Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Experiential Value Elements on Customer Loyalty in The Apparel Industry

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 109 - 123, 30.12.2023

Öz

Experience is an increasingly important concept for both customers and businesses today. Beyond offering products, providing consumers with experiences and obtaining value from experiences play an essential role in gaining customer loyalty. In this study, the apparel sector is analyzed to investigate the effect of experiential value elements on customer loyalty. The research analysis examined the effect of experiential value elements on customer loyalty. When the analysis results were evaluated, it was determined that self-value, and enjoyment value had a positive and significant effect on customer loyalty, and functional value had a positive and significant effect on customer loyalty. The effect of service value and material value on customer loyalty was found to be statistically insignificant. Escape value has a negative effect on customer loyalty.

Kaynakça

 • Ainy, H. P., Rinuastuti, B. H., & Athar, H. S. (2022). The Effect of Experiential Marketing And Experiential Value On Customer Loyalty Of Coffe Shops In Mataram City Through Satisfaction As A Mediation Variable. International Journal of Social Science Research and Review, 5(3), 67-77.
 • Alsaid, N. K., & Amor, B. H. N. (2020). Experiential Marketing Impact on Experiential Value and Customer Satisfaction: Case of Winter Wonderland Amusement Park in Saudi Arabia. Expert Journal of Marketing, 8(2), 118-128.
 • Atasoy, A. (2019). Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının, Müşteri Deneyimi ve Tüketici Algısı Bağlamında Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Alışveriş Merkezlerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Ali F., Hussain K., & Ragavan N. A. (2014). Memorable Customer Experience: Examining The Effects Of Customers Experience On Memories And Loyalty In Malaysian Resort Hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144(2014), 273-279. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.296
 • Baş, Y. N. (2020). Müşteri Deneyimsel Değerinin Müşteri Etkileşimi Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Başar, B., & Hassan, A. T. (2015). Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 77-98.
 • Bayuk, M. N., & Küçük, F. (2007). Müşteri Tatmini Ve Müşteri Sadakati İlişkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 22(1), 285-292.
 • Boswijk, A., Thijssen, T.J., & Peelen, E. (2007). A New Perspective On The Experience Economy: Meaningful Experiences.
 • Çiçek, B. (2015). Deneyimsel Pazarlama ve Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Yozgat: Bozok Üniversitesi.
 • Çatı, K., & Koçoğlu, C. M. (2008). Müşteri Sadakati İle Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 167-188.
 • Çakmak, A. Ç., & Üster, Z (2013). Mağaza Kartlarının Müşteri Sadakatine Etkisi: Kastamonu Şehir Merkezinde Bir Araştırma. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 1-24.
 • Demirtaş, S. (2022). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi: Antalya İli 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Demirdöven K. (2018). Müşteri deneyimi ustası, Ercan Kalit’in çalışmalarından. A7 Kitap Yayıncılık.
 • Edvardsson, B., Enquist B., & Johnston, R. (2005). Cocreating Customer Value Through Hyperreality In The Prepurchase Service Experience. Journal of Service Research, 8(2), 149-161.
 • Erdoğan Aracı, Ü. (2016). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyete Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama. Doktora Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Gökdemir Ekici, S. (2020). Deneyimsel Değer Üzerine Ölçek Geliştirme Çalışması. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Gökdemir Ekici, S. (2020). Tüketici Deneyimleri ve Deneyimsel Pazarlama. Ankara: İksad Yayınevi.
 • Gül, G. (2018). Deneyimsel Pazarlama Çalışmalarının ve Müşteri Deneyimi Yönetiminin Müşteri Sadakatine Etkisi: İzmir’de Hizmet Sektöründe Bir Araştırma ve Türk Telekom Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Genç, Ö. (2021). E-ticarette Lojistik Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Yaratmadaki Rolü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Güven, H., & Ay, C. (2018). Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: E-Ticaret Siteleri Üzerinde Bir Araştırma. [Özel sayı] Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 291-306.
 • Hyejune, P., Heejin, L., & Youn-Kyung, K. (2013). Experiential Value: Application to Innovative Consumer Technology Products. Journal of Customer Behavior, 12(1), 7-24.
 • Hyung- min, C., & Hyung- ryong, L. (2011). The Effect Of Coffee Shop Customers’ Experiential Value On Brand Attitude And Brand Loyalty: A Focus On The Moderating Effect Of Brand Nationality. Journal of Tourism Sciences, 35(3), 243-266.
 • Holbrook, M. B. (1999). Introduction to consumer value. M. B. Holbrook (Ed). In consumer value: a framework for analysis and research (pp. 1-28). London and New York: Routledge Interpretive Marketing Research Series.
 • Konuk, F. A. (2008). Pazarlamada Algılanan Değer Kavramı ve Ölçümü. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Lee T. C., & Peng M. Y. P. (2021) Green Experiential Marketing, Experiential Value, Relationship Quality, and Customer Loyalty in Environmental Leisure Farm. Frontiers in Environmental Science, 9, 1-15. doi: 10.3389/fenvs.2021.657523
 • Maulani, T. S., & Presetyo, M. H. (2018). Experiential Marketing, Experiential Value and Their Effect on Loyalty of Culture Tourism. Journal of Economic & Management Perspectives, 12(1), 299-306.
 • Metin, S. (2021). Cinsiyet ve Kuşak İtibariyle Avm Tüketicilerinin Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değer Algılarının Ziyaret Niyeti Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Oral, S., & Çelik Yetim, A. (2014). Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 469-497 .
 • Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of Marketing, 63, 33-44.
 • Öztürk, D. (2016). Müşteri Sadakati Oluşturmada Etkili Olan Faktörler: Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Özkan, B., Efe, A., Çakmak, A. Ç. (2017). Müşterilerin Bilişsel, Hedonik, Sosyal Ve Etik Açıdan Deneyimsel Değer Algılamalarının Karşılaştırılması: GRATİS Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5), 2323-2350.
 • Öngen, K. B. (2010). Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co‐creation Experiences: The Next Practice In Value Creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.
 • Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: work is theatre & every business a stage. Harvard Business School Press.
 • Pekpostalcı, A. (2015). Alışveriş Mekanları Tasarımında Deneyimsel Pazarlama Metodu ve Örnekler Üzerinde Analizi. Doktora Tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • Papatya N., Papatya G., & Güzel F. Ö. (2013) Deneyimsel Değer Yaklaşımında Kritik Değer Sürücüleri: Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 87-106.
 • Sanlı, G. (2021). Deneyimsel Pazarlamanın Marka Tercihine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Doktora Tezi. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Sezgin, A. Ş. (2017). Hazır Giyim Sektörü (Erişim: 20.11.2022),https://ekonomi.isbank.com.tr/ContentManagement/Documents/sr201705_hazirgiyim.pdf
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating The Fit Of Structural Equation Models: Tests Of Significance And Descriptive Goodnes Of Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Şahin, A. (2021). Gastronomik Deneyimin Yiyecek Tüketim Duygularına ve Deneyimsel Değere Etkisi: Kültürün (Belirsizlikten Kaçınma) Düzenleyici Rolü. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Tunç, R. (2017). Deneyimsel Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (2022). Hazır Giyim Sektör Raporu. (Erişim: 20.11.2022),Hazır Giyim Sektörü (ticaret.gov.tr)
 • Yıldırım, Y. O. (2018). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Ikea Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Yu, J. (2019). Verification of The Role of The Experiential Value of Luxury Cruises in Terms of Price Premium. Sustainability, 11(11), 1-15.
 • Yapraklı, Ş., & Keser, E. (2016). Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi: nostaljik ve fast food restoranlar üzerinde bir uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 19-35.
 • Yılmaz, K., & Vahidli, A. (2020). Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti Ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1454-1476.
 • Zeithaml, V. A., Berry, L., & Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences Of Service Quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46.
 • Zhang, J. J., Dewald, B., & Neirynck, B.C. (2009). Experiential Values For Casino Hotels in Macao. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 10(2), 75-92.

Giyim Sektöründe Deneyimsel Değer Unsurlarının Müşteri Sadakatine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 109 - 123, 30.12.2023

Öz

Deneyim, günümüzde hem müşteriler hem de işletmeler için giderek önemi artan bir kavramdır. Ürün sunmanın ötesinde tüketicilere deneyim yaşatmak, deneyimler sonucu bir değer elde etmek, müşteri sadakatini kazanmak bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmada deneyimsel değer unsurlarının müşteri sadakatine etkisinin araştırılması kapsamında giyim sektörü ele alınmıştır. Araştırmanın analizinde deneyimsel değer unsurlarının müşteri sadakatine etkisi incelenmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde; özbenlik değerinin, keyif değerinin müşteri ve fonksiyonel değerin müşteri sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Hizmet değerinin ve maddi değerin müşteri sadakatine etkisinin istatistiki düzeyde anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Kaçış değerinin ise müşteri sadakatine negatif yönlü etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ainy, H. P., Rinuastuti, B. H., & Athar, H. S. (2022). The Effect of Experiential Marketing And Experiential Value On Customer Loyalty Of Coffe Shops In Mataram City Through Satisfaction As A Mediation Variable. International Journal of Social Science Research and Review, 5(3), 67-77.
 • Alsaid, N. K., & Amor, B. H. N. (2020). Experiential Marketing Impact on Experiential Value and Customer Satisfaction: Case of Winter Wonderland Amusement Park in Saudi Arabia. Expert Journal of Marketing, 8(2), 118-128.
 • Atasoy, A. (2019). Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının, Müşteri Deneyimi ve Tüketici Algısı Bağlamında Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Alışveriş Merkezlerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Ali F., Hussain K., & Ragavan N. A. (2014). Memorable Customer Experience: Examining The Effects Of Customers Experience On Memories And Loyalty In Malaysian Resort Hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144(2014), 273-279. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.296
 • Baş, Y. N. (2020). Müşteri Deneyimsel Değerinin Müşteri Etkileşimi Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Başar, B., & Hassan, A. T. (2015). Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 77-98.
 • Bayuk, M. N., & Küçük, F. (2007). Müşteri Tatmini Ve Müşteri Sadakati İlişkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 22(1), 285-292.
 • Boswijk, A., Thijssen, T.J., & Peelen, E. (2007). A New Perspective On The Experience Economy: Meaningful Experiences.
 • Çiçek, B. (2015). Deneyimsel Pazarlama ve Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Yozgat: Bozok Üniversitesi.
 • Çatı, K., & Koçoğlu, C. M. (2008). Müşteri Sadakati İle Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 167-188.
 • Çakmak, A. Ç., & Üster, Z (2013). Mağaza Kartlarının Müşteri Sadakatine Etkisi: Kastamonu Şehir Merkezinde Bir Araştırma. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 1-24.
 • Demirtaş, S. (2022). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi: Antalya İli 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Demirdöven K. (2018). Müşteri deneyimi ustası, Ercan Kalit’in çalışmalarından. A7 Kitap Yayıncılık.
 • Edvardsson, B., Enquist B., & Johnston, R. (2005). Cocreating Customer Value Through Hyperreality In The Prepurchase Service Experience. Journal of Service Research, 8(2), 149-161.
 • Erdoğan Aracı, Ü. (2016). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyete Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama. Doktora Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Gökdemir Ekici, S. (2020). Deneyimsel Değer Üzerine Ölçek Geliştirme Çalışması. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Gökdemir Ekici, S. (2020). Tüketici Deneyimleri ve Deneyimsel Pazarlama. Ankara: İksad Yayınevi.
 • Gül, G. (2018). Deneyimsel Pazarlama Çalışmalarının ve Müşteri Deneyimi Yönetiminin Müşteri Sadakatine Etkisi: İzmir’de Hizmet Sektöründe Bir Araştırma ve Türk Telekom Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Genç, Ö. (2021). E-ticarette Lojistik Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Yaratmadaki Rolü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
 • Güven, H., & Ay, C. (2018). Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: E-Ticaret Siteleri Üzerinde Bir Araştırma. [Özel sayı] Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 291-306.
 • Hyejune, P., Heejin, L., & Youn-Kyung, K. (2013). Experiential Value: Application to Innovative Consumer Technology Products. Journal of Customer Behavior, 12(1), 7-24.
 • Hyung- min, C., & Hyung- ryong, L. (2011). The Effect Of Coffee Shop Customers’ Experiential Value On Brand Attitude And Brand Loyalty: A Focus On The Moderating Effect Of Brand Nationality. Journal of Tourism Sciences, 35(3), 243-266.
 • Holbrook, M. B. (1999). Introduction to consumer value. M. B. Holbrook (Ed). In consumer value: a framework for analysis and research (pp. 1-28). London and New York: Routledge Interpretive Marketing Research Series.
 • Konuk, F. A. (2008). Pazarlamada Algılanan Değer Kavramı ve Ölçümü. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Lee T. C., & Peng M. Y. P. (2021) Green Experiential Marketing, Experiential Value, Relationship Quality, and Customer Loyalty in Environmental Leisure Farm. Frontiers in Environmental Science, 9, 1-15. doi: 10.3389/fenvs.2021.657523
 • Maulani, T. S., & Presetyo, M. H. (2018). Experiential Marketing, Experiential Value and Their Effect on Loyalty of Culture Tourism. Journal of Economic & Management Perspectives, 12(1), 299-306.
 • Metin, S. (2021). Cinsiyet ve Kuşak İtibariyle Avm Tüketicilerinin Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değer Algılarının Ziyaret Niyeti Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Oral, S., & Çelik Yetim, A. (2014). Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 469-497 .
 • Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of Marketing, 63, 33-44.
 • Öztürk, D. (2016). Müşteri Sadakati Oluşturmada Etkili Olan Faktörler: Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Özkan, B., Efe, A., Çakmak, A. Ç. (2017). Müşterilerin Bilişsel, Hedonik, Sosyal Ve Etik Açıdan Deneyimsel Değer Algılamalarının Karşılaştırılması: GRATİS Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5), 2323-2350.
 • Öngen, K. B. (2010). Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co‐creation Experiences: The Next Practice In Value Creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.
 • Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: work is theatre & every business a stage. Harvard Business School Press.
 • Pekpostalcı, A. (2015). Alışveriş Mekanları Tasarımında Deneyimsel Pazarlama Metodu ve Örnekler Üzerinde Analizi. Doktora Tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • Papatya N., Papatya G., & Güzel F. Ö. (2013) Deneyimsel Değer Yaklaşımında Kritik Değer Sürücüleri: Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 87-106.
 • Sanlı, G. (2021). Deneyimsel Pazarlamanın Marka Tercihine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Doktora Tezi. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Sezgin, A. Ş. (2017). Hazır Giyim Sektörü (Erişim: 20.11.2022),https://ekonomi.isbank.com.tr/ContentManagement/Documents/sr201705_hazirgiyim.pdf
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating The Fit Of Structural Equation Models: Tests Of Significance And Descriptive Goodnes Of Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Şahin, A. (2021). Gastronomik Deneyimin Yiyecek Tüketim Duygularına ve Deneyimsel Değere Etkisi: Kültürün (Belirsizlikten Kaçınma) Düzenleyici Rolü. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Tunç, R. (2017). Deneyimsel Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (2022). Hazır Giyim Sektör Raporu. (Erişim: 20.11.2022),Hazır Giyim Sektörü (ticaret.gov.tr)
 • Yıldırım, Y. O. (2018). Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Ikea Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Yu, J. (2019). Verification of The Role of The Experiential Value of Luxury Cruises in Terms of Price Premium. Sustainability, 11(11), 1-15.
 • Yapraklı, Ş., & Keser, E. (2016). Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi: nostaljik ve fast food restoranlar üzerinde bir uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 19-35.
 • Yılmaz, K., & Vahidli, A. (2020). Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti Ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1454-1476.
 • Zeithaml, V. A., Berry, L., & Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences Of Service Quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46.
 • Zhang, J. J., Dewald, B., & Neirynck, B.C. (2009). Experiential Values For Casino Hotels in Macao. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 10(2), 75-92.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tüketici Davranışı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Türkan AYDOĞDU HIZLISOY 0009-0007-5242-3629

Saadet SAĞTAŞ 0000-0003-1834-2132

Erken Görünüm Tarihi 16 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AYDOĞDU HIZLISOY, T., & SAĞTAŞ, S. (2023). Giyim Sektöründe Deneyimsel Değer Unsurlarının Müşteri Sadakatine Etkisi. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(2), 109-123.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.