Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Algılanan İş Stresi ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 22 - 30, 30.12.2023

Öz

Bu çalışmada, öğretim elemanlarında algılanan iş stresi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Cohen ve Williamson (1988) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Baltaş (1997) tarafından yapılan ‘‘İş Stresi Ölçeği’’ (İSÖ), Diener ve diğerleri (1985) tarafından geliştirilen, Dağlı ve Baysal’ın (2016) Türkçeye uyarladığı “Yaşam Doyumu Ölçeği’’ (YDÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini %95 güvenle ve ± %5 hata payı ile İstanbul ilinde bulunan Vakıf Üniversitelerinde görevli 402 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Her iki ölçek de tek faktörden oluşmakta, yaşam doyumu ölçeğinde beş madde, algılanan iş stresi ölçeğinde ise on beş madde yer almaktadır. Araştırma için toplanan verilerin analizinde IBM SPSS 23 programı kullanılmıştır. Ölçekler, normal dağılım varsayımını sağlamadığından parametrik olmayan testler ile analizlere devam edilmiştir. Yapılan bu araştırmanın açımlayıcı faktör analizleri ve doğrulayıcı faktör analizleri tespit edilerek iki ölçek arasındaki korelasyon ilişkileri incelenmiştir. İncelenen ölçekler sonucunda öğretim elemanlarında algılanan iş stresi arttıkça, yaşam doyumunun azaldığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Akram, M. (2019). Psychological Wellbeing of University Teachers in Pakistan. Journal of Education and Educational Development, 6(2), 235-253. https://doi.org/10.22555/ joeed.v6i2.2473.
 • Alkhatib, M. A. H. (2020). Investigate the Relationship between Psychological Well-Being, Self-Efficacy and Positive Thinking at Prince Sattam Bin Abdulaziz University. International Journal of Higher Education, 9(4), 138-152.https://doi. org/10.5430/ijhe.v9n4p138.
 • Arslan, R., & Acar, B. N. (2013). A Research on Academics on Life Satisfaction, Job Satisfaction and Professional Burnout. Suleyman Demirel University Journal Of Faculty Of Economics & Administrative Sciences, 18(3).
 • Aydın, B., & İmamoğlu, S. (2001). Stresle başa çıkma becerisi geliştirmeye yönelik grup çalışması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı.14, (41-52).
 • Bastug, G. (2021). Investigation of Life Satisfaction and Work Stress in Employees Doing Office Exercise. Progress in Nutrition. https://doi.org/10.23751/pn.v23iS1.11071.
 • Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model and literature review. Personnel Psychology, 31(4), 665-699.
 • Cheng, G. H., & Chan, D. K. (2008). Who suffers more from job insecurity? A meta-analytic review. Applied Psychology, 57(2), 272-303.
 • Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404.
 • Cohen, S., & Williamson, G. (1988). Perceived Stress in a Probability Sample of the United States. In S. Spacapan, & S. Oskamp (Eds.), The Social Psychology of Health: Claremont Symposium on Applied Social Psychology (pp. 31-67). Newbury Park, CA: Sage.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G.,& Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için çok değişkenli istatistik. SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağlı, A.,& Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1250-1262.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542.
 • Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
 • Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being. Psychological Science in the Public Interest, 5(1), 1–31. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x.
 • Dorahy MJ, Shannon C, Seagar L, et al. (2009) Auditory hallucinations in dissociative identity disorder and schizophrenia with and without a childhood trauma history: similarities and differences. Journal of Nervous and Mental Disease 197: 892–898.
 • Diener, E., Oishi, S., & Tay, L. (2018).Advances in subjective well-being research. Nature Human Behaviour, 2(4), 253-260.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.
 • Franco-Santos, M., & Doherty, N. (2017). Performance management and well-being: A close look at the changing nature of the UK higher education workplace. The International Journal of Human Resource Management, 28(16), 2319–2350. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1334148.
 • Hamarat, E., Thompson, D., Zabrucky, K. M., Steele, D., Matheny, K. B., & Aysan, F. (2001). Perceived stress and coping resource availability as predictors of life satisfaction in young, middle-aged, and older adults. Experimental Aging Research, 27(2), 181–196. https://doi.org/10.1080/036107301750074051.
 • Kinman, G. (2008). Work stressors, health and sense of coherence in UK academic employees. Educational Psychology, 28(7), 823–835. https://doi.org/10.1080/01443410802366298.
 • Kinman, G. & Wray, S. (2014). Emotional Labor and Job Satisfaction in the UK Teachers: The Role of Workplace Social Support. Journal of Educational Psychology, 31(7), 843-856.
 • Multisari, W., Rachmawati, I., Hidayatur,R., Diniy, B.,Priambodo, A., &DaCosta, A., (2022). Psychological well-being of students in completing their final projects. Pegem Journal of Education and Instruction, 13(1), 259–266. https://doi.org/10.47750/pegegog.13.01.28.
 • Neugarten, B. L., Havighurst, R. J., & Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. Journal of Gerontology, 16, 134–143.https://doi.org/10.1093/geronj/16.2.134.
 • Ocaña-Moral, M. T., Gavín-Chocano, Ó., Pérez-Navío, E., & Martínez-Serrano, M. D. C. (2021). Relationship among Perceived Stress, Life Satisfaction and Academic Performance of Education Sciences Students of the University of Jaén after the COVID-19 Pandemic. Education Sciences, 11(12), 802.
 • Özer, M., & Karabulut, Ö. Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Geriatri, 6(2), 72-74.
 • Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction With Life Scale. Psychological Assessment, 5(2), 164–172. https://doi.org/10.1037/1040-3590.5.2.164.
 • Phillips, A. C. (2013). Perceived Stress. In M. D. Gellman & J. R. Turner (Eds.), Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer.
 • Schiffrin, H. H., & Nelson, S. K. (2010). Stressed and happy? Investigating the relationship between happiness and perceived stress. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 11(1), 33–39. https://doi.org/10.1007/s10902-008-9104-7.
 • Spada, M. M., Nikčević, A. V., Moneta, G. B., & Wells, A. (2008). Metacognition, perceived stress, and negative emotion. Personality and Individual Differences, 44(5), 1172–1181.
 • Wang, Y., Ramos, A., Wu, H., Liu, L., Yang, X., Wang, J., & Wang, L. (2015). Relationship between occupational stress and burnout among Chinese teachers: a cross-sectional survey in Liaoning, China. International archives of occupational and environmental health, 88(5), 589-597.
 • Williams, M., & Gersh, I. (2004). Teaching in mainstream and special schools: are the stressessimilar ordifferent? British Journal of Special Education, 31(3), 157-162.
 • Zeynel, E., & Çarıkçı, İ. H. (2017). Akademiyenlerin Mesleki Motivasyon Algı Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Mesleki Motivasyon Ölçeğinin Tasarımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (3), 125-148.https://doi.org/10.18037/ausbd.417286.
 • Zheng, Y., Zhou, Z., Liu, Q., Yang, X., & Fan, C. (2019). Perceived stress and life satisfaction: a multiple mediation model of self-control and rumination. Journal of Child and Family Studies, 28(11), 3091-3097.

Examining the Relationship Between Perceived Job Stress and Life Satisfaction; A Research on Instructors

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 22 - 30, 30.12.2023

Öz

In this study, the "Job Stress Scale" (JSS) developed by Cohen and Williamson (1988) and adapted into Turkish by Baltaş (1997) was used to determine the relationship between perceived job stress in academic staff and life satisfaction. Additionally, the "Satisfaction with Life Scale" (SWLS) developed by Diener et al. (1985) and adapted into Turkish by Dağlı and Baysal (2016) was employed. The sample of the study consisted of 402 academic staff members from Foundation Universities located in Istanbul, with a confidence level of 95% and a margin of error of ± 5%. Both scales consisted of a single factor, with five items in the life satisfaction scale and fifteen items in the perceived job stress scale. IBM SPSS 23 software was used for data analysis. Due to the scales not meeting the assumption of normal distribution, non-parametric tests were employed for the analysis. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were conducted to determine the correlation relationships between the two scales. The findings of the study indicated that as perceived job stress increased in academic staff, life satisfaction decreased.

Kaynakça

 • Akram, M. (2019). Psychological Wellbeing of University Teachers in Pakistan. Journal of Education and Educational Development, 6(2), 235-253. https://doi.org/10.22555/ joeed.v6i2.2473.
 • Alkhatib, M. A. H. (2020). Investigate the Relationship between Psychological Well-Being, Self-Efficacy and Positive Thinking at Prince Sattam Bin Abdulaziz University. International Journal of Higher Education, 9(4), 138-152.https://doi. org/10.5430/ijhe.v9n4p138.
 • Arslan, R., & Acar, B. N. (2013). A Research on Academics on Life Satisfaction, Job Satisfaction and Professional Burnout. Suleyman Demirel University Journal Of Faculty Of Economics & Administrative Sciences, 18(3).
 • Aydın, B., & İmamoğlu, S. (2001). Stresle başa çıkma becerisi geliştirmeye yönelik grup çalışması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı.14, (41-52).
 • Bastug, G. (2021). Investigation of Life Satisfaction and Work Stress in Employees Doing Office Exercise. Progress in Nutrition. https://doi.org/10.23751/pn.v23iS1.11071.
 • Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model and literature review. Personnel Psychology, 31(4), 665-699.
 • Cheng, G. H., & Chan, D. K. (2008). Who suffers more from job insecurity? A meta-analytic review. Applied Psychology, 57(2), 272-303.
 • Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404.
 • Cohen, S., & Williamson, G. (1988). Perceived Stress in a Probability Sample of the United States. In S. Spacapan, & S. Oskamp (Eds.), The Social Psychology of Health: Claremont Symposium on Applied Social Psychology (pp. 31-67). Newbury Park, CA: Sage.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G.,& Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için çok değişkenli istatistik. SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağlı, A.,& Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1250-1262.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542.
 • Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
 • Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being. Psychological Science in the Public Interest, 5(1), 1–31. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x.
 • Dorahy MJ, Shannon C, Seagar L, et al. (2009) Auditory hallucinations in dissociative identity disorder and schizophrenia with and without a childhood trauma history: similarities and differences. Journal of Nervous and Mental Disease 197: 892–898.
 • Diener, E., Oishi, S., & Tay, L. (2018).Advances in subjective well-being research. Nature Human Behaviour, 2(4), 253-260.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.
 • Franco-Santos, M., & Doherty, N. (2017). Performance management and well-being: A close look at the changing nature of the UK higher education workplace. The International Journal of Human Resource Management, 28(16), 2319–2350. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1334148.
 • Hamarat, E., Thompson, D., Zabrucky, K. M., Steele, D., Matheny, K. B., & Aysan, F. (2001). Perceived stress and coping resource availability as predictors of life satisfaction in young, middle-aged, and older adults. Experimental Aging Research, 27(2), 181–196. https://doi.org/10.1080/036107301750074051.
 • Kinman, G. (2008). Work stressors, health and sense of coherence in UK academic employees. Educational Psychology, 28(7), 823–835. https://doi.org/10.1080/01443410802366298.
 • Kinman, G. & Wray, S. (2014). Emotional Labor and Job Satisfaction in the UK Teachers: The Role of Workplace Social Support. Journal of Educational Psychology, 31(7), 843-856.
 • Multisari, W., Rachmawati, I., Hidayatur,R., Diniy, B.,Priambodo, A., &DaCosta, A., (2022). Psychological well-being of students in completing their final projects. Pegem Journal of Education and Instruction, 13(1), 259–266. https://doi.org/10.47750/pegegog.13.01.28.
 • Neugarten, B. L., Havighurst, R. J., & Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. Journal of Gerontology, 16, 134–143.https://doi.org/10.1093/geronj/16.2.134.
 • Ocaña-Moral, M. T., Gavín-Chocano, Ó., Pérez-Navío, E., & Martínez-Serrano, M. D. C. (2021). Relationship among Perceived Stress, Life Satisfaction and Academic Performance of Education Sciences Students of the University of Jaén after the COVID-19 Pandemic. Education Sciences, 11(12), 802.
 • Özer, M., & Karabulut, Ö. Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Geriatri, 6(2), 72-74.
 • Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction With Life Scale. Psychological Assessment, 5(2), 164–172. https://doi.org/10.1037/1040-3590.5.2.164.
 • Phillips, A. C. (2013). Perceived Stress. In M. D. Gellman & J. R. Turner (Eds.), Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer.
 • Schiffrin, H. H., & Nelson, S. K. (2010). Stressed and happy? Investigating the relationship between happiness and perceived stress. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 11(1), 33–39. https://doi.org/10.1007/s10902-008-9104-7.
 • Spada, M. M., Nikčević, A. V., Moneta, G. B., & Wells, A. (2008). Metacognition, perceived stress, and negative emotion. Personality and Individual Differences, 44(5), 1172–1181.
 • Wang, Y., Ramos, A., Wu, H., Liu, L., Yang, X., Wang, J., & Wang, L. (2015). Relationship between occupational stress and burnout among Chinese teachers: a cross-sectional survey in Liaoning, China. International archives of occupational and environmental health, 88(5), 589-597.
 • Williams, M., & Gersh, I. (2004). Teaching in mainstream and special schools: are the stressessimilar ordifferent? British Journal of Special Education, 31(3), 157-162.
 • Zeynel, E., & Çarıkçı, İ. H. (2017). Akademiyenlerin Mesleki Motivasyon Algı Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Mesleki Motivasyon Ölçeğinin Tasarımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (3), 125-148.https://doi.org/10.18037/ausbd.417286.
 • Zheng, Y., Zhou, Z., Liu, Q., Yang, X., & Fan, C. (2019). Perceived stress and life satisfaction: a multiple mediation model of self-control and rumination. Journal of Child and Family Studies, 28(11), 3091-3097.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Organizasyon, Organizasyonel Planlama ve Yönetim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Feride OLCAY 0000-0001-5720-7350

Nesli KAHRAMAN GEDİK 0000-0001-6531-8018

Havane TEMBELO 0000-0003-3394-4166

Güven ÖZDEMİR 0000-0001-9616-8470

Faris KOCAMAN 0000-0003-4688-2830

Mustafa ÇIKRIKÇI 0000-0002-2805-6079

Erken Görünüm Tarihi 4 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA OLCAY, Z. F., KAHRAMAN GEDİK, N., TEMBELO, H., ÖZDEMİR, G., vd. (2023). Algılanan İş Stresi ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(2), 22-30.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.