Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MIKTA Ülkelerinde İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 577 - 590, 30.12.2023

Öz

Enflasyon ile işsizlik değişkenlerinin yükselmesi, bir ekonomide istenmeyen makro ekonomik göstergelerdendir. Bu yüzden, bu iki gösterge bir araya getirilerek oluşturulan değişken, hoşnutsuzluk endeksi olarak adlandırılmaktadır. Endeksin yüksek olması makroekonomik performansın kötüye gittiği ve bireylerin yaşam standartlarının düştüğüne işaret ederken; endeks değerlerinin düşük seviyelerde olması ise tam tersine bir performans göstergesi olarak açıklanabilmektedir. Dolayısıyla bu göstergelerin ekonomik gelişmeye nasıl etki ettiği araştırılması gereken konulardan birisini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, MIKTA ülkeleri olarak adlandırılan beş ekonomi için 1991-2022 dönemi panel verileriyle iktisadi hoşnutsuzluk endeksi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmaktır. Yeni nesil dinamik panel veri yöntemlerinin kullanıldığı çalışmadan elde edilen sonuçlar, ilgili değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu ilişkide MIKTA ülkelerinde iktisadi hoşnutsuzluk endeksindeki artışların ekonomik büyümeyi azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Etik Beyan

Araştırmada kullanılan veriler herkese açık erişimde olan OECD veri tabanından alınmıştır. Etik beyana gerek yoktur.

Kaynakça

 • Adak, N. (2010). Sosyal Bir Problem Olarak İşsizlik ve Sonuçları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2): 15-116.
 • Afşar, M. (2013). Makro İktisadın Temelleri. İktisada Giriş II (Ed: Berberoğlu, N. C. ve Erdoğan L.). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2801, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1759, 2. Baskı, Eskişehir.
 • Ahmed, S. & Mortaza M. G. (2005). Inflation and Economic Growth in Bangladesh, 1981-2005. Policy Analysis Unit (PAU), Working Paper Series: WP 0604, 25-35.
 • Albayrak, M. (2022). Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin NARDL Yöntemiyle Analizi. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27), 266-280.
 • Alptekin, V., Kasa, H. & Uygun, S. (2019). Yurtiçi Tasarruflar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi: Türkiye Örneği. Akademik Değer Çalışmaları Dergisi, 4(20), 621-630.
 • Atay Polat, M., & Sancar, C. (2022). Enflasyon İle İşsizliğin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye’nin Düzey 2 Bölgeleri İçin Bir Uygulama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(2), 381-398.
 • Ayaydın, H. (2010). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye ,Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26.
 • Barro, R. J. (1995). Inflation and Economic Growth. Bank of England Quarterly Bulletin, 35(2), 407-443.
 • Berber, M., & Artan, S. (2004). Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Discussion Paper, No. 2004/21, Turkish Economic Association, Ankara.
 • Beşkaya, A. (2013). Political Economy of Economic Discomfort: A Time Series Analysis of Turkey, 1980-2010. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 1-14.
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications To Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Cohen, I. K., Ferretti, F. ve McIntosh, B. (2014). Decomposing The Misery Index: A Dynamic Approach. Cogent Economics & Finance, 2, 1-8.
 • Cozier, B. & Selody, J. (1992). Inflation and Macroeconomic Performance: Some Cross-Country Evidence. Bank of Canada Working Paper, 92-96.
 • Çondur, F. (2016). Türkiye’de Hoşnutsuzluk Endeksi Parametrelerinin Gelişimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(5), 1309-1327.
 • Çağlayan Akay, E., & Oskonbaeva, Z. (2020). İktisadi Büyüme ve Sefalet Endeksi Arasındaki İlişki: Geçiş Ülkeleri Örneği, International Conference on Eurasian Economies, 130-135.
 • Dadgar, Y., & Nazari, R. (2018). The Impact Of Economic Growth and Good Governance on Misery Index in Iranian Economy. European Journal of Law and Economics, 45, 175-93.
 • Eberhardt, M. ve Bond, S. (2009). Cross-section Dependence in Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator. MPRA Paper No. 17870. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/17870/
 • Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. Journal of Political Economy, 85, 451-72.
 • Ghosh, A. & Phılıps, S. (1998). Warning: Inflation May Be Harmful to Your Growth. International Monetary Fund, 68-98.
 • Grabia, T. (2011). The Okun Misery Index in the European Union Countries From 2000 to 2009, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 14(4), 97-115.
 • Grimes, A. (1991). The Effects of Inflation on Growth: Some International Evidence. Weltwirtschaftliches Archiv, 127(4), 631-644.
 • Günsoy, G. (2020). Makro İktisadın Genel İlkeleri. İçinde: Günsoy, B. (Ed.), İktisada Giriş-II, (s.1-32), Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3995, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2778.
 • Göksu, S., & Mere, M. (2022). İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ve Ekonomik Büyüme Sigortacılık Sektörü Üzerinde Etkili mi?. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 9(82), 680-689.
 • Işık, M., & Öztürk Çetenak, Ö. (2018). İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi Makroekonomik Performansın Ölçülmesinde Başarılı Bir Gösterge midir?: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(4), 37-50.
 • Judson, R. & Orohanides, A. (1996). Inflation, Volatility and Growth. international Finance, May, 14-22.
 • Kar, M., Ağır, H., & Türkmen, S. (2019). Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Panel Ekonometrik Analizi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(3), 37-48.
 • Kaya, V. ve Efe, G. (2015). Yurt İçi Tasarruflar Ve Ekonomik Büyüme: Dünyanın En Büyük İlk Yirmi Ekonomisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme Ve Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(2), 251-278.
 • Kaya, L., Çadırcı, Ç., & Aztimur, H. (2023). İktisadi Hoşnutsuzluk ve Yolsuzluk İlişkisi: ASEAN Ülkelerinden Kanıtlar. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 9(62), 2437-2446.
 • Kopuk, E. (2020). İşsizlik ve Enflasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1988-2019 Dönemi Türkiye İncelemesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 11-22.
 • Köprücü, Y. (2017). Doğrudan Yabancı Yatırımların Teknolojik Yayılma ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 105-122.
 • Küçüksakarya, S. (2020). İşsizlik ve Enflasyon. İçinde: Günsoy, B. (Ed.), İktisada Giriş-II, (s.131-165), Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3995, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2778.
 • Lee, S., Cheong, K., & Suh, S. H. (2007). International Comparison of Economic Performance Index: The Case of the USA, Japan and Korea. The American Economist, 51(1), 63-74.
 • Lovell, M. C., & Tien, P. L. (2000). Economic Discomfort and Consumer Sentiment. Eastern Economic Journal, 26(1), 1-8.
 • Mccoskey, S. ve Kao, C. (1998). A Residual-Based Test of The Null of Cointegration in Panel Data. Econometric Reviews, 17(1), 57-84.
 • Motley, B. (1993). Inflation and Growth. FRBSF Economic Letter, Number, 93- 44.
 • Nazlıoğlu, Ş., & Karul, C. (2017). Panel LM Unit Root Test with Gradual Structural Shifts. In 40th International Panel Data Conference, (7-8).
 • OECD (2023a), Inflation (CPI) (Indicator). doi: 10.1787/eee82e6e-en, https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm Erişim Tarihi: 02.11.2023.
 • OECD (2023b), Unemployment Rate (Indicator). doi: 10.1787/52570002-en, https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm Erişim Tarihi: 02.11.2023.
 • OECD (2023c), Gross Domestic Product (GDP) (Indicator). doi: 10.1787/dc2f7aec-en, https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm Erişim Tarihi: 02.11.2023.
 • Okuyan, H. A. & Erbaykal, E. (2008). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Ekonomik Yaklaşım, 19(67), 47-58.
 • Öncü, E. & Çelik, Ş. (2018) Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICT Ülkeleri Panel Nedensellik Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Özel Sayısı, 403-414.
 • Önder, F. (2022). Finansal Gelişme İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz. Journal Of Economics And Research, 3(2), 36-48.
 • Örnek, İ. ve Türkmen, S. (2019). Gelişmiş ve Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin Analizi. Journal Of The Cukurova University Institute of Social Sciences, 28(3), 109-129.
 • Özcan, S. E. (2016). Yoksulluk Göstergesi Olarak Hoşnutsuzluk Endeksi, Türkiye İçin Bir Deneme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 294-313.
 • Özer, M. (2013). İşsizlik ve Enflasyon. İçinde: Şıklar, İ. ve Doğan, B. (Ed.), Makro İktisat, (s.178-202), Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2824, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1782.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. IZA Discussion Paper No. 1240.
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A Bias‐Adjusted LM Test of Error Cross‐Section Independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2023). MIKTA. https://www.mfa.gov.tr/mikta-meksika_-endonezya_-kore_-avustralya_.tr.mfa Erişim Tarihi: 15.10.2023.
 • Türkmen, S. (2022). Finansallaşma ve Enerji Tüketimi İlişkisinin Analizi: Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Ampirik Kanıtlar. Journal of Economics And Research, 3(1), 109-122.
 • Uzay, N. (2012). Gelir Dağılımı-Tasarruf İlişkisi: Kayseri’deki Girişimcilerin Tasarruf Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama. Discussion Paper, No. 2012/113, Turkish Economic Association, Ankara.
 • Ünsal, E. M. (2013). Makro İktisat, Genişletilmiş Onuncu Baskı, Ankara, İmaj Yayıncılık.
 • Wang, N., Shah, M. H., Ali, K., Abbas, S., & Ullah, S. (2019). Financial Structure, Misery Index, and Economic Growth: Time Series Empirics from Pakistan. Journal of Risk and Financial Management, 12(2), 1-15.
 • WB (The World Bank). (2023). DataBank, World Development Indicators, https://data.worldbank.org/ Erişim Tarihi: 20.10.2023
 • Welsch, H. (2007). Macroeconomics and Life Satisfaction: Revisiting the Misery Index. Journal of Applied Economics, 10(2), 237-51.
 • Yetişen, S., Türkoğlu, M., & Duran, G. (2022). Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Üyelerinin Hoşnutsuzluk İndeksi Kapsamında Değerlendirilmesi (2008-2021). Economics Literature, 4(2), 43-56.
 • Yıldırım, A. E. (2021). Finansal Gelişme, Sefalet Endeksi ve Ekonomik Büyüme: Türkiye’den Ampirik Bulgular. V. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Mangement - Plovdiv/Bulgaristan, 29-30 Mayıs 2021.
 • Yılmaz, K., Akçay, C. & Alper, E. (2002). Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, No: TÜSİAD-T/2002-12/341, Aralık, İstanbul.
 • Zencey, E. (2011). Growth of GDP and Discontent in Egypt and Tunisia, The Dalg News, March 7. https://steadystate.org/growth-of-gdp-and-discontent-in-egypt-and-tunisia/ Erişim Tarihi: 11.11.2023

The Relationship Between Misery Index and Economic Growth in MIKTA Countries

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 577 - 590, 30.12.2023

Öz

Higher inflation and unemployment are undesirable macroeconomic indicators in an economy. Therefore, the variable created by combining these two indicators is called the misery index. A high level of the index indicates a deterioration in macroeconomic performance and a decline in the living standards of individuals, while low index values can be explained as a performance indicator on the contrary. Therefore, how these indicators affect economic development is one of the issues that need to be investigated. The aim of this study is to try to explain the relationship between misery index and economic growth with panel data for the period 1991-2022 for five economies called MIKTA countries. The results obtained from the study using new generation dynamic panel data methods reveal the existence of a long-run relationship between the related variables. In this relationship, it is concluded that increases in the economic discontent index decrease economic growth in the MICTA countries.

Etik Beyan

Araştırmada kullanılan veriler herkese açık erişimde olan OECD veri tabanından alınmıştır. Etik izne gerek yoktur.

Kaynakça

 • Adak, N. (2010). Sosyal Bir Problem Olarak İşsizlik ve Sonuçları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2): 15-116.
 • Afşar, M. (2013). Makro İktisadın Temelleri. İktisada Giriş II (Ed: Berberoğlu, N. C. ve Erdoğan L.). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2801, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1759, 2. Baskı, Eskişehir.
 • Ahmed, S. & Mortaza M. G. (2005). Inflation and Economic Growth in Bangladesh, 1981-2005. Policy Analysis Unit (PAU), Working Paper Series: WP 0604, 25-35.
 • Albayrak, M. (2022). Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin NARDL Yöntemiyle Analizi. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27), 266-280.
 • Alptekin, V., Kasa, H. & Uygun, S. (2019). Yurtiçi Tasarruflar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi: Türkiye Örneği. Akademik Değer Çalışmaları Dergisi, 4(20), 621-630.
 • Atay Polat, M., & Sancar, C. (2022). Enflasyon İle İşsizliğin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye’nin Düzey 2 Bölgeleri İçin Bir Uygulama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(2), 381-398.
 • Ayaydın, H. (2010). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye ,Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26.
 • Barro, R. J. (1995). Inflation and Economic Growth. Bank of England Quarterly Bulletin, 35(2), 407-443.
 • Berber, M., & Artan, S. (2004). Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Discussion Paper, No. 2004/21, Turkish Economic Association, Ankara.
 • Beşkaya, A. (2013). Political Economy of Economic Discomfort: A Time Series Analysis of Turkey, 1980-2010. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 1-14.
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications To Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Cohen, I. K., Ferretti, F. ve McIntosh, B. (2014). Decomposing The Misery Index: A Dynamic Approach. Cogent Economics & Finance, 2, 1-8.
 • Cozier, B. & Selody, J. (1992). Inflation and Macroeconomic Performance: Some Cross-Country Evidence. Bank of Canada Working Paper, 92-96.
 • Çondur, F. (2016). Türkiye’de Hoşnutsuzluk Endeksi Parametrelerinin Gelişimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(5), 1309-1327.
 • Çağlayan Akay, E., & Oskonbaeva, Z. (2020). İktisadi Büyüme ve Sefalet Endeksi Arasındaki İlişki: Geçiş Ülkeleri Örneği, International Conference on Eurasian Economies, 130-135.
 • Dadgar, Y., & Nazari, R. (2018). The Impact Of Economic Growth and Good Governance on Misery Index in Iranian Economy. European Journal of Law and Economics, 45, 175-93.
 • Eberhardt, M. ve Bond, S. (2009). Cross-section Dependence in Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator. MPRA Paper No. 17870. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/17870/
 • Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. Journal of Political Economy, 85, 451-72.
 • Ghosh, A. & Phılıps, S. (1998). Warning: Inflation May Be Harmful to Your Growth. International Monetary Fund, 68-98.
 • Grabia, T. (2011). The Okun Misery Index in the European Union Countries From 2000 to 2009, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 14(4), 97-115.
 • Grimes, A. (1991). The Effects of Inflation on Growth: Some International Evidence. Weltwirtschaftliches Archiv, 127(4), 631-644.
 • Günsoy, G. (2020). Makro İktisadın Genel İlkeleri. İçinde: Günsoy, B. (Ed.), İktisada Giriş-II, (s.1-32), Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3995, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2778.
 • Göksu, S., & Mere, M. (2022). İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ve Ekonomik Büyüme Sigortacılık Sektörü Üzerinde Etkili mi?. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 9(82), 680-689.
 • Işık, M., & Öztürk Çetenak, Ö. (2018). İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi Makroekonomik Performansın Ölçülmesinde Başarılı Bir Gösterge midir?: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(4), 37-50.
 • Judson, R. & Orohanides, A. (1996). Inflation, Volatility and Growth. international Finance, May, 14-22.
 • Kar, M., Ağır, H., & Türkmen, S. (2019). Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Panel Ekonometrik Analizi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(3), 37-48.
 • Kaya, V. ve Efe, G. (2015). Yurt İçi Tasarruflar Ve Ekonomik Büyüme: Dünyanın En Büyük İlk Yirmi Ekonomisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme Ve Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(2), 251-278.
 • Kaya, L., Çadırcı, Ç., & Aztimur, H. (2023). İktisadi Hoşnutsuzluk ve Yolsuzluk İlişkisi: ASEAN Ülkelerinden Kanıtlar. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 9(62), 2437-2446.
 • Kopuk, E. (2020). İşsizlik ve Enflasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1988-2019 Dönemi Türkiye İncelemesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 11-22.
 • Köprücü, Y. (2017). Doğrudan Yabancı Yatırımların Teknolojik Yayılma ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 105-122.
 • Küçüksakarya, S. (2020). İşsizlik ve Enflasyon. İçinde: Günsoy, B. (Ed.), İktisada Giriş-II, (s.131-165), Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3995, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2778.
 • Lee, S., Cheong, K., & Suh, S. H. (2007). International Comparison of Economic Performance Index: The Case of the USA, Japan and Korea. The American Economist, 51(1), 63-74.
 • Lovell, M. C., & Tien, P. L. (2000). Economic Discomfort and Consumer Sentiment. Eastern Economic Journal, 26(1), 1-8.
 • Mccoskey, S. ve Kao, C. (1998). A Residual-Based Test of The Null of Cointegration in Panel Data. Econometric Reviews, 17(1), 57-84.
 • Motley, B. (1993). Inflation and Growth. FRBSF Economic Letter, Number, 93- 44.
 • Nazlıoğlu, Ş., & Karul, C. (2017). Panel LM Unit Root Test with Gradual Structural Shifts. In 40th International Panel Data Conference, (7-8).
 • OECD (2023a), Inflation (CPI) (Indicator). doi: 10.1787/eee82e6e-en, https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm Erişim Tarihi: 02.11.2023.
 • OECD (2023b), Unemployment Rate (Indicator). doi: 10.1787/52570002-en, https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm Erişim Tarihi: 02.11.2023.
 • OECD (2023c), Gross Domestic Product (GDP) (Indicator). doi: 10.1787/dc2f7aec-en, https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm Erişim Tarihi: 02.11.2023.
 • Okuyan, H. A. & Erbaykal, E. (2008). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Ekonomik Yaklaşım, 19(67), 47-58.
 • Öncü, E. & Çelik, Ş. (2018) Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICT Ülkeleri Panel Nedensellik Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Özel Sayısı, 403-414.
 • Önder, F. (2022). Finansal Gelişme İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz. Journal Of Economics And Research, 3(2), 36-48.
 • Örnek, İ. ve Türkmen, S. (2019). Gelişmiş ve Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin Analizi. Journal Of The Cukurova University Institute of Social Sciences, 28(3), 109-129.
 • Özcan, S. E. (2016). Yoksulluk Göstergesi Olarak Hoşnutsuzluk Endeksi, Türkiye İçin Bir Deneme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 294-313.
 • Özer, M. (2013). İşsizlik ve Enflasyon. İçinde: Şıklar, İ. ve Doğan, B. (Ed.), Makro İktisat, (s.178-202), Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2824, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1782.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. IZA Discussion Paper No. 1240.
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A Bias‐Adjusted LM Test of Error Cross‐Section Independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2023). MIKTA. https://www.mfa.gov.tr/mikta-meksika_-endonezya_-kore_-avustralya_.tr.mfa Erişim Tarihi: 15.10.2023.
 • Türkmen, S. (2022). Finansallaşma ve Enerji Tüketimi İlişkisinin Analizi: Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Ampirik Kanıtlar. Journal of Economics And Research, 3(1), 109-122.
 • Uzay, N. (2012). Gelir Dağılımı-Tasarruf İlişkisi: Kayseri’deki Girişimcilerin Tasarruf Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama. Discussion Paper, No. 2012/113, Turkish Economic Association, Ankara.
 • Ünsal, E. M. (2013). Makro İktisat, Genişletilmiş Onuncu Baskı, Ankara, İmaj Yayıncılık.
 • Wang, N., Shah, M. H., Ali, K., Abbas, S., & Ullah, S. (2019). Financial Structure, Misery Index, and Economic Growth: Time Series Empirics from Pakistan. Journal of Risk and Financial Management, 12(2), 1-15.
 • WB (The World Bank). (2023). DataBank, World Development Indicators, https://data.worldbank.org/ Erişim Tarihi: 20.10.2023
 • Welsch, H. (2007). Macroeconomics and Life Satisfaction: Revisiting the Misery Index. Journal of Applied Economics, 10(2), 237-51.
 • Yetişen, S., Türkoğlu, M., & Duran, G. (2022). Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Üyelerinin Hoşnutsuzluk İndeksi Kapsamında Değerlendirilmesi (2008-2021). Economics Literature, 4(2), 43-56.
 • Yıldırım, A. E. (2021). Finansal Gelişme, Sefalet Endeksi ve Ekonomik Büyüme: Türkiye’den Ampirik Bulgular. V. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Mangement - Plovdiv/Bulgaristan, 29-30 Mayıs 2021.
 • Yılmaz, K., Akçay, C. & Alper, E. (2002). Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, No: TÜSİAD-T/2002-12/341, Aralık, İstanbul.
 • Zencey, E. (2011). Growth of GDP and Discontent in Egypt and Tunisia, The Dalg News, March 7. https://steadystate.org/growth-of-gdp-and-discontent-in-egypt-and-tunisia/ Erişim Tarihi: 11.11.2023

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uygulamalı Ekonomi (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hacı Hayrettin TIRAŞ 0000-0001-5197-9827

Erken Görünüm Tarihi 23 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 28 Kasım 2023
Kabul Tarihi 23 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA TIRAŞ, H. H. (2023). MIKTA Ülkelerinde İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(2), 577-590.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.