Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 42 - 50 2020-06-30

GENÇLERİN DESTİNASYON SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE FACTORS THAT AFFECT THE YOUTH’S DESTINATION CHOICES

Aydın ÜNAL [1]


Destinasyonlar konaklama, ulaşım, yeme içme, vb. çok çeşitli turistik ürünlerin ve hizmetlerin bileşiminden oluşan ürünlerdir. Çok bileşenli bu turistik ürünlerin seçim süreçlerinde, tavsiye kararlarında ve turistlerin memnuniyetlerinin sağlanmasında da çok fazla sayıda faktör belirleyici olabilmektedir. Bu çalışmada genç turistlerin destinasyon seçim kararlarında dikkate aldıkları faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 460 anket formu 1 Kasım 2019-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Kırklareli ilinde yaşayan ve daha önce en az bir kez turistik faaliyetlere katılmış ve bu kapsamda bir destinasyonu ziyaret etmiş 18-24 yaş grubunda yer alan katılımcılara yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Yapılan analizler (SPSS) sonucunda gençlerin ilgili araştırma ifadelerinden destinasyona yönelik kaliteli ve uygun havayolu ulaşım imkânlarından, destinasyon hakkındaki sosyal medya araçlarındaki bilgilerin varlığından, destinasyon hakkında arkadaş ve sosyal çevre tavsiyelerinden, destinasyon gece hayatı ve eğlence olanaklarından, destinasyondaki kaliteli ve uygun fiyatlı konaklama olanaklarından ve destinasyonun alternatif turistik çekiciliklerin varlığından etkilenmeleri oldukça yüksek ve olumlu düzeyde gerçekleşmiştir.
Destinasyon Pazarlaması, Destinasyon Seçim Süreci, Genç Turistler, Kırklareli, Türkiye
 • Ababneh-Al, M. (2013). Service quality and its impact on tourist satisfaction. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12), 164- 177.
 • Ahn, T., Ekinci, Y. & Li, G. (2013). Self-congruence, functional congruence, and destination choise. Journal of Business Research, 66, 719-723.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. (Geliştirilmiş beşinci baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Ateşoğlu, İ. & Bayraktar, S. (2011). Ağızdan ağıza pazarlamanın turistlerin destinasyon seçimindeki etkisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 95-108.
 • Çiçek, E., Pala, U. & Özcan, S. (2013). Destinasyon tercihinde web sitelerinin önemi: yerli turistler üzerine bir araştırma. Sosyoteknik Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 3(5), 1-14.
 • Çiftci, H. (2016). Turistik destinasyon ürünlerinin popülerleştirilmesinde sosyal medyanın rolü. ASOS-The Journal of Academic Social Science, 4(33), 544-551.
 • Davras, Ö. & Uslu, A. (2019). Destinasyon seçimini belirleyen faktörlerin destinasyon memnuniyeti üzerindeki etkisi: Fethiye’de İngiliz turistler üzerinde bir araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 679-696.
 • Demir Şen, Ş. (2010). Çekici faktörlerin destinasyon seçimine etkisi: Dalyan örneği. Ege Akademik Bakış, 10(3), 1041-1054.
 • Demirbulat Güdü, Ö. & Saatcı, G. (2015). Tüketici tercih ve davranışları. İçinde M. Bozkurt & B. Şahin (Edt.). Turizm pazarlaması (ss. 117-148). Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. (Tıpkı üçüncü basım). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Ekici, Y. (2019). Destinasyon seçiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Mersin örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Eşitti, Ş. & Işık, M. (2015). Sosyal medyanın yabancı turistlerin Türkiye’yi tatil destinasyonu olarak tercih etmelerine etkisi. Karadeniz, 27, 11-30.
 • Garcia, A. J., Gomez, M. & Molina, A. (2012). A destination-branding model: an empirical analysis based on stakeholders. Tourism Management, 33(3), 646-661.
 • Hasnat, M. M., Faghih-Imani, A., Eluru, N. & Hasan, S. (2019). Destination choice modeling using location-based social media data. Journal of Choice Modelling, 31, 22-34.
 • Herrenkind, B., Nastjuk, I., Brendel, A. B., Trang, S. & Kolbe, L. M. (2019). Young people’s travel behavior-using the life-oriented approach to understand the acceptance of autonomous driving. Transportation Research Part, 74, 214-233.
 • Huang, A., Gallegos, L. & Lerman, K. (2017). Travel analytics: understanding how destination choice and business culture are connected based social media data. Transportation Research Part 3, 77, 245-256.
 • Kemerlioğlu, M. (2014). Otel işletmelerinde müşterilerin hizmet beklentileri ve memnuniyet (tatmin) düzeylerinin değerlendirilmesine ilişkin araştırma: şifa tur örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kim, K., Jogaratnam, G. & Noh, J. (2006), Travel decisions of students at a US university: segmenting the international market. Journal of Vacation Marketing, 12(4), 345-357.
 • Konrad, K. & Wittowsky, D. (2018). Virtual mobility and travel behavior of young people-connections of two dimensions of mobility. Research in Transportation Economics, 68, 11-17.
 • Kozak, M. & Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination. Journal of Travel Research, 38, 260- 269.
 • Kozak, M. (2001). Comparative assessment of tourist satisfaction with destinations across two nationalities. Tourism Management, 22(4), 391-401.
 • Liu, H., Li, X., Cardenas, D. A. & Yang, Y. (2018). Perceived cultural distance and international destination choice: The role of destination familiarity, geographic distance, and cultural motivation. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 300-309.
 • Mussalam, G. Q. & Tajeddini, K. (2016). Tourism in Switzerland: How perceptions of place attributes for short and long holiday can influence destination choice. Journal of Hospitality and Tourism Management, 26, 18-26.
 • Öztürk, B. A. (2004). Kızkalesi yöresinde tatilini geçiren turistlerin memnuniyetlerini etkileyen faktörler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Tomić, N., Kovačević, B., Berber, N. & Milić, N. (2014), Factors influencing the motivation of young people when choosing a city destination in Europe-a case study from Esbjerg (Denmark). European Researcher, 69(2), 414-428.
 • Tomić, N. & Bozic, S. (2015). Factors affecting city destination choice among young people in Serbia. Journal of Tourism-Studies and Research in Tourism, 19, 15-22.
 • Tuna, S. (2018). Tüketicilerin destinasyon seçimini etkileyen faktörlerin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Türedi, Ö. (2009). Turizm pazarlaması açısından tatil yeri seçiminde etkili olan faktörler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu. (2020). Destinasyon kavramı. sozluk.gov.tr; Erişim Tarihi: 11.02.2020.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ustasüleyman, T. & Çelik, P. (2015). AHS ve bulanık Promethee yöntemleriyle destinasyon seçini etkileyen faktörlerin önem derecesinin belirlenmesi ve en uygun destinasyon seçimi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(14), 85-102.
 • Ünal, A. (2018). Turistlerin destinasyon öncesi beklentileri ve satın alma sonrası değerlendirmeleri: Kapadokya örneği. (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Wu, L., Zhang, J. & Fujiwara, A. (2011). Representing tourists’ heterogeneous choices of destination and travel party with integrated latent class and nested logit model. Toursim Management, 32, 1407-1413.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2007). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yüksel, F. & Kılıç, B. (2016). Elektronik ağızdan kulağa iletişimin (e-wom) turistik destinasyon seçimi üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 893-903.
 • Zağralı, E. & Akbaba, A. (2015). Turistlerin destinasyon seçiminde yöresel yemeklerin rolü: İzmir yarımadasını ziyaret eden turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma. Journal of Yasar University, 10(40), 6633-6644.
 • Zgoli, S. & Zaiem, I. (2018). The responsible behavior of tourist: The role of personnel factors and public power and effect on the choise of destination. Arab Economic and Business Journal, 13, 168-178.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aydın ÜNAL
Kurum: Kırklareli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Ünal, A . (2020). GENÇLERİN DESTİNASYON SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Journal of Gastronomy Hospitality and Travel , 3 (1) , 42-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joghat/issue/55375/759829