphi Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1-31.
 • Bagnoli, L., & Estache, A. (2022). Mentoring migrants for labor market integration: policy insights from a survey of mentoring theory and practice. The World Bank Research Observer, 37(1), 39-72.
 • Bircan, T., & Sunata, U. (2015). Educational assessment of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12(3), 226-237.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., and Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dayioğlu, M., Kirdar, M. G., & Koç, Ī. (2021). The Making of a Lost Generation: Child Labor among Syrian Refugees in Turkey.
 • Dere, İ. & Demirci, E. (2021). Göçmenlerin Ülkeye Ve Eğitime Entegrasyonu: Almanya Ve Kanada’nın Politikalarının Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 50(1), 1055-1080.
 • DuBois, D. L., & Karcher, M. J. (2005). Youth mentoring. Handbook of youth mentoring, 2(11).
 • DuBois, D. L., & Karcher, M. J. (2014). Youth mentoring in contemporary perspective. Handbook of youth mentoring, 2, 3-15.
 • Ekşi, N. (2019). Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’deki Faaliyetleri ve Türk İltica Sisteminde Değişen Rolü. İstanbul Hukuk Mecmuası, 77(1), 343-370
 • Ersoy, A. F., & Dikici, E. (2018). Osmanlı Döneminde Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Yapan Bazı Kuruluşlar (Cilt 53). Ankara, Türkiye: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi.
 • Eurostat. 2021. “Migration and Migrant Population Statistics.” Accessed on May 11, 2021. Available at https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Guo, Y., Maitra, S., & Guo, S. (2019). “I belong to nowhere”: Syrian refugee children’s perspectives on school integration. Journal of Contemporary Issues in Education, 14(1), 89-105.
 • Oberoi, A. K. (2016). Mentoring for first-generation immigrant and refugee youth. National Mentoring Resource Center.< http://nationalmentoringresourcecenter. org/images/PDF/ImmigrantRefugeeYouth_Population_Review. pdf.
 • Öner, I. S. G. (2014). Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikası. Ortadoğu Analiz, 6(61), 42-45.
 • Özdemir, H. (2017). Suriyeli göçmen çocukların eğitimi ve dil öğretiminin önemi: Uluslararası gönüllülük esaslı bir proje olarak “Paper Airplanes”. Uluslararası göç ve çocuklar (pp. 287-291). Transnational Press London.
 • Karcher, M. J., & Hansen, K. (2014). Mentoring activities and interactions. Handbook of youth mentoring, 63-82.
 • Knowles, J. H. (1977). The Responsibility of the Individual . USA: The MIT Press on behalf of American Academy of Arts & Sciences.
 • Kram, K. E. (1988). Mentoring at work: Developmental relationships in organizational life. University Press of America.
 • Kroll, T., Barbour, R & Haris, J. (2007). “Using focus groups in disability research”, Qualitative Health Research, 17 (5), 690–698.
 • Şen, E. (2019). Türkiye’de bulunan Suriyelilerin hukuki statüsü. Erişim adresi: https://www. hukukihaber. net/turkiyede-bulunan-suriyelilerin-hukuki-statusu-makale, 6377.
 • Thomas, R. L. (2016). The right to quality education for refugee children through social inclusion. Journal of Human Rights and Social Work, 1, 193-201.
 • Topaloğlu, H., & Özdemir, M. (2020). Mültecilerin Eğitime Erişmeleri Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Sosyal İçerilme Beklentileri. Electronic Turkish Studies, 15(3).
 • Tozkoparan, G., & Vatansever, Ç. (2011). Farklılıkların Yönetimi: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Algısı Üzerine Bir Odak Grup Çalışması. Akdeniz İİBF Dergisi, 11(21), 89-109.
 • Türk, G. D. (2016). Türkiye’de Suriyeli Mültecilere Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin Bir Değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, (25), 145-157
 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2007). Convention and protocol relating to the status of refugees. Washington, DC: UNHCR.
 • Uzun, E. (2016). Uluslararası hukuk çerçevesinde BMMYK’nın yapısı, görevleri ve uluslararası mülteci hukukunun gelişimindeki yeri. Göç Araştırmaları Dergisi, (4), 60-85.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zachary, L. J., & Fain, L. Z. (2022). The mentor's guide: Facilitating effective learning relationships. John Wiley & Sons.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Damla SAYKI
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-9245-4584
Türkiye


Meri TAKSİ DEVECİYAN
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9206-0315
Türkiye

Proje Numarası ---
Erken Görünüm Tarihi 21 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
SAYKI, D., & TAKSİ DEVECİYAN, M. (2023). Social Responsibility Projects From The Perspective Of Syrian Children In Turkey: Give A Hand Project. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(1), 230-238.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.